palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Pályázat területi kiegyenlítést szolgáló önkormányzati fejlesztési feladatok ellátására a Közép-Dunántúli Régióban. KDRFT/TEKI/2009

Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács (KD RFT) pályázatot hirdet a helyi önkormányzatok fejlesztési feladatai területi kiegyenlítést szolgáló önkormányzati fejlesztési feladatok (TEKI) támogatás elnyerésére

I. A PÁLYÁZAT CÉLJA

A kedvezményezett térségek besorolásáról szóló 311/2007. (XI. 17.) Korm. rendelet alapján hátrányos helyzetűnek minősülő kistérségekben, valamint az ezekkel azonos elbánásban részesülő, a 240/2006. (XI. 30.) Korm. rendeletben meghatározott nem kedvezményezett kistérségben fekvő, társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott, illetve az országos átlagot jelentősen meghaladó munkanélküliséggel sújtott településeken a helyi önkormányzatok feladatkörébe tartozó, a területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztések támogatása.

A rendelkezésre álló támogatási keret terhére a Tanács támogatást nyújt:

a) közterületek akadálymentesítése;

c) helyi közterületek és közbiztonság fejlesztése:

ca) közterületi ivókutak létrehozása, meglévők rekonstrukciója,

cc) zajvédő gátak, falak, fasorok kialakítása,

cd) közbiztonságot szolgáló fejlesztések megvalósítása a közlekedésbiztonság és a bűnmegelőzés területén (pl. buszöböl, körforgalom, jelzőlámpás csomópont, térfigyelő rendszer, közterületi segélyhívó rendszer, polgárőrségi infrastruktúra fejlesztése és eszközbeszerzés, járda),

ce) települési önkormányzatok törzsvagyonába tartozó külterületi – kapacitást nem növelő – szilárdburkolatú utak felújítása (termelő üzemek, nem mezőgazdasági jellegű pl. barnamezős beruházások, külterületi életvitelszerű lakórészek, vállalkozásszintű termelő tevékenységet folytató tanyák, ipari parkok, temetők, önkormányzati tulajdonú intézmények stb. megközelítésének céljából),

cf) a tájékoztatást elősegítő információs rendszerek fejlesztése (különösen utcanév táblák, információs táblák, útbaigazító táblák, térképek);

d) településrendezési eszközök, valamint települési környezetvédelmi programok és tervek, területrendezési tervek, közös egyszerűsített településszerkezeti tervek készítése, módosítása;

e) közvilágítás energiatakarékos megoldása (pl. hiányzó közvilágítás kiépítése, meglévő korszerűsítése).

II. PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁRA JOGOSULTAK

Pályázatot nyújthat be: a régióban megvalósuló fejlesztéseket végrehajtó települési önkormányzat, megyei önkormányzat (a továbbiakban együttesen: önkormányzat), önkormányzati társulás és többcélú kistérségi társulás (a továbbiakban együttesen: társulás), az I. pont szerinti területi kötöttséggel.

Több település összefogásával megvalósuló beruházás abban az esetben támogatható, ha legalább egy település megfelel az I. pontban megfogalmazott feltételeknek. Ebben az esetben a támogatás csak az I. pontban meghatározott feltételeknek megfelelő önkormányzatot illeti meg, a beruházás költségeiből azt terhelő hányad figyelembevételével.

III. A PÁLYÁZATI DÍJ MÉRTÉKE, BEFIZETÉSÉNEK MÓDJA, HATÁRIDEJE

1.     Pályázati díjként a teljes támogatási igény 2,5%-át – minimum 20 000 Ft-ot, maximum 500 000 Ft-ot – kell átutalni a Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács Magyar Államkincstárnál vezetett 1002 9008 – 0028 0958 számú számlájára. A pályázati díjat pályázatonként külön-külön kell befizetni.

Az átutalási megbízáson fel kell tüntetni a „KD RFT/TEKI/2009” pályázati cél megnevezést is.

2.     A pályázati díj befizetésének határideje: 2009. június 2.

3.     A pályázati díjként befizetett összeg a támogatás szempontjából elszámolható költségnek minősül.

IV. A TÁMOGATÁS FORMÁJA, ÖSSZEGE, INTENZITÁSA

1.       A támogatás formája vissza nem térítendő támogatás.

2.       Az előirányzatból, illetve az önkormányzati fejlesztési célú előirányzatok (TEKI, CÉDE és TEUT) korábbi évi kereteiből támogatott ugyanazon fejlesztéshez csak egyszer adható támogatás. A megítélhető támogatás maximális összege 20 millió forint, az alábbi kivétellel:

A településrendezési eszközök, valamint települési környezetvédelmi programok és tervek, területrendezési tervek, közös egyszerűsített településszerkezeti tervek készítése, módosítása szerinti cél esetében a megítélhető támogatás maximális összege legfeljebb 5 millió forint lehet.

3.       A saját forrás mértéke:

A fejlesztés megvalósításához az önkormányzatoknak, társulásoknak legalább 10% saját forrással kell rendelkezniük.

4.       Támogatási intenzitás, többlettámogatás lehetősége:

Az alaptámogatás mértéke: 75%

Az alaptámogatás mértékén felül területi, kedvezményezetti szempontból többlettámogatás adható.

a)  Területi alapon adható többlettámogatási mérték, illetve emelt szintű támogatási mérték felső határai:

Kedvezményezettség

Többlettámogatási mérték

A 311/2007. (XI. 17.) Korm. rendelet alapján

Hátrányos helyzetű kistérségek

0%

75%

Leghátrányosabb helyzetű kistérségek

+10%

85%

Regionális szempontból kedvezményezett kistérségek

0%

75%

A 311/2007. Korm. rendelet 3. § (1) bekezdése alapján

0%

75%

A 311/2007. Korm. rendelet 3. § (2) bekezdése alapján

+10%

85%

Hátrányos helyzetű kistérségek

0%

75%

A települések területi jogosultságát a pályázati útmutató tartalmazza.

b) kedvezményezetti szempontból

ba) az a települési önkormányzat, amely az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő települési önkormányzatok támogatása jogcímen a 2007. és a 2008. évben is támogatásban részesült, 10%-kal magasabb támogatást kaphat,

bb) azon önkormányzatok, amelyek önkormányzati együttműködésben vagy társulási formában kívánják fejlesztéseiket megvalósítani, 10%-kal magasabb támogatást kaphatnak.

A többlettámogatások összevonhatók, azonban azok együttes mértéke nem haladhatja meg az elszámolható költségek saját forrással csökkentett mértékét (90%).

V. A PÁLYÁZATI EGYSÉGCSOMAG ELÉRHETŐSÉGE, IGÉNYLÉSE

1.     A pályázati egységcsomag tartalmazza: a pályázati felhívást, a pályázati útmutatót és a pályázati adatlapot.

2.     A pályázati egységcsomag letölthető az alábbi honlapokról:

Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. – www.kdrfu.hu

Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium – www.nfgm.gov.hu

Önkormányzati Minisztérium – www.otm.gov.hu

A teljes pályázati egységcsomag elektronikus adathordozón (CD) is igényelhető a Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. 8000 Székesfehérvár, Rákóczi út 25. telefon:06/22/513-370; fax:06/22/312-340; info@kdrfu.hu e-mail címein.

A pályázati egységcsomag postai úton nem igényelhető.

3.     A pályázat feltételeivel kapcsolatosan felvilágosítás az alábbi címen kérhető:

Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft.

8000 Székesfehérvár, Rákóczi út 25. telefon:06/22/513-379; info@kdrfu.hu e-mail címen; pályázati referens: Kávássy Zoltán

VI. A pályázat lebonyolításában közreműködő szervezetek:

Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. 8000 Székesfehérvár, Rákóczi út 25. telefon: 06/22/513-370; fax:06/22/312-340

Magyar Államkincstár Közép-dunántúli Regionális Igazgatósága

2800 Veszprém, Budapest út 4. telefon: 06/88/623-980; fax:06/88/623-971

VII. A PÁLYÁZATOK BENYÚJTÁSÁNAK MÓDJA, HELYE ÉS HATÁRIDEJE

1.     A pályázatokat magyar nyelven, kizárólag a pályázati formanyomtatványon 3 példányban kell benyújtani, melyből:

1 db eredeti dokumentumokkal felszerelt és „E” jellel megjelölt,

2 db sorszámozott, az eredetivel mindenben megegyező másolati példány.

A pályázatot elektronikus adathordozóra (CD, DVD) írva is csatolni kell.

2.     A pályázatokat postai úton, vagy személyesen lehet benyújtani.

A pályázatot tartalmazó postai küldeményen a KD RFT/TEKI/2009 jelzést fel kell tüntetni.

3.     A pályázatokat a Magyar Államkincstár Közép-dunántúli Regionális Igazgatóságára (továbbiakban: Igazgatóság) kell benyújtani, a Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanácsnak címezve.

Magyar Államkincstár Közép-dunántúli Regionális Igazgatóság

Állampénztári Iroda

Veszprém megyében: 8200 Veszprém, Budapest út 4.

Fejér megyében: 8000 Székesfehérvár, Petőfi S. u. 5.

Komárom-Esztergom megyében: 2801 Tatabánya, Pf.: 1305.

A pályázatokat tartalmazó küldeményt személyesen is át lehet adni a területileg illetékes Állampénztári Irodában, legkésőbb 2009. június 02-án 16.00 óráig:

Veszprém megyében: 8200 Veszprém, Budapest út 4.

Fejér megyében: 8000 Székesfehérvár, Ősz u. 11.

Komárom-Esztergom megyében: 2800 Tatabánya, Fő tér 32.

4.     A pályázatok benyújtási határideje: 2009. június 2.

A pályázatot igazolható módon kell postára adni. A pályázat benyújtása dátumának a postára adás napját kell tekinteni. Kétség esetén a határidő betartását a pályázónak kell bizonyítania.

A határidőn túl beérkező pályázatokat a Tanács érdemi vizsgálat nélkül elutasítja!

VIII. A PÁLYÁZATOK BEFOGADÁSA, HIÁNYPÓTLÁS

Az Igazgatóság formai és jogosultsági szempontból megvizsgálja a pályázatot és – hiányosság észlelése estén – az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 64/B. § (3) bekezdése alapján a pályázót hiánypótlásra szólítja fel a pályázat beérkezését követő 14 munkanapon belül. A pályázó a hiány pótlásáról – a benyújtott pályázattal azonos példányszámban – a felszólítás kézhezvételétől számított 5 munkanapon belül gondoskodik. Hiánypótlásra csak egyszer van lehetőség.

A pályázat befogadásáról, illetve minden, a pályázókat érintő tanácsi döntésről a pályázót az Ügynökség írásban, igazolható módon tájékoztatja.

IX. A PÁLYÁZAT ELBÍRÁLÁSÁNAK HATÁRIDEJE

1.     A befogadott pályázatok – pályázati útmutató részét képező értékelési szempontrendszer alapján történő – értékelését, valamint az értékelés alapján rangsor kialakítását a Tanács által felállított szakértői bizottság végzi

2.     A szakértői bizottság döntési javaslatát a Tanács jóváhagyja vagy részletes indoklás alapján elrendeli a pályázat szakértői bizottság általi ismételt, soron kívüli értékelését az eredeti kritériumok és pontrendszer szerint.

3.     A Tanács legkésőbb 2009. augusztus 10-ig dönt a befogadott pályázatok támogatásáról.

Friss