palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

NKA Kiemelt Kulturális Programok Szakmai Kollégiuma pályázat

nka pályázatokA Kiemelt Kulturális Programok Szakmai Kollégiuma nyílt pályázatot hirdet 2010. november 1. és 2011. április 30. között megvalósítandó kiemelkedő jelentőségű kulturális események támogatására.


Altéma kódszáma: 2807

A támogatás forrása a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről szóló 2009. évi CXXX. törvény 1. sz. melléklete szerint: LXVII. Nemzeti Kulturális Alap fejezet.

A támogatás formája: működési támogatásnak nem minősülő vissza nem térítendő támogatás.

A finanszírozás módja: vegyes finanszírozás.

A pályázat célja:
a kulturális, művészeti élet reprezentatív eseményeinek, rendezvényeinek támogatása, tervezési stabilitásának növelése és ezen keresztül a magyar kultúra pozíciójának, rangjának és színvonalának megőrzése és erősítése. A pályázat elsődlegesen a kiemelkedő szellemi értékeket létrehozó és bemutató művészeti eseményeket, fesztiválokat, közgyűjteményi programokat, támogatja.

A pályázók köre:
jogi személyek, jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok, egyéni vállalkozók.

A rendelkezésre álló tervezett keretösszeg:
100 millió forint.

Kötelező önrészt a Kollégium nem ír elő.

Pályázati feltételek: a pályázaton olyan kiemelkedő értékekkel bíró kulturális események rendező szervezetei vehetnek részt, amely események

 • költségvetésének közvetlen kiadásai meghaladják a 10 millió Ft-ot,
 • költségvetési bevételi forrásai legalább 40%-ának meglétét dokumentumokkal (szerződés, nyilatkozat) igazolják,
 • költségvetési bevételi forrásaik között szerepel jegy-, vagy árbevétel,
 • az eseményről tételes és részletes költségvetést nyújtanak be, amely tartalmazza valamennyi költségvetési sor részletes leírását és indoklását (2. sz. melléklet).

A Kollégium a bírálat során az alábbi szempontokat veszi figyelembe:

 • huzamosabb ideje kiemelkedő kulturális értéket hoznak létre,
 • kulturális szempontból hátrányos helyzetű (földrajzilag, vagy műfajilag ellátatlan) területen valósulnak meg,
 • egyidejűleg több művészeti ágnak nyitnak teret,
 • új közönségréteget szólítanak meg (különös tekintettel a fiatal korosztályokra),
 • költségvetésükben a szellemi alkotások, előadások közvetlen költségei az elsődlegesek, szemben a járulékos költségekkel (pl. technika, vendéglátás, szervezők díjazása),
 • hatékony, és egyben költségtakarékos marketing megoldásokat alkalmaznak,
 • kialakult, minőséget tükröző egyéni arculatuk van.

A Kollégium a bírálat során tartalmi szempontból különösen az alábbiakat értékeli:

 • kulturális, művészi, közösségi, tudományos minőség ötvözése,
 • a rendezvény újszerű, innovatív megközelítése a tartalom, a megvalósítás módszereinek terén,
 • olyan egyedi közösségi kapcsolatrendszer a megvalósítás terén, ami mások számára is modell-, vagy akár országosan példaértékű,
 • széles rétegek elérése, korosztályok, társadalmi rétegek, kihívással élők, hátrányos helyzetűek megszólítása,
 • társadalmi, oktatási, tudományos, terület- és településfejlesztési, környezetvédelmi megközelítések,
 • nemzetközi egyezmények, ajánlások figyelembevétele, alkalmazása, így népművészeti témában UNESCO szellemi örökség konvenció, más kulturális esemény esetében UNESCO kulturális kifejezések sokszínűsége konvenció,
 • az esemény céljának, koncepciójának, programjainak rövid, világos és meggyőző megfogalmazása, mely sajtóanyagként is használható.

Jelen pályázaton való részvétel nem zárja ki, hogy a pályázó az NKA más szakmai kollégiumainak pályázatain, vagy egyéb pályázatokon is részt vegyen.

A konkrét támogatási összegre vonatkozó döntést a Kollégium hozza meg, melynek során az alábbi szempontokat veszi figyelembe:

 • A program bemutatása
 • Kulturális jelentősége
 • Gazdasági szerepe
 • Szervezési és marketing szempontok
 • Gazdálkodás

A fentieket a kiemelt kulturális programok megvalósítására vonatkozó betétlapon kell kifejteni. A pályázat csak a betétlappal együtt érvényes! (1. sz. melléklet)

Csatolható a műsorfüzet vagy a hasonló funkciójú kiadványok egy példánya.

Támogatás az alábbi kiadásokra kérhető (kivéve filmszakmai tárgyú rendezvények):

 • tiszteletdíj, honorárium, megbízási díj (művészek, együttesek, közreműködők),
 • műsorvásárlás (produkciók),
 • szervezők díjazása,
 • szerzői jogdíj,
 • utazási költség,
 • szállásköltség,
 • szállítási költség,
 • biztosítási költség (őrzés-védelem kivételével),
 • bérleti díj (terem, helyszín, sátor, pavilon),
 • kölcsönzési díj,
 • technikai költség (hang-, fény-, vetítéstechnikai szolgáltatás)
 • színpad építési és bontási költsége,
 • installációs költség,
 • nagyítás, paszpartu, keretezés,
 • díszlet, jelmez, kellék,
 • nyomdai előkészítés,
 • nyomdaköltség,
 • reklám- és propagandaköltség.

Amennyiben a pályázó a kiírás pontjaiban felsorolt költségektől eltérő költségjogcímet is megjelöl, azt röviden indokolnia kell. Ennek megítéléséről a Kollégium dönt.

A Kollégium az üzemeltetési és fenntartási kiadásokat (rezsiköltséget) nem támogatja.

Filmszakmai tárgyú rendezvények esetében az oktatási és kulturális miniszter 25/2008 (VIII.8.) OKM rendelete Mellékletében foglaltak szerint támogatás kizárólag az alábbi kiadásokra igényelhető:

 • utazási költség,
 • szállásköltség,
 • a meghívott művészek és a zsűri tiszteletdíja,
 • (terem)bérleti díjak,
 • kiadványok nyomdaköltségei.

A Kollégium kikötheti, hogy a támogatás adott hányadát milyen konkrét cél megvalósítására adja.

A támogatott pályázatok szakmai beszámolójának tartalmaznia kell a pályázati téma megvalósulásának körülményeit, a megvalósult program részletes leírását, eredményességét, szakmai hatásait.

Pályázni csak a nevezési díj egyidejű befizetésével lehet!

A pályázó nevezési díj címen az igényelt támogatási összeg 0,5%-át + 25% áfát, de minimum 10.000 Ft + 25% áfát, azaz 12 500 Ft-ot tartozik befizetni a pályázat benyújtásával egyidejűleg az NKA Igazgatósága 10032000-01425200-00000000 számú pénzforgalmi jelzőszámára.
A pályázathoz csatolni kell a nevezési díj befizetését igazoló postai utalvány vagy banki átutalási bizonylat másolatát.

Az átutalás, illetve postai (rózsaszín) csekk közlemény rovatában kérjük feltüntetni a pályázati adatlap jobb felső sarkában lévő „adatlap azonosító” (A_ _ _ _ N_ _ _ _) számot.
Kérjük továbbá, hogy átutalás esetén a közlemény rovat végétől számított 7. pozícióban a # jelet, valamint az utolsó 3 pozícióban a 312 kódot tüntesse fel.

A nevezési díj befizetésének elmulasztása, illetve az előírtnál alacsonyabb mértékű teljesítése a pályázat érvénytelenségét vonja maga után!

A nevezési díj az érvénytelen pályázatot benyújtók, valamint a támogatásban nem részesülő pályázók részére sem kerül visszafizetésre!

Elbírálásra csak az a pályázat kerül, amely tartalmi és formai szempontból kifogástalan.
A pályázatokat sokszorosítjuk, ezért kérjük, hogy a feldolgozás, iratkezelés könnyebbsége érdekében a pályázati anyag összeállításánál mellőzzék a reklámanyagot, a különleges minőségű papírt, bármilyen tűzést, kötést, spirálozást, ragasztást, valamint a mappákat!

A pályázatok 1 eredeti példányban 2010. október 22-ig beérkezően nyújthatók be kizárólag postai úton  az NKA Igazgatóságának levelezési címére.
(H – 1388 Budapest, Pf. 82).
A határidőn túl érkező pályázatok érvénytelenek.

Pályázattal kapcsolatos felvilágosítást telefonon a (36 1) 327-4444 számon kaphatnak.

Forrás: www.nka.hu