palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

NKA Iparművészeti Szakmai Kollégium pályázata

nka_palyazatAz Iparművészeti Szakmai Kollégium pályázatot hirdet a kortárs magyar iparművészek szakmai programjainak és eseményeinek támogatására, eredményeinek, értékeinek megőrzésére, azok népszerűsítésére. A pályázatokat a 2010. március 1. – 2011. március 1. között megvalósuló pályázati célra lehet benyújtani.


A kollégium kiemelt figyelmet fordít az iparművészeti szakterület társadalmi ismertségét, elismerését és integrációját segítő kezdeményezések támogatására.

Pályázni az alábbi témakörökre lehet:

1. Alkotói támogatás új iparművészeti művek létrehozására

Altéma kódszáma: 1702

Az Iparművészeti Szakmai Kollégium legfeljebb 25 alkotó művének létrehozását támogatja személyenként maximum 600 000 Ft-tal.

Nem pályázhatnak azok a személyek, akik 2008-ban és 2009-ban már alkotói támogatásban részesültek.

A kollégium kiemelten  figyeli a közösségi tereket szolgáló, szakhatóság által minősített műveket.

A pályázathoz mellékelni kell:

 • a pályázó már eddig elkészített 5 művének fotódokumentációját,
 • szakmai önéletrajzát,
 • az elkészítendő alkotás szakmai leírását,
 • az elkészítés időbeli munkatervét.

A műveket 2011. március 1-jéig kell elkészíteni. Az alkotás elkészítésére a támogatási összeget alkotóműhelyi részvételre is fel lehet használni. A támogatottak kötelesek szakmai beszámolóként a létrehozott alkotásokról készült fotódokumentációt becsatolni, a kész műveknek rendezett, a kuratórium által támogatott bemutatón kiállítani.

A támogatás utalása a pályázó által felkért, a pályázati adatlapon feltüntetett lebonyolítón keresztül történik.

2. Kiállítások megrendezésére és az eseményt kísérő katalógus kiadására

Altéma kódszáma: 1706

A magyar iparművészek, szakterületük hazai  csoportos és egyéni kiállítására, és az ehhez kapcsolódó színvonalas kiadvány megjelentetésére pályázhatnak. Pályázni kiállításra csak katalógus elkészítésével lehet, csak katalógust, vagy csak kiállítást a kollégium nem támogat.

Könyvkatalógust csak életmű-kiállításoknál támogat a kollégium. (Más esetben kis katalógust, leporelló előállítását támogatja a kollégium.)

Pályázatot a kiállítást rendező szervezet vagy magánszemély nyújthat be.

A támogatás kérhető:

 • útiköltségre, szállásra, terembérletre, alkalmazott installációra, szakmai anyagköltségre, biztosításra, biztonsági őrzésre, szállításra, rendezés honoráriumára.

Kiadványoknál (katalógusnál) a kollégium az alábbi költség-jogcímeket támogatja:

Hagyományos megjelentetés esetén

 • szerzői honoráriumra, (írói, illusztrátori, fotós), számlás kifizetésre,
 • szerzői jogdíjak
 • fordítói, lektorálási honoráriumra, számlás kifizetésre
 • szerkesztői (tervezőszerkesztő, képszerkesztő) honoráriumra,  számlás kifizetésre
 • nyomdai előkészítési munkákra
  • szöveg- és képbevitelre (beírás, szkennelés)
  • kiadványszerkesztésre (szedés, tördelés)
  • képfeldolgozásra (szerkesztés, optimalizálás)
  • korrektúrára
 • nyomdaköltségre ( proof készítés, levilágítás, papírköltség, montírozás, nyomás, hajtogatás, körbevágás, kötés, csomagolás)

CD-n történő megjelentetés esetén

 • szerzői honoráriumra (írási, tervezői, illusztrátori, fotó), számlás kifizetésre
 • szerzői jogdíjra
 • fordítói, lektorálási honoráriumra, számlás kifizetésre
 • szerkesztői (tervezőszerkesztő, képszerkesztő) honoráriumra,  számlás kifizetésre
 • előkészítési munkákra
  • szöveg-, és képbevitelre (beírás, szkennelés)
  • képfeldolgozásra (szerkesztés, optimalizálás)
  • korrektúrára
 • gyártási és csomagolási költségre (adathordozó anyagköltsége CD, DVD, sokszorosítás, borító előállítása és csomagolási költség).

A pályázathoz mellékelni kell:

 • a kiállítás helyszínének befogadó nyilatkozatát, (időponti meghatározással!)
 • csoportos kiállítás esetében a kiállító művészek névsorát,
 • szakmai önéletrajzot.

A kollégium bírálati szempontjai:

 • A kiállítás előkészítésének színvonala, tervezettsége hogyan tükrözi a kiállítás sikerét?
 • A költségvetés mennyire megalapozott?

Tervezett felosztható keret: 30 millió Ft

3. Szakmai rendezvényeken való részvételre, rendezvények előkészítésére, megvalósítására (Altéma kódszáma: 1704)

Mesterkurzusok, szimpóziumok, szakmai továbbképzések, konferenciák, művésztelepi szakmai programok előkészítésére, megrendezésére. Magyarországi művésztelepi programokon  való részvételre kizárólag alkotóművészek adhatnak be pályázatot.

Pályázatot rendező szerv, illetve magánszemély nyújthat be.

Támogatás kérhető:

 • előadói tiszteletdíjra, számlás kifizetésre, úti- és szállásköltségre, technológiai költségre,  részvételi díjra, terembérre, eszközbérlésre, szakmai anyagköltségre.

A pályázathoz csatolni kell:

 • az esemény részletes programját, helyét, időpontját,
 • a meghívandó mesterek, oktatók névsorát és a részvételi nyilatkozataikat,
 • magánszemély esetén az alkotóműhely befogadó nyilatkozatát.

A szakmai beszámolóhoz a magánszemélyeknek mellékelni kell a művésztelepi, alkotóműhelyi tevékenység részletes leírását, az elkészült munkák fotódokumentációját, illetve a rendezőszervnek a rendezvény szakmai és médiavisszhangját.

A kollégium bírálati szempontjai:

 • Milyen a rendezvény várható rövid vagy középtávú kihatása a résztvevőkre?
 • Milyen egyéb forrás áll rendelkezésre?

Tervezett felosztható keret: 20 millió Ft.

4. Szakirodalom előkészítésére és megjelentetésére (Altéma kódszáma: 1712)

Pályázni lehet az iparművészet múltját és kortárs törekvéseit bemutató kiadványok (pld. szakkönyvek, enciklopédiák) nyomtatott vagy elektronikus megjelentetésére.

A pályázathoz mellékelni kell:

 • 3 db nyomdai árajánlatot,
 • valamint a mű legfeljebb 5 oldalas szinopszisát

Támogatás kérhető:

a) Hagyományos megjelentetés esetén

 • szerzői honoráriumra (írói, tervezői, illusztrátori, fotó), számlás kifizetésre,
 • szerzői jogdíjra,
 • fordítói, lektorálási honoráriumra, számlás kifizetésre,
 • szerkesztői (tervezőszerkesztő, képszerkesztő) honoráriumra, számlás kifizetésre,
 • nyomdai előkészítési munkákra
  • o szöveg- és képbevitelre (beírás, szkennelés)
  • o kiadványszerkesztésre (szedés, tördelés)
  • o képfeldolgozásra (szerkesztés, optimalizálás)
  • o korrektúrára
 • nyomdaköltségre (proof készítés, levilágítás, papírköltség, montírozás, nyomás, hajtogatás, körbevágás, kötés, csomagolás).

b) CD-n történő megjelentetés esetén

 • szerzői honoráriumra, (írói, tervezői illusztrátori, fotó), számlás kifizetésre,
 • szerzői jogdíjra,
 • fordítói, lektorálási honoráriumra, számlás kifizetésre,
 • szerkesztői (tervezőszerkesztő, képszerkesztő) honoráriumra, számlás kifizetésre,
 • előkészítési munkákra
  • szöveg-, és képbevitelre, (beírás, szkennelés)
  • képfeldolgozásra (szerkesztés, optimalizálás)
  • korrektúrára,
  • gyártási és csomagolási költségre, (adathordozó anyagköltségére, CD, DVD borító előállítási és csomagolási költség ) .

A kollégium bírálati szempontjai:

 • A kiadvány mennyire hiánypótló jellegű?
 • Milyen terjesztési lehetőségei vannak?

Tervezett felosztható keret: 10 millió Ft

5. Iparművészeti alkotások restaurálására (Altéma kódszáma: 1711)

Pályázatot jogi személyiséggel rendelkező, és jogi személyiség nélküli szervezetek nyújthatnak be.
Pályázni az iparművészet-történet jelentős világi és egyházművészeti alkotásainak restaurálására lehet. Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy védetté nyilvánított alkotások/javak esetén a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal eljárására vonatkozó NKÖM 16/2001. (X.18.) rendelete alapján a restaurálási, átalakítási engedélyt a pályázathoz csatolni kell.

A pályázathoz mellékelni kell:

 • állapotfelmérést a restaurálandó tárgyról,
 • a munkát végző restaurátor szakmai önéletrajzát, valamint szakmai számát,
 • a tervezett munkafolyamat leírását,
 • fotódokumentációt a tárgyon látható károsodásról.

Támogatás kérhető: restaurálás költségére (restaurátori tiszteletdíj, szakmai anyagköltség, szállítás).

Elszámoláshoz mellékelni kell az elvégzett restaurálás teljes dokumentációját.

A kollégium bírálati szempontjai:

 • Milyen az állapotfelmérés és a restaurálási terv szakszerűsége?
 • A költségvetés realitása, önrész vállalás mértéke.

Tervezett felosztható keret: 12 millió Ft.

6.  A kortárs magyar iparművészeti gyűjtemények gyarapítására (Altéma kódszáma: 1709)

Pályázatot közgyűjteményi és művészeti intézmények, illetve azok fenntartói nyújthatnak be.

Támogatás kérhető: vásárlásra
A pályázat elbírálásához a megvásárolni kívánt művek fotódokumentációját és műleírását be kell nyújtani – az alkotó nevének, a mű címének és ajánlati árának megjelölésével.

A témára felosztható keret max. 15 millió Ft.

Elszámoláshoz a megvásárolt alkotás vásárlási bizonylatának másolatát mellékelni kell.

7.  Technológiai eszközfejlesztésre (Altéma kódszáma: 1705)

Pályázatot művészeti intézmények, önálló jogi személyiséggel rendelkező művészeti szervezetek, folyamatosan, illetve időszakosan működő alkotóműhelyek nyújthatnak be.

Támogatás kérhető: korszerű technikák, technológiák, kísérleti eljárásokhoz szükséges anyagok, eszközök finanszírozására.

A pályázathoz árajánlatot kell csatolni a megvásárolni kívánt eszközről, anyagról.

A pályázóknak 30% önrészt kell vállalni, és az erről szóló nyilatkozatot a pályázathoz kell csatolni.
Elszámolni az önrésszel együttes összeggel kell.
Ennél a pontnál rezsi nem számolható el.

A témára felosztható keret max. 10 millió Ft.

8. A magyar iparművészet nemzetközi szakmai szervezetekben való jelenlétének biztosítására (Altéma kódszáma: 1733)

Pályázatot a nemzetközi iparművészeti szervezetek magyar tagozatai nyújthatnak be a 2010. évi tagdíjbefizetés támogatására.

A pályázathoz csatolni kell a tagság, valamint a 2009. évi tagdíj-befizetés igazolását.

Tervezett felosztható keret: 1 millió Ft.

A kollégium a pályázati kiírásban a pályázóktól a 7. pont kivételével önrészt és nevezési díjat nem kér.

Támogatás főfoglalkozásúak munkabéreire, valamint rezsiköltségre nem igényelhető.

A fentiektől eltérő költség nemeket a pályázónak indokolnia kell!

A támogatás összege visszaigényelhető általános forgalmi adóra nem használható fel.
Pályázatot benyújtani csak az NKA portálján található pályázati adatlapon lehet.
Pályázati adatlapot elkészíteni a www.nka.hu portál („pályáztatás” cím alatt található) „pályázati adatlap kitöltése” címszónál lehet. („minta” pályázati adatlap a portálon a „pályáztatás” cím alatt található az „aktuális pályázati felhívások” címszónál. Ez az adatlap pályáztatás céljára nem használható.)

A pályázat 2010. február 5-ig beérkezően nyújtható be, kizárólag postai úton az NKA Igazgatóságának postacímére
(H – 1388 Budapest, Pf. 82).

A határidőn túl érkező pályázatok érvénytelenek.

Forrás: NKA