palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Határtalanul – Tanulmányi kirándulás hetedikeseknek

Magyarország nemzetpolitikai stratégiájához igazodva a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. meghirdeti 2013. évi pályázati felhívásait. BGA-13-HA-01 – Tanulmányi kirándulás hetedikeseknek.

A pályázók köre

Pályázatot nyújthatnak be köznevelési intézmények, amelyek:

Önálló jogi személyiséggel rendelkező, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 10. §-ban megnevezett általános iskolák, és a 11. §-ban megnevezett gimnáziumok, valamint a 20. §-ban megnevezett többcélú intézmények közül azok, amelyek általános iskolai és/vagy gimnáziumi feladatot is ellátnak.

A pályázat személyi feltételei:

 • Egy pályázat keretében legfeljebb 80, hetedik évfolyamon tanuló diák és kísérőtanáraik egyszeri határon túli útjához kérhető támogatás.
 • A programban olyan magyarországi diákok vehetnek részt, akik a 2013/2014-es tanévben a köznevelési intézmény 7. évfolyamán (vagyis általános iskola 7. évfolyamán/hatosztályos gimnázium 1. évfolyamán/nyolcosztályos gimnázium 3. évfolyamán) nappali rendszerű oktatásban részesülnek és az utazás időpontjában tanulói jogviszonnyal rendelkeznek. A tanulói jogviszonynak a pályázó intézménnyel, többcélú intézmények esetén a többcélú intézménnyel vagy annak egyik – a pályázati felhívásnak megfelelő, a pályázati adatlapon megnevezett – tagintézményével kell fennállnia.
 • Kiskorúak felnőtt kísérővel történő utaztatására vonatkozóan a 2013. évi Pályázati útmutató és elszámolási szabályzat 1.1. pontjában található részletes tájékoztatás.

A pályázat főbb értékelésre kerülő pénzügyi feltételei:

 • Egy pályázat keretében egyszeri, vissza nem térítendő támogatás nyerhető el, amely legfeljebb 33.000.- forint/utazó diák.
 • Azok a nyertes pályázók, akiknél az utazás kezdő időpontja 2013. november 1. vagy az utáni időszakra esik, előfinanszírozást igényelhetnek.
 • Pályázni a tanulmányi kirándulás megvalósítása céljából kizárólag az alábbi költségekre lehet:
 •        utazási költség,
 •        szállás költség.
 • Jelen pályázati felhívás keretében kérjük megjelölni a projekt megvalósítására rendelkezésre álló saját forrás meglétét, annak mértékét. A pályázati program megvalósításához kötelező önrész biztosítását nem írjuk elő. Amennyiben a pályázó önrészt feltüntet, a későbbiekben ezzel – szakmai és pénzügyi elszámolás benyújtásával egyidőben – az Alapkezelő felé el kell számolnia, a hasznosulást igazolni szükséges.

Azok az intézmények, szervezetek, amelyek az adott pályázat megjelentetését megelőzően, vagy jelen pályázat során a Bethlen Gábor Alap, vagy a határon túli magyarok támogatását szolgáló bármely fejezeti kezelésű előirányzat terhére kiírt pályázatokban valótlan vagy megtévesztő adatot szolgáltattak.

Azok az intézmények, szervezetek, amelyeknek lejárt köztartozása van.

A pályázat benyújtásának alaki és formai követelményei

A pályázat benyújtása kizárólag postai úton lehetséges, az alábbi postacímre:

Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.
1250 Budapest, Pf. 32.

A pályázatnak a pályázat kiírójához történő végső postára adási ideje 2013. március 14. (csütörtök). Az ezen időpont után postára adott pályázatok automatikusan érvénytelenek.

A pályázati dokumentumokat egyetlen, zárt borítékban kell eljuttatni a pályázat kiírójához. A borítékra jól láthatóan rá kell írni: BGA-13-HA-01 HATÁRTALANUL! pályázat. A zárt borítéknak az 6. pontban foglaltakat kell tartalmaznia.

Kötelezően benyújtandó pályázati dokumentumok

 • papír-alapon a BGA-13-HA-01 sz. Pályázati adatlap részeként kitöltendő „A pályázó törvényes képviselőjének nyilatkozata” c. dokumentum elektronikusan kitöltve, kinyomtatva, a pályázó törvényes képviselője eredeti aláírásával és pecsétjével ellátva ÉS
 • elektronikus adathordozón: CD/DVD, amely elektronikusan tartalmazza (*.xls vagy *.xlsx formátumban) a teljes BGA-13-HA-01 sz. Pályázati adatlapot (megtalálható: www.bgazrt.hu) ÉS
 • a pályázó szervezet alapító okiratának másolata ÉS
 • a fenntartói nyilatkozat eredeti, a fenntartó által aláírt és lepecsételt példánya (megtalálható: www.bgazrt.hu/hatartalanul)

A pályázat benyújtása előtt felvilágosítás a hatartalanul@bgazrt.hu címen kérhető.

Forrás: www.bgazrt.hu