palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

NKA Múzeumi Szakmai Kollégium pályázat

nka pályázatA Múzeumi Szakmai Kollégium nyílt pályázatot hirdet múzeumi szakmai feladatok támogatására.

A támogatás forrása a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről szóló 2009. évi CXXX. törvény 1. sz. melléklete szerint: LXVII. Nemzeti Kulturális Alap fejezet.
A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás.
A finanszírozás módja: vegyes finanszírozás.
A kollégium egyik pályázati pontnál sem ír elő kötelező saját forrást és nevezési díjat.

Pályázhatnak:

 • Érvényes működési engedéllyel rendelkező hazai muzeális intézmények (nem jogi személy esetében annak fenntartója). A működési engedélyek másolatát a pályázathoz csatolni kell.
 • Határon túli muzeális intézmények (nem jogi személy esetében annak fenntartója). A muzeális intézményi státust a pályázónak hivatalos dokumentummal igazolnia kell.

Felhívjuk a Pályázók figyelmét, hogy az előző évek gyakorlatával szemben a 2010. évben a restaurálás és állományvédelmi eszközök beszerzésének tárgyában a Kollégium a pályázati kiírást a rendelkezésre álló források szűkössége miatt összevonja. A Kollégium célja, hogy támogassa a legfontosabb és legsürgősebb teendőket az adott pénzügyi lehetőségek mellett is.

Pályázni az alábbi témakörökre lehet:

1. Állagvédelemre, preparálásra, konzerválásra, restaurálásra, műtárgyvédelmi szempontból indokolt, egyedi műtárgymásolásra, valamint a pályázatban megjelölt tevékenységhez szorosan kapcsolódó, a műtárgyak védelmét, biztonságos és korszerű tárolását segítő eszközök,  anyagok beszerzésére.

Nem nyújtható be olyan pályázat, amely kizárólag eszközök (műtárgyvédelmi, restaurálási, tárolási) beszerzését célozza!

Altéma kódszáma: 2311

Pályázni a 2011. szeptember 30-ig megvalósuló állagvédelmi feladatokra lehet.

A restaurált műtárgya(ka)t, preparátumokat a pályázó múzeumnak a munka befejezését követően minimum három hónapig ki kell állítania.
Egy pályázó csak egy pályázatot adhat be!

Az ehhez az altémához benyújtott pályázati adatlap csak betétlappal együtt érvényes!
Igényelhető támogatás: legfeljebb 1 millió Ft.
Erre az altémára tervezett keret mindösszesen: 30 millió forint

A pályázathoz csatolni kell:

Konzerválás, restaurálás esetén

 1. az altéma kódszámával ellátott betétlapot,
 2. a pályázó gyűjteményébe beleltározott, konzerválásra/restaurálásra kiválasztott tárgy(-ak) megnevezését, leltári számát, valamint a konzerválás/restaurálás tárgyankénti (tárgycsoportonkénti) tervezett költségét,
 3. a kiválasztás részletes szakmai indoklását,
 4. szakirányú végzettséggel rendelkező restaurátor által készített állapotfelmérést (fényképes és szöveges),
 5. szakirányú végzettséggel rendelkező restaurátor által készített restaurálási tervet,
 6. a terv kivitelezéséhez tartozó részletes költségvetést (az adatlap 4. pontjának külön lapon történő további részletezése), vagy külső megbízás esetén tételes árajánlatot,
 7. külső megbízás esetén indoklást, amennyiben az intézményben van restaurátor,
 8. műtárgyvédelmi eszközök,  anyagok beszerzésére esetén a beszerezni kívánt anyagok, eszközök megnevezését, mennyiségét, a velük elérni kívánt szakmai célok, illetve várható eredmények leírását, költségtervet, 50.000 Ft feletti egyedi érték esetén árajánlatot.

Preparálás esetén

 1. az altéma kódszámával ellátott betétlapot,
 2. a preparálásra kiválasztott példány(-ok) megnevezését, a preparálás példányonkénti  tervezett költségét,
 3. a kiválasztás részletes szakmai indoklását,
 4. a terv kivitelezéséhez tartozó részletes költségvetést (az adatlap 4. pontjának külön lapon történő további részletezése) vagy külső megbízás esetén tételes árajánlatot,
 5. külső megbízás esetén indoklás, amennyiben az intézményben van preparátor,
 6. műtárgyvédelmi eszközök,  anyagok beszerzésére esetén a beszerezni kívánt anyagok, eszközök megnevezését, mennyiségét, a velük elérni kívánt szakmai célok, illetve várható eredmények leírását, költségtervet, 50.000 Ft feletti egyedi érték esetén árajánlatot.

Műtárgymásolás esetén

 1. az altéma kódszámával ellátott betétlapot,
 2. a másolat(ok) készítésének szakmai indoklását,
 3. szakirányú végzettséggel rendelkező restaurátor által készített állapotfelmérést a másolandó tárgy(ak)ról,
 4. másolási tervet,
 5. a terv kivitelezéséhez tartozó részletes költségvetést (az adatlap 4. pontjának külön lapon történő további részletezése) vagy külső megbízás esetén tételes árajánlatot,
 6. műtárgyvédelmi eszközök,  anyagok beszerzésére esetén a beszerezni kívánt anyagok, eszközök  megnevezését, mennyiségét, a velük elérni kívánt szakmai célok, illetve várható eredmények leírását, költségtervet, 50.000 Ft feletti egyedi érték esetén árajánlatot.

Gázosítás, fertőtlenítés esetén

 1. az altéma kódszámával ellátott betétlapot,
 2. szakirányú végzettséggel rendelkező restaurátor/műtárgyvédelmi felelős által készített állapotfelmérést,
 3. az adott feladat elvégzésére jogosult szakember által készített kezelési tervet,
 4. 150 eFt feletti bekerülési költségű külső megbízás esetén tételes árajánlatot.

Támogatás az alábbi kiadásokra kérhető:

Konzerválás, restaurálás esetén

 • tiszteletdíj (restaurátor, a konzerválási/restaurátori munka elvégzésére jogosult szakember)
 • anyagvizsgálatok költsége,
 • szakmai anyagköltség (a munkavégzés során szükséges anyagköltség, fogyóeszköz és munkavédelmi/egészségvédelmi felszerelés),
 • szállítási költség,
 • biztosítás,
 • dokumentálás költsége,
 • a műtárgyak védelmét, biztonságos és korszerű tárolását segítő anyagok és eszközök költsége.

Preparálás esetén

 • tiszteletdíj (preparálás)
 • anyagvizsgálatok költsége,
 • szakmai anyagköltség (a munkavégzés során szükséges anyagköltség, fogyóeszköz és munkavédelmi/egészségvédelmi felszerelés),
 • szállítási költség,
 • dokumentálás költsége,
 • a műtárgyak védelmét, biztonságos és korszerű tárolását segítő anyagok és eszközök költsége.

Műtárgymásolás esetén

 • tiszteletdíj (restaurátor, a másolás elvégzésére jogosult szakember)
 • szakmai anyagköltség (a munkavégzés során szükséges anyagköltség, fogyóeszköz és munkavédelmi/egészségvédelmi felszerelés),
 • szállítási költség,
 • biztosítás,
 • dokumentálás költsége,
 • a műtárgyak védelmét, biztonságos és korszerű tárolását segítő anyagok és eszközök költsége.

Gázosítás, fertőtlenítés esetén

 • munkadíj
 • szakmai anyagköltség (a munkavégzés során szükséges anyagköltség, fogyóeszköz és munkavédelmi felszerelés),
 • szállítási költség.

Amennyiben a pályázó a felsorolt költségektől eltérő költségjogcímet is megjelöl, azt röviden indokolnia kell, elfogadásáról a Kollégium dönt!

A pályázat elbírálásának szempontjai:

 • a műtárgy(ak) jelentősége, értéke a gyűjteményen belül,
 • a műtárgy(ak)  veszélyeztetettsége, állapota,
 • súlyosan veszélyeztetett műtárgyak elhelyezésének megoldása,
 • költségtakarékos, a fenntarthatóság szempontjait is figyelembe vevő fejlesztések,
 • a szakmai program értéke és megvalósításának realitása,
 • a megóvás utáni elhelyezési körülmények minősége,
 • az elérendő cél mérhetősége,
 • a költségvetés realitása, a műtárgyvédelmi, restaurálási, preparálási tevékenység és a beszerezni kívánt anyagok, eszközök arányossága,
 • a pályázat megalapozottsága, igényessége,
 • a műtárgyak kiemelkedő szakmai fontosságú kiállításokra történő rendelkezésre bocsátása.

A pályázó intézménynek a műtárgy-megóvási dokumentáció (műtárgymásolat készítés esetén a megvalósítási dokumentáció) eredményeinek nagyközönség számára készülő ismertetését (leírást és képeket) az intézmény (vagy, ha neki nincs, a fenntartó) honlapján közölnie kell, továbbá a szakmai beszámoló benyújtásától számítva legalább egy évig ott kell tartania.

A pályázat szakmai beszámolójának tartalmaznia kell:

 • restaurálás, konzerválás, preparálás esetén az elkészített fényképes és szöveges dokumentációt,
 • új gyarapodás esetén a preparátumok múzeumi leltári dokumentációját (kartonjának másolatát),
 • restaurálás/preparálás esetén a műtárgy(-ak) kiállításban történt elhelyezéséről készített fotódokumentációt, a műtárgy(-ak) kiállításban történt elhelyezésének kezdő és befejező időpontját.
 • gázosítás, fertőtlenítés esetén a  műtárgyvédelmi eljáráson átesett tárgyak számát, szöveges dokumentációját,
 • műtárgymásolás esetén fotót az elkészült másolat(ok)ról,
 • restaurálás, konzerválás, preparálás, műtárgymásolás esetén a honlap címét, elérési útját, amelyen a műtárgy megóvási, ill. megvalósítási dokumentáció elérhető,
 • műtárgyak védelmét, biztonságos és korszerű tárolását segítő eszközök,  anyagok beszerzése esetén a megvásárolt anyagok, eszközök mennyiségét, specifikációját, a használatba vételt igazoló fotódokumentációt.

2. Gyűjteménygyarapításra
Altéma kódszáma: 2309

Pályázni a 2011. június 30-ig megvalósuló programokra lehet.

Egy pályázó csak egy pályázatot adhat be!

Igényelhető támogatás: legfeljebb 1 millió Ft.

Erre az altémára tervezett keret mindösszesen:  16 millió forint

A pályázathoz csatolni kell:

 1. a megvásárolni kívánt tárgyak/tárgycsoportok leírását,
 2. állapot meghatározását,
 3. fotót (vagy rajzot),
 4. a tárgy megvásárlásának szakmai indoklását és a prioritás szempontjait, az időszaki vagy állandó kiállításban történő bemutatás/publikálás tervét,
 5. eladói szándéknyilatkozatot, amely tartalmazza a műtárgy(ak) jegyzékét és a vételi ár tárgyankénti/tárgycsoportonkénti megjelölését.

A pályázat elbírálásánál előnyben részesülnek:

 • a gyűjteményi hiányokat pótló gyarapítások,
 • a megsemmisüléssel, szétszóródással fenyegető körülmények közötti emlékek megmentését segítő pályázatok,
 • tárgy-együttesek megvásárlására vonatkozó pályázatok,
 • már meglévő kollekciókat kiegészítő darabok megvásárlására vonatkozó pályázatok.

A pályázat elbírálásának szempontjai:

 • a szakmai program értéke és megvalósításának realitása,
 • a műtárgy(ak) jelentősége általában,
 • a műtárgyvásárlás indoklása a múzeum szempontjából,
 • az elérendő cél mérhetősége,
 • a költségvetés realitása,
 • a pályázat megalapozottsága, igényessége.

A pályázó intézménynek a megvásárolt műtárgy nagyközönség számára készülő ismertetését (leírást és képeket) az intézmény (vagy, ha neki nincs, a fenntartó) honlapján közölnie kell, továbbá a szakmai beszámoló benyújtásától számítva legalább egy évig ott kell tartania.

A pályázat szakmai beszámolójának tartalmaznia kell:

 • a kitöltött gyűjteményi tárgyleíró-karton (vagy szekrénykataszter) másolatát, műtárgyfotót.
 • a honlap címét, elérési útját, amelyen az ismertető elérhető.

A pályázatok 1 eredeti példányban 2010. szeptember 21-ig beérkezően nyújthatók be kizárólag postai úton  az NKA Igazgatóságának postacímére. (H – 1388 Budapest, Pf. 82).
A határidőn túl érkező pályázatok érvénytelenek.

Pályázattal kapcsolatban felvilágosítást az NKA Ügyfélszolgálatán személyesen ügyfélfogadási időben vagy telefonon a (36 1) 327-4444 számon kaphatnak.

Forrás: http://www2.nka.hu