palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

NKA Közművelődési Kollégium pályázata

nka_pályázatA Közművelődési Kollégium nyílt pályázatot hirdet a 2010. évi szakmai tevékenységek fejlesztése és megújítása céljából az alábbi témakörökre: (1) közművelődési rendezvények támogatására; (2) közművelődési célú nyári táborok szakmai programjainak támogatására;  (3) közművelődési tartalmú kiadványok támogatására; (4) nemzetközi közművelődési szakmai szervezetekben a magyar részvétel támogatására; (5) a hazai cirkuszművészet fejlesztésére.

A kollégium egy pályázati pontnál sem kíván nevezési díjat előírni.

A támogatás formája minden pályázati pontnál: vissza nem térítendő támogatás.

A támogatás forrása a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről szóló 2009. évi CXXX. törvény 1. sz. melléklete szerint: LXVII. Nemzeti Kulturális Alap fejezet.

A finanszírozás módja: vegyes finanszírozás.

1. A kollégium pályázatot hirdet olyan közművelődési rendezvények támogatására, nem hivatásos művészeti találkozók, városi, kistérségi, megyei, regionális és országos hatókörű szakmai programok megrendezésére, melyek 2010. június 1.– 2011. január 31. között kerülnek lebonyolításra.

Altéma kódszáma: 2008

Pályázók köre:

 • közművelődési intézmények, megyei közművelődési szakmai tanácsadó és szolgáltató szervezetek,
 • a 2008. január 1-jén már bejegyzett, az alapító dokumentum szerint alapfeladatként kulturális, közművelődési tevékenységet folytató társadalmi szervezetek és alapítványok,
 • közművelődési nonprofit gazdasági társaságok.

A rendelkezésre álló tervezett keretösszeg: 100 millió forint.

A pályázó részére előírt kötelező saját forrás az összköltségvetés 20%-a.
Saját forrás a 292/2009 (XII.19. ) Korm. rendelet 113. § (3) bekezdése aa) ab) ac) pontja alapján kerülhet meghatározásra.

Támogatás kérhető:

 • előadók megbízási díjára (járulékok nélkül),
 • megbízási díjak számlás dologi kifizetésére (előadók, közreműködők, zsűritagok, a szakmai program megvalósulását közvetlenül segítő közreműködők megbízási díja),
 • szakmai anyagok költségeire,
 • reklám- és propagandaköltségekre (kommunikációs költségek nélkül!)
 • utazási és szállítási költségekre (előadók, zsűritagok),
 • csoportos étkeztetésre (előadók, zsűritagok) az igényelt támogatás max.10%-a,
 • szállásköltségre (előadók, zsűritagok),
 • nyomdaköltségre,
 • bérleti díjakra.

A kollégium kikötheti, hogy a támogatás adott hányadát milyen konkrét cél megvalósítására adja. A támogatott jogcímeken túli költségek (pl. hivatásos produkciók, a rendezvény értékeinek biztosítása, egészségügyi szolgáltatások, stb.) csak az önrész terhére számolhatók el.

A pályázathoz csatolni kell:

 • a pályázó tevékenységének rövid bemutatását (max. 1 oldal)
 • a rendezvények részletesen kidolgozott programtervezetét (amelynek tartalmaznia kell a rendezvény célját, tervezett időpontját, helyét, résztvevőinek és együttműködőinek körét, tervezett közreműködői és látogatói létszámát, az esemény leírását, az előzményeire való utalást. Több rendezvény esetén programonként maximum három oldal terjedelemben!),
 • a pályázati adatlap költségkalkulációjának kitöltése mellett az egyes programok leírásához csatolni kell az adott program jogcímek szerinti részletes költségvetését is, csomagpályázat esetén azok összesítését  is. Az egyes költségvetések összegének jogcím szerint is egyeznie kell az összesített költségvetéssel,
 • a pályázó 2009. évben folytatott közművelődési tevékenységéről benyújtott kizárólag OSAP 1438/08. statisztikai jelentés szállítólevelének másolatát. (A statisztika web címe: http://kultstat.okm.gov.hu/ )

Az önrészt a pályázati adatlap költségvetésének 4.2.1 pontjában kell feltüntetni.
A pályázóknak az önrésszel (meglévő saját forrás) és a támogatással együtt kell elszámolniuk.

Az elbírálás szempontjai:

 • a tervezett esemény bemutatása, közművelődési jelentősége,
 • intézményi és szervezeti együttműködések, a partnerek közötti feladatmegosztás
 • a rendezvény költségvetésének realitása, a meglévő források mértéke,
 • a pályázat igényessége, kidolgozottsága, színvonala,
 • új programelemek megjelenése.

A kollégium nem támogatja:

 • Hivatásos művészeti találkozókat,
 • A Népművészeti és a Mozgókép Szakmai Kollégium illetékességi körébe tartozó rendezvények megvalósítását.

Egy pályázó az altémára egy pályázatot nyújthat be, amely maximum 3 rendezvényre vonatkozhat.

Támogatott pályázatok esetén a szakmai beszámolónak tartalmaznia kell: az esemény helyét, idejét, részletes programját, a rendezvény részletes leírását, fotódokumentációját, médiavisszhangját, látogatói és közreműködői létszámát.

2. A kollégium pályázatot hirdet a 2010. évi közművelődési szakmai tevékenységek fejlesztése és megújítása céljából közművelődési célú nyári táborok szakmai programjainak támogatására:

Altéma kódszáma: 2032

Pályázat nyújtható be a 2010. június 1. és szeptember 1. között megvalósuló tematikus, művészeti, alkotó jellegű és honismereti nyári bentlakásos táborok (minimum 4 éjszaka) támogatására.

Pályázók köre:

 • közművelődési intézmények,
 • megyei (fővárosi) közművelődési szakmai tanácsadó, szolgáltató szervezetek,
 • közművelődési intézményegységgel rendelkező ÁMK-k,
 • bejegyzett, alapfeladatként közművelődési tevékenységet folytató közművelődési célú egyesületek, alapítványok, közhasznú minősítésű és kiemelten közhasznú nonprofit célú gazdasági társaságok,
 • a helyi önkormányzattal közművelődési feladatvállalásra megállapodást kötött jogi személyek és egyéni vállalkozók.

A rendelkezésre álló tervezett keretösszeg: 25 millió forint.

A pályázó részére előírt kötelező saját forrás az összköltségvetés 30%-a.
Saját forrás a 292/2009 (XII.19. ) Korm. rendelet 113. § (3) bekezdése aa) ab) ac) pontja alapján kerülhet meghatározásra.

Támogatás kérhető:

 • a szakmai programok vezetőinek és előadóinak megbízási díjára (járulékok nélkül),
 • megbízási díjak számlás kifizetésére (dologi költség),
 • útiköltségre, szállítási költségre,
 • tábori foglalkozások anyagköltségeire
 • szállásköltségekre.

A kollégium kikötheti, hogy a támogatás adott hányadát milyen konkrét cél megvalósítására adja.

A pályázathoz csatolni kell:

 • a tábor helyét, a program megvalósítását biztosító feltételeket,
 • tervezett időtartamát,
 • célcsoportját (gyermek, ifjúsági, felnőtt, szabad jelentkezésű vagy állandó művelődő közösség tagjai)
 • a résztvevők várható számát,
 • a tábor programjának részletes bemutatását (naponta legalább 6 órás szakmai tartalommal), csomagpályázat esetén táboronként maximum 3 oldalban;
 • a pályázati adatlap költségkalkulációjának kitöltése (összesített költségvetés) mellett az egyes programok leírásához csatolni kell az adott program jogcímek szerinti részletes költségvetését is. Csomagpályázat esetén összesített költségvetést is mellékelni kell. Az egyes költségvetések összegének jogcím szerint is egyeznie kell az összesített költségvetéssel. A költségvetésben – tervezett bevételként – kérjük feltüntetni a részvételi díj összegét!
 • a szakmai vezető/k rövid (maximum 1 oldalas) szakmai önéletrajzát, referenciáit, tábor jellegének megfelelő kompetenciák meglétét,
 • a helyi közművelődési feladatellátásra a települési önkormányzattal kötött megállapodás (megléte esetén) a megállapodás önkormányzat által hitelesített másolatát;
 • a pályázó 2009. évben folytatott közművelődési tevékenységéről benyújtott kizárólag OSAP 1438/08. statisztikai jelentés szállítólevelének másolatát. (A statisztika web címe: http://kultstat.okm.gov.hu/ )

Egy pályázó egy pályázatot adhat be, de a pályázat több (max. 3) tábor támogatására is vonatkozhat.

Az önrészt a pályázati adatlap költségvetésének 4.2.1 pontjában kell feltüntetni.
A pályázóknak az önrésszel (meglévő saját forrás) és a támogatással együtt kell elszámolniuk.
Étkezési költség csak az önrész terhére számolható el.

Az elbírálás szempontjai:

 • a pályázat megfelelése a kiírás tartalmi és formai követelményeinek,
 • a tábor programjának szakmai színvonala,
 • a pályázó eddigi szakmai munkája,
 • a költségvetés megalapozottsága, realitása,
 • a program várható eredménye,
 • a kistérségi és megyei összefogással megvalósuló, illetve
 • a résztvevők készség/képesség fejlesztését elősegítő tábor.

A kollégium nem támogatja a népművészeti jellegű táborokat.

Támogatott pályázatok esetén a szakmai beszámolónak tartalmaznia kell: a táborban töltött éjszakák számát, vagy a tábor bentlakásos jellegének bemutatását, a tábor fotódokumentációját, a résztvevők számát, a tábor/ok által kitűzött célok elérésének bemutatását.

3. A kollégium pályázatot hirdet a 2010-ben megjelenő közművelődési tartalmú kiadványok támogatására:

Altéma kódszáma:2012

A pályázat célja támogatást nyújtani:

 • egy-egy szakterület, megye vagy régió közművelődési információszolgáltatási kiadványainak, papír alapú, vagy elektronikus formátumú megyei és regionális hírleveleinek megjelentetéséhez,
 • a közművelődési szakmai tapasztalatokat, jó gyakorlatokat bemutató, népszerűsítő módszertani kiadványok megjelentetéséhez.

Pályázók köre:

 • közművelődési intézmények,
 • közművelődési szakmai tanácsadó, szolgáltató feladatokat ellátó intézmények, szervezetek,
 • bejegyzett közművelődési célú országos, regionális vagy megyei hatókörű egyesületek, alapítványok, nonprofit gazdasági társaságok.

A rendelkezésre álló tervezett keretösszeg: 25 millió forint.

A pályázó részére előírt kötelező saját forrás az összköltségvetés 20%-a.
Saját forrás a 292/2009 (XII.19. ) Korm. rendelet 113. § (3) bekezdése aa) ab) ac) pontja alapján kerülhet meghatározásra.

Támogatás kérhető

 • szerzői honoráriumra (írói, illusztrátori, fotó),
 • szerkesztői (főszerkesztő, tervezőszerkesztő, képszerkesztő) honoráriumra,
 • nyomdai, illetve elektronikus előkészítési munkákra az alábbi jogcímekre:
 • szövegbevitelre (írás), képbevitelre, szkennelésre,
 • kiadványszerkesztésre‚ tördelésre,
 • képfeldolgozásra (szerkesztés, optimalizálás),
 • korrektúrára,
 • nyomdaköltségre (tényleges nyomdaköltség, nyomdaszámla),
 • közzétételi költségre.

A kollégium kikötheti, hogy a támogatás adott hányadát milyen konkrét cél megvalósítására adja.

A pályázathoz csatolni kell:

 • a pályázó tevékenységének bemutatását (maximum 1 oldalban)
 • a hírlevél, illetve kiadvány tartalmi bemutatását,
 • módszertani kiadvány esetében a tervezett tartalomjegyzéket illetve a szerzők bemutatását,
 • a részletes költségvetését,
 • a megjelenések számát,
 • papír alapú kiadvány esetén: az egy példányra jutó bekerülési költségét, a kiadvány méretét és terjedelmét, a megjelenésenkénti példányszámot,
 • elektronikus kiadvány esetén: a megjelenés gyakoriságát, az elérendő célcsoport bemutatását.

Az önrészt a pályázati adatlap költségvetésének 4.2.1 pontjában kell feltüntetni.
A pályázóknak az önrésszel (meglévő saját forrás) és a támogatással együtt kell elszámolniuk.

Az elbírálás szempontjai:

 • a pályázat megfelelése a kiírás tartalmi és formai követelményeinek,
 • a pályázatban foglaltak szakmai megalapozottsága; céljának, tartalmának kidolgozottsága, színvonala, értéke,
 • a költségvetés megalapozottsága, realitása.

Támogatott pályázatok esetén a szakmai beszámolónak tartalmaznia kell: papír alapú kiadvány esetén a megjelenésenkénti példányszámot, a kiadvány árát, terjesztési tervét, valamint csatolni kell a megvalósított kiadvány(ok) egy példányát;  elektronikus kiadvány esetén a megjelenés gyakoriságát, a havonta publikált cikkek számát, az elektronikus archívum hozzáférhető web címét.

4. A kollégium pályázatot hirdet nemzetközi közművelődési szakmai szervezetekben a magyar részvétel támogatására:

Altéma kódszáma: 2003

A pályázat célja:
2010 folyamán a nemzetközi kapcsolatok ápolása, a nemzetközi szervezetekben való tagsági viszonyok fenntartása, a magyar részvétel jelentőségének fejlesztése.

Pályázók köre:

 • közművelődési feladatokat ellátó intézmények,
 • bejegyzett közművelődési célú országos, regionális vagy megyei hatókörű egyesületek, alapítványok, nonprofit gazdasági társaságok.

A rendelkezésre álló tervezett keretösszeg: 10  millió forint.

A pályázó részére előírt kötelező saját forrás az összköltségvetés 30%-a.
Saját forrás a 292/2009 (XII.19. ) Korm. rendelet 113. § (3) bekezdése aa) ab) ac) pontja alapján kerülhet meghatározásra.

Támogatás kérhető:

 • a közművelődési tevékenységhez kötődően működő, vagy közművelődési szervezeteket összefogó nemzetközi szervezetek 2010. évi tagsági díjára,
 • e szervezetek 2010. évi eseményein való részvétel úti-, és szállásköltségére – maximum 2 fő számára.

Az önrészt a pályázati adatlap költségvetésének 4.2.1 pontjában kell feltüntetni.
A pályázóknak az önrésszel (meglévő saját forrás) és a támogatással együtt kell elszámolniuk.

A pályázathoz csatolni kell:

 • a tagsági díjra igényt tartó nemzetközi szervezet bemutatását, a magyar részvétel minőségének megjelölésével (max. 2 oldal terjedelemben);
 • a pályázó rövid bemutatását, különös tekintettel közművelődési szerepére (max. 2 oldal terjedelemben);
 • a befizetendő tagdíj mértékének igazolását (tagdíjfizetési felszólítás vagy az éves tagdíjról szóló alapszabályi rendelkezés, közgyűlési határozat stb. hiteles másolata);
 • a részvételi támogatásához benyújtott kérelem esetén az utazási és szállás költségek tervét (árajánlatokat).

Az elbírálás szempontjai:

 • a magyar részvétel jelentősége a nemzetközi szervezetben,
 • a magyar szervezet hazai közművelődési szerepe
 • a pályázat igényessége.

Támogatott pályázatok esetén a szakmai beszámolónak tartalmaznia kell: részvételi támogatás esetén útibeszámolót, mely ismerteti a kiutazók személyét, utazás céljának teljesülését, a kiutazók tevékenységét a nemzetközi szervezetben, programján, a kiutazás eredményeinek hazai felhasználása, disszeminációja ismertetését;
tagdíj támogatás esetén a nemzetközi szervezet hazai tagszervre vonatkozó szolgáltatásainak, tevékenységének bemutatását, illetve a hazai szervezet nemzetközi szervezetre vonatkozó tevékenységének bemutatását

Fontos! Egy pályázó több tagsági díj tekintetében is pályázhat. A kollégium nem fogadja be azokat a pályázatokat, amelyek kifejezetten más szakmai kollégiumok hatáskörébe tartoznak.

5. A kollégium pályázatot hirdet a hazai cirkuszművészet fejlesztésére

Altéma sorszáma: 2035

A pályázat célja: a cirkuszművészet színvonalának emelése, a műsorok fejlesztése, bővítése, a cirkuszművészet újszerű törekvéseinek, új artistaszámok alkotásának támogatása a 2010. február 8.–2011. február 8. közötti időszakban.

Pályázók köre:

 • * egyéni vállalkozók
 • * cégbejegyzéssel rendelkező egyéni cégek, szervezetek,
 • * közművelődési intézmények.

A rendelkezésre álló tervezett keretösszeg: 5  millió forint.

A pályázó részére előírt kötelező saját forrás az összköltségvetés 50%-a.
Saját forrás a 292/2009 (XII.19. ) Korm. rendelet 113. § (3) bekezdése aa) ab) ac) pontja alapján kerülhet meghatározásra.

Pályázat nyújtható be:

 • a cirkuszművészet színvonalának emelésének, a műsorok fejlesztésének, bővítésének,
 • a cirkuszművészet újszerű törekvéseinek,
 • új artistaszámok létrehozásának támogatására,
 • a cirkuszművészettel kapcsolatos kiadványok megjelentetésének, valamint
 • a cirkuszművészet alapítványainak, hivatásos bűvészegyesületek és -csoportok támogatására.

Támogatás kérhető:

 • megbízási díjakra, azok járulékaira, valamint ezek számlás kifizetésére (dologi költség),
 • utazási és szállítási költségekre,
 • reklám- és pr-költségekre.

Az önrészt a pályázati adatlap költségvetésének 4.2.1 pontjában kell feltüntetni.
A pályázóknak az önrésszel (meglévő saját forrás) és a támogatással együtt kell elszámolniuk.

A pályázathoz csatolni kell:

 • a pályázati cél és tartalom részletes leírását,
 • a program teljes, részletes reális költségvetését,
 • a hivatalosan foglalkoztatott művészek számáról szóló, a társadalombiztosítás felé tett bejelentés/nyilatkozat másolatát.

Az elbírálás szempontjai:

 • a költségvetés realitása, indoklása,
 • a pályázat célja szerinti (a kiírásnak való) tartalmi és formai megfelelés,
 • a támogatási cél színvonala és újszerűsége.
 • a családi produkciók 2010. évi megújítása, fejlesztése érdekében tervezett erőfeszítések,
 • a minél több hivatalosan szerződtetett külsős, magyar artistaművészt foglalkoztató elgondolások,
 • a fiatal artistaművészek magyarországi foglalkoztatásának, bemutatkozásának elősegítése,
 • az új produkciók létrehozását, bemutatását célzó produkciókra vonatkozó törekvések,
 • különleges külföldi produkciók meghívására tervezett erőfeszítések.

Támogatott pályázatok esetén a szakmai beszámolónak tartalmaznia kell: a támogatási cél megvalósulásának bemutatását (a hazai/fiatal artistaművészek foglalkoztatásának emelkedését, külföldi produkciók itthoni megjelenését, a műsorok fejlesztésének bemutatását), a produkciók, előadások számát, a nézőszámot.

Egy pályázó csak egy pályázatot adhat be.

Pályázati adatlapot kitölteni csak az NKA portálján lehet!
Pályázati adatlapot elkészíteni a www.nka.hu portál („pályáztatás” cím alatt található) „pályázati adatlap kitöltése” címszónál lehet. (“minta” pályázati adatlap a portálon a „pályáztatás” cím alatt található az „aktuális pályázati felhívások” címszónál. Ez az adatlap pályáztatás céljára nem használható.)

A pályázattal kapcsolatos hiánypótlás lehetőségét és feltételeit az NKA Ügyrendje szabályozza, amely megtalálható az NKA portál jogszabályok menüpont alatt.
Az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet 133. § (1) bekezdés e) pontja alapján a benyújtott pályázatnak tartalmaznia kell:
– a költségvetésből nyújtott támogatásból megvalósítani tervezett tevékenységek, feladatok, beszerzések részletes ismertetését, azok tervezett szakmai hatásait, összefüggéseit a pályázati felhívásban megjelölt céllal, valamint az ehhez kapcsolódó részletes költségtervet.

Az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet 132. § (2) bekezdés o) pontja alapján felhívjuk a pályázók figyelmét az esetleges közbeszerzési eljárás lefolytatásra irányuló kötelezettségükre.

A pályázatok 1 példányban
2010. március 22-ig beérkezően
nyújthatók be kizárólag postai úton  az NKA Igazgatóságának címére.
(H – 1388 Budapest, Pf. 82).
A határidőn túl érkező pályázatok érvénytelenek.

Forrás: NKA