palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Pályázat a Bartók-Negyed területén lévő üres helyiség határozott idejű bérbeadására

A Budapest Főváros XI. kerületi Újbuda Önkormányzata a Bartók-negyed területén lévő Bp. XI. Bercsényi u. 10. szám alatti nem lakás céljára szolgáló helyiség bérbeadására pályázatot írt ki.

A pályázaton egyéni vállalkozó, egyesület, alapítvány, gazdasági társaság vagy ezek konzorciuma vehet részt.

Az ingatlan jellemzői:

 • hrsz 4995/1/A/3
 • alapító okirat szerinti alapterülete 40 m2 (földszint 23 m2 és pince 17 m2), azonban tartozik hozzá egy galéria melynek területe 22 m2,
 • tulajdoni lap szerinti megnevezése: raktár,
 • földszinti utcafonti bejáratú,
 • közműellátottság: villany, víz, csatorna.

Az Ingatlan megtekintésének időpontja: 2023. július 18. (kedd) 11-1130 óra között

Bérbeadás célja: Kulturális tevékenység. Különböző programok előadások szervezésével, például: tematikus kiállítások, workshop-ok rendezése gyerekek és felnőttek részére, tolerancia programok és szakértők részvételével előadások szervezése.

Bérleti díj minimum, melynél kevesebb pályázatban nem jelölhető meg: 100 000 Ft/hó

A pályázati biztosíték összege:  300 000 Ft,
melyet a Bp. Főv. XI. Ker. Újbuda Önkormányzata számlájára kell megfizetni, OTP-ben történő befizetéssel vagy átutalással a pályázat benyújtásáig. (számla szám: 11784009-15511001-10060005) A közlemény rovatban fel kell tüntetni, hogy „Pályázat Bercsényi u. 10. szám alatti helyiség bérbeadására”. A pályázati biztosíték megfizetéséről szóló igazolás hitelesített másolatát a pályázathoz mellékelni kell. (A befizetés postai úton nem teljesíthető! A pályázati biztosíték összegét a pályázónak kell befizetnie.)

A pályázat benyújtásának határideje: 2023. szeptember 6. (szerda) 10 óra

Letölthető dokumentumok

Pályázati adatlap
Átláthatósági nyilatkozat

A pályázatok benyújtásának helye: Budapest Főváros XI. Kerület Újbudai Polgármesteri Hivatal Lakás- és Helyiséggazdálkodási Osztály (1113 Budapest, Zsombolyai u. 4. III. emeleti előtérben az ügyfélfogadási asztaloknál).

Amennyiben a Gazdasági Bizottság versenytárgyalás megtartásáról dönt, annak helyéről, időpontjáról, feltételeiről és a meghívottak személyéről az érintettek írásban vagy telefonon értesítést kapnak.

1. A pályázat csak a részletes pályázati kiírás mellékletét képező pályázati lapon (eredeti példány) nyújtható be, zárt, feladót és más jelet nem tartalmazó borítékban. A borítékra rá kell írni: „Pályázat Bercsényi u. 10. szám alatti helyiség bérbeadására”.

A pályázati lapot kék tollal kell kitölteni, valamint az elektronikus igazolásokat kinyomtatást követően hitelesíteni szükséges.

A pályázati laphoz mellékelni szükséges:

 • pályázati biztosíték befizetésének hitelesített igazolását
 • az ajánlattevő rövid bemutatását (különös tekintettel a korábbi tevékenységre és annak eredményeire),
 • adó és köztartozásokra vonatkozó nemleges igazolásokat:Nemzeti Adó- és Vámhivataltól,
 • Budapest Főváros Önkormányzattól vagy az egyéb székhely szerint iparűzési adó beszedésére illetékes Önkormányzattól,
 • Budapest Főváros XI. Kerületi Önkormányzattól.
 • Amennyiben még nem érkeztek meg az igazolások, úgy a pályázó által hitelesített benyújtott kérelmeket szükséges benyújtani. Az igazolások megérkezését követően a pályázónak a jelen pályázati kiírás szerinti hiánypótlási leírás alapján kell eljárnia.
 • 30 napnál nem régebbi hitelesített cégkivonat vagy nyilvántartási lap és hitelesített aláírási címpéldány,
 • az ajánlattevő rövid bemutatása, különös tekintettel a korábbi tevékenységére és annak eredményeire,
 • a helyiségben folytatni kívánt tevékenység rövid bemutatása,
 • esetleges referenciák,
 • a helyiség felújítására vonatkozó látványterv előzetes költségvetéssel,
 • átláthatósági nyilatkozat.

Nem lehet pályázó az

 • aki végelszámolás alatt áll, vagy aki ellen csőd-, illetve felszámolási eljárás van folyamatban,
 • aki az Önkormányzattal szemben fennálló bérleti díj, külön szolgáltatási díj, illetve helyi adó fizetési kötelezettségének a pályázati kiírást megelőző három évben nem tett eleget,
 • a gazdasági társaság, amelynek vezető tisztségviselője, vagy legalább többségi irányítást biztosító befolyással rendelkező tulajdonosa a b. pontban meghatározott fizetési kötelezettségének nem tett eleget.

A pályázat érvényességének szempontjai:

 • A pályázati lap pontos kitöltése. (A havi bérleti díj összegére, – mely jelenleg mentes az adó alól – ajánlatot kell tenni, és meg kell jelölni a helyiségben folytatni kívánt tevékenységet.)
 • A felsorolt dokumentumok hiánytalan benyújtása. Abban az esetben van lehetőség az adóigazolások pótlására, ha a pályázó igazolja, hogy a kérelmek a pályázat benyújtásának időpontjáig benyújtásra kerültek az adóhatóságokhoz. A pótlásra 8 naptári nap áll rendelkezésre.

Az elbírálás szempontjai:

 • Tevékenység.
 • A helyiségben tervezett felújítás.
 • A megajánlott bérleti díj nagysága.

Amennyiben a Gazdasági Bizottság úgy dönt, hogy az érvényes pályázatot benyújtók között második fordulót kell tartani, úgy a pályázati versenytárgyalás alapján azzal a pályázóval kerül a bérleti szerződés megkötésre, aki a versenytárgyaláson a pályázati kiírásban meghatározott szempontok alapján összességében a legkedvezőbb ajánlatot tette.

A pályázat nyertese az eredményhirdetéstől számított 30 napon belül köteles a helyiségbérleti szerződést megkötni. Az óvadék fizetési kötelezettségbe a pályázat nyertese által befizetett pályázati biztosíték beszámításra kerül. A bérlő köteles a pályázati biztosíték és az óvadék összege (a fizetendő bérleti díj háromszorosa) közötti különbözetet a szerződés aláírásának időpontjáig a bérbeadó számlájára hiánytalanul átutalni. Amennyiben a pályázati biztosíték összege magasabb, mint az óvadék összege, a szerződés aláírását követő 15 napon belül a Lakás- és Helyiséggazdálkodási Osztály intézkedik annak visszafizetéséről.

Annak a pályázónak, aki a bérleti szerződés megkötésére jogosultságot nem szerzett, a Lakás- és Helyiséggazdálkodási Osztály az eredményhirdetéstől számított 15 napon belül intézkedik a pályázati biztosíték visszafizetése érdekében.

Ha a pályázat nyertese a bérleti szerződést az előírt határidőben nem köti meg, a helyiséget a versenytárgyaláson részt vett és az Önkormányzat által második legkedvezőbb ajánlatot tevőnek kihirdetett pályázó részére kell bérbe adni, amennyiben ilyet a Gazdasági Bizottság megjelöl. A szerződéskötésre a második helyezettnek a tájékoztatást követő 15 nap áll rendelkezésére. Ebben az esetben a pályázat nyertese az általa megfizetett pályázati biztosítékot elveszti.

A bérleti szerződés főbb paraméterei:

 • Bérbeadó a Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata.
 • A bérlőnek a Bartók-negyed területén szervezett kulturális programokban évente min 2 alkalommal részt kell venni.
 • A bérlőnek tevékenységéről évente 1 alkalommal beszámolót kell készíteni.
 • A szerződés határozott 10 éves időtartamra szól.
 • Bérleti díj fizetés kezdete a bérleti jogviszony kezdetét követő 3. hónap első napja.
 • Bérlőnek óvadék fizetési kötelezettsége van, mely a bérleti díj háromszorosa. Az óvadék összegébe beszámításra kerül a pályázati biztosítékként befizetett összeg.
 • Bérlő tudomásul veszi, hogy a helyiségben folytatni kívánt tevékenységhez szükséges szakhatósági és egyéb engedélyek iránti kérelmek elutasítása esetén a XI. Kerület Újbuda Önkormányzatával szemben követelése nincs.
 • Bérlő a helyiséget megtekintett állapotban veszi bérbe, a bérlet tárgyát képező helyiségben folytatni kívánt tevékenységhez a feltételeket a bérbeadó nem biztosítja, annak költségei a bérlőt terhelik.
 • Bérlő rendes felmondással minimum 90 napos határidővel jogosult felmondani a hónap utolsó napjára. A Bérbeadó vállalja rendes felmondási jogával10 évig nem él.
 • A bérleti jogviszony megszűnése esetén a bérlő beruházási költségei megtérítésére nem tarthat igényt.
 • Bérlő az Önkormányzat által jóváhagyott tervek alapján a belsőépítészeti kialakítást a szerződés létrejöttétől számított 6 hónapon belül köteles elvégezni és tevékenységét megkezdeni.
 • Bérlő köteles 2 éven belül a bérleményhez tartozó utcafronti homlokzaton található nyílászárókat – jóváhagyott tervek alapján – kicserélni. A nyílászáró cserét követően a számlával igazolt költségének 50 %-val megegyező összegű, bérleti díj kedvezményben részesül a bérlő. A kedvezmény havi bontásban a havi bérleti díj 50 %-kal történő csökkentésével kerül érvényesítésre.
 • A bérlő köteles a helyiségbe a szerződés hatálybalépését követő 3 hónapon belül hiteles alvízórát felszerelni.
 • Bérlő kötelezettsége a bérleményhez kötődő portál és/vagy a homlokzaton elhelyezett egyéb elemek, cégtábla felújítására és folyamatos karbantartása.
 • A havi bérleti díj a tárgyév első napjától kezdődő hatállyal – legkorábban 2024. január 1. napjától – a KSH által a tárgyévet megelőző évre megállapított fogyasztói árindex mértékével megegyező mértékben, automatikusan növekszik.
 • A bérleti és közüzemi díjon kívül a bérlőnek a mindenkori közös költség összegét, – mely jelenleg 11 400 Ft/hó ebből 2 880 Ft/hó a víz és csatorna átalány- is meg kell fizetni. Ezen összeg automatikusan módosul a Társasház közgyűlésének határozatában foglaltak szerint.
 • A bérleti jogviszony bármilyen jogcímen történő megszűnése esetén a bérbeadó részére történő visszaadáskor a bérlet tárgyát a bérlő kiürítve, tisztán, rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban köteles átadni.
 • Bérlő közjegyzői okiratba foglalt (melynek költsége a bérlőt terheli), a Bérbeadóhoz intézett egyoldalú nyilatkozattal (továbbiakban: közjegyzői okirat) kötelezi magát:
  • a bérleti szerződés bármely okból történő megszűnése esetén, a megszűnéstől számított 15 (Tizenöt) napon belül a bérleményt kiüríti, és a Bérbeadó birtokába adja. A Bérlő önkéntes teljesítése hiányában a Bérbeadó a közjegyzői okirat alapján, a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény szerint a bérlemény kiürítése iránt végrehajtási eljárást kezdeményezhet.

A Gazdasági Bizottság fenntartja azon jogát, hogy a pályázatot indoklás nélkül eredménytelennek nyilváníthatja.

Bővebb felvilágosítás az ingatlanokról a 06-1-3811-311-es és a 06-1-3811-312-es telefonszámon kapható.

Melléklet:

– Pályázati adatlap
– Átláthatósági nyilatkozat
– 34/2017 számú önkormányzati rendelet (www.ujbuda.hu honlapról letölthető)
– 33/2012 számú önkormányzati rendelet (www.ujbuda.hu honlapról letölthető)
– 46/2017 számú önkormányzati rendelet (www.ujbuda.hu honlapról letölthető)
– 44/2022 számú önkormányzati rendelet (www.ujbuda.hu honlapról letölthető)

Pályázat a Bartók-Negyed területén lévő üres helyiség határozott idejű bérbeadására