palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Pályázat a 2012-2013. tanévben megrendezendő művészeti versenyek támogatására

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet  és az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő a Nemzeti Tehetség Program végrehajtásának 2011–2012. évi cselekvési programjáról szóló 1373/2011. (XI. 8.) Korm. határozat II. 10. pontja alapján, illetve a Nemzeti Tehetség Program finanszírozásáról szóló 152/2009. (VII. 23.) Korm. rendelet, valamint a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma költségvetési fejezethez tartozó fejezeti kezelésű előirányzatok 2012. évi felhasználásának szabályairól szóló 34/2012. (X.17) EMMI rendelete alapján nyílt pályázatot hirdet a 2012-2013. tanévben megrendezendő művészeti versenyek támogatására.  

A pályázat szakmai indoklása A Nemzeti Tehetség Program céljai között szerepel a tehetségsegítő hagyományok őrzése és gazdagítása. A 2011-2012. évi cselekvési program II. 10. pontja értelmében „támogatni kell mind új, mind pedig már hagyományokkal rendelkező, országosan meghirdetésre kerülő, a hazai alap- és középfokú oktatás és a szakképzés területén megrendezendő tehetséggondozó, (…) művészeti (…) versenyeket, továbbá hazai egyének és csapatok részvételét nemzetközi versenyeken”. Ehhez kapcsolódik jelen felhívás, amelynek célja a 2012-2013. tanévben megrendezésre kerülő művészeti versenyek illetve a művészeti versenyeken való részvétel támogatása. A köznevelésben tanuló, a művészetek területén tehetséges diákok számára kiemelkedően fontos, hogy megmutathassák művészetük eredményét, illetve művészeti teljesítményüket. A versenyek erre valamint a tehetségazonosításra egyaránt lehetőséget biztosítanak. A versenyek során történő megmérettetések alkalmat teremtenek arra is, hogy a résztvevők eredményei összehasonlíthatóak legyenek, motiválva ezzel a diákokat. Mindemellett a tehetséges fiatalok a versenyek során a művészeti ágak szakértőitől kaphatnak visszajelzést és tanácsot munkájuk további folytatására.

A pályázat kódja: NTP-MV-12

A pályázat célja

 • A tehetséges fiatalok számára szervezett alkotóművészeti, illetve előadó-művészeti versenyek szervezésének támogatása
 • A tehetséges diákok illetve diákcsoportok művészeti versenyeken való részvételének támogatása

A támogatandó tevékenységek köre

 • Helyi, területi, regionális és országos, illetve nemzetközi művészeti versenyek megrendezése a köznevelésben tanulók számára
 • A köznevelésben tanuló tehetséges diákok, diákcsoportok részvételének támogatása nemzetközi művészeti versenyeken

A rendelkezésre álló keretösszeg: A pályázatok támogatására rendelkezésre álló keretösszeg 40 000 000 Ft, azaz negyvenmillió forint. A Magyar Köztársaság 2012. évi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény 1. melléklete, XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20/4/34 Nemzeti Tehetség Program fejezeti előirányzat (ÁHT: 282178) terhére.

A pályázaton igényelhető támogatás összege és formája: A pályázaton legalább 200 000 Ft, illetve legfeljebb 1500 000 Ft vissza nem térítendő támogatás igényelhető.

A támogatás mértéke, intenzitása A projekt összes költségének 100%-a elszámolható, a pályázathoz saját forrás biztosítása nem kötelező.

A támogatás intenzitása 100 %.

A támogatás folyósítása: A Támogatáskezelő a támogatási összeget – az EMMI, illetve más fejezet irányítása alá tartozó központi költségvetési szervek kivételével – a támogatási szerződés mindkét fél által történő aláírását és a folyósításhoz szükséges valamennyi feltétel teljesülése esetén utalja át. Az EMMI, illetve más fejezet irányítása alá tartozó szervek esetében az EMMI folyósítja a támogatást. A támogatás folyósítása előfinanszírozási formában történik.

Támogatási időszak: A Pályázó által a pályázatban megjelölt, 2012. december 6. és 2013. június 30. közé eső időszak.

Beadható pályázatok száma: Jelen Pályázati felhívásra egy Pályázó egy pályázatot nyújthat be. A várhatóan támogatandó pályázatok száma: 30-100 db

A Pályázók köre

Jelen pályázati kiírás keretében az alábbi feltételeknek megfelelő szervezetek nyújthatnak be pályázatot:

Hazai köznevelési intézmények (a 2011. évi CXC. törvény 7. § szerint):

 • óvoda,
 • általános iskola,
 • gimnázium,
 • szakközépiskola,
 • szakiskola,
 • alapfokú művészeti iskola,
 • gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai nevelési-oktatási intézmény,
 • kollégium,
 • pedagógiai szakszolgálati intézmény,
 • pedagógiai-szakmai szolgáltatást nyújtó intézmény,

továbbá, valamennyi Magyarországon bejegyzett egyesület (ide nem értve a szakszervezetet és pártot), alapítvány, és közalapítvány amelynek alapító okiratában az oktatás támogatása vagy a tehetséggondozás mint tevékenység szerepel, vagy melynek célja a diákok művészetek terén megmutatkozó tehetségének fejlesztése,

Jelen Pályázati Felhívás keretében az alábbi, EPER rendszer szerinti jogi státuszoknak kell megfelelnie a Pályázóknak:

 • Alapítvány
 • Alapítványi fenntartású intézmény
 • Egyéb fenntartású intézmény
 • Egyházi fenntartású intézmény
 • Fővárosi önkormányzat által fenntartott intézmény
 • Kistérségi fenntartású intézmény
 • Közalapítvány
 • Megyei önkormányzat által fenntartott intézmény
 • Önkormányzati fenntartású intézmény
 • Egyesület.

A pályázatok benyújtásának módja és helye: A pályázatot kizárólag elektronikus úton lehet benyújtani a Támogatáskezelő által működtetett EPER szoftveren keresztül. Az internetes pályázati adatlapot a Pályázati Felhívásban és Útmutatóban közölteknek megfelelően hiánytalanul, a kérdésekre választ adva és az ott megjelölt elektronikus mellékletek becsatolásával kell benyújtani.

A pályázat benyújtását megelőzően minden Pályázónak a www.eper.hu honlapon regisztrálnia kell magát az EPER-ben, melyhez rendelkeznie kell egy érvényes elektronikus levélcímmel (e-mail cím). A regisztrációval és a Regisztrációs nyilatkozat benyújtásával kapcsolatos információkat a Pályázati Útmutató 5. pontja tartalmazza.

A pályázatok benyújtásának határideje: Az internetes pályázatok beadási határideje 2013. január 21. 24.00 óra

Letölthető dokumentumok

Pályázati felhívás

Pályázati útmutató

Támogatás tételes szöveges indoklása, várható költségek ütemezése (1. számú melléklet)

Lehatárolási nyilatkozat (2. számú melléklet)

Nyilatkozat érintettségről és összeférhetetlenségről (3. számú melléklet)

Pályázói Nyilatkozatok (4. számú melléklet)

Közzétételi kérelem a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény szerinti érintettségéről

 További információk

A támogatás igénylésének, igénybe vételének és elszámolásának részletes szabályait, a folyamatban részt vevő szervezetek eljárási határidőit a Pályázati Útmutató tartalmazza. A pályázat kiírója fenntartja a jogot, hogy a döntést követően, amennyiben a pályázati célra rendelkezésre álló keretösszeget – a beérkezett pályázatok száma vagy tartalma miatt – nem tudta felhasználni, úgy további beadási határidőt és/vagy módosított feltételeket határozzon meg egy módosított pályázati felhívás keretében. Jelen Pályázati Felhívás és a Pályázati Útmutató, továbbá az internetes pályázati adatlap együtt képezik a pályázati dokumentációt és tartalmazzák a pályázáshoz szükséges összes feltételt.

A Pályázati Felhívás és a Pályázati Útmutató letölthető az alábbi honlapokról: www.ofi.huwww.emet.gov.hu A pályázattal kapcsolatosan további információkat az alábbi elérhetőségeken kaphatnak: A pályázatok szakmai tartalmával kapcsolatos információ: Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Nemzeti Tehetség Programiroda, 1363 Budapest, Pf. 49. Telefon: (06-1) 235-7261, (06-1) 235-7247, e-mail: ntp@ofi.hu

Pénzügyi és formai értékeléssel kapcsolatos információ: Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Postacím: 1381 Budapest, Postafiók 1412. Faragó Tamás, Szűcs Judit Telefon: (06-1) 882-6814, e-mail: ntp@emet.gov.hu

 Forrás: www.emet.gov.hu