palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Pályázat 2011 tavaszán megvalósítandó középiskolai osztálykirándulások támogatására

nefmi pályázatA Nemzeti Erőforrás Minisztériumának Külhoni Magyarok Osztálya a Balassi Intézet közreműködésével pályázatot hirdet a Julianus Testvériskola Program keretében 2011 tavaszán megvalósítandó középiskolai osztálykirándulások támogatására.

1. A pályázat célja

Lehetőséget nyújtani határon túli magyar diákok számára, hogy megismerjék az anyaország életét és kultúráját, továbbá hogy a programban való részvétel eredményeként az iskoláknak módjuk nyíljon intézményi együttműködést, baráti és szakmai kapcsolatokat kialakítani, illetve fenntartani egymással. A pályázat keretében határon túli magyar középiskolák magyarországi középiskolákhoz tett utazása támogatható.

2. A pályázat benyújtására jogosultak köre

Határon túli magyar tanítási nyelvű – magyar tagozattal vagy osztállyal rendelkező – középiskolák, valamint határon túli önálló diákotthonok és kollégiumok (továbbiakban együtt: középiskolák).

3. Általános tudnivalók

 • A pályázat a XX. Oktatási és Kulturális Minisztérium költségvetési fejezethez tartozó fejezeti kezelésű előirányzatok 2010. évi felhasználásának szabályairól szóló 9/2010. (III. 9.) OKM rendeletben (továbbiakban: Rendelet) foglaltak alapján került kiírásra.
 • A pályázó a pályázat benyújtásával elfogadja, hogy a szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény 26. §-a értelmében a benyújtott pályázatokról, az azt kérelmezőkről, az igényelt támogatások fajtájáról, valamint az odaítélt támogatások összegéről szóló adatokat a NEFMI, illetve a Balassi Intézet megküldi a központi nyilvántartást vezető Szülőföld Alap Iroda részére.
 • A támogatás forrása a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetésről szóló 2009. évi CXXX. törvény 1. sz. mellékletében: XX. Fejezet 20/5/18 Határon túli oktatási és kulturális feladatok támogatása fejezeti kezelésű előirányzat (jogelőd OKM Gazdálkodási szabályzata szerinti 1. Határon túli oktatási feladatok támogatása részfeladata).
 • A jelen pályázaton felhasználható pénzügyi keretösszeg 10,0 millió forint, az elnyerhető támogatás alsó határa 100.000 forint, felső határa 700.000 forint vissza nem térítendő támogatás.
 • A pályázóknak nem kötelező saját forrás biztosítása
 • A pályázó csoport létszáma legfeljebb 50 fő lehet, amely az intézmény 14. életévét betöltött diákjaiból és az őket kísérő pedagógusokból állhat.
 • A pályázatokról a szakterület fejezeti keretének kötelezettségvállalói jogkörével felruházott oktatásért felelős államtitkár: Dr. Hoffmann Rózsa dönt a NEFMI Oktatásért Felelős Államtitkárság Határon Túli Magyarok Titkársága és a Balassi Intézet képviselőiből álló Értékelő Bizottság (Dr. Richly Gábor elnök, Gyetvai Árpád, Király Annamária valamint Fejes István tagok) javaslata alapján 2010. december 30-ig.
 • A pályázati eredmény érvényességéhez a kedvezményezett részéről összeférhetetlenségi nyilatkozatot kell nyújtani a szerződéskötés megelőzően a kötelezettségvállaló személyével és az Értékelő Bizottság tagjaival kapcsolatban az adatlap mellékletét képező nyilatkozaton.
 • Egy középiskola egy pályázatot nyújthat be, kizárólag az erre a célra rendszeresített pályázati adatlapon, amely letölthető jelen hirdetmény végén. Más formában benyújtott pályázatok érvénytelenek.
 • A nyertes pályázókkal a Balassi Intézet köt szerződést a támogatás felhasználásának részletes feltételeiről, a beszámolás és ellenőrzés rendjéről, a szerződésszegés eseteiről, valamint annak jogkövetkezményeiről 2011. február 15-ig, és az abban foglalt feltételeknek megfelelően gondoskodik a kifizetésről a programot követően, utófinanszírozási rendszerben, vissza nem térítendő támogatás formájában.
 • A szerződésben foglalt támogatási összeg felhasználásának kezdő időpontja 2011. január 1., véghatárideje 2011. május 15.
 • A szerződésben meghatározott szempontok szerint a felhasználásról szakmai és pénzügyi beszámolót 2011. május 31-ig kell elkészíteni és megküldeni a Balassi Intézetnek.
 • Amennyiben a pályázó által megadott adatok hibája miatt késedelmes vagy többszöri utalás történik, annak esetleges többletköltségét a kedvezményezett viseli.
 • A támogatásból kizárólag az alábbi távolsági útiköltségek fedezhetők: a vonat-, autóbuszjegy, illetve autóbuszbérlés költsége. A távolságok kalkulációjához a két céltelepülés optimális elérhetőségének távolságát, illetve különbusz bérlése esetén még e távolsághoz maximum további 100 km-t, valamint a tárgy időszakra eső autópálya díjat lehet figyelembe venni. Továbbá a teljes elnyert támogatási összeg legfeljebb 20%-a – számlával igazoltan elszámolható helyi közlekedési költségekre. (Minden más felmerülő költségről – pl. szállás, étkezés, belépők, illetve a 20%-os mértéket meghaladó helyi közlekedés díjáról- a pályázóknak maguknak kell gondoskodniuk.)
 • A programot úgy kell megtervezni, hogy a várható szakmai hasznosulás a tervezettnél kisebb mértékben nyújtott támogatás esetén se sérüljön.
 • Az adatlap beküldésével a pályázó tudomásul veszi a pályázati kiírásban meghatározott feltételeket.
 • Nem megfelelő dokumentációval mellékelt pályázat esetén hiánypótlásra az arról szóló elektronikus vagy szóbeli értesítést követő 4 naptári napig van lehetőség.
 • Hiányos dokumentációval (mellékletek, nyilatkozatok) nem köthető szerződés!

4. A pályázatok benyújtása, határidő

 • A pályázatokat kizárólag a Nemzeti Erőforrás Minisztérium Oktatásért Felelős Államtitkárság Külhoni Magyarok Osztálya adatlapján lehet benyújtani;
 • A kitöltött pályázati adatlapokat 3 eredeti példányban – az előírt mellékletek csatolásával postai úton a Balassi Intézetbe: 1016 Budapest, Somlói út 51. Szécsi Viktóriának címezve kell eljuttatni, továbbá elektronikusan az annamaria.kiraly@nefmi.gov.hu, illetve a viktoria.szecsi@bbi.hu e-mail címekre.

2010. december 15-ig (a postai bélyegző kelte).

5. A pályázó a pályázat benyújtásakor az alábbiakat köteles csatolni

 1. A szervezet létezését igazoló – 90 napnál nem régebbi – eredeti okirat vagy annak közjegyző által hitelesített másolata 1 példányban.
 2. A szervezet képviselőjének közjegyző által hitelesített aláírási címpéldányt 1 példányban. (banki aláírási címpéldány nem fogadható el).
 3. Amennyiben a szerződés aláírója a létezést igazoló okiratban meghatározott képviselőtől eltérő személy, akkor a Kedvezményezett képviselőjének aláírási jogosultságát igazoló okirat (közokirat, vagy teljes bizonyító erejű magánokirat;
 4. A szervezet hatályos létesítő okiratának egyszerű másolatát, illetve annak magyar nyelvű fordítását.
 5. Az adatlap mellékletét képező nyilatkozatokat.
 6. Amennyiben a Kedvezményezett országában a beszedési megbízás teljesítéséről nem ad ki a pénzintézet igazolást, s erről a pályázó az adatlap végén nyilatkozik, nem szükséges a beszedési megbízásra felhatalmazó nyilatkozat (14. oldal) benyújtása. Ellenkező esetben szükséges csatolni a Kedvezményezett számlavezető pénzintézete által ellenjegyzett, a megkötendő szerződés véghatáridővel megegyező határidőig a Támogató javára szóló, valamennyi – jogszabály alapján beszedési megbízással megterhelhető – fizetési számlájára vonatkozó, csak a Támogató írásbeli hozzájárulásával visszavonható, beszedési megbízásra felhatalmazó nyilatkozata pénzügyi fedezethiány miatt nem teljesíthető fizetési megbízás esetére a követelés legalább harmincöt napra való sorba állítására vonatkozó rendelkezéssel együtt.

6. Továbbá:

 • A pályázó iskola rövid bemutatását (max. 1 oldal)
 • A megjelölt testvériskolával eddig közösen megvalósult programok ismertetését
 • Az iskolák közötti együttműködési megállapodás fénymásolatát
 • A program tartalmi részletezését (max. 1 oldal)
 • Az utazást biztosító cég által készített árajánlatot
 • A pályázati adatlapon megjelölt együttműködő (amennyiben az iskola nem rendelkezik devizaszámlával, egy, az iskolához közel álló, deviza bankszámlával rendelkező alapítvány, egyesület vagy polgári társulás) nyilatkozatát a devizaszámla használatáról (adatlap végén csatolt befogadó nyilatkozat), és az átutalt támogatást a pályázó iskolának történő korlátlan rendelkezésre bocsátásról, továbbá a befogadó létezését igazoló 30 napnál nem régebbi – eredeti okirat vagy annak közjegyző által hitelesített másolatát és a szervezet képviselőjének közjegyző által hitelesített aláírási címpéldányát (banki aláírási címpéldány nem fogadható el).
 • A testvériskola fogadónyilatkozatát, amelyben egyetértését fejezi ki a tervezett programmal és a látogatás céljával. Ugyanitt kérjük pontosítani azt is, hogy mit biztosít a fogadó iskola, és ez utóbbi részéről személy szerint ki felel a közös program megszervezéséért

6. A pályázatok elbírálásának szempontjai

 • az egy határ menti régión belül megvalósuló utazások, amelyek jobban elősegítik a természetes földrajzi adottságokból származó kapcsolatok további erősödését
 • azok a látogatások, amelyek során a két iskola diákjai minél több közös programban vesznek részt
 • eddigi elszámolási és programszervezési tapasztalat
 • a támogatandó utazáshoz kapcsolódó szakmai előzmények (pl. működő testvériskolai kapcsolat)

Nem jogosultak a támogatásra:

 • azok a szervezetek, amelyek a tárgyévet megelőző két évben nem teljesítették az Oktatási és Kulturális Minisztériummal vagy a Balassi Intézettel kötött szerződésben foglaltakat.

Érvénytelen a pályázat, és hiánypótlásra nincs lehetőség, ha

 • Nem a pályázati adatlapon nyújtotta be a pályázó a pályázatot;
 • A pályázati adatlap a meghirdetett beérkezési határidőn túl érkezett be.

Nem megfelelő dokumentációval mellékelt pályázat esetén hiánypótlásra az arról szóló elektronikus vagy szóbeli értesítést követő 4 naptári napig van lehetőség egy alkalommal.

A pályázat elbírálásáról a benyújtott adatlapon megadott e-mail címre 2011. január 20-ig küldünk értesítést. A nyertes pályázók listáját a Balassi Intézet (www.bbi.hu) és a Nemzeti Erőforrás Minisztérium (www.nefmi.gov.hu) honlapján tesszük közzé.

A pályázati eljárással és döntéssel szemben a pályázó kizárólag jogszabálysértésre való hivatkozással az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ámr.) 131. §-ában meghatározott kifogást nyújthat be a Rendeletben foglaltak szerint a Nemzeti Erőforrás Minisztérium miniszterének címezve a kifogásolt intézkedésről vagy mulasztásról való tudomásszerzéstől számított 8 munkanapon belül, de legkésőbb a kifogásolt intézkedés megtörténtéről vagy a mulasztástól számított 30 munkanapon belül. A pályázati döntéssel szemben egyéb jogorvoslatnak helye nincs.

A pályázó a pályázattal kapcsolatban az alábbi személyektől kérhet felvilágosítást:

 • Szécsi Viktória – Balassi Intézet, telefon: +36-1-666-7983,
 • Király Annamária – Nemzeti Erőforrás Minisztérium +36-1-795-4397.

A pályázatra egyebekben a magyar jog szabályai – így különösen a Rendelet és az Államháztartás működésének rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet az irányadóak.

Forrás: Nemzeti Erőforrás Minisztérium