palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Pályázat határon túli hallgatói hallgatói szervezetek támogatására

nefmi pályázatA Magyar Köztársaság Nemzeti Erőforrás Minisztérium Oktatásért Felelős Államtitkári Kabinet Külhoni Magyarok Osztálya a Balassi Intézettel együttműködésben nyílt pályázatot hirdet határon túli hallgatói szervezetek támogatására.

1. A pályázat célja: a határon túli magyar hallgatói és doktorandusz szervezetek programjainak és hatékony működésének támogatása, hozzájárulás működésük pénzügyi alapjainak és szakmai feltételeinek megteremtéséhez.

2. A pályázat benyújtására jogosultak köre: romániai, szerbiai, szlovákiai és ukrajnai országos vagy regionális felsőoktatási magyar hallgatói és doktorandusz szervezetek. Amennyiben a pályázó szervezet nem rendelkezik jogi személyiséggel, a pályázatban meg kell jelölni a jogi személyiséggel rendelkező, a hallgatói szervezet érdekében szerződő szervezetet.

3. Általános tudnivalók:

 • A pályázat a XX. Oktatási és Kulturális Minisztérium költségvetési fejezethez tartozó fejezeti kezelésű előirányzatok 2010. évi felhasználásának szabályairól szóló 9/2010. (III. 9.) OKM rendeletben (továbbiakban: Rendelet) foglaltak alapján került kiírásra. A Rendeletnek, valamint a Magyar Köztársaság egyéb vonatkozó jogszabályainak – így különösen az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendeletnek – a rendelkezései a pályázati eljárás valamennyi szakaszában alkalmazandók.
 • A pályázó a pályázat benyújtásával elfogadja, hogy a szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény 26. §-a értelmében a benyújtott pályázatokról, az azt kérelmezőkről, az igényelt támogatások fajtájáról, valamint az odaítélt támogatások összegéről szóló adatokat a NEFMI, illetve a Balassi Intézet megküldi a központi nyilvántartást vezető Szülőföld Alap Iroda részére.
 • A támogatás forrása a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetésről szóló 2009. évi CXXX. törvény alapján a XX. fejezet, 20/5/18. Határon túli oktatási és kulturális feladatok támogatása fejezeti kezelésű előirányzat.
 • A jelen pályázaton felhasználható pénzügyi keretösszeg 14 millió forint, az elnyerhető támogatás alsó határa 200.000 forint, felső határa 6.000.000millió forint. A finanszírozás módja: vissza nem térítendő támogatás, előfinanszírozás formájában.
 • A pályázatok elbírálása során kiemelten támogatott célok, tevékenységek és programok:
  • Tudományos Diákköri Konferenciák, tudományos/oktatási célú nyári egyetem szervezése, tudományos/kutatói konferenciák megrendezése (útiköltség; napidíjak; szállás-, étkezés-, nyomda-, szervezési költségek; bérleti- és megbízási díjak);
  • Szülőföldi felsőoktatási felvételi tájékoztató kiadvány készítése (szedés-, tördelés-, nyomdaköltség; szervezési költség);
  • Szülőföldi felsőoktatási felvételi tájékoztatást szolgáló, pályaorientációs célokat tartalmazó tájékoztató körutak (útiköltség; szállás-, étkezési, szervezési költség);
  • Hallgatói szolgáltatások (pl. beilleszkedési programok, tanulmányi, mentálhigiénés, életvezetési tanácsadások, a végzős hallgatók elhelyezkedését segítő ún. karrier tanácsadás, egészséges életmódra nevelést elősegítő tevékenységek stb.) kialakításának és működtetésének költségei;
  • A végzős hallgatók elhelyezkedését segítő állásbörzék, karriernapok szervezése (útiköltség; szállás-, étkezés-, szervezési költségek; bérleti- és megbízási díjak);
 • A pályázatok elbírálása során továbbá támogatott célok, tevékenységek és programok:
  • Vezetőképző, diákfórum, egyéb konferencia és szakmai rendezvények szervezése (útiköltség; szállás-, étkezés-, szervezési költségek; bérleti- és megbízási díjak);
  • Egyéb középiskolai és hallgatói szervezeti tájékoztató körutak (útiköltség; szállás-, étkezési, szervezési költség);
  • Felsőoktatásban tanuló hallgatók által szerkesztett folyóiratok, kiadványok megjelentetése (szedés-, tördelés-, nyomdaköltség, szerzői honorárium);
  • Működési költség (irodafenntartás; telefon-, posta-, szervezési, utazási költség);
  • Gólyabál és egyéb közösségi események szervezése (étkezési költség, bérleti- és megbízási díjak).
 • A pályázati felhívás célja a szervezetek működésének és programjainak támogatása, ezért annak keretében tárgyi eszközök beszerzése nem támogatható!
 • A pályázat benyújtásához nem kötelező saját forrás biztosítása.
 • A pályázatnak tartalmaznia kell a feladathoz kapcsolódó adatokat és körülményeket (program ideje, érintettek köre, témája, költségterve stb.), amelyet a mellékelt “Adatlap” kitöltésével kell elkészíteni.
 • A pályázónak a pályázat benyújtásakor – a pályázati adatlaphoz tartozó nyomtatványon – nyilatkoznia kell arról, hogy a 2007. évi CLXXXI. törvény (a továbbiakban: Közpénz tv.)
  • 6. §-ban foglalt korlátozása alá nem tartozik,
  • 8. § (1) bekezdésében foglalt érintettség személyére vonatkozóan fennáll-e.

Az esetleges érintettség esetén e nyilatkozatokkal egyidejűleg be kell nyújtani a www.kozpenzpalyazat.gov.hu honlapon található közzétételi kérelmet.

 • Egy szervezet csak egy pályázatot nyújthat be, amelyben az igényelt támogatási összeget 10.000 Ft-os, azaz tízezer forintos nagyságrendig kell megadni.
 • A pályázatokról a szakterület fejezeti keretének kötelezettségvállalói jogkörével felruházott oktatásért felelős államtitkár: Dr. Hoffmann Rózsa dönt a NEFMI Oktatásért Felelős Államtitkári Kabinet Külhoni Magyarok Osztálya és a Balassi Intézet képviselőiből álló Értékelési Bizottság (Dr. Richly Gábor elnök, Fejes István, Szécsi Viktória, Gyetvai Árpád és Benked László tagok) javaslata alapján 2010. december 31-ig, a döntés minden pályázóra nézve kötelező.
 • A döntéssel szemben fellebbezésnek nincs helye, azonban a pályázó a nemzeti erőforrás minisztérium oktatásért felelős államtitkárához kifogást nyújthat be, ha a pályázati eljárás, a pályázat befogadása vagy a pályázati döntés jogszabálysértő. A pályázónak a kifogás benyújtásakor az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet 131. §-a, valamint a XX. Nemzeti Erőforrás Minisztérium költségvetési fejezethez tartozó fejezeti kezelésű előirányzatok 2010. évi felhasználásának szabályairól szóló 9/2010. (III. 9.) OKM rendelet 13. és 14. §-aiban meghatározottak szerint kell eljárnia.
 • A nyertes pályázókkal a Balassi Intézet a döntést követő 30 napon belül szerződést köt, és az abban foglalt feltételeknek megfelelően gondoskodik a kifizetésről előfinanszírozás és vissza nem térítendő támogatás formájában. Ha a szerződéskötésre a jelen felhívásban meghatározott határidőn belül a Kedvezményezettnek felróható okból nem kerül sor, a támogatási döntés érvényét veszti.
 • A szerződés tartalmazza
  • a támogatás felhasználásának feltételeit;
  • a beszámolás, pénzügyi elszámolás és ellenőrzés rendjét;
  • a szerződésszegés eseteit és azok jogkövetkezményeit.
 • A szerződés megkötése előtt a pályáztató kérheti a felhasználási terv módosítását.
 • A programot úgy kell megtervezni, hogy a várható szakmai hasznosulás a tervezettnél kisebb mértékben nyújtott támogatás esetén se sérüljön.
 • A támogatás folyósítására a szerződésben megjelölt ütemezés szerint, a szerződés mindkét fél által történt aláírását követően kerül sor. A támogatás felhasználásának kezdő időpontja 2010. március 1-nél korábbi időpont nem lehet. Hasonlóképpen: a támogatás felhasználásának véghatárideje nem lehet későbbi időpont, mint 2011. április 15.
 • A támogatás felhasználásáról a kedvezményezett a támogatási szerződésben meghatározott határidőig köteles záró szakmai és pénzügyi beszámolót és pénzügyi elszámolást benyújtani.
 • A pályázati adatlap beküldésével a pályázó tudomásul veszi a pályázati feltételeket.
 • További felvilágosítás kérhető az alábbi címeken kérhető:

4. A pályázatok benyújtása, határidő:

 • A pályázatokat a pályázati felhívás végén található adatlapon lehet benyújtani;
 • A kitöltött pályázati adatlapokat 3 példányban – az előírt mellékletek csatolásával, a „Pályázat a határon túli hallgatói szervezetek támogatására” cím feltüntetésével a „Balassi Intézet, 1016 Budapest, Somlói út 51., Szécsi Viktória részére” címre kell eljuttatni.

Postai feladás szerinti beküldési határidő: 2010. december 13. (a postai bélyegző kelte).

Személyes kézbesítés határideje: 2010. december 13. 12.00 óra.

 • Továbbá a pályázati adatlap egy példányát elektronikusan (e-mailben) a NEFMI Külhoni Magyarok Osztályára, a laszlo.benked@nefmi.gov.hu címre kell megküldeni. Ennek határideje: 2010. december 13. 12.00 óra.
 • A pályázathoz szükséges nyilatkozatokat az adatlap tartalmazza.

5. A pályázat benyújtásához csatolandó mellékletek (a pályázat kizárólag az alábbi mellékletekkel együtt érvényes):

 • Pontosan kitöltött pályázati adatlap és az 1 db nyilatkozat – 3 példányban;
 • A szervezet alapító (létesítő) okiratának egyszerű másolatát 1 példányban;
 • A szervezet létezését igazoló, 90 napnál nem régebbi eredeti okiratot vagy annak hitelesített másolatát 1 példányban;
 • A létezést igazoló okiratban szereplő képviselőtől eltérő képviselő esetén a képviseleti jogosultságot igazoló okiratot (tanúkkal alátámasztott, cégszerű meghatalmazás);
 • A pályázó szervezet a 2009. évre vonatkozó szakmai beszámolója, különös tekintettel az ideihez hasonló támogatási kategóriákra – 1 példányban;
 • A pályázó szervezet a 2010. évre vonatkozó részletes működési és programterve – 1 példányban;
 • A pályázó szervezet a 2010. évre vonatkozó költségvetése – 1 példányban;
 • A közjegyző* által hitelesített eredeti aláírási címpéldány, valamint a szervezet alapító okiratának másolata, ezek magyar nyelvű fordítása – 1-1 példányban;
 • A támogatásért megpályázott egyes célok, tevékenységek és programok részletes leírása és költségvetési terve (ebben külön feltüntetve a saját és más forrásból származó pénzügyi eszközöket) – 1-1 példányban.

* Figyelem: a számlavezető bank által hitelesített aláírási címpéldányt nem tudjuk elfogadni!

6. A nyertes pályázatok esetében a szerződéskötéshez csatolandó melléklet:

 • A Rendelet 5. § (10) bekezdése értelmében a szerződés aláírását megelőzően a nyertes (kedvezményezett) pályázó biztosítékként köteles benyújtani a támogató Balassi Intézethez valamennyi – a vonatkozó jogszabályok alapján beszedési megbízással megterhelhető – fizetési számlájára vonatkozóan, a támogató javára szóló, csak a támogató írásbeli hozzájárulásával visszavonható beszedési megbízásra felhatalmazó nyilatkozatát (ún. inkasszó nyilatkozatát) pénzügyi fedezethiány miatt nem teljesíthető fizetési megbízás esetére a követelés legalább harmincöt napra való sorba állítására vonatkozó rendelkezéssel együtt. Több bankszámla esetén a kedvezményezettnek meg kell adnia a felhatalmazó nyilatkozatok érvényesítésének sorrendjét is.**

** Figyelem: A Rendelet 5. § (11) bekezdése értelmében a támogató a pályázó nyertessége esetén, amennyiben az írásban nyilatkozik arról, hogy származási országában (azaz Romániában, vagy Szerbiában, vagy Szlovákiában, vagy Ukrajnában) az erre vonatkozó igazolást (ún. inkasszó nyilatkozatot) a számlavezető bank nem ad ki, ebben az esetben a támogató Balassi Intézet eltekint a beszedési megbízásra felhatalmazó nyilatkozat, illetve egyéb biztosítékadási kötelezettség teljesítésétől.

7. A pályázatok elbírálásának mérlegelési szempontjai:

 • a leadott programban a kiemelten támogatandó célok, tevékenységek, programok aránya,
 • a leadott program minősége, megvalósíthatósága, várható szakmai hasznosulás,
 • a költségvetés megalapozottsága (pl. önrész, más támogatók, egyéb források, stb.),
 • a pályázó szervezetek 2009-es szakmai beszámolójának értékelése,
 • az eddigi elszámolási és rendezvényszervezési tapasztalat.

Nem jogosultak a támogatásra:

 • azok a szervezetek, amelyek a tárgyévet megelőző két évben nem teljesítették a jogelőd Oktatási és Kulturális Minisztériummal vagy a Balassi Intézettel kötött szerződésben foglaltakat.

Érvénytelen a pályázat, ha

 • nem a pályázati adatlapon nyújtotta be a jelölt a pályázatot;
 • nem eredeti példányban nyújtotta be az adatlapokat;
 • a pályázati adatlap a meghirdetett beérkezési határidőn túl érkezett be.

Nem megfelelő dokumentációval mellékelt pályázat esetén hiánypótlásra nincs lehetőség, az érvénytelen pályázat érdemi elbírálás nélkül elutasításra kerül.

A Kedvezményezettek listáját, a megítélt támogatási összegeket, a támogatás céljait a Balassi Intézet a döntést követő 15 napon belül a honlapján nyilvánosságra hozza, ezzel egyidejűleg írásban tájékoztatja a pályázókat a pályázat eredményéről.

Forrás: Nemzeti Erőforrás Minisztérium