palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Pályázat a nyugat-balkáni régió klímavédelmi projekt-előkészítő és kapacitásfejlesztő tevékenységeinek finanszírozására

Pályázati felhívás a nyugat-balkáni régió klímavédelmi projekt-előkészítő és kapacitásfejlesztő tevékenységeinek finanszírozására, a magyar vállalkozások beruházási lehetőségeinek szélesítésére a térség éghajlatvédelmi fejlesztései elősegítésével.

A pályázat kódja: WBGC-2020/1

A nemzetközi klímafinanszírozás Magyarország hosszú távú befektetése, amely a hazai üzleti szektor külpiaci érvényesülésének elősegítéséhez is hozzájárulhat. Az Innovációs és Technológiai Minisztérium szorgalmazza és támogatja a magyar gazdasági szereplők részvételét két- és többoldalú nemzetközi éghajlatvédelmi tevékenységekben, beruházásokban.

Az ITM által létrehozott Nyugat-Balkáni Zöld Központ Nonprofit Kft. (a továbbiakban: Központ) támogatási felhívást tesz közzé a nyugat-balkáni régió klímavédelmi törekvéseit előmozdító tevékenységek finanszírozására, amelyre Magyarországon bejegyzett és jogi személyiséggel rendelkező gazdasági társaságok, felsőoktatási intézmények, valamint klímapolitikai érdekképviseleti tevékenységet folytató egyesületek jelentkezését várja a jelen felhívásban foglaltak szerint.

A nyugat-balkáni régió országainak hatóságaival és a fejlesztés-finanszírozásban aktív partnerekkel folytatott konzultációk eredményei szerint a megfelelően előkészített, finanszírozásra és megvalósításra alkalmas projektekből a térségben hiány mutatkozik. A Központ célja, hogy projekt-előkészítő és kapacitásfejlesztő tevékenységek finanszírozásával támogassa a környezetvédelmi technológiák területén aktív olyan hazai vállalkozások térnyerését a nyugat-balkáni régióban, amelyek hozzájárulnak a működési célországok (Albánia, Bosznia-Hercegovina, Észak-Macedónia, Koszovó1, Montenegró és Szerbia) klímavédelmi törekvéseinek, a Párizsi Megállapodásban vállalt nemzetileg meghatározott hozzájárulásoknak az eléréséhez.

A felhívás referenciaszáma: WBGC-2020/1.

A benyújtott támogatási kérelemnek tartalmaznia kell a következőket:

 1. kitöltött adatlap, költségterv és indikátortáblázat;
 2. kötelezően előírt mellékletek.

A Központ értékelése és javaslata alapján megszülető pozitív elbírálás esetén az ITM támogatói okiratot bocsát ki a nyertes kérelmező részére, amely tartalmazza a támogatás folyósításának, felhasználásának és ellenőrzésének pontos részleteit.

A támogatási kérelmek benyújtási határideje: 2020. március 27.

A támogatás célja
A Párizsi Megállapodásban foglalt célok végrehajtásának elősegítése érdekében a Kormány döntése alapján az Innovációs és Technológiai Minisztérium létrehozta a Nyugat-Balkáni Zöld Központ Nonprofit Kft.-t, hogy elősegítse Magyarország részvételét a nyugat-balkáni országok éghajlatvédelmi fejlesztéseiben, a régió zöld átalakításának elősegítésében. A Központ által közzétett támogatási felhívás célja, hogy hozzájáruljon a működési célországok párizsi klímamegállapodás kapcsán tett nemzetileg meghatározott hozzájárulásaik (Nationally Determined Contributions, NDC) elérésében, valamint, hogy a kezdeményezésnek köszönhetően magyar vállalkozások beruházási lehetőségekhez férhessenek hozzá a térség éghajlatvédelmi fejlesztései elősegítésével.

A támogatási felhívás keretében támogatható tevékenységek:

 • beruházásokat megalapozó és előkészítő, tervezési és megvalósíthatósági dokumentumok készítése (pl. megvalósíthatósági tanulmányok, mérnöki szolgáltatások és működtetés, cselekvési tervek, fenntarthatósági tanulmányok, környezetvédelmi és egyéb hatástanulmányok stb.);
 • klímaadaptációs kutatások és cselekvési tervek, egyéb állapotfelmérő tevékenységek;
 • kockázati térképezés, földrajzi információs rendszerek előkészítése, felállítása és működtetése;
 • piackutatások;
 • kapacitásfejlesztő tevékenységek, új tudás, technológia vagy eszköz alkalmazásával kapcsolatos képzések;
 • előkészítés vagy már megvalósítás alatt álló nemzetközi, többszereplős éghajlatvédelmi projektben történő részvétel (pl.: EBRD, USAID, ADA stb. által vezetett projekt);
 • további kutatási, illetve projekt-előkészítési tevékenységek.

A támogatási felhívás működési célországai:

 • Albánia;
 • Bosznia-Hercegovina;
 • Koszovó
 • Észak-Macedónia;
 • Montenegró;
 • Szerbia.

A támogatási felhívás keretében támogatható szektorok:

 • energiahatékonyság és megújuló energia;
 • vízgazdálkodás és szennyvíztisztítás;
 • szilárd-hulladék gyűjtés, kezelés és hasznosítás;
 • erdőgazdálkodás és mezőgazdasági alkalmazkodási intézkedések;
 • városi környezet: települési szinten végrehajtott alkalmazkodási és fenntarthatósági intézkedések;
 • egyéb, a klímaváltozás hatásait mérséklő (mitigáció), vagy azokhoz való alkalmazkodást (adaptáció) elősegítő tevékenység.

A támogatási felhívás kiírása és lebonyolítása az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény és az annak végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) előírásainak megfelelően történik.

A támogatás mértéke és formája
A támogatás formája csekély mértékű (de minimis), vissza nem térítendő támogatás, forrása a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 1. mellékletének XVII. Innovációs és Technológiai Minisztérium Fejezet fejezeti kezelésű előirányzatai közül a 20. címszám Fejezeti kezelésű előirányzatok 35. Alcímszám 4. jogcímcsoport szám „Zöldgazdaság Finanszírozási Rendszer” célelőirányzat törvényi sorból rendelkezésre álló 400.000.000 Ft, azaz négyszáz-millió forint.

Egy szervezet egy egyedi kérelem benyújtására jogosult, és az alábbiak szerint jogosult támogatást igényelni:

 • minimálisan igényelhető támogatás összege: 15.000.000 Ft, azaz tizenötmillió forint;
 • maximálisan igényelhető támogatás összege: 50.000.000 Ft, azaz ötvenmillió forint.

A Támogató a megítélt támogatás legfeljebb 80%-át a támogatói okirat kibocsátását követően előleg formájában folyósítja. A Támogató a megállapított támogatási előleget a támogatói okirat hatályba lépését követő 30 napon belül a támogatói okiratban megjelölt számlaszámra utalja. Az előleg folyósításának feltétele az előírt biztosítékok rendelkezésre állása. A támogatásból az előlegen túl fennmaradó összeget a Támogató a projekt végrehajtását követő szakmai beszámoló és záró elszámolás elfogadását követően folyósítja a kedvezményezett részére. Felhívjuk a figyelmet, hogy amennyiben az előleggel való elszámolás sikertelen, a kedvezményezett az összeget az Ávr. 98. § (1) bekezdése szerinti kamattal együtt köteles visszafizetni.

A projekt összes költségének legfeljebb 85%-a nyújtható támogatás keretében, saját forrásként a teljes költség legalább 15%-ának biztosítása kötelező a kérelmet benyújtó részéről. Nem tekinthető saját forrásnak az államháztartás központi alrendszeréből megítélt más költségvetési támogatás.

A benyújtott támogatási kérelem mellékletét képezi – az Ávr. 69. § (1) bekezdés e) pontja szerint – a költségvetési támogatásból megvalósítani tervezett tevékenységek, feladatok, beszerzések részletes bemutatását tartalmazó költségterv, amely a támogatási felhívás részét képező Excel munkafüzet formájában kerül közzétételre.
A kedvezményezett köteles a támogatás igénybevételének jogosságát igazoló bizonylatait elkülönítetten kezelni és nyilvántartani, valamint azoknak a könyvvitelben történő elkülönítése és egyértelmű azonosítása is szükséges. A kedvezményezett köteles a Támogató, vagy a nevében eljáró képviselő számára bármikor betekintést biztosítani vonatkozó könyveibe. A kedvezményezett köteles továbbá az arra jogosult szervek, hatóságok ellenőrzése esetén velük együttműködni, az általuk kért, illetve az előírt adatszolgáltatásnak eleget tenni, biztosítani az ellenőrzés eredményes, akadálymentes lefolytatását.

Elszámolható költségek
Kizárólag a Támogató által kibocsátott támogatói okiratban meghatározott támogatott tevékenység időtartama alatt, a projekt teljesítése érdekében felmerült, igazoltan e célra fordított, és a kérelem mellékleteként benyújtott költségtervben szereplő, a támogatási összeg felhasználási határidejéig kiállított, bizonylatokkal alátámasztott és pénzügyileg teljesített kiadások számolhatók el, amennyiben azok az alábbi költségkategóriák valamelyikébe esnek:

Anyagköltség:

A projekt céljának megvalósításához elengedhetetlen készletbeszerzések, beleértve a szakmai anyagok beszerzését (szakkönyvek, folyóiratok, tanulmányok, publikációk, egyéb adatsorok).

 • Igénybevett szolgáltatások:
  • informatikai szolgáltatások;
  • szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (tanácsadói, ügyvédi, jogi, fordítói díjak);
  • utazási költség, szállásköltség, reprezentáció;
  • úthasználati díj;
  • kiállítói költségek (pavilon/stand, regisztrációs díjak);
  • reklám, marketing, média kiadások.
 • Egyéb szolgáltatások:
  • egyéb, a projekt céljaival szorosan összefüggő szolgáltatások.
 • Bérköltség, személyi jellegű kifizetések:
  • munkabérek és egyéb, a projekt céljaival szorosan összefüggő személyi jellegű kifizetések.
 • Bérjárulékok:
  • munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó.
 • Beruházások:
  • immateriális javak beszerzése, létesítése;
  • tárgyi eszközök beszerzése;
  • kísérleti fejlesztés aktivált értéke (pl. kutatási költségek);
  • vagyoni értékű jogok (pl. bérleti jog, koncessziós jog, használati jog, licensz díj, márkanév stb.);
  • szellemi termékek (pl. szoftver, találmány, gyártási eljárás, védjegy).
 • Felújítás:
  • a bekerülési érték részét képező valamennyi elismert költséggel.

A reprezentációs költségek (a projekt céljával összefüggő üzleti, hivatali szakmai rendezvény, esemény keretében nyújtott vendéglátás (étel, ital) és a rendezvényhez, eseményhez kapcsolódó szolgáltatás (utazás, szállás, szabadidőprogram stb.) teljes elszámolható összege nem haladhatja meg a projekt összes elszámolható költségének 7%-át.
A személyi költségek teljes elszámolható összege nem haladhatja meg a projekt összes elszámolható költségének 50%-át.
A beruházási költségek teljes elszámolható összege nem haladhatja meg a projekt összes elszámolható költségének 20%-át.
A projekt keretében egyéb költségfajták nem számolhatók el.
A levonható általános forgalmi adó (ÁFA) nem támogatható, ezért a nyertes kérelmet benyújtó szervezetnek a támogatói okirat megkötésekor nyilatkoznia kell az ÁFA levonási jogával kapcsolatban. Amennyiben a kérelmet benyújtó szervezet ÁFA levonására nem jogosult, akkor a támogatás számításának alapja a projekt ÁFA-val növelt, bruttó összköltsége, azaz a projekt költségvetését bruttó módon kell megterveznie. Amennyiben a kérelmet benyújtó szervezet adóalany és ÁFA levonására jogosult, akkor a támogatás alapja a projekt levonható ÁFA nélkül számított nettó összköltsége.
Az elszámolás kizárólag forintban lehetséges.

A támogatás igénybevételére jogosultak köre
Kérelmet nyújthat be Magyarországon bejegyzett és jogi személyiséggel rendelkező gazdasági társaság, felsőoktatási intézmény, valamint klímapolitikai érdekképviseleti tevékenységet folytató egyesület.
Amennyiben a támogatást igénylő vagy annak a 651/2014/EU rendelet 1. számú melléklete alapján meghatározott partner vagy kapcsolt vállalkozása jelen támogatási felhívásra egyszerre több támogatási kérelmet nyújt be, az elsőként benyújtott támogatási kérelem kerül elbírálásra, a többi támogatási kérelem automatikusan elutasításra kerül.
A fenti feltételeknek megfelelő szervezetek konzorciumi formában is benyújthatnak kérelmet.
A kedvezményezett és konzorciumi partnerek együttműködésének kereteit a partnerségi megállapodás rögzíti, amelyben a projekt végrehajtásával kapcsolatos általános felelősség a konzorciumvezetőt terheli.

A támogatási kérelmek beküldési határideje: 2020. március 27. 23:59 óra.
A támogatási kérelmet benyújtók 2020. március 28-tól saját felelősségre megkezdhetik a projekt végrehajtását.

Támogatási dokumentáció

Támogatási felhívás/csomag

Jelen támogatási felhívás a támogatási adatlappal, költségtervvel, indikátortáblázattal és egyéb mellékletekkel együtt képezik a támogatási dokumentációt és tartalmazzák a kérelem benyújtásához szükséges összes feltételt. A támogatási dokumentáció letölthető a http://www.kormany.hu/hu és a http://www.wbgc.hu weboldalról.

A támogatási kérelem keretében benyújtandó dokumentumok:
1. kitöltött adatlap, költségterv és indikátor táblázat;
2. projekt helye szerint illetékes nemzeti vagy helyi hatóság/befogadó szervezet által kiállított angol nyelvű, vagy magyar nyelvű hivatalos fordítással ellátott támogató, befogadó nyilatkozat (1. számú melléklet);
3. de minimis nyilatkozat (2. számú melléklet);
4. nyilatkozat kizáró okokról (3. számú melléklet);
5. nyilatkozat saját forrás rendelkezésre állásáról (4. számú melléklet);
6. a kérelmező hivatalos képviselőjének közjegyző által hitelesített aláírási címpéldánya, vagy az aláírási címpéldány közjegyző által hitelesített másolata, vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírásmintája (5. számú melléklet).
A 2., 3., 4., 5. melléklet szerinti dokumentumok nem lehetnek a támogatási kérelem benyújtásának napjától számított kilencven napnál régebbiek. Amennyiben a benyújtott dokumentum kiállításának dátuma régebbi, mint a támogatási kérelem benyújtásától számított 30 nap, a kérelmezőnek nyilatkoznia kell arról, hogy a dokumentumban megjelölt adatban változás nem következett be. A nyilatkozat aláírásának dátuma nem lehet régebbi, mint a támogatási kérelem benyújtásától számított 30. nap.
Az 1. számú melléklet szerinti, vagy annak megfelelő tartalmú támogató vagy befogadó nyilatkozat hiánypótlás keretében történő benyújtásának határideje 2020. április 27. 23:59. A támogató/befogadó nyilatkozat olyan okirat, amely igazolja, hogy a helyben felelős kormányzati szerv, önkormányzat, állami, vagy önkormányzati tulajdonú intézmény tudomással bír a kérelmező helyi tevékenységéről, és nem ellenzi azt. Az 1. számú melléklet esetében a Támogató 90 napnál régebbi, a projekt végrehajtásáig igazolhatóan érvényes dokumentumot is elfogad. A határidő lejártát követően benyújtott mellékletet a Támogató nem veszi figyelembe, a támogatási kérelem pedig automatikusan elutasításra kerül.

Pályázik?!
Pályázatírás

A magyar nyelvű támogatási kérelmet és mellékleteit papír alapon egy példányban, továbbá a dokumentációhoz csatolt elektronikus adathordozón (szerkeszthető Word és Excel formátumban, valamint az aláírt dokumentumokat szkennelt PDF formátumban egyaránt), zárt csomagolásban, tértivevényes, elsőbbségi postai küldeményként kell benyújtani az alábbi címre:
Nyugat-Balkáni Zöld Központ Nonprofit Kft.
1016 Budapest, Naphegy tér 8.
A borítékon kérjük feltüntetni:
„WBGC-2020/1 Támogatási kérelem”

Benyújtás határideje: 2020. március 27. 23:59
Kérjük a kérelem benyújtását e-mailben jelezni a wbgc@wbgc.hu címre küldött elektronikus levéllel, a postai bizonylat másolatának csatolásával.

Határidőben benyújtottnak minősül az a kérelem, amely a határidő zárónapján éjfélig postára adásra kerül, és ezt a kérelmező eredeti postai igazolással tudja bizonyítani. A benyújtás napja az a nap, amikor a postai bélyegző szerint a támogatási kérelmet postára adták. A határidő után postára adott kérelmek automatikusan elutasításra kerülnek. Amennyiben az elektronikus úton benyújtott anyagok és a papír alapú kérelem között eltérés észlelhető, úgy az értékelés során a papíralapú dokumentáció kerül elbírálásra. A kérelem személyes benyújtására nincs lehetőség.
A kérelemmel kapcsolatban további tájékoztatás a Központtól kérhető a wbgc@wbgc.hu e-mail címen keresztül.