palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Pályázat civil szervezetek szakmai programjainak támogatására – Közösségi környezet kollégium

A Közösségi környezet kollégium az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény, a Nemzeti Együttműködési Alappal kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 5/2012. (II. 16.) KIM rendelet, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet, valamint az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet alapján nyílt pályázatot hirdet civil szervezetek programjainak támogatására1.

Pályázat kiírás kódja: NEA-KK-12-SZ

1. A pályázat célja
A pályázat célja a kulturális tevékenység, közművelődés, tudomány és kutatás, hagyományápolás, audio- és telekommunikáció, informatika, elektronikus hírközlés, szak- és felnőttképzés, ismeretterjesztés, társadalmi párbeszéd, fogyasztóvédelem, a település és közösségfejlesztés területén működő civil szervezetek szakmai programjának támogatása, amely az alábbi célok közül legalább egyet valósít meg:

 1. civil szervezeteket érintő évfordulók, fesztiválok, hazai és határon túli rendezvények támogatása (különös tekintettel a helyi közösségek megerősítését, hagyományainak bemutatását szolgáló szakmai program(ok)ra);
 2. civil szférával kapcsolatos szolgáltató, tanácsadó, oktatási, fejlesztő, segítő, illetve esélyegyenlőséget és akadálymentességet elősegítő tevékenység és intézmények támogatása (különös tekintettel a közösségi színteret fenntartó, illetve működtető szervezetek közösségfejlesztő tevékenységére);
 3. civil szférát bemutató kiadványok, elektronikus és írott szakmai sajtó támogatása (különös tekintettel a helyi közösségek tevékenységét bemutató és támogató szakmai program(ok)ra).

2. A támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg mértéke
A Kollégium az arra érdemes pályázatok között összesen 190 632 000,- Ft-ot, azaz egyszázkilencvenmillió-hatszázharminckettőezer forintot oszthat szét az alábbi bontásnak megfelelően:

3. Pályázat benyújtására jogosult civil szervezetek
Az alábbi szervezetek nyújthatják be elektronikus pályázatukat:

 1. szövetség vagy
 2. alapítvány, illetve egyesület (ide nem értve a szövetséget),
 3. közösségi színteret fenntartó, illetve működtető alapítvány vagy egyesület [a közösségi színtér fogalma e kiírás keretében: a helyi lakosság rendszeres vagy alkalmi közművelődési tevékenységének, a lakosság önszerveződő közösségeinek támogatása érdekében civil szervezet fenntartásában vagy az által működtetett, erre a célra alkalmassá tett és üzemeltetett, adott helyen rendszeresen működő intézmény vagy egyéb jogállású létesítmény (helyiség-együttes, épület)], amelyek
 4. az Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerben (a továbbiakban: EPER) regisztráltak.

A támogatási időszak és a támogatás formája:
A támogatási időszak kezdete: 2012. 05. 04.
A támogatási időszak vége: 2013. 03. 30.

A Kollégium a civil szervezet fenti időszakban felmerült költségeihez nyújt vissza nem térítendő vagy visszatérítendő támogatást.

A támogatás mértéke:
A jelen pályázat keretében nyújtható legkisebb és legnagyobb támogatási összeg mértéke a Kollégium döntése alapján:

 • egyéni pályázó esetén 250 000,- Ft – 2 000 000,- Ft
 • együttesen pályázók esetén 500 000,- Ft – 5 000 000,- Ft

A benyújtás módja:
A pályázat benyújtását megelőzően minden, regisztrációval nem rendelkező pályázónak a http://eper.hu/webeper/paly/palybelep.aspx honlapon regisztrálnia kell magát az EPER-ben, amelyhez rendelkeznie kell egy érvényes elektronikus levélcímmel (e-mail cím). A regisztrációval és a Regisztrációs Nyilatkozat benyújtásával kapcsolatos információkat a „Pályázati Útmutató a NEA 2012. évi működési pályázatokról” 4. fejezete tartalmazza.
szervezetek gazdálkodása, az adománygyűjtés és a közhasznúság egyes kérdéseiről szóló 350/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 4. § (5) bekezdése alapján.
2012. évben a pályázóknak EPER költségtérítési díjat kell fizetni. Ennek összege 3000,- Ft, azaz háromezer forint.
NEA pályázatok esetében az EPER költségtérítési díjat egy évben egyszer kell megfizetni. A díjat átutalással a következő számlaszámra kell befizetni: 10032000-00285128- 00000000.
A közlemény rovatban kérjük, pontosan tüntessék fel a szervezet adószámát, a pályázati keret azonosítóját (NEA-12) a beazonosíthatóság érdekében!
Az EPER költségtérítési díjat legkésőbb a pályázati beadási határidő utolsó napjáig kell befizetni, be nem fizetése vagy késedelmes teljesítése a pályázat formai érvénytelenségét vonja maga után.

Az EPER-ből kinyomtatható Regisztrációs Nyilatkozat szervezet képviselője által aláírt egy eredeti példányát postai úton vagy személyesen legkésőbb az adott naptári évben elsőként beadott pályázat beadási határideje napján kell benyújtani az alábbi címre:
Wekerle Sándor Alapkezelő
1088 Budapest, Múzeum u. 17.

Az elektronikus pályázati adatlapot a pályázati kiírásban közölteknek megfelelően hiánytalanul, azaz az elektronikus pályázati adatlap minden kérdésére választ adva és az alábbi melléklet(ek) elektronikus becsatolásával kell benyújtani:

 • a támogatási igény benyújtását megelőző lezárt üzleti évről szóló számviteli beszámoló oldalhű digitális másolatát, amennyiben NEA működési pályázathoz még nem került benyújtásra,
 • az együttműködési szándéknyilatkozat oldalhű digitális másolatát, amennyiben a kiírás 1. a) pontjában megvalósítandó célra pályázik.

Letölthető dokumentumok

pályázati kiírás

pályázati útmutató

Beadási határidő: 2012. június 6. 23:59 óra

A pályázattal kapcsolatban további információkat a Wekerle Sándor Alapkezelő ügyfélszolgálatától hétfőtől-csütörtökig 8-16 óra között, pénteken 8-14 óra között hívható 06-1/301-3200 telefonszámon, valamint az info@wekerle.gov.hu e-mail címen kaphatnak.

Forrás: http://civil.kormany.hu