palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Pályázat Köztéri képzőművészeti és iparművészeti alkotások megvalósítására

mmikl pályázatA Nemzeti Erőforrás Minisztérium megbízásából a Magyar Művelődési Intézet és Képzőművészeti Lektorátus pályázatot hirdet köztéri képzőművészeti és iparművészeti alkotások megvalósításának támogatására.

A pályázat célja: A köztéri kortárs művészeti kezdeményezések kibontakoztatása és továbbfejlesztése, az újító jellegű alkotói elképzelések, projektek ösztönzése, a lakókörnyezet, valamint a közösségi terek vizuális kultúrájának, a környezetkultúrának a fejlesztése.

A pályázat pénzügyi forrása
: A Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről szóló 2009. évi CXXX. törvény 1. sz. melléklete szerint: XX. NEFMI fejezet 20/13/4 Művészeti tevékenységek támogatása, nem feladatfinanszírozási körbe tartozó előirányzat.

A pályázati keret összege:
19 048 000 Ft

A pályázat lebonyolítója (Lebonyolító)
: Magyar Művelődési Intézet és Képzőművészeti Lektorátus (MMIKL). A szakmai lebonyolítást az MMIKL szakmai igazgatósága, a Képző- és Iparművészeti Lektorátus (Lektorátus) végzi.

A pályázók köre
: Önkormányzatok, kulturális, oktatási, egészségügyi és egyházi intézmények, civil szervezetek és alapítványok. (Gazdasági társaság – kivéve a kulturális célú Kht. és Nkft. –, magánszemély vagy közvetlenül a művész által benyújtott pályázatot a kiírók nem fogadnak el.)

A támogatásból elszámolható és el nem számolható költségek köre
: A támogatásból a pályázott műalkotás elkészítéséhez szorosan kapcsolódó költségek számolhatók el. A Kedvezményezett és a művész/kivitelező között kötött szerződés szerint: a műalkotás megvalósításával összefüggő szerzői, kivitelezési tiszteletdíjak, felhasználási jogdíjak; amennyiben a felsoroltak személyi kifizetést is magukban foglalnak, a személyi kifizetések járulékai; a kivitelezésre vonatkozó, és a Lebonyolító által a szakvéleményben elfogadott anyag- és kivitelezési számlák és a felsoroltak áfa-ja az alábbiak szerint: Ha a pályázót a pályázatban foglalt cél tekintetében adólevonási jog megilleti, illetve az adóterhet másra áthárítja, a támogatást nettó összegekre, ellenkező esetben bruttó összegekre kell kalkulálni.

A környezetalakítás költsége és a szakértői intézmények által bírálati díjként kiszámlázott költségtérítés nem számolható el.

A pályázat elbírálása: A támogatások odaítéléséről szakértői bizottság dönt a Magyar Művelődési Intézet és Képzőművészeti Lektorátus – Budapesten fővárosi tulajdonú közterületre kerülő mű esetén a Budapest Galéria, egyéb Budapesten elhelyezendő alkotás esetén a Budapest Galéria vagy az MMIKL – által kiadott, független szakértői véleményen alapuló, a támogatást javasló művészeti szakvélemény ismeretében.

A szakértői bizottság tagjai: Gaál Tamás, Szabó György és Pál Mihály szobrászművészek, Boros Géza és Százados László művészettörténészek, valamint az MMIKL részéről Kertész László szakmai igazgató, művészettörténész és Prokai Gábor a Művészeti Osztály osztályvezetője.

A pályázat tartalmi és formai követelményei

A pályázat a maradandóság igényével közterületen, illetve a közönség előtt nyitva álló közösségi külső és belső terekben elhelyezésre kerülő művészeti alkotások létrejöttét támogatja.

Műfaji, stílusbeli, tematikai korlátozás nincs. A támogatandó köztéri mű lehet: autonóm műalkotás, díszítő és funkcionális alkotás, térbe állított mű, vagy épülethez, architektúrához kapcsolódó műalkotás, szobor, installáció, díszkút, iparművészeti alkotás, murális mű (falfestmény, mozaik, sgraffito, üvegablak, relief stb.), integrált design, a maradandóság igényének megfelelő mobil szobor, neon-installáció, intermediális mű, land art alkotás stb.

A pályázaton a saját költségkeretet kiegészítő támogatást olyan műalkotásokkal lehet elnyerni, amelyek megvalósításához – a mű teljes költségvetésére vonatkozólag – meggyőző, legalább 40% igazolt önerő áll rendelkezésre.

A bíráló bizottság csak támogató szakvéleménnyel ellátott pályázatokat bírál el. Plasztikai mű (szobor, dombormű stb.) esetén a pályázat feltétele bírálható léptékű modell bemutatása; ez esetben rajzterv, vázlat bemutatása nem elegendő; mellportré esetében pedig kizárólag 1:1 léptékű modell támogató szakvéleményével lehet pályázni.

A szakvéleményezést (helyszíni szemle, terv vagy modell bírálat, az 1:1 méretarányú modell bírálata) jelen pályázat megjelenésétől folyamatosan, legkésőbb 2010. szeptember 23-ig   lehet írásban (postai úton, faxon: (1) 356-1764 és e-mailben: lektoratus@lektoratus.hu Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse. – ez esetben utólagos postai úton, vagy faxon való megerősítéssel)  kérni az MMIKL szakmai igazgatóságától, a Képző- és Iparművészeti Lektorátustól, illetve Budapestre kerülő mű esetén a Budapest Galériától  /(1) 267-2740/.

A helyszíni kiszállásért, a szakvéleményezési munkáért a Lektorátus, illetve a Budapest Galéria költségtérítésre jogosult.

Benyújtandó
Az 1 példányban benyújtandó pályázatnak tartalmaznia kell

 • (1) a támogató szakvéleményt,
 • (2) a művészeti beruházás céljának rövid leírását,
 • (3) pontos műleírást (a mű programja, méretei, anyag és technika pontos megjelölése),
 • (4) a műalkotás bírálatra alkalmas minőségű, készültségi állapotának megfelelő – térben megjelenő mű esetében legalább 4 eltérő nézetű – fotóját,
 • (5) a megvalósítás költségvetését,
 • (6) a műalkotás megvalósítása – az adott technológiának megfelelő – szakmai fázisainak (pl. terv, 1:5 modell, 1:1 modell, kész mű elhelyezése stb.) pontos dátumokkal meghatározott ütemezését),
 • (7) a saját illetve más forrásból biztosított költségvállalásnak a számlavezető pénzügyi intézmény által kiállított igazolását,
 • (8) önkormányzati tulajdonú területen, épületen, vagy épületben elhelyezendő mű esetén az önkormányzati testületi állásfoglalást,
 • (9) nem önkormányzati tulajdonú területen, épületen, vagy épületben elhelyezendő mű esetén a tulajdonos írásos hozzájárulását,
 • (10) műemléken, vagy műemléki környezetben megvalósuló alkotás esetén a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal előzetes hatósági, ill. szakhatósági állásfoglalását,
 • (11) természetvédelmi védettség alá eső területen elhelyezendő mű esetén az illetékes szakhatóság írásbeli hozzájárulását,
 • (12) és minden esetben a hiánytalanul kitöltött pályázati adatlapot, továbbá a nyilatkozatot (a felhívás mellékletei),
 • (13) civil szervezet pályázó esetén a szervezet működését igazoló (30 napon belüli) bírósági kivonatot,
 • (14) kulturális célú Kht. és Nkft pályázó esetén a cégkivonat hiteles másolatát,
 • (15) az aláírási címpéldány hiteles másolatát.

Az adatlap és a nyilatkozatok letölthetőek a http://www.lektoratus.hu/ honlapról is, vagy beszerezhetők a Lektorátus titkárságán: Bp. I. ker. Úri u. 54–56.

A pályázatok beérkezésének határideje

A pályázatokat a mellékletekkel együtt 2010. október 7. (csütörtök) 15 óráig beérkezően kell benyújtani, vagy postai úton eljuttatni az MMIKL Képző- és Iparművészeti Lektorátushoz (1014 Budapest, Úri u. 54–56., levelezési cím: 1250 Bp. 1. Pf. 17) „Köztéri műalkotások támogatási pályázata” megjelöléssel. A határidő után érkezett pályázatok érvénytelenek, nem kerülnek a bíráló bizottság elé.

Hiánypótlás
Nem megfelelő dokumentációval benyújtott pályázat esetén hiánypótlásra az erről szóló e-mail- vagy faxértesítést követő 3. naptári nap végéig, de legkésőbb 2010. október 11-ig való beérkezéssel van lehetőség.

Az elbírálás főbb szempontjai
Formai szempontok: a pályázó által benyújtott dokumentumok hiánytalanságának és hitelességének a vizsgálata.
Tartalmi szempontok: a felhívásban megfogalmazott pályázati cél és a pályázat szakmai összevetése, továbbá utóbbi megfelelése a jelen pályázati kiírás rendelkezéseinek.
A pályázatok elbírálásakor előnyben részesülnek az innovatív, a közterek esztétikai megújítását szolgáló kortárs műalkotások.

A bírálati döntés határideje
A szakértői bizottság 2010. október 13-ig hozza meg a döntését. A döntésről valamennyi pályázó 15 napon belül értesítést kap, a nyertesek listáját a NEFMI (www.nefmi.gov.hu) honlapján és a Lektorátus (http://www.lektoratus.hu/) internetes oldalain tesszük közzé.

Támogatási szerződések megkötése
Mivel a pályázati programok megvalósulása túlnyúlhat a támogatási időszakon a bizottság részprogram támogatása mellett is dönthet.

A támogatott programok/részprogramok megvalósításának szakmai, műszaki, pénzügyi megvalósítási ideje a 2010. január 1. és 2011. január 31. közötti időintervallum.

A Magyar Művelődési Intézet és Képzőművészeti Lektorátus a nyertesekkel a támogatott programról/részprogramról támogatási szerződést köt.

A NEFMI fejezeti felügyelete alá tartozó nyertesekkel a tárca köti majd meg a támogatási szerződést, és a tárca gondoskodik az utalásról is.

Első lépésként a kedvezményezetteknek 2010. október 29-ig beérkezően írásban nyilatkozniuk kell arról, hogy a kapott támogatási összeggel a művet megvalósítják, a támogatási összeget a megadott határidőig felhasználják.

A nyertes pályázóknak a támogatási szerződés megkötése előtt az alábbi dokumentumok eredeti példányait kell kötelezően benyújtaniuk:

 • (1)   30 napnál nem régebbi nemleges illeték- és adótartozási igazolás a területileg illetékes APEH-tól,
 • (2)   nemleges tartozási igazolás a területileg illetékes vámhivataltól,
 • (3)   a pályázó számláját vezető pénzintézet által ellenjegyzett, a pályázat lebonyolítója, mint kedvezményezett részére kiállított felhatalmazó levél beszedési megbízásról, amely a teljes támogatási összegre vonatkozik,
 • (4)   a kedvezményezett és a művész/kivitelező között kötött Felhasználási szerződés 2 eredeti példányban, mely szerződés egyértelműen rögzíti a teljes szerzői-kivitelezési díjat és a kifizetés szakmai teljesítéshez kötött ütemezését.
 • Amennyiben a pénzügyi lebonyolító és a pályázó nem azonos, a felhasználási szerződést a pénzügyi lebonyolító köti meg a művésszel, vagy a kivitelezővel, és a művész/kivitelező számláinak címzettje is a pénzügyi lebonyolító lesz. Ez esetben a Kedvezményezett és a pénzügyi lebonyolító közt a lebonyolításról kötött megállapodás/szerződést is mellékelni kell 2 eredeti pld.-ban a beküldendő felhasználási szerződéshez,
 • (5)   az elnyert támogatási összeg ismeretében kalkulált, végleges költségvetés 6 példányban. Ebben a pályázati költségvetésben megadottakhoz képes új költségelem nem szerepelhet. Amennyiben a megítélt támogatás kisebb, mint az igényelt, az egyes költségelemek összegei arányosan csökkenthetőek.


Elszámolás, a támogatási összegek folyósítása

A pályázati támogatás teljesítéshez kötötten, utófinanszírozásként kerül kifizetésre.
A folyósítás mindenkor a megbízó (kedvezményezett) és a művész között kötött felhasználási szerződésben megjelölt és szakvéleménnyel alátámasztott szakmai-művészi teljesítés, az alkotó vagy/és kivitelező által a megbízó felé kibocsátott számla és/vagy a megbízó kapcsolódó kifizetési bizonylatai alapján történik.

A megküldött számlák és a kifizetések összegének minimálisan meg kell egyeznie a pályázaton elnyert támogatás összegével, mivel csak a kifizetett összeg mértékéig utalható a támogatás.

A kedvezményezettnek a pályázati támogatás utalása előtt a következő dokumentumokat kell benyújtania:
A művész vagy a kivitelező által a Kedvezményezett nevére kiállított számla, részszámla vagy a számlát helyettesítő bizonylat hitelesített másolatait két példányban, és a kifizetést igazoló banki terhelés, vagy kifizetési pénztárbizonylat hitelesített másolatait két példányban, ajánlott levélként, legkésőbb 2010. december 9-ig beérkezően az MMIKL Képző- és Iparművészeti Lektorátus fenti címére.

A bizonylatok eredeti példányára fénymásolás előtt rá kell írni illetve bélyegezni: „A…….………………………………. azonosítószámú pályázatra felhasználva” feliratot, majd a másolatra „A másolat az eredetivel mindenben megegyezik” szöveget és ellátni a cégszerű aláírással és a Kedvezményezett bélyegzőjével.

A támogatás átutalása csak szakmai igazolás után történhet: a szakmai-művészi teljesítést a Lebonyolító, ill. budapesti köztéri mű esetén – az illetékességtől függően – a Budapest Galéria vagy a Lektorátus szakértői bizottsága által elvégzett műbírálat alapján az adott szakértői intézmény által kiállított, elfogadást javasló szakvélemény igazolja.

A Kedvezményezett köteles a Lebonyolító által meghatározott szakmai fázisokban műbírálatot kérni, a mű tervét, modelljét stb., illetve a kész, véglegesen elhelyezett műalkotást a Támogató által összehívott szakmai bizottságnak bemutatni.

Szakmai beszámoló

A Kedvezményezett a támogatott program/részprogram végrehajtásáról köteles szakmai beszámolót benyújtani.

Részprogram támogatása esetén a Kedvezményezett a véglegesen elhelyezett kész művet legkésőbb 2012. december 15-ig köteles a Lebonyolító szakmai bizottságának bemutatni, ill. a Budapest Galéria illetékessége esetén a Budapest Galéria kész műről kiadott szakvéleményét a Lebonyolítónak benyújtani.

Ellenőrzés
A Lebonyolító és a tárca a támogatás során a Kedvezményezett által büntetőjogi felelőssége tudatában közölt adatok, bizonylatok, számlák valódiságát ellenőrzi.

Amennyiben a közölt adatok, bizonylatok, számlák nem bizonyulnak valósnak vagy – részprogram támogatása esetén – 2012. december 15-ig az elhelyezett, kész művet a Kedvezményezett nem mutatja be, a már kifizetett támogatást vissza kell fizetnie és automatikusan kizárja magár a köztéri támogatási program következő évi pályázataiból.

Promóció
A Kedvezményezett köteles a mű avatásáról szóló meghívón és más propagandaanyagokon a NEFMI-t mint támogatót logójával megjeleníteni, amely a tárca honlapjáról letölthető.

További információ
Az MMIKL Képző-és Iparművészeti Lektorátus címén (1014 Bp. Úri u. 54–56.), valamint a 356-7444 telefonszámon kérhető Prokai Gábor osztályvezetőtől (130 mellék) vagy a Művészeti Osztály munkatársaitól, illetve budapesti helyszín esetén Vasas Edit osztályvezetőtől (122 mellék).

E-mail: lektoratus@lektoratus.hu Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.

Letölthető dokumentum

adatlap

Forrás: Magyar Művelődési Intézet és Képzőművészeti Lektorátus