palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Pályázat a dohánytermék kiskereskedelmi jogosultságának átengedésére

A Magyar Állam nevében a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumot vezető miniszter a dohánytermék-kiskereskedelmi jogosultság átengedésére nyilvános koncessziós pályázatot írt ki. A dohánytermékek kiskereskedelme Magyarországon 2013. július 1. napját követően kizárólagosan a Magyar Állam hatáskörébe utalt tevékenység, melynek gyakorlását az állam a Kt., Nvtv. és az Fdvtv. rendelkezéseinek megfelelően megkötött koncessziós szerződéssel meghatározott időre átengedheti nyilvános pályázat kiírásának eredményeként.

Az Fdvtv. 6. § (2) bekezdése szerint, ahol az állandó lakosok száma a
a) 2000 főt nem haladja meg, legfeljebb egy,
b) 2000 főt meghaladja, legalább egy és minden kétezer fő lakos után további egy jogosult végezheti a dohánytermék kiskereskedelmi tevékenységet.

Az Fdvtv. fenti rendelkezése szerinti, településenként/kerületenként összesen, illetve az adott településen/kerületen egy személy által maximálisan elnyerhető jogosultságok számát a jelen Pályázati Kiírás 1. sz. melléklete tartalmazza. A pályázók ezen körülmények figyelembe vételével nyújthatják be pályázatukat, tekintettel arra, hogy egy személlyel egy időben legfeljebb öt megkötött koncessziós szerződés lehet hatályban, illetve azoknál az egy közigazgatási egységet képező településeknél, ahol egynél több dohánytermék- kiskereskedelmi jogosultság kerül kiadásra, egy személy nem birtokolhatja az összes dohánytermék- kiskereskedelmi jogosultság több mint kétharmadát. Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy ezen rendelkezésre tekintettel egy pályázó ugyanazon azonosító számú település/kerület vonatkozásában maximálisan az 1. sz. melléklet megfelelő sorában meghatározott számú (1-5) pályázatot adhat be. Amennyiben a pályázó egy település/kerület vonatkozásában ezt meghaladó számú pályázatot ad be, az valamennyi, az adott településre/kerületre vonatkozó pályázata érvénytelenségét vonja maga után.

Kiíró felhívja a figyelmet, hogy egy (1) elnyert dohány-kiskereskedelmi jogosultság alapján kizárólag egy (1) dohánybolt/2000 fő alatti település esetén egy (1) elkülönített hely üzemeltethető.

A KONCESSZIÓ-KÖTELES TEVÉKENYSÉG HATÁLYA

2.1. Területi hatály

Jelen Pályázati Kiírás keretében dohánytermék-kiskereskedelmi jogosultságnak egy település/kerület közigazgatási területén történő megszerzésére lehet pályázni a jelen Pályázati Kiírás 1. sz. mellékletében

foglaltak szerint meghatározott területi bontás és maximális szám szerint. A jelen Pályázati Kiírás egységesen tartalmazza az összes településen/kerületben elnyerhető valamennyi jogosultságra vonatkozó egyedi pályázato k jellemzőit és követelményeit (azokat minden egyes jogosultság vonatkozásában külön pályázat kiírásaként kell értelmezni).

A jelen Pályázati Kiírás eredményeként megkötendő koncessziós szerződés alapján a dohánytermék- kiskereskedelmi jogosultságot a szerződésben meghatározott település/kerület közigazgatási területén kívül a szerződéskötő fél nem gyakorolhatja. Ha a dohánytermék-kiskereskedelmi jogosultság megszerzője a tevékenységet mégis a koncessziós szerződés(ei)ben meghatározott település/kerület közigazgatási területén kívül, vagy azon kívül is gyakorolná, e tény megállapítását követően az állam a jogosulttal kötött valamennyi koncessziós szerződést azonnali hatállyal felmondhatja.

2.2. Időbeli hatály

A dohánytermék-kiskereskedelmi jogosultság átengedésének időbeli hatálya: 2013. július 1. napjától számított 20 év.

SZEMÉLYI FELTÉTELEK

2.1. A pályázatban való részvétel személyi feltétele

Pályázó lehet minden olyan, 18. életévét betöltött bel- és külföldi természetes személy, aki megfelel a jelen Pályázati Kiírásban megfogalmazott követelményeknek.

Pályázatot kizárólag természetes személy nyújthat be még akkor is, ha a pályázat benyújtásakor már nyilatkozik, hogy pályázatának eredményessége esetén gazdasági társaság útján kívánja ellátni a koncesszió-köteles tevékenységet.

2.2. A dohánytermék-kiskereskedelmi tevékenység gyakorlásának személyi feltétele, a pályázó által választható működési forma

Dohánytermék-kiskereskedelmi tevékenységet az Európai Unió tagállama vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam területén székhellyel rendelkező egyéni vállalkozó, vagy olyan gazdasági társaság folytathat, amelyben a nyertes pályázó tagként korlátlan felelősséggel tartozik a társaság kötelezettségeiért (továbbiakban: Koncessziós társaság).

A pályázónak már pályázatában nyilatkoznia kell (2. sz. nyilatkozatminta), hogy nyertessége esetén milyen formában kívánja a dohánytermék-kiskereskedelmi tevékenységet gyakorolni. Amennyiben a pályázó már meglévő gazdálkodó szervezet útján kívánja majd gyakorolni a koncesszió-köteles tevékenységet, úgy azt a pályázatában csatolt nyilatkozatában e társaság nevének és adószámának megjelölésével köteles feltüntetni. Amennyiben ugyan gazdálkodó szervezet útján kívánja majd gyakorolni a koncesszió-köteles tevékenységet, de az Fdvtv.-ben előírt feltételeknek megfelelő társasági formájú szervezet még nem jött létre, a pályázónak azon személyeket kell megjelölni (a 4. sz. nyilatkozatminta), akik ennek a társaságnak a tagjai lesznek.

A pályázat nyertesének a koncessziós szerződés aláírását követő 90 napon belül igazolnia kell, hogy
(i) az egyéni vállalkozói tevékenység folytatására jogosult, vagy
(ii) igazolnia kell – a saját részvételével olyan, az Európai Unió tagállama vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam területén székhellyel rendelkező gazdasági társaság alapítását, amelynek kötelezettségeiért legalább a nyertes pályázó korlátlan felelősséggel tartozik (pl. Bt. esetében beltagja) és amelynek létesítő okirata tartalmazza a jelen kiírásban és a koncessziós szerződésben előírt követelményeket. A koncessziós szerződés aláírástól számított 90 napon belül meg kell történnie a Koncessziós Társaság alapítása/változásbejegyzése cégnyilvántartásba vételének is, nem elegendő az erre irányuló kérelem benyújtásának igazolása.

A személyi feltételek teljesítésével összefüggésben Kiíró különösen az alábbi jogszabályi rendelékezésekre hívja fel a pályázók figyelmét:

  • Az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. törvény
  • A gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény.
  1.  A koncessziós díj
  2. A koncessziós díj összege fix, nettó összege az alábbi táblázat szerint alakul:
  1.  Kategória/lakosság
  1. Koncessziós   díj   (nettó   Ft)
  2. /db/év
2.000/fő településen  100.000

2.000-10.000/fő – településen

 160.000
10.000/fő        feletti – településen  200.000
Budapest,        MJV – megyeszékhely

 240.000

A koncessziós díjat előre kell megfizetni. A koncessziós szerződésben megállapított első évre (a koncessziós jog átengedésének napjától a következő naptári év azonos naptári napjáig terjedő időszakra) esedékes koncessziós díjakat a koncesszióba vevő a koncessziós szerződés tárgyát képező tevékenység gyakorlására vonatkozó vámhatósági engedély kézhezvételétől számított 30 napon belül köteles a megkötött szerződésben meghatározott számlára megfizetni.

A pályázat benyújtására nyitva álló határidő

A pályázatok 2013. február 22. napjáig nyújthatók be az alábbiakban részletezett módon. A benyújtásra nyitva álló határidő alatt a postára adás (postai bélyegzővel igazolt) napját kell érteni [legkésőbb 2013. február 22. napján 23:59:59 percben történt postai feladás].A pályázatbeadás díja (továbbiakban „Pályázati díj”) beadott pályázatonként 25.000,- Ft + ÁFA

A teljes pályázati kiírás: Pályázat a dohánytermék kiskereskedelmi jogosultságának átengedésére