palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Pályázat a Nyugat-Balkán Beruházási Támogatásra

Pályázat a célországokban (Montenegró, Szerbia, Bosznia-Hercegovina) gazdasági tevékenységet ellátó új leányvállalat vagy fióktelep létrehozására, vagy meglévő fejlesztésére.

A támogatás célja a Balkáni Térség gazdasági fejlesztése, továbbá a magyar cégek jelenlétének és szerepének erősítése a régióban. A támogatásként odaítélt forrást a Kedvezményezett szervezetek a célországokban gazdasági tevékenységet ellátó új leányvállalat vagy fióktelep A támogatás célja a Balkáni Térség gazdasági fejlesztése, továbbá a magyar cégek jelenlétének és szerepének erősítése a régióban. A támogatásként odaítélt forrást a Kedvezményezett
szervezetek a célországokban gazdasági tevékenységet ellátó új leányvállalat vagy fióktelep létrehozására, vagy meglévő fejlesztésére fordíthatják, oly módon, hogy abban a kedvezményezett, vagy a kedvezményezetti konzorcium többségi tulajdonhányaddal és meghatározó irányítási jogokkal rendelkezzen.

Rendelkezésre álló forrás
A támogatás forrása a Külgazdasági és Külügyminisztérium Nyugat-Balkán Beruházási Támogatás fejezeti kezelésű előirányzata. Jelen pályázati felhívásban a rendelkezésre álló teljes keretösszeg 2,85 milliárd forint1.

Eljárásrend
A pályázati felhívásra előzetes regisztrációt követően lehet részletes pályázatot benyújtani. A beérkező részletes támogatási kérelmek standard kiválasztási eljárásrend alapján kerülnek elbírálásra.

Pályázók köre

Jogi forma
Jelen Felhívás keretében támogatási kérelmet nyújthat be az a Magyarországon székhellyel, telephellyel vagy fiókteleppel rendelkező, profitorientált gazdasági tevékenységet folytató jogi személyiségű gazdasági társaság (GFO kód alapján2: 11):

 • amelyben az állam vagy az önkormányzat közvetlen vagy közvetett tulajdoni részesedése – tőke vagy szavazati joga alapján – külön-külön vagy együttesen sem éri el a 25%-ot,
 • amelynek, vagy amelyeknek 50%-nál nagyobb tulajdonrésszel rendelkező tulajdonos vállalkozása vagy magánszemély tulajdonoson keresztül kapcsolódó vállalkozása rendelkezik legalább egy lezárt (beszámoló/SZJA bevallással alátámasztott), teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel, amelybe az előtársaságként való működés időszaka nem számít bele.
 • A Pályázó önállóan, vagy maximum 5 tagot számláló Konzorcium vezetőjeként nyújthat be pályázatot, amelynek tagja a célországi beruházást végrehajtó szervezet is.

Pályázat tartalma

Támogatható tevékenységek köre
Jelen pályázati kiírás keretében az alábbi önállóan támogatható tevékenységekre lehet pályázni (regionális beruházási illetve megújuló energia termeléséhez nyújtott beruházási támogatási jogcímeken):

Beruházás megvalósítása

A pályázat alapján beruházásként ún. induló beruházás (új gazdasági tevékenység végzésére irányuló induló beruházás) támogatható.

Induló beruházásnak minősül:

 • tárgyi eszközökre és immateriális javakra irányuló beruházás, amely új létesítmény létrehozásához, meglévő létesítmény kapacitásának bővítéséhez, a létesítmény 2 GFO: gazdálkodási forma szerinti osztályozás 21/2012. (IV. 16.) KIM rendelet a statisztikai számjel elemeiről és nómenklatúráiról termékpalettájának a létesítményben addig nem gyártott termékekkel történő bővítéséhez vagy egy meglévő létesítmény teljes termelési folyamatának lényegi megváltoztatásához kapcsolódik; vagy
 • bezárt vagy megvásárlás nélkül bezárásra ítélt létesítmény eszközeinek az eladótól független beruházó általi megvásárlása (azzal a feltétellel, hogy a vállalkozásban történő részesedésszerzés önmagában nem minősül induló beruházásnak).

Megújuló energia termelésére irányuló fejlesztés
Megújuló energia termeléséhez nyújtott beruházási támogatás jogcímen támogatható lehet egy beruházás energiatermelésre irányuló része, vagy egy önálló erőmű létesítése.

Az önállóan támogatható tevékenységek keretében elszámolható főbb költségtípusok

 • tárgyi eszközök költsége;
 • immateriális javak esetén a vagyoni értékű jogok és a szellemi termékek (a továbbiakban: támogatható immateriális javak) költsége;
 • létesítmény felvásárlása esetén a tárgyi eszközök és a támogatható immateriális javak vételára;
 • Ingatlan vételára azzal, hogy a földterület, telek és/vagy épület vásárlására fordított összeg nem haladhatja meg a projekt elszámolható költségeinek 10%-át;
 • tereprendezés, építés, átalakítás, bővítés kivitelezése, melynek eredménye önmagában alkalmas valamely gazdasági vagy műszaki funkció betöltésére.

Az alábbi, önállóan nem támogatható tevékenységekre kizárólag valamelyik önállóan támogatható tevékenységgel együtt nyújtható támogatás (de minimis támogatás jogcímen):

 • Projekt-előkészítés
  A projekt megvalósításának megkezdését megelőzően felmerült költségek, különösen előzetes tanulmányok, műszaki dokumentáció, megvalósíthatósági tanulmány elkészítése, környezeti hatásvizsgálat, szükséges háttértanulmányok, szakvélemények, engedélyezési dokumentumok, műszaki tervek, tervellenőr költsége, közbeszerzési eljárások lebonyolításával kapcsolatos költségek, szükségletfelmérés, helyzetfeltárás, előkészítéshez kapcsolódó egyéb szakértői tanácsadás.
 • Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó költségek
  A projekt megvalósítása során felmerült műszaki ellenőri szolgáltatás költsége, egyéb műszaki jellegű szolgáltatások költsége, közbeszerzési költségek, jogi, pénzügyi és közbeszerzési tanácsadás igénybevétele, egyéb szolgáltatások költsége, könyvvizsgálat költségei, személyi jellegű költségek, anyagköltségek.
 • Projektmenedzsment
  A projekt céljainak a szerződés szerinti költségkereten belül és időbeli ütemezéssel történő megvalósításának érdekében menedzsment szervezet létrehozása és működtetése.
 • Kommunikáció
  A nagyközönség tájékoztatása és a projekt eredményeinek bemutatása céljából.

A projekt megvalósítási időtartama
A projekt megvalósításának maximális időtartama – a legkorábban 2019.01.01-től kezdődő előkészítési időszakot is beleszámítva – 36 hónap, annak figyelembevételével, hogy a projekt megvalósulásának záró dátuma és a költségek elszámolhatóságának és a forrás felhasználásának végső határideje 2023. december 31.

A projekt területi korlátozása
Jelen felhívás keretében a Szerb Köztársaság, Montenegró és Bosznia-Hercegovina közigazgatási területén megvalósuló fejlesztések részesülhetnek támogatásban.

Pénzügyi feltételek

Támogatás formája
A támogatás formája visszafizetési kötelezettség nélküli végleges juttatás, azaz vissza nem térítendő fejlesztési célú támogatás.

A felhívás keretében regionális beruházási támogatás, megújuló energia termelésére irányuló beruházási támogatás és a de minimis rendelet szerinti csekély összegű támogatás nyújtható.

Támogatás mértéke
A támogatás alapintenzitása 50%, amely – a nagyberuházások kivételével – középvállalkozás esetén 10 százalékponttal, mikro- és kisvállalkozások esetén 20 százalékponttal növelhető, ha a beruházó a kérelem benyújtásakor, valamint a döntés meghozatalakor is megfelel az adott vállalkozási méret feltételeinek. Fentiek alól kivételt képez, ha az adott országnak a beruházás pontos helyére vonatkozó jogszabálya a támogatási alapintenzitás tekintetében alacsonyabb értéket határoz meg.
A pályázati felhívás keretében csekély összegű, regionális beruházási és megújuló energia termeléséhez nyújtott beruházási támogatási jogcímeken igényelhető támogatás az egyes tevékenységekhez.
Csekély összegű támogatás esetén a támogatás maximális mértéke az elszámolható költségek 50%-a3, de maximum 200 ezer eurónak megfelelő forintösszeg, amennyiben a de minimis rendelet ezt lehetővé teszi. A de minimis rendelet szerinti megfelelés a hazai Európai Uniós forrás kihelyezési gyakorlatnak megfelelően kerül megvizsgálásra.
A regionális beruházási támogatás intenzitása az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22) Korm. rendelet 25. §-a alapján kerül meghatározásra a pályáztatás során.
A fejlesztésekhez kapcsolódóan a támogatási intenzitás a helyi, a projekt megvalósulás helyszíne szerinti regionális támogatási térkép és a vonatkozó jogszabályok alapján kerül meghatározásra a pályázati útmutatóban.

Támogatás összege
A legkisebb támogatható projektméret 100 millió forint, azzal, hogy a beruházáshoz nyújtható támogatás összege el kell, hogy érje az 50 millió forintot. A maximálisan megítélhető támogatási összeg megegyezik a rendelkezésre álló kerettel.

A támogatás folyósítása
A támogatás folyósítása utófinanszírozással történik, de a Kedvezményezett a támogatás 50%-ának megfelelő összegben előlegre jogosult, azzal a feltétellel, hogy az első kifizetési kérelmet az előleg folyósításától számított 6. hónap végéig benyújtja.

Önerő biztosítása
A projekt elszámolható összköltségének az igényelt támogatáson felüli részét a Kedvezményezettnek, illetve Konzorciumi Partnereknek önerőként szükséges biztosítani. A nyertes pályázóknak legkésőbb a támogatási szerződés megkötését megelőzően igazolniuk kell az önerő rendelkezésre állását.

A pályázatok kiválasztásának főbb szempontjai

Befogadási kritériumok
A pályázó előzetesen regisztrált.
A Kedvezményezett és a Konzorciumi Partner(ek) a támogatásra jogosultak közé tartoznak.
A pályázatot, illetve a kötelezően benyújtandó mellékleteket postai úton a pályázati felhívásban megjelölt módon és határidőig nyújtották be.
A pályázati dokumentáció (pályázati űrlap és mellékletek) a képviseletre jogosult személy által került aláírásra.
Az igényelt támogatás összege összhangban van a pályázati felhívás szerint adható minimális támogatási összeggel.
A projekt megvalósítás időtartama, illetve a megvalósítás záró dátuma összhangban van a pályázati felhívás szerinti határidővel.
A pályázati űrlapot magyar nyelven töltötték ki.
A támogatási arány nem haladja meg a pályázati kiírásban meghatározott maximális támogatási intenzitást.
Az újonnan létrehozott Projektcég kivételével a Kedvezményezett és/vagy a jogi személyiséggel rendelkező gazdasági társaság, mint Konzorciumi Partner rendelkezik legalább egy lezárt üzleti évre vonatkozó mérleggel, az éves beszámolója/beszámolói és a közhiteles nyilvántartás alapján a saját tőkéje pozitív, és saját tőkéje a törzstőke (alaptőke) jogszabályban előírt legkisebb mértéke alá nem csökkent.

Formai ellenőrzési szempontok

 • A benyújtott pályázati űrlap benyújtásra került, továbbá teljes körűen és megfelelően kitöltött.
 • Benyújtásra került a pályázó a nevében aláírásra jogosult személy vagy személyek ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett vagy közjegyző által hitelesített – a pályázat benyújtásának napjától számított 90 napnál nem régebbi – aláírás mintája vagy az aláírás minta közjegyző által hitesített másolata.
 • Újonnan alakult Projektcég kivételével a pályázó és a gazdasági társaságként működő Konzorciumi Partner(ek) elmúlt két lezárt üzleti évéről szóló beszámolója (ha csak egy lezárt üzleti évvel rendelkezik, akkor egy évre vonatkozó beszámoló) benyújtásra került.
 • A költségvetésben bemutatott költségtételek piaci árnak való megfelelését alátámasztó külső, (harmadik) féltől szerzett árajánlatok, publikus árlisták benyújtásra kerültek.
 • Tervezői költségbecslés (építési, épület felújítási elemet tartalmazó projekt esetén kötelező) benyújtásra került.
 • De minimis nyilatkozat minden de minimis támogatást igénylő Pályázótól és Konzorciumi Partnertől benyújtásra került.
 • Konzorcium esetén Partnerségi Megállapodás benyújtásra került.
 • Üzleti terv benyújtásra került.
 • Önerő igazolása benyújtásra került.
 • Átláthatósági nyilatkozat benyújtásra került.
 • A célországi állami befektetés-ösztönzési szervezet/ügynökség írásbeli 4 nyilatkozata benyújtásra került.

A pályázatok benyújtásának módja, helye és határideje
A pályázati felhívásra pályázatot kizárólag előzetes regisztrációt követően lehet benyújtani. Minden regisztrált pályázó jogosult pályázat benyújtására. A regisztrációs adatlapot a Lebonyolító szervezet honlapjáról (www.hepa.hu) lehet letölteni és kitöltést követően a nyugatbalkan@hepa.hu e-mail címre kell beküldeni szerkeszthető Excel formátumban és kinyomtatott, aláírt pdf formátumban egyaránt. Konzorciumi pályázat esetén elegendő a konzorcium vezetőjének regisztrálnia.

A pályázói regisztráció határideje 2019. november 14.
A regisztrációt követően a regisztrált pályázó regisztrációs számot kap.
A részletes pályázati útmutató és mellékletei regisztrációt követően válnak elérhetővé: a regisztrációs adatlapon megadott e-mail címre kerülnek kiküldésre. Kizárólag azon pályázók pályázatai kerülnek értékelésre, amelyek a regisztrációs határidőig regisztrációs adatlapot nyújtottak be.

A pályázatok várható benyújtási határideje 2019. december 15.
A döntésre várhatóan 2020. első negyedévében kerül sor. A döntés eredményéről Lebonyolító szervezet a pályázókat e-mail útján értesíti.

Lebonyolító szervezet
A pályázati program lebonyolítását a HEPA Magyar Exportfejlesztési Ügynökség Nonprofit Zrt.
(1095 Budapest, Ipar utca 5.) végzi. Elérhetősége: nyugatbalkan@hepa.hu.

Kifogáskezelés
A pályázó pályázatának elutasítása ellen jogszabálysértés vagy a pályázati felhívás szerinti tájékoztatásban foglaltak megsértése esetén – a döntés kézhezvételétől számított 5 munkanapon belül – az indokok megjelölésével kifogással élhet, melyet írásban, postai úton kell benyújtani a Lebonyolító szervezet címére.

A pályázó, kedvezményezett kötelezettségei
A Támogató, a Lebonyolító, valamint a külön jogszabályban feljogosított szervek jogosultak a pályázatban leírt információkat, a teljes projekt megvalósítását, az igénybe vett támogatás, a saját és egyéb forrás rendeltetésszerű felhasználását a helyszínen ellenőrizni. A kedvezményezett az ellenőrzések tűrésére köteles.
A kedvezményezett a projekt megvalósítása során köteles a támogatási szerződésben meghatározott adatszolgáltatási, tájékoztatási és nyilvánossági kötelezettségeknek eleget tenni, a projektről és a támogatásról az ott meghatározott módon és tartalommal információt nyújtani.

Letölthető dokumentumok

Nyuga-Balkán Beruházási Támogatás
Regisztrációs adatlap
TEÁOR’08 Struktúra

Pályázzon velünk!
Pályázatírás

Rendelkezésre álló forrás
A támogatás forrása a Külgazdasági és Külügyminisztérium Nyugat-Balkán Beruházási Támogatás fejezeti kezelésű előirányzata. Jelen pályázati felhívásban a rendelkezésre álló teljes keretösszeg 2,85 milliárd forint.

Eljárásrend
A pályázati felhívásra előzetes regisztrációt követően lehet részletes pályázatot benyújtani. A beérkező részletes támogatási kérelmek standard kiválasztási eljárásrend alapján kerülnek elbírálásra.