palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Pályázat a 2011-es Liszt Ferenc emlékév alkalmából

balassi intézet pályázatA Balassi Intézet a 2011-es Liszt Ferenc emlékév alkalmából nyílt pályázatot hírdet Liszt Ferenc születésének 200. évfordulója tiszteletére, 2011-ben megvalósuló programokra. A pályázat során azok a programok részesülnek támogatásban, amelyek Liszt Ferenc személyét, munkásságát és korát állítják a középpontba.

A pályázat feltétele a pályázott téma 2011-es naptári évben történő megvalósítása. Fontos szempont az értékelésben a megvalósíthatóság és az arányosság.

A pályázat pénzügyi forrása
KIM  X. fejezet 10. cím Balassi Intézet, összege: 80 millió Ft.

Pályázók köre:

  • magyarországi kulturális, oktatási és egyházi intézmények, jogi személyiséggel rendelkező társadalmi szervezetek, alapítványok, nonprofit kft-k, könyv- és lapkiadó társaságok,
  • a Kárpát-medencében és a nyugati diaszpórában élő külhoni magyar, jogi személyiséggel rendelkező nonprofit szervezetek (egyházak, alapítványok, egyesületek, civil szervezetek, társulások stb.)

Előnyben részesülnek azok a pályázatok, amelyek több település vagy szervezet együttműködésével valósulnak meg.

Egy szervezet csak egy pályázatot nyújthat be.

A pályaművek támogatása utófinanszírozással történik. A pénzügyi lebonyolításra a hatályos törvények és jogszabályok figyelembevételével kerül sor.

Pályázni lehet:

1. Tudományos konferenciák, előadások és könyvek, elektronikus kiadványok (CD-ROM, DVD-ROM, internetes megjelenés), folyóiratok (tematikus emlékszámok, kulturális periodikák) megjelentetésére. Pályázati keret: 20 millió Ft
Támogatás az összköltség 80 %-ig, de legfeljebb 1.5 millió forintig adható.

2. Művészeti produkciók és közművelődési rendezvények szervezésére és megvalósítására (pl. kiállítások, koncertek, tanulmányi versenyek, amatőr/diák színházi és egyéb előadások, zenei, irodalmi programok). Pályázati keret: 60 millió Ft
Támogatás az összköltség 80 %- ig adható.

A pályázati bíráló bizottság az 1. 2. kategóriához rendelt pályázati keretet a teljes keret leghatékonyabb felhasználása érdekében a beérkezett pályázatok mennyisége és minősége függvényében módosíthatja.
A pályázónak rendelkeznie kell a pályázat összköltségének 20%-át biztosító önrésszel. Az önrész a pályázó által a pályázati célra biztosított saját forrás, amelybe beleszámít a más szervezet, magánszemély által nyújtott igazolt anyagi hozzájárulás is. Az önrész meglétét a pályázónak nyilatkozattal kell igazolnia.

A pályázat kiírója a Balassi Intézet.
A pályázatokat az alábbi címre kérjük:

Balassi Intézet Nemzeti Évfordulók Titkársága
1519 Budapest, Pf. 385.

A borítékra kérjük, írják rá: Liszt Ferenc emlékév – 2011.

A pályázat beadásának (postára adásának) határideje: 2011. április 1.
A pályázatokat kizárólag az e pályázati kiíráshoz csatolt adatlapon lehet benyújtani, más formában benyújtott pályázatok érvénytelenek.

A pályázati adatlap letölthető az alábbi oldalakról:
www.bbi.hu

www.emlekev.hu
www.liszt-2011.hu

illetve postai úton is igényelhető felbélyegzett A/4-es válaszboríték mellékelésével a Balassi Intézet Nemzeti Évfordulók Titkárságától (1519 Budapest, Pf.: 385.). A pályázati anyagot kizárólag postai úton lehet benyújtani. A benyújtás időpontját a postai bélyegző dátuma igazolja.

A pályázatnak 5 (1 eredeti és 4 másolati) példányban tartalmaznia kell:
-kitöltött pályázati űrlapot
-programleírást /szinopszist
-tételes költségvetést

Az egyéb mellékleteket a pályázati adatlap útmutatása alapján kell benyújtani.

A pályaműveket a pályázati bíráló bizottság a beadási határidőtől számított 30 napon belül bírálja el. A nyertesek névsora további 15 napon belül megjelenik a fent felsorolt honlapokon. Minden pályázót írásban is értesítünk.

A pályázati döntés felülbírálatát kérni nem lehet.

A pályázó a pályamű benyújtásával hozzájárul ahhoz, hogy az általa megadott adatait a Balassi Intézet nyilvántartsa, illetve a nyertes pályázó nevét, pályázott célját és a támogatás összegét nyilvánosságra hozza.
A nem támogatott pályázatokhoz csatolt anyagot (kézirat, fotó, kazetta stb.) nem őrizzük meg, és nem küldjük vissza, azok a Balassi Intézet Nemzeti Évfordulók Titkárságán átvehetők a döntésről szóló értesítés dátumától számított 30 napon belül. A határidő eltelte után – külön értesítés nélkül – a fenti anyagokat megsemmisítjük.

A pályázattal kapcsolatosan felvilágosítás kérhető:

Csicsó Magdolna (+36) 1 381-5152; csicso.magdalena@bbi.hu
Ignáth Valéria (+36) 1 381-5189, valeria.ignath@bbi.hu

Pályázati adatlap letöltése (pdf)

Forrás: www.bbi.hu