palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Pályázat a leghátrányosabb helyzetű kistérségek felzárkóztatásának támogatására a Dél-Dunántúli Régióban. DDRFT/LEKI/2009

A Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács (DDRFT) pályázatot hirdet a leghátrányosabb helyzetű kistérségek felzárkóztatásának támogatására (LEKI)

I. A PÁLYÁZAT CÉLJA

A kedvezményezett térségek besorolásáról szóló 311/2007. (XI. 17.) Korm. rendelet alapján leghátrányosabb helyzetűnek minősülő kistérségekben a helyi önkormányzatok fejlesztését, a kistérség felzárkóztatását szolgáló beruházások támogatása.

A rendelkezésre álló támogatási keret terhére a Tanács támogatást nyújt:

a)         a helyi önkormányzatok alapfeladatainak ellátása között meglévő színvonalbeli különbségek csökkentése érdekében a bel- és külterületen megvalósuló infrastruktúra fejlesztéséhez, kivéve a TEUT keretében támogatható tevékenységeket;

b)         a közműves ivóvíz-ellátás fejlesztésére, meglévő létesítmények rekonstrukciójára az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet 6. számú mellékletében nem szereplő, illetve ivóvízminőség-javítási fejlesztésre nem kötelezett települések esetében;

c)         a turizmushoz, a környezet- és a természetvédelemhez, a sporttevékenység gyakorlása infrastrukturális feltételrendszerének megteremtéséhez és idegenforgalmi jelentőségű rendezvényekhez kapcsolódó önkormányzati fejlesztésekhez;

d)         a helyi piacok, vásárcsarnokok fejlesztéséhez, bővítéséhez;

e)         korszerű információ-technológiával felszerelt közösségi hozzáférési pontok kialakítását szolgáló fejlesztésekhez;

f)          szociális földprogram megvalósításához, a program keretében megtermelt termékek piacra jutásához kapcsolódó fejlesztési költségeket is beleértve;

g)         a helyi gazdaságfejlesztéssel összefüggő fejlesztési célokra, amelyek igazolható módon európai uniós forrásból támogatásban nem részesülhetnek;

h)         egészségfejlesztéshez kapcsolódó infrastrukturális fejlesztések.

II. PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁRA JOGOSULTAK

Pályázatot nyújthat be: a régióban megvalósuló fejlesztéseket végrehajtó települési önkormányzat, megyei önkormányzat (a továbbiakban együttesen: önkormányzat), önkormányzati társulás és többcélú kistérségi társulás (a továbbiakban együttesen: társulás), az I. pont szerinti területi kötöttséggel.

III. A PÁLYÁZATI DÍJ MÉRTÉKE, BEFIZETÉSÉNEK MÓDJA, HATÁRIDEJE

1.      Pályázati díjként a teljes támogatási igény 2,5%-át – minimum 20 000 Ft-ot, maximum 500 000 Ft-ot – kell átutalni a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács Magyar Államkincstárnál vezetett 10024003-00285692-00000000 számú számlájára. A pályázati díjat pályázatonként külön-külön kell befizetni.

Az átutalási megbízáson fel kell tüntetni a pályázati cél megnevezést, valamint a benyújtott pályázat sorszámát is az alábbiak szerint:

„DDRFT/LEKI_1/2009

2.      A pályázati díj befizetésének határideje: 2009. június 2.

3.      A pályázati díjként befizetett összeg a támogatás szempontjából elszámolható költségnek minősül.

IV. A TÁMOGATÁS FORMÁJA, ÖSSZEGE, INTENZITÁSA

1.        A támogatás formája vissza nem térítendő támogatás.

2.        Az előirányzatból, illetve az önkormányzati fejlesztési célú előirányzatok (TEKI, CÉDE, LEKI és TEUT) korábbi évi kereteiből támogatott ugyanazon fejlesztéshez csak egyszer adható támogatás. A megítélhető támogatás maximális összege 20 millió forint, az alábbi kivétellel:

A helyi önkormányzati feladatellátás színvonalának javítását eredményező azon fejlesztések esetében – a TEUT terhére támogatható tevékenységek kivételével -, amelyek a regionális operatív programok egyes intézkedéseiben nem érhetők el, a megítélhető támogatás maximális összege 200 millió forint.

3.        A saját forrás mértéke:

A fejlesztés megvalósításához az önkormányzatoknak, társulásoknak legalább 5% saját forrással kell rendelkezniük.

4.        Támogatási intenzitás, többlettámogatás lehetősége:

Az alaptámogatás mértéke: 85%

Az alaptámogatás mértékén felül kedvezményezetti szempontból, valamint támogatási cél alapján többlettámogatás adható.

a) kedvezményezetti szempontból

aa) az a települési önkormányzat, amely az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő települési önkormányzatok támogatása jogcímen a 2007. és a 2008. évben is támogatásban részesült, 10%-kal magasabb támogatást kaphat,

ab) azon önkormányzatok, amelyek önkormányzati együttműködésben vagy társulási formában kívánják fejlesztéseiket megvalósítani, 10%-kal magasabb támogatást kaphatnak.

b) támogatási cél alapján

ba) a belvíz elleni védekezés – amennyiben az önkormányzat a pályázat benyújtását megelőző mindkét évben a vis maior keretből, vagy más állami forrásból ezen célra támogatásban részesült -, a felszíni vízelvezető rendszer kiépítése 10%-kal,

bb) a szennyvízelvezetéshez és -kezeléshez kapcsolódó fejlesztés 10%-kal

magasabb támogatást kaphat.

A többlettámogatások összevonhatók, azonban azok együttes mértéke nem haladhatja meg az elszámolható költségek saját forrással csökkentett mértékét (95%).

V. A PÁLYÁZATI EGYSÉGCSOMAG ELÉRHETŐSÉGE, IGÉNYLÉSE

1.      A pályázati egységcsomag tartalmazza: a pályázati felhívást, a pályázati útmutatót és a pályázati adatlapot.

2.      A pályázati egységcsomag letölthető az alábbi honlapokról:

Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. www.deldunantul.eu

Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium – www.nfgm.gov.hu

Önkormányzati Minisztérium – www.otm.gov.hu

A pályázati egységcsomag postai úton nem igényelhető.

3.      A pályázat feltételeivel kapcsolatosan felvilágosítás az alábbi címen kérhető:

Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft.

7400 Kaposvár, Szántó u. 5.

LEKI Merekva Erika 82/527-628, merekva.erika@deldunantul.eu

7100 Szekszárd, Szent István tér 11-13.

LEKI Heiligné Harmath Andrea 74/511-938, harmath.andrea@deldunantul.eu

VI. A PÁLYÁZAT LEBONYOLÍTÁSÁBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZERVEZETEK:

Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft.

7400 Kaposvár, Szántó u. 5.

Magyar Államkincstár Dél-Dunántúli Regionális Igazgatóság Állampénztári Iroda területileg illetékes Pályázatos Támogatási Osztálya:

Baranya megye: 7621 Pécs, Apáca u. 6.

Tel/fax szám: 72/421-400      72/421-421

Somogy megye: 7400 Kaposvár, Széchenyi tér 4.

Tel/fax szám: 82/419-411      82/419-850

Tolna megye: 7100 Szekszárd, Augusz I. u. 7.

Tel/fax szám: 74/416-411      74/315-754

VII. A PÁLYÁZATOK BENYÚJTÁSÁNAK MÓDJA, HELYE ÉS HATÁRIDEJE

1.      A pályázatokat magyar nyelven, kizárólag a 2009. évi pályázati formanyomtatványon 3 példányban kell benyújtani, melyből:

1 db eredeti dokumentumokkal felszerelt és „E” jellel megjelölt,

2 db sorszámozott, az eredetivel mindenben megegyező másolati példány.

A pályázatot elektronikus adathordozóra (CD, DVD) írva is csatolni kell.

2.      A pályázatokat postai úton vagy személyesen lehet benyújtani.

A pályázatot tartalmazó postai küldeményen a DDRFT/LEKI/2009 jelzést fel kell tüntetni.

3.      A pályázatokat a Magyar Államkincstár Dél-Dunántúli Regionális Igazgatóságára (továbbiakban: Igazgatóság) kell benyújtani.

  • Magyar Államkincstár Dél-Dunántúli Regionális Igazgatósága Baranya Megyei Állampénztári Iroda:

7621 Pécs, Apáca u. 6.

  • Magyar Államkincstár Dél-Dunántúli Regionális Igazgatósága Tolna Megyei Állampénztári Iroda:

7100 Szekszárd, Augusz I. u. 7.

  • Magyar Államkincstár Dél-Dunántúli Regionális Igazgatósága Somogy Megyei Állampénztári Iroda:

7400 Kaposvár, Széchenyi tér 4.

4.      A pályázatok benyújtási határideje: 2009. június 2.

A pályázatot igazolható módon kell postára adni. A pályázat benyújtása dátumának a postára adás napját kell tekinteni. Kétség esetén a határidő betartását a pályázónak kell bizonyítania.

A határidőn túl beérkező pályázatokat a Tanács érdemi vizsgálat nélkül elutasítja!

VIII. A PÁLYÁZATOK BEFOGADÁSA, HIÁNYPÓTLÁS

Az Igazgatóság formai és jogosultsági szempontból megvizsgálja a pályázatot és – hiányosság észlelése estén – az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 64/B. § (3) bekezdése alapján a pályázót hiánypótlásra szólítja fel a pályázat beérkezését követő 14 munkanapon belül. A pályázó a hiány pótlásáról – a benyújtott pályázattal azonos példányszámban – a felszólítás kézhezvételétől számított 5 munkanapon belül gondoskodik. Hiánypótlásra csak egyszer van lehetőség.

A pályázat befogadásáról, illetve minden, a pályázókat érintő tanácsi döntésről a pályázót az Ügynökség írásban, igazolható módon tájékoztatja.

IX. A PÁLYÁZAT ELBÍRÁLÁSÁNAK HATÁRIDEJE

1.      A befogadott pályázatok – pályázati útmutató részét képező értékelési szempontrendszer alapján történő – értékelését, valamint az értékelés alapján rangsor kialakítását a Tanács által felállított szakértői bizottság végzi

2.      A szakértői bizottság döntési javaslatát a Tanács jóváhagyja vagy részletes indoklás alapján elrendeli a pályázat szakértői bizottság általi ismételt, soron kívüli értékelését az eredeti kritériumok és pontrendszer szerint.

3.      A Tanács legkésőbb 2009. augusztus 10-ig dönt a befogadott pályázatok támogatásáról.