palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

A helyi önkormányzatok által fenntartott múzeumok 2010. évi szakmai támogatása

okm pályázatokAz oktatási és kulturális miniszter 11/2010. (III. 11.) OKM rendelete a helyi önkormányzatok által fenntartott múzeumok 2010. évi szakmai támogatásáról.

A Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről szóló 2009. évi CXXX. törvény 5. számú mellékletének 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az oktatási és kulturális miniszter feladat- és hatásköréről szóló 167/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § d) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a pénzügyminiszter feladat- és hatásköréről szóló 169/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § a) pontja szerinti feladatkörében eljáró pénzügyminiszter, és az önkormányzati miniszter feladat- és hatásköréről szóló 132/2008. (V. 14.) Korm. rendelet 1. § a) pontja szerinti feladatkörében eljáró önkormányzati miniszter véleményének kikérésével – a következőket rendelem el:

1. §

(1) Szakmai támogatásban (a továbbiakban: támogatás) az a helyi önkormányzat (a továbbiakban: kérelmező) részesülhet, amely működési engedéllyel rendelkező muzeális intézményt (múzeumot) (a továbbiakban együtt: kedvezményezett) tart fenn. A támogatás utólagos elszámolás melletti előfinanszírozott, egy összegben folyósított, nem visszatérítendő támogatás.

(2) A támogatásra fordítható összeg a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről szóló 2009. évi CXXX. törvény 5. számú mellékletének 6. pontjában meghatározott összeg 32%-a.

2. §

A támogatás az alábbi feladatokra kérelmezhető:

 1. nagyszabású – 10 millió forintnál nagyobb forrásigényű – állandó kiállítás előkészítésére, létrehozására, teljes körű felújítására, illetve korszerűsítésére, beleértve a kisebbségi kultúra értékeit bemutató kiállításrész kialakítását, valamint a kiállításhoz kapcsolódó több idegen nyelven előállított katalógusok, illetve kiállítási vezetők, ismertetők megjelentetését;
 2. oktatási célú közösségi terek kialakítására Budapesten és Pest megyében működő múzeumok számára; vagy
 3. „A felemelő század – nemzeti romantika és polgári felemelkedés a XIX. századi Magyarországon” témában a tájházakban, irodalmi emlékházakban és a műszaki örökséget őrző muzeális intézményekben megvalósuló kiállításokhoz szorosan kapcsolódó felújítási, korszerűsítési munkákra.

3. §

(1) A támogatás feltétele a teljes fejlesztési költség 10%-ának megfelelő saját forrás biztosítása, továbbá az, hogy a kérelmező vállalja a támogatott fejlesztés keretében létrehozott kapacitásoknak, szolgáltatásoknak a fejlesztés befejezését követő legalább 5 évig történő fenntartását.

(2) Nem nyújtható támogatás olyan kérelmező részére, amely

 1. a támogatott tevékenységhez szükséges jogerős hatósági engedélyekkel nem rendelkezik,
 2. az (1) bekezdésben meghatározott mértékű saját forrás nem áll rendelkezésére, továbbá azt nem igazolja, vagy arról nem nyilatkozik a 4. § (5) bekezdés l) pontja szerinti módon,
 3. a támogatási döntés tartalmát érdemben befolyásoló valótlan, hamis vagy megtévesztő adatot szolgáltatott, vagy ilyen nyilatkozatot tett,
 4. adósságrendezési eljárás alatt áll,
 5. esedékessé vált és meg nem fizetett köztartozása van, az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program, a Halászati Operatív Program, az Európai Unió által nyújtott agrárpiaci támogatások, az Európai Unió által nyújtott közvetlen termelői támogatások, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény eljárási szabályai alapján biztosított költségvetésből nyújtott támogatások kivételével,
 6. az e rendeletben a támogatási szerződés megkötésének feltételeként meghatározott nyilatkozatokat nem teszi meg, dokumentumokat nem nyújtja be, vagy a megtett nyilatkozatát visszavonja,
 7. nem felel meg az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 15. §-ában meghatározott rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményének,
 8. a 2. §-ban meghatározott és az általa vállalt feladatokra támogatást nyert el az Új Magyarország Fejlesztési Terv regionális operatív programjai, vagy az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program keretében,
 9. az e rendelet kihirdetését megelőző 5 évben az államháztartás bármely alrendszeréből folyósított támogatást a támogatási szerződésben vagy a támogatói okiratban megjelölt céltól részben vagy egészben eltérő célra használta fel, vagy azzal nem számolt el, vagy
 10. nem tett eleget a mindenkori zárszámadás keretében történő elszámolási kötelezettségének.

4. §

(1) A kérelmező a támogatásra vonatkozó kérelmét a Mellékletben szereplő nyomtatványon 2010. április 20-ig nyújthatja be a kultúráért felelős miniszterhez (a továbbiakban: miniszter) a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) illetékes regionális igazgatósága (a továbbiakban: Igazgatóság) útján, 1 eredeti és 1 hitelesített másolati példányban.

(2) A 2. § a) pont alapján benyújtott kérelemhez csatolni kell a következő, hitelesített mellékleteket:

 1. a tervezett fejlesztés várható eredményeit (közösségi, közművelődési és gazdasági hatásokat bemutató hatástanulmányt, marketingtervet),
 2. feladatokra és költségnemekre lebontott részletes költségvetést a saját forrás feltüntetésével, valamint a pénzügyi ütemezést, beleértve a működtetés költségeit is,
 3. a kiállítás véglegesített és elfogadott szakmai forgatókönyvét,
 4. a kiállítás látványtervét,
 5. a kiállítást a látogatók számára tudományos-ismeretterjesztő formában bemutató kiállítási vezető kéziratát,
 6. a kiállítás múzeumpedagógiai foglalkoztató füzetének tartalmi és módszertani összefoglaló vázlatát legalább 3 oldal terjedelemben,
 7. a kiállítás műtárgyvédelmi szakvéleményét,
 8. építésügyi hatósági engedélyhez kötött tevékenységek esetén a jogerős építési engedélyt,
 9. műemlék épület esetén a kulturális örökségvédelmi hatóság engedélyét, amennyiben a munkálatok jellege alapján jogszabály ezt előírja, és
 10. a kedvezményezett biztonságvédelmi helyzetének leírását a kiállítóterekre és raktárakra vonatkozóan.

(3) A 2. § b) pont alapján benyújtott kérelemhez az (1) bekezdés a), b), h) és i) pontjában foglaltakat és a foglalkoztató tér múzeumpedagógiai hasznosításának részletes tartalmi és módszertani összefoglalását kell hitelesített mellékletként csatolni.

(4) A 2. § c) pontja alapján benyújtott kérelemhez csak az (1) bekezdés a)-f) és h)-j) pontjában szereplő hitelesített mellékleteket kell csatolni.

(5) A kérelemhez csatolni kell továbbá a támogatást kérelmező hitelesített, írásbeli nyilatkozatát

 1. a kérelemben foglalt adatok, információk és dokumentumok teljeskörűségéről, valódiságáról és hitelességéről, valamint arról, hogy az adott tárgyban támogatási igényt korábban, illetve egyidejűleg mikor és hol nyújtott be,
 2. arról, hogy nem áll adósságrendezési eljárás alatt, rendelkezik-e lejárt esedékességű, meg nem fizetett köztartozással,
 3. annak tudomásul vételéről, hogy lejárt esedékességű, meg nem fizetett köztartozás esetén a köztartozás megfizetéséig a támogatás nem illeti meg, az esedékes támogatás folyósítása az Áht. 13/A. § (6) bekezdése szerint visszatartásra kerül,
 4. ahhoz történő hozzájárulásáról, hogy
  1. adószámát a miniszter, a helyi önkormányzatokért felelős miniszter és a Kincstár felhasználja a lejárt köztartozások teljesítése, a köztartozás bekövetkezése tényének és összegének megismeréséhez, és
  2. a Kincstár által működtetett monitoring rendszerben nyilvántartott igénylői, kedvezményezetti adataihoz – azok konstrukciós forrásainak költségvetésbeli elhelyezkedésétől függetlenül – a jogszabályban meghatározott jogosultak, valamint a miniszter, a helyi önkormányzatokért felelős miniszter, az Állami Számvevőszék, a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, a Pénzügyminisztérium és a csekély összegű támogatások nyilvántartásában érintett szervek hozzáférjenek,
 5. arról, hogy megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatok Áht. 15. §-ában megfogalmazott követelményeinek, valamint az Áht. 15. § (11) bekezdése szerint vizsgálandó jogi személy adatait rendelkezésre bocsátja,
 6. arról, hogy a támogatási kérelem szabályszerűségének és a költségvetésből nyújtott támogatás rendeltetésszerű felhasználásának jogszabályban meghatározott szervek által történő ellenőrzéséhez hozzájárul,
 7. bejelentési kötelezettség teljesítésének vállalásáról arra nézve, ha a 9. § a), b), c) vagy e) pontjában meghatározott bármely körülmény bekövetkezik, a támogatott tevékenység összköltsége a tervezetthez képest csökken, a kedvezményezett adólevonási jogosultságában, valamint a saját vagy a kedvezményezett más adataiban, vagy a költségvetésből nyújtott támogatás egyéb – az e rendeletben vagy a támogatási szerződésben rögzített – feltételeiben változás következik be, a kérelmező a tudomására jutástól számított 5 munkanapon belül köteles azt írásban bejelenteni a miniszternek,
 8. arról, hogy az Áht. 64/B. § (1) bekezdése szerinti esetekben a miniszter által megállapított jogosulatlanul igénybe vett támogatás összegét és annak kamatait az Áht.-ben foglaltak szerint visszafizeti,
 9. arról, hogy az Áht. 64/B. § (1) bekezdése szerinti esetekben a miniszter által megállapított jogosulatlanul igénybe vett támogatás összegét és annak kamatait az Áht.-ben foglaltak szerint visszafizeti,
 10. annak tudomásul vételéről, hogy amennyiben a kedvezményezett a támogatás felhasználása során a fizetendő általános forgalmi adóból rá áthárított vagy az általa megállapított adót levonta, vagy a keletkező adóterhet másra áthárította, a levonásba helyezett, illetve áthárított adó összegét a támogatásból nem számolhatja el, továbbá mellékeli a kedvezményezett nyilatkozatát arról, hogy a kedvezményezett a támogatás célja tekintetében adólevonási joggal rendelkezik-e,
 11. annak tudomásul vételéről, hogy a költségvetésből nyújtott támogatás kedvezményezettjének megnevezése, célja, összege, a támogatott tevékenység megvalósítási helye nyilvánosságra hozható, továbbá mellékeli a kedvezményezett e tárgyú tudomásulvételi nyilatkozatát,
 12. a képviselő-testületi határozatot, vagy a képviselő-testület költségvetési rendeletbe foglalt – a tartalék feletti rendelkezési jogot átruházó – felhatalmazása alapján a polgármester nyilatkozatát a saját forrás biztosításáról,
 13. a hozzájárulásáról, hogy az Áht. 18/C. § (14) bekezdésében meghatározott adatait az Áht. 18/C. § (12) és (13) bekezdésében felsorolt szervek az Áht. 13/A. § (5)-(8) bekezdésében, valamint az Áht. 18/C. § (12) és (13) bekezdésében foglaltak szerint felhasználhatják,
 14. arról, hogy a 2. §-ban meghatározott és az általa vállalt feladatokra nem nyert el támogatást az Új Magyarország Fejlesztési Terv regionális operatív programjai keretében, valamint az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program keretében,
 15. arról, hogy a támogatott fejlesztés keretében létrehozott kapacitásokat, szolgáltatásokat a fejlesztés befejezését követően legalább 5 évig fenntartja,
 16. a 3. § (2) bekezdés i) pontjában foglaltak vizsgálatához való hozzájárulásáról és
 17. arról, hogy támogatás elnyerése esetén a pénzforgalom lebonyolításáról szóló 18/2009. (VIII. 6.) MNB rendelet 34. §-a szerinti felhatalmazó levelet ad a Kincstár részére az Áht. 64/D. § (11) bekezdése szerinti beszedési megbízás benyújtására.

(6) A nyilatkozatokat egy okiratba foglalva szükséges a kérelemhez csatolni, amely nem lehet a támogatási kérelem benyújtásának napjától számított 30 napnál régebbi.

5. §

(1) Az Igazgatóság az Áht. szerinti vizsgálat során a nem megfelelő, hiányos kérelem esetében legfeljebb 5 munkanapos határidő kitűzésével szólítja fel hiánypótlásra a támogatás kérelmezőjét. A vizsgálat lezárását követően a formailag megfelelő kérelmek eredeti példányát legkésőbb 2010. május 5-ig az Igazgatóság a véleményével együtt továbbítja a miniszternek, akit egyúttal tájékoztat arról is, hogy mely pályázatokat nem továbbította részére.

(2) A támogatásról a miniszter – a 4. § alapján benyújtott szakmai mellékleteket, így különösen a forgatókönyvet, látványtervet és a költségvetést mérlegelve – 2010. június 20-ig dönt, és a döntést legkésőbb 2010. június 30-ig közzéteszi az általa vezetett minisztérium honlapján.

(3) A támogatási szerződést a miniszter és a nyertes kérelmezők legkésőbb 2010. július 31-ig kötik meg. E határidőnek a kérelmező érdekkörében felmerült okból történő elmulasztása jogvesztő.

6. §

(1) A miniszter jogosult a támogatási szerződésben kikötni a felmondása, a tőle történő elállás esetén visszafizetendő költségvetésből nyújtott támogatás visszafizetésének biztosítékait.

(2) A jogosulatlanul igénybe vett támogatás visszafizetésének biztosítéka lehet a kérelmező valamennyi – jogszabály alapján beszedési megbízással megterhelhető – fizetési számlájára vonatkozó, a miniszter javára szóló beszedési megbízás benyújtására vonatkozó felhatalmazó nyilatkozata pénzügyi fedezethiány miatt nem teljesíthető fizetési megbízás esetére a követelés legalább 35 napra való sorba állítására vonatkozó rendelkezéssel együtt, vagy bármely olyan eszköz – így különösen zálogjog kikötése, bankgarancia, óvadék -, amely biztosítja, hogy a miniszter a költségvetésből nyújtott támogatás visszafizetésére vonatkozó igényét maradéktalanul, a lehető legrövidebb időn belül eredményesen tudja érvényesíteni.

(3) Ha a támogatott tevékenység beruházás, a beruházással létrehozott vagyonra nézve – amennyiben az a kérelmező tulajdonába vagy vagyonkezelésébe kerül – a miniszter jogosult a támogatási szerződésben meghatározni azt az időpontot, ameddig az csak a miniszter előzetes jóváhagyásával és a foglalkoztatási, illetve a szolgáltatási és az egyéb kötelezettségek átvállalásával, átruházásával idegeníthető el, adható bérbe vagy más használatába, vagy terhelhető meg. A miniszter a jóváhagyás feltételeként kikötheti, hogy a kötelezettségek átvállalásának biztosítása érdekében a beruházással létrehozott vagyon elidegenítése esetén az új tulajdonos a kérelmező helyébe – részleges elidegenítés esetén a kérelmező mellé -, bérbe vagy más módon történő használatba adás esetén – e jogviszony fennállásának idejére – a kérelmező mellé a támogatási szerződésbe lépjen be, vagy a kötelezettségek átvállalásáról egyoldalú nyilatkozatot tegyen.

(4) A támogatásnak a kedvezményezett által levont vagy áthárított adóval érintett része tekintetében a jogosulatlanul igénybe vett támogatásra vonatkozó szabályok alkalmazandók.

7. §

(1) A miniszter a támogatási szerződések egy-egy eredeti példányát, valamint a támogatásban részesített kérelmezők és a részükre jóváhagyott támogatási összegek jegyzékét legkésőbb 2010. augusztus 15-ig utalványozás céljából megküldi a helyi önkormányzatokért felelős miniszternek.

(2) A megítélt támogatást a kincstári finanszírozás általános szabályai szerint közvetlenül teljesített kifizetéssel egy összegben a helyi önkormányzatokért felelős miniszter által vezetett minisztérium utalványozása alapján a Kincstár a támogatási szerződések és az (1) bekezdés szerinti jegyzék beérkezését követő 15 munkanapon belül, de legkésőbb 2010. szeptember 5-ig folyósítja a kérelmezők költségvetési elszámolási számlájára.

8. §

(1) A kérelmező gondoskodik arról, hogy a kapott támogatást az e rendeletben előírt célra használják fel, valamint hogy a kérelemben megjelölt kedvezményezett a központi támogatáshoz a saját forrással együtt a támogatási összegnek a kérelmező költségvetési elszámolási számlájára történő megérkezésétől számított 8 munkanapon belül hozzáférhessen.

(2) A kérelmező a kapott támogatás felhasználásáról 2010. december 31-i fordulónappal a mindenkori zárszámadás keretében és annak rendje szerint köteles elszámolni. A támogatásnak a 2010. december 31-én kötelezettségvállalással terhelt maradványával 2011. szeptember 30-ig kell elszámolni.

(3) A miniszter a szakmai megvalósulást folyamatosan ellenőrizheti, és vizsgálhatja, hogy a támogatás a 2. §-ban meghatározott és a támogatásban részesített kérelmező által vállalt feladat megvalósítására került-e felhasználásra.

9. §

A miniszter jogosult – az általa meghatározott egyéb esetek mellett – a támogatási szerződéstől elállni, azt felmondani, ha az alábbiakban foglalt feltételek közül legalább egy bekövetkezik:

 1. a támogatási szerződésben meghatározott megvalósítási időszak – amennyiben ez a szerződésben szerepel – kezdő időpontjától számított 3 hónapon belül a támogatott tevékenység nem kezdődik meg,
 2. a 3. § (2) bekezdés a)-d) és f) pontjában meghatározott valamely körülmény a támogatási döntés meghozatalát követően következik be, vagy jut a miniszter tudomására,
 3. a támogatott tevékenység megvalósítása meghiúsul, tartós akadályba ütközik, vagy a támogatási szerződésben foglalt ütemezéshez képest – amennyiben ez a szerződésben szerepel – jelentős késedelmet szenved,
 4. a kérelmező neki felróható okból megszegi a támogatási szerződésben foglalt, illetve más jogszabályi kötelezettségeit, így különösen nem tesz eleget ellenőrzés-tűrési kötelezettségének, és ennek következtében a támogatott tevékenység szabályszerű megvalósítását nem lehet ellenőrizni, vagy a 6. § (3) bekezdésében meghatározott kötelezettségét megszegi,
 5. a kérelmező a 4. § alapján adott nyilatkozatok bármelyikét visszavonja,
 6. a záró beszámoló határidejének elmulasztása, vagy nem megfelelő teljesítése esetén.

10. §

E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és 2011. október 1-jén hatályát veszti.

Forrás: OKM