palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Ön választ, mi segítünk – pályázat helyi közösségek támogatására

tescoA TESCO-GLOBAL Zrt. a Magyar Adományozói Fórum közreműködésével idén első alkalommal hirdeti meg Ön választ, mi segítünk című pályázatát, melynek célja a helyi közösségek támogatása. Meghosszabbított pályázati határidő!

A program a vásárlók bevonásával, az alábbi feltételekkel zajlik.

A pályázati felhívás célja a TESCO-GLOBAL Zrt. áruházai vonzáskörzetében élő helyi közösségek támogatása.

Pályázni az alábbi témakörökhöz kapcsolódóan lehet (a felsorolás példa jellegű, nem kizárólagos):

 1. A lakókörnyezet megszépítésére irányuló kezdeményezések támogatása – a környezet szépítése és védelme a helyi közösség részvételével; a közösségi élet fejlesztése, például:
  • közterületek, parkok, játszóterek, óvodák, iskolák stb. felújítása, fejlesztése
  • turistautak és tanösvények létrehozása és felújítása
  • növénytelepítés
  • közösségi kertek kialakítása
  • az élelmiszerhulladék megszüntetésére, csökkentésére irányuló kezdeményezések.
 1. Oktatás, képességfejlesztés gyermekek, fiatalok számára, például:
  • táboroztatás, oktatási célú, tanórán kívüli foglalkozások
  • továbbképzések szervezése, pályaorientációval foglalkozó tréningek
  • személyi készségek fejlesztése annak érdekében, hogy a projekttel elért célcsoport jobb eséllyel induljon a munkaerőpiacon (önéletrajzírás, kommunikációs készség stb.)
  • kompetenciák fejlesztését célzó tevékenységek (pénzügyi ismeretek, a közösségi média használata, vezetőképzések stb.).
 2. Egészséges életmód, egészségmegőrzés – egészséges életmód/táplálkozási szokások kialakítását célzó projektek, például:
  • az egészséges táplálkozást gyakorlati oldalról bemutató főzőtanfolyamok, képzések vagy rendezvények
  • az egészség és az egészséges életmód népszerűsítését célzó, oktató jellegű képzések (szakemberek előadásai, szemináriumok, műhelymunkák, egészséggel és egészséges életmóddal kapcsolatos egyéb rendezvények stb.)
  • a szabadidő tartalmas eltöltésére irányuló lehetőségek (sporttevékenységek, gyerekklubok stb.).

A PÁLYÁZÓK KÖRE:

A pályázatra olyan civil szervezetek (egyesületek, alapítványok, szövetségek és szociális szövetkezetek) jelentkezhetnek, amelyek megfelelnek a következő feltételeknek: önkéntes alapon szerveződő, közcélú, nem haszonszerzés céljából alakult nonprofit szervezetek, amelyek függetlenek a helyi, regionális és központi kormányzattól, közintézményektől, köztestületektől, politikai pártoktól, valamint for-profit szervezetektől. Az egyházi intézmények és politikai pártok nem tekinthetők civil szervezeteknek.

A pályázó szervezet csak akkor pályázhat, ha bejegyzett székhelye Magyarországon van.

Jogi forma szerint pályázhatnak:

 • az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. tv. alapján létrehozott civil szervezetek, szövetségek (kivéve a pártokat, kamarákat, köztestületeket, munkaadói és munkavállalói érdekképviseleti szervezeteket, a biztosító egyesületeket, valamint az egyházakat);
 • a hatályos Polgári Törvénykönyv alapján létrehozott egyesületek és alapítványok (ide nem értve a közalapítványokat);
 • a 2006. X. tv alapján létrehozott szociális szövetkezetek (ide nem értve a foglalkoztatási szövetkezeteket).

A pályázó szervezet működése és célja meg kell feleljen az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény rendelkezéseinek.

Kérjük, vegyék figyelembe, hogy egy szervezet egy pályázatot nyújthat be!

A PÁLYÁZAT FONTOS DÁTUMAI:

 • pályázati projektek benyújtása: 2016. március 7. és április 8. között;
 • pályázati projektek kiválasztása: 2016. április 3. és 2016. április 25. között;
 • vásárlói szavazás a körzetenkénti 3 kiválasztott projektre: 2016. május 11. és június 7. között;
 • győztes pályázatok kihirdetése: 2016. június 13-ai héten.

A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁNAK MENETE:

Pályázatot 2016. április 8-ig (17:00) a http://kozosseg.tesco.hu oldalon található online pályázati adatlapot kitöltve lehet benyújtani.

A pályázati adatlaphoz az alábbi mellékleteket kérjük csatolni:

 • a szervezet utolsó elfogadott éves beszámolója, mérlege és eredménykimutatása.

Ha a pályázat ingatlan vagy terület fejlesztését, felújítását érinti, kérjük, csatolják az alábbi dokumentumokat is:

 • az ingatlan 30 napnál nem régebbi tulajdoni lapja,
 • egyéb jogviszony esetén – a helyiség használatát engedélyező határozatlan idejű, vagy legalább a pályázati program végét követő három éven túl lejáró bérleti szerződés másolata,
 • az ingatlan tulajdonosának írásbeli hozzájárulása,
 • 3 db, a projekt megkezdése előtti állapotot tükröző fénykép.

További (a szervezet jogszerű működését igazoló) dokumentumokat a pályázat támogatása esetén a szerződéskötéskor kell benyújtani.

Kérjük, fordítsanak gondot a pályázati űrlap kérdéseinek értelmezésére, válaszaikban pedig fogalmazzanak tömören és egyértelműen! Kerüljék az általános megfogalmazásokat, legyenek lényegre törőek, segítsék mondanivalójuk megértését!

Minden pályázót bíztatunk arra, hogy bizonytalanság esetén kérdéseikkel, problémáikkal keressék meg a közreműködőket, vegyék igénybe az e-mailes, telefonos konzultáció lehetőségét! (Ugyanakkor kész pályázatok előzetes elolvasására és véleményezésére a közreműködők munkatársai nem vállalkoznak, ez az értékelők feladata.)

Konzultációért kérjük, vegye fel a kapcsolatot munkatársunkkal az alábbi elérhetőségek valamelyikén:

Oravecz Ágnes, kozossegipalyazat@tesco.hu, (1) 411-3500

 

A PÁLYÁZATI PROJEKTEK NAGYSÁGA ÉS HOSSZA:

 • A rendelkezésre álló keret: 26.800.000 Forint
 • Az egy pályázó által elnyerhető adomány összege: 400.000 Forint
 • A nyertes pályázatok száma: 67 darab

A magyarországi Tesco áruházak összesen 67 körzetbe lettek besorolva. Az adott körzetben a vásárlók egy vásárlás alkalmával összesen egy szervezetet támogathatnak szavazatukkal. A körzetek listáját a http://kozosseg.tesco.hu oldalon közzétettük.

A pályázati projekt futamideje: 2016. július 1. és 2017. április 30.

A nyertesek kötelesek a projektet 2016. október 31-ig megkezdeni, és 2017. április 30-áig lezárni.

ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK:

Minden, a projekt végrehajtásához indokolt, arányos mértékű és szükséges közvetlen költség elszámolható, amelyek a támogatott szervezetnél merülnek fel, az alábbiak szerint:

 • olyan költségek, amelyek szükségesek a projekt végrehajtásához;
 • szerepelnek a pályázatban beadott projekt költségvetésben;
 • a projekt végrehajtása alatt keletkeznek (azaz a költséghez kapcsolódó teljesítés, a számlázás és a kifizetés is a projekt futamideje alatt történik);
 • azonosíthatók és ellenőrizhetők, a projekt megvalósító számviteli nyilvántartásában elszámolt költségek;
 • ésszerűek, indokoltak, és megfelelnek a hatékony és eredményes pénzgazdálkodás feltételeinek, különösen a hatékonyság és gazdaságosság feltételének;
 • megfelelnek a vonatkozó, hatályos jogszabályoknak;
 • számlákkal és bizonylatokkal, vagy azokkal egyenértékű könyvelési dokumentumokkal vannak alátámasztva.

A fentiek szerint az alábbi költségek támogathatóak:

 • Anyagok és eszközök költsége – a projekt megvalósításához szükséges, a tevékenységekhez közvetlenül kapcsolódó anyagok és eszközök költségei.
 • Utazási költség – az anyagok szállítási költsége, a projektben résztvevő alkalmazottak, önkéntesek utaztatási költsége.
 • Szolgáltatások díja – nyomdai költségek (plakátok, szórólapok, meghívók stb.), bérleti díj (a projekthez szükséges helyszín bérleti díjai), irodai felszerelések, postai díjak, futárszolgálat díja.
 • Szakértői díjak – harmadik fél (tanácsadók, előadók, szakértők) szakmai munkájának ellentételezése.
 • Személyi költségek (bér és járulék) – a projektben résztvevő alkalmazottak ellentételezése, amely nem haladhatja meg a pályázati összeg 50%-át.

A költségeket a magyar számviteli szabályok szerint kell nyilvántartani.

A PÁLYÁZATI PROJEKTEK KIVÁLASZTÁSA ÉS ÉRTÉKELÉSE:

 1. A benyújtott pályázatok formai és jogi adminisztratív előszűrésen mennek át, amit a közreműködők munkatársai végeznek el, a pályázat beadásától számított 15 munkanapon belül.

Az előszűrés során a közreműködők az alábbi szempontokat vizsgálják:

 • a pályázat a megadott határidőn belül érkezett be;
 • a pályázó szervezet jogi formája megfelel a feltételeknek;
 • nem közhasznú szervezet esetében a vállalkozási tevékenység (ha van ilyen) eredménye pozitív;
 • a pályázó szervezet csak egy pályázatot nyújtott be;
 • a pályázat ütemterve a megadott keretek között marad;
 • a pályázó kitöltötte a pályázati adatlap valamennyi kötelező rubrikáját és csatolta a szükséges mellékleteket;
 • a pályázat megfelel a pályázati program általános célkitűzéseinek;
 • a projekt közhasznú, közcélú ügyet támogat;
 • a közösség tagjai bevonásra kerülnek-e a projektbe.

Szükség esetén a közreműködők munkatársai e-mailen keresztül további tisztázó kérdéseket tehetnek fel, melyekre a pályázónak 5 munkanapon belül kell válaszolnia. Ha a pályázó elmulasztja a válaszadást a megadott határidőig, akkor a pályázat – a hiányosság természetétől függően – elutasításra kerül.

Azok a pályázó szervezetek, illetve projektek, amelyek a fent részletezett formai és jogi adminisztratív szempontoknak nem felelnek meg, kizárásra kerülnek, melyről a közreműködő munkatársai a pályázat beadásától számított 15 munkanapon belül értesítik a pályázót.

 1. Ezt követően az értékelési szakaszban a pályázati bizottság (Magyar Adományozói Fórum szakértői köre) kiválasztja körzetenként a 3 legjobbnak ítélt pályázatot. A kiválasztáskor a következő szempontokat vizsgálja:
  • A helyi közösségekre kifejtett hatás – a projekt megvalósítása hatással van a helyi közösségek életére, a helyi közösségek jólétét szolgálja.
  • A helyi közösség bevonása – a projekt (előkészítése és megvalósítása) a helyi közösség tagjainak részvételével és/vagy bevonásával valósul meg.
  • A Tesco munkatársainak bevonása – a projekt a Tesco munkatársainak részvételével és/vagy bevonásával valósul meg.
  • Költségvetés – a projekt költségvetése hatékonyan, a tervezett tevékenységeknek megfelelően került megtervezésre. A költségvetés minden tétele elszámolható.
  • Láthatóság – a szervezet megismerteti a projektet a helyi közösség tagjaival és/vagy a helyi fontos véleményformálókkal.
  • Megvalósíthatóság – a projekt a pályázó eddigi tevékenységeire és a leírt tervekre figyelemmel megvalósítható.

A pályázatokat két független értékelő önállóan pontozza a fenti szempontok mentén 0-3 pontig terjedő skálán. Az értékelők pontszámaikhoz írásos indoklást adnak, valamint javaslatot tesznek a TESCO-GLOBAL Zrt. részére a pályázat támogatására vagy elutasítására, valamint a pályázatok rangsorára. Az értékelés 2016. április 25-ig zajlik le. A tartalmi elbírálás során az értékelők további információkat kérhetnek a projektre és a szervezetre vonatkozóan. A kérdéseket a közreműködők munkatársa küldi el e-mailben a pályázónak. Az e-mailben megjelölik a válaszadás határidejét is – ez alapesetben a kiküldéstől számított 5 munkanap. A válaszadás elmulasztása esetén a pályázatot a rendelkezésre álló információk alapján fogják értékelni.

 1. Az értékelők által adott pontszámok alapján tett javaslatokat és felállított pályázati rangsort a TESCO-GLOBAL Zrt. vezetőiből álló bizottság 2016. április 27-ig tekinti át.

A körzetenként három legjobbnak ítélt pályázót a közreműködők munkatársa 2016. április 27-én értesíti.

A pályázástól való visszalépésre 2016. április 29-e, 9:00 óráig van lehetőség. Amennyiben a pályázó vissza kíván lépni, azt a kozossegipalyazat@tesco.hu e-mail címre küldött üzenettel teheti meg.

Amennyiben az adott körzetben a 3 legjobbnak ítélt pályázó bármelyike visszalép, a pontozási rangsorban közvetlenül utána következő pályázó lép a helyére.

 1. A körzetenként 3 legjobbnak ítélt pályázatra a vásárlók minden körzet minden áruházában szavazhatnak, 2016. május 11. és június 7. között. A támogatást az a projekt kapja, amelyikre a vásárlók a legtöbb szavazatot adták le.

A pályázók tudomásul veszik, hogy amennyiben pályázatuk az adott körzet legjobb 3 pályamunkája közé kerül, a TESCO-GLOBAL Zrt. a belső és külső kommunikációjában felhasználhatja a pályázó szervezet nevét.

 1. A szavazás eredményeként a körzetenkénti 1-1 győztes (összesen 67 győztes pályázat) bejelentésére a 2016. június 13-ai héten kerül sor.

Szavazategyenlőség esetén a közreműködő bizottság tagjai döntenek a nyertes projektről.

 1. A pályázat nyerteseinek nyilvános bejelentésére 2016. június végéig minden körzetben sor kerül, ennek pontos részleteit (helyszín stb.) a nyertesekkel egyeztetjük az eredményhirdetést követően.

A SZERZŐDÉSKÖTÉS MENETE:

A támogatási szerződések megkötésére a nyertesek nyilvános bejelentését követően kerül sor.

A szerződés mellékleteként az alábbi dokumentumokat kell csatolni:

 • a szervezetet létesítő alapító okirat (alapszabály vagy alapító okirat);
 • a bejegyzést igazoló 30 napnál nem régebbi bírósági kivonat;
 • az elnökségi/kuratóriumi tagok névsora;
 • bankszámlaszámot és a banki aláírást igazoló bankialáírás-bejelentő karton másolata.

A nyertes közhasznú szervezetek a kapott adományról adózási célra igazolást kötelesek kiállítani a TESCO-GLOBAL Zrt. részére a szerződésben részletezendők szerint.

A KIFIZETÉSEK ÜTEMEZÉSE:

A nyertes projektek számára a támogatás kifizetésére 2016. július 31-ig kerül sor, amennyiben a támogatási szerződést 2016. június 30–ig a felek aláírják.

BESZÁMOLÁSI KÖTELEZETTSÉG

A támogatottnak a projekt lezárását követő 30 napon belül beszámolót kell küldenie a közreműködők részére.

A beszámolók szakmai és pénzügyi részből állnak, és a később megküldendő adatlapon kell elkészíteni őket. A tartalmi beszámolónak ki kell térnie a tevékenységekre, eredményekre, az elért hatásokra, valamint a tervektől való eltéréseket is szükséges indokolni. A beszámolóhoz mellékelni kell a projekt végrehajtása során keletkező, kézzelfogható termékeket és dokumentumokat (pl. kiadványok, sajtómegjelenések, rendezvények jelenléti ívek stb.).

A pénzügyi beszámoló táblázatban szereplő kiadásokat megfelelő dokumentációval kell alátámasztani, a magyar könyvviteli szabályoknak megfelelően. A közreműködők fenntartják a jogot, hogy ha szükséges, minden pénzügyi adatot ellenőrizzenek.

A közreműködők a beszámolókat a beküldés után 30 munkanapon belül ellenőrzik, majd ezt követően tisztázó kérdéseket tehetnek fel, és további dokumentumokat kérhetnek be, beleértve pénzügyi dokumentumok másolatait. A beszámoló hiánypótlására 8 nap áll rendelkezésre, amely szükség esetén 8 nappal meghosszabbítható.