palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Pályázat a magyar gyógynövény népszerűsítésre

amc_palyazatAz Agrármarketing Centrum pályázati felhívást tesz közzé a 2009. évi közösségi agrármarketing program keretében A magyar gyógynövény népszerűsítésére. A támogatás célja A gyógy- és fűszernövény-fogyasztás növelése a hazai lakosság körében. Megmagyarázni a fogyasztóknak, hogy mik az előnyei a gyógy- és fűszernövény-fogyasztásnak. A magyar gyógy- és fűszernövény népszerűsítése céljából honlap készítése, bővítése, valamint marketing anyag készítése.

A pályázati felhívást kiíró szerv: Agrármarketing Centrum

Támogatott szolgáltatás igénybevételére jogosult

 • az a mezőgazdasági termék előállításával, feldolgozásával és értékesítésével foglalkozó természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, aki vagy amely megfelel a Bizottság 70/2001/EK rendeletében, valamint az azt módosító 364/2004/EK rendelet I. mellékletében meghatározott a mikro-, kis- és középvállalkozások Bizottság által elfogadott meghatározásának, 2007. évi XVII. sz. törvény szerinti regisztrációs kötelezettségének eleget tett .

Támogatás igénybevételére jogosult az a természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb szervezet amely

 • a 2007. évi XVII. sz. törvény szerinti regisztrációs kötelezettségének eleget tett,
 • nem áll csőd- és felszámolási-, vagy végelszámolási, magánszemély esetében gazdálkodási tevékenységével összefüggő végrehajtási eljárás alatt,
 • nincs lejárt adó-, vám-, egészség-, nyugdíj-, társadalombiztosítási járulék tartozása,
 • nincs költségvetési támogatás jogosulatlan igénybevétele miatt jogerős határozattal megállapított köztartozása
 • a pályázat tárgyához kapcsolódóan – a teljes gyógynövény ágazatot képviselő szervezet – megfelelő reprezentativitását igazolja

Felhívjuk a pályázók figyelmét arra, hogy a támogatás igénybevételének feltétele még, hogy a támogató nevét és logóját a támogatott minden általa igénybevett megjelenési (hirdetési) felületen köteles feltüntetni.

A pályázat tartalmi és formai követelményei
A benyújtott pályázati anyagnak tartalmaznia kell a támogatni kívánt célt és annak indoklását az ágazat szempontjából, a megvalósítás tervezett módját, részletes költségkalkulációt, az igényelt támogatás összegét, valamint a program várható eredményét.

A pályázat I. II. III. IV. és V. sz. mellékleteit kell benyújtani 1 eredeti és 2 másolati példányban

Támogatásban részesíthető tevékenységek

Honlap:
Gyógy- és fűszernövényeket bemutató weboldal kialakítása és továbbfejlesztése az alábbiak szerint

 • a gyógy- és fűszernövényekre vonatkozó tudnivalók ismertetése,
 • rendszeres információközlés,
 • kapcsolattartás eszköze az előállítók és a szakmai szervezet között,
 • tartalomszolgáltatás a szakmai közönség részére,
 • nagyközönség (átlagfogyasztó) számára is érdekes, érthető, figyelemfelkeltő tartalom kialakítása,
 • a pályázó a tevékenység során kifejezetten kötelezettséget vállal a 66/2008 (V.19.) FVM rendelet 4.§ (3) bek-e szerinti feltételek betartására.

Marketinganyag:
A magyar gyógy- és fűszernövény népszerűsítése céljából marketing anyag készítése.

A pályázatok benyújtásának helye, határideje és módja

Agrármarketing Centrum
1042 Budapest, Árpád út 51-53.
Levélcím: 1325 Budapest, Pf. 340.

A pályázat meghirdetésének ideje:  2009. augusztus 10.
A pályázatok beérkezésének határideje: 2009. szeptember 10.

A pályázatok benyújtásának módja:
Postai úton, és a postai feladást követő napon elektronikus formában is.

A támogatások jellege és mértéke: vissza nem térítendő, 100%-os támogatás.
A támogatást támogatott szolgáltatás formájában kell nyújtani, nem tartalmazhat a termelőknek adott közvetlen kifizetést.
Az elnyert támogatás legfeljebb 30%-os mértékéig előleg nyújtható.
Kizárólag a pályázat meghirdetése után keletkezett költségek számolhatóak el.

Formai követelmények

 1. A teljes pályázatot, annak minden mellékletét folyamatos lapszámozással és kézjeggyel (szignóval) kell ellátni. A pályázatot roncsolásmentesen, nem bontható kötésben kell benyújtani. A pályázatot tartalmazó zárt borítékon a pályázat címét fel kell tüntetni. A roncsolásmentes, nem bontható kötés feltételezi a pályázatok összefűzését is. Az összefűzés bármilyen zsinórral elvégezhető, a végén leragasztva, szignóval ellátva.
 2. Pályázó a benyújtási határidőt követő napon köteles a pályázat anyagát elektronikus formában a megadott e-mail címre is elküldeni.
 3. Hiánypótlásra van lehetőség.


A pályázathoz az alábbi mellékleteket kell csatolni:

 • Természetes személy esetén a személyazonosításra alkalmas okmánya, oktatási intézmény esetén az alapító okirat fénymásolata, itt fel nem sorolt más személy esetén a létrehozását tanúsító okirat fénymásolata, (gazdasági társaság és társadalmi szervezet esetén nyilvános adatbázisból hozzáférhető a cégkivonat illetőleg bírósági nyilvántartásba vétel igazolására szolgáló okirat)
 • a képviseletre jogosult személy aláírási címpéldánya
 • 2007.évi XVII. Tv. szerinti regisztrációs igazolás másolata
 • A pályázati felhívás mellékletét képező nyomtatványon nyilatkozik:
 • a pályázó adószámáról, statisztikai számjeléről, bankszámlaszámáról (ez utóbbiról a számlavezető által kiadott igazolást vagy a bankszámlakivonatot csatolja)
 • hogy pályázónak adó-, illeték-, járulék-, vagy vámtartozása nincs, és a támogatás folyósítója e nyilatkozat valóságtartalmának ellenőrzését kérheti,
 • hogy pályázó ellen végrehajtási eljárás nincs folyamatban,
 • hogy a rendezett munkaügyi kapcsolatoknak megfelel – amennyiben foglalkoztatásra irányuló jogviszony keretében Magyarországon munkavállalót foglalkoztat,
 • hogy ÁFA visszaigénylést érvényesít-e
 • hogy a pályázatban foglalt adatok, dokumentációk, információk helytállóak,
 • hogy tudomásul veszi, hogy a támogatás rendeltetésszerű felhasználásának jogszabályban, illetve a pályázatban meghatározott ellenőrzését az AMC végzi,
 • hogy a megjelölt cél megvalósítására a tárgyévben milyen egyéb jogcímű és összegű közösségi, költségvetési vagy önkormányzati támogatásban részesült (ugyanazon költségekre vonatkozóan a különböző forrásból igénybe vett összesített támogatások mértéke nem haladhatja meg a 100 százalékot),
 • hogy a 2007.évi CLXXXI.tv.-ben foglalt összeférhetetlenségi körülmények esetében nem állnak fenn, illetve azokat a jogszabály szerint megszüntette.

A pályázatok elbírálásának rendje, határideje, a bírálat szempontjai

A pályázatok elbírálását a miniszter által felkért 3 fős testület végzi.
A pályázatokkal kapcsolatos döntést – a benyújtásra előírt határidő lejártát követő 30 napon belül, a szakértői testület által felállított rangsor alapján – az AMC hozza meg.
A pályázatok elbírálásakor kizárólag szakmai tényezők a meghatározók, ami alapján nyilvánvaló a sikeres és színvonalas megrendezés.

A pályázatok elbírálási határideje: 2009. szeptember 14.

A támogatás igénybevételének és az ellenőrzésnek a rendje

 • A támogatást elnyert szervezettel az Agrármarketing Centrum (AMC) támogatási szerződést köt, melyben meghatározza a támogatás részletes feltételeit.
 • A támogatási szerződés megkötésének várható időpontja: 2009. szeptember 17.
 • Az AMC képviselője jogosult a támogatott eseményt a helyszínen, az elszámolást, valamint a jogosultságot a benyújtott bizonylatok és dokumentumok alapján ellenőrizni.

A támogatás kifizetése

A támogatott program megvalósítását követően a támogatást igénybe vevő a szerződésben meghatározott időpontig részletes írásos jelentést és ehhez kapcsolódóan elszámolást készít, amit az AMC-nek nyújt be. Az AMC a helyszíni ellenőrzés, az elszámolás, valamint a benyújtott bizonylatok és dokumentumok alapján döntést hoz a támogatás kifizethetőségéről.

Ha a kérelmező által megvalósított akció alapvetően eltér az eredeti, jóváhagyott tervtől, úgy arra támogatás nem fizethető.

Felhívjuk a támogatást kérők figyelmét arra, hogy az AMC a jelen pályázat alapján nyújtandó támogatást kizárólag abban az esetben fizetheti ki, amennyiben a támogatott a közbeszerzésekről szóló 2003.évi CXXIX.tv. 2009.április 1-től hatályos szabályai figyelembevételével (így különösen 241.§) járt el. A Kbt. megsértésével megkötött szerződések a Ptk. alapján semmisek.

A rendelkezésre álló forrás nagysága: 1.000.000 Ft

Érvénytelenség, kizáró okok:

A pályázat érvénytelen, amennyiben

 • nem az előírt határidőig és módon nyújtották be,
 • valótlan adatszolgáltatást tartalmaz,
 • a pályázat kiírását megelőző 5 évben az államháztartás bármely alrendszeréből folyósított támogatást a pályázó a támogatási szerződésben megjelölt céltól részben vagy egészben eltérő célra használta fel,
 • az elmúlt 5 évben hasonló támogatást igénybe vevő pályázó nem számolt el, vagy nem megfelelően számolt el,
 • nem tartalmazza a pályázati felhívásban és az adatlapon előírt mellékleteket.

A pályázattal kapcsolatban információt ad:

Horváth Gyöngyvér, telefon: 450-8881, e-mail: gyongyver_horvath@amc.hu

letölthető dokumentum: http://www.amc.hu/files/melleklet_70.doc

Forrás: AMC