palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

NKA Ismeretterjesztés és Környezetkultúra Kollégium pályázata

nka_pályázatAz Ismeretterjesztés és Környezetkultúra Kollégium nyílt pályázatot hirdet vissza nem térítendő támogatásra  a 2010. március 5. és 2011. március 5. közötti időszakra.

A támogatás forrása a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről szóló 2009. évi CXXX. törvény 1. sz. melléklete szerint: LXVII. Nemzeti Kulturális Alap fejezet. A kifizetés módja előfinanszírozás, a támogatási szerződés szerinti kifizetési ütemezésben. A meghirdetésre kerülő témákban a kollégium nevezési díj, illetőleg önrész kötelezettséget nem ír elő.

1. Alkotói támogatásra

Altéma kódszáma: 2502

Az Ismeretterjesztés és Környezetkultúra Szakmai Kollégium alkotói támogatást nyújt bölcseleti és tudományos ismeretterjesztő, valamint a környezetkultúrát fejlesztő művek megírására.

A pályázatok elbírálásának szempontjai:
A pályázatok elbírálásánál a kollégium előnyben részesíti azokat a pályázókat, akik már rendelkeznek kiadói szándéknyilatkozattal és szakmai ajánlással.

A pályázónak csatolnia kell szakmai életrajzát és megírandó munkájának részletes szinopszisát. A kollégium az elfogadott szinopszis benyújtóinak a vállalt téma megírásához legfeljebb 10 hónapos időtartamra legfeljebb havi 100.000 Ft alkotói támogatást biztosít. A pályázó kötelessége a munka végeztével szakmai beszámolóként benyújtani a kéziratot.

Alkotói támogatásra csak magánszemély pályázhat. Egy pályázó a témában 1 pályázatot adhat be.

Felhasználható keretösszeg: 30 millió Ft

2. Könyvek és elektronikus kiadványok támogatására

Altéma kódszáma: 2521

Az Ismeretterjesztés és Környezetkultúra Szakmai Kollégium támogatja a hagyományos és elektronikus úton megjelentetni kívánt bölcseleti és tudományos ismeretterjesztő, valamint a környezetkultúrát fejlesztő könyvek, kiadványok, információhordozók megjelentetését.

A pályázatok elbírálásának szempontjai:

A pályázatok elbírálásakor a kollégium szakmai szempontként figyelembe veszi, hogy a pályázott mű mennyiben segíti elő a magyarországi kulturális és tudományos teljesítmények megismertetését; a bölcseleti, művészeti, tudományos vagy környezetvédelmi szakterületek hazai fejlődését; vagy az interdiszciplináris kutatói és alkotói együttműködést. A kollégium előnyben részesíti az eredeti kéziratoknak; az új eredményeket közlő, feldolgozó és ismertető köteteknek; a tudománytörténeti jelentőségű idegen nyelvű könyvek és tanulmánygyűjtemények fordításának; valamint az ígéretes alkotók és kutatók első munkáinak a megjelentetését.

A pályázatot kiadók nyújthatják be a szerzővel, a fordítóval, vagy a szerkesztővel kötött szerződést mellékelve. A pályázó kötelessége a munka végeztével szakmai beszámolóként benyújtani az elkészült könyv, kiadvány vagy információhordozó egy példányát.

Támogatás kizárólag az alábbi jogcímekre kérhető.

Hagyományos megjelentetés esetén előírt jogcímek:

 • szerzői (írói, illusztrátori, fotóművészi) honoráriumra;
 • szerzői jogdíjakra és közlési díjakra;
 • fordítói, lektorálási honoráriumra;
 • szerkesztői (főszerkesztői, olvasószerkesztői, tervezőszerkesztői, képszerkesztői) honoráriumra, nyomdai előkészítésre (szöveg begépelés, vagy képszkennelés); kiadványszerkesztésre (szedés, tördelés); képfeldolgozásra (szerkesztés, optimalizálás); korrektúrára;
 • nyomdaköltségre (levilágítás, papírköltség, montírozás, nyomás, hajtogatás, körbevágás, csomagolás).

Elektronikus hordozón vagy internetes kiadványként történő megjelentetés esetén előírt jogcímek:

 • szerzői (írói, illusztrátori, fotóművészi) honoráriumra;
 • szerzői jogdíjakra és közlési díjakra;
 • fordítói, lektorálási honoráriumra;
 • szerkesztői (főszerkesztői, olvasószerkesztői, tervezőszerkesztői, képszerkesztői) honoráriumra;
 • nyomdai előkészítési munkákra (szöveg- és képbevitel: írás, szkennelés); képfeldolgozásra (szerkesztés, optimalizálás); korrektúrára;
 • gyártási, valamint borító-előállítási és csomagolási költségre
 • adathordozó anyagköltségére.

A pályázathoz mellékelni kell: a mű és a szerző(k) legfeljebb 5 (öt)oldalas bemutatását; egy nyomdai árajánlatot.
Egy pályázó legfeljebb 3 (három) mű megjelentetésére nyújthat be pályázatot. Minden mű külön pályázatnak számít.

Egy pályázat maximum. 1 millió Ft támogatásban részesülhet.

Felhasználható keretösszeg: 140 millió Ft

Amennyiben a pályázó saját nyomdával rendelkezik és a saját nyomdájában kívánja a kiadványt elkészíteni,  úgy a nyomdaköltségek közül csak a kiadvány megjelentetéséhez szükséges szakmai anyagok (papír, festék) számlával igazolható megvételéhez kérhető támogatás. Ebből az is következik, hogy az egyéb nyomdai kiadások jogcímekre nem igényelhet támogatást kivéve, ha külső nyomdai szolgáltatást vesz igénybe.

Pályázati adatlapot kitölteni csak az NKA portálján lehet!
Pályázati adatlapot elkészíteni a www.nka.hu portál („pályáztatás” cím alatt található) „pályázati adatlap kitöltése” címszónál lehet. („minta” pályázati adatlap a portálon a „pályáztatás” cím alatt található az „aktuális pályázati felhívások” címszónál. Ez az adatlap pályáztatás céljára nem használható.)

Az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet 133. § (1) bekezdés e) pontja alapján a benyújtott pályázatnak tartalmaznia kell:- a költségvetésből nyújtott támogatásból megvalósítani tervezett tevékenységek, feladatok, beszerzések részletes ismertetését, azok tervezett szakmai hatásait, összefüggéseit a pályázati felhívásban megjelölt céllal, valamint az ehhez kapcsolódó részletes költségtervet.

A benyújtott pályázat költségvetésében, az előírt költségektől  eltérő költségjogcímet,  szakmai indokokra tekintettel a kollégium elbírálja, döntéséről a támogatási szerződés megkötésében rendelkezik.

A pályázatok 1 példányban
2010. március 5-ig beérkezően
nyújthatók be kizárólag postai úton  az NKA Igazgatóságának címére.
(H – 1388 Budapest, Pf. 82).

A határidőn túl érkező pályázatok érvénytelenek.

Pályázattal kapcsolatban felvilágosítást az NKA Ügyfélszolgálatán személyesen ügyfélfogadási időben vagy telefonon a ( 36 1) 327-4445 számon kaphatnak.

Forrás: NKA