palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Bíróságok arculata pályázat

Az Országos Bírósági Hivatal pályázatot hirdet a bíróságok részére logo- és arculatterv készítésére.

A pályázat hátteréről

A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvénnyel a bírósági vezetés szakmai és igazgatási területe szervezeti értelemben is kettévált. 2012. január 1. napjától a bíróságok igazgatása az Országos Bírósági Hivatal elnökének feladatkörébe, az Országos Bírói Tanács ellenőrzése alá került, míg a szakmai irányításra – a jogegység legfőbb őreként – a 60 év múltán ismét visszaállított Kúria elnöke kapott felhatalmazást.

 

Az Országos Bírói Tanács

A bíróságok központi igazgatásának felügyeletét – testületként – az Országos Bírói Tanács (OBT) látja el. Az OBT székhelye Budapest, létszáma 15 fő. Tagjai közül kizárólag a Kúria elnökét delegálja a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény (Bszi). A további 14 bíró tagját a bírák küldöttértekezlete a küldöttek közül titkosan, szavazattöbbséggel választja meg. Az OBT 2012. március 15-én kezdte meg a működését.

Az Országos Bírósági Hivatal

A bíróságok központi igazgatását az Országos Bírósági Hivatal (OBH) elnöke látja el, munkáját elnökhelyettesek és a Hivatal segíti. Az OBH elnökének igazgatási munkáját az OBT felügyeli.

Az OBH elnöke személyi felelősséget visel a központi igazgatásért, annak hatékonyságáért, azért, hogy a feladatait – miként ezt a törvény rögzíti – a bírói függetlenség alkotmányos elvének megtartásával lássa el.

Magyar Bíróképző Akadémia

A Magyar Bíróképző Akadémia a magyar jogtörténet egyedülálló vállalkozásaként az európai mintákra és a hazai jogrendszerbeli sajátosságokra építve a magyar igazságszolgáltatás résztvevői számára kíván magas színvonalú, hatékony képzést biztosítani. Elsődleges célja, hogy az intézményes keretek adta lehetőségek kihasználásával korszerű, európai színvonalú, a modern élet követelményeinek megfelelő képzési és tudományos központként támogassa az igazságszolgáltatást.

 A pályázat célja

 Jelen pályázat kiírásának célja a bíróságok grafikai arculatának megtervezése.

A pályázók köre

Pályázatot nyújthatnak be: bármely természetes, jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdaság, egyéni cég vagy a személyes joga szerint jogképes szervezet, egyéni vállalkozó. A természetes személyek esetében feltétel a 18. életév betöltése.

A pályázat tárgya

A megtervezendő arculati elemek: logo, a bíróságok központi honlapja egyes oldalai, prezentáció sablon, banner, névjegy, levélpapír, boríték, információs pult, kitűző, névtábla, tájékoztató tábla tartók.

Az arculat legyen elegáns, modern formavilágú, XXI. századi, fejezze ki, hogy a bíróság az önálló, független harmadik hatalmi ág, s mint hatalmi ágnak jelenítse meg a tekintélyét.

Az arculati elemekhez használatához arculati kézikönyvet is szükséges készíteni.

A logóra vonatkozó elvárások

A logo legyen

 • a magyar igazságszolgáltatás (bíráskodás) szimbóluma,
 • kisebb és nagyobb méretben is egyaránt használható,
 • monokróm változatban is használható.

Elsősorban a „Justitia szimbolika” alapul vétele javasolt (mérleg, kard, bekötött szem), de a bíróságoknak a társadalmi rendben betöltött szerepéből kiindulva egyéb kreatív ötletek is felhasználhatók.

Színvilág: pasztell színek használata javasolt, de ez nem feltétlen elvárás.

Internet oldalakkal kapcsolatos elvárások

A bíróságok központi honlapjának oldalai: központi kezdőoldal, bíróságok, OBH, OBT, európai uniós és MBA internet kezdőoldal grafikai tervének elkészítése a honlapstruktúra vázlatnak megfelelően.

A design legyen esztétikus, dinamikus és felhasználóbarát.

A felsorolt oldalak egy portál alegységeit jelentik, így megjelenítésükben, felépítésükben megfelelnek annak, harmonizálnak a központi oldal adta keretekkel, ugyanakkor pl. eltérő színek, színárnyalatok révén világosan el is különíthetőek.

Az oldalak egymáshoz viszonyított hierarchiája az alábbi:

 1. Központi kezdőoldal, OBH, OBT, MBA, európai uniós oldal, Bíróságok kezdőoldala

A Bíróságok oldal aloldalaként:

 1. Kúria
 2. Ítélőtáblák
 3. Törvényszékek
 4. Helyi bíróságok

Az információs pultra vonatkozó elvárások

Az „információs pult” felirat távolról (kb. 10 méterről) is olvasható módon legyen elhelyezhető rajta. Legyen alkalmas – témakörönként elkülönítve – tájékoztató kiadványok látható módon történő tárolására. Olyan módon legyen kialakítva, hogy várhatóan személyzet (1 fő) fog ülni mögötte, a pult kb. l méter széles legyen. A pulton legyen lehetősége a látogatóknak is a jegyzetelésre.

A tájékoztató tábla tartókra vonatkozó elvárások

Kétféle méretben kell a terveket elkészíteni.

Egy db A4 méretű lap kifüggesztésre alkalmas megoldás, mely a falra, bírósági tárgyalóterem ajtajára rögzíthető. A keret, vagy keret nélküli megvalósítás esetén a felső részen tartalmazza a következő feliratot: Tárgyalási jegyzék.

Egy db A3 méretű lap kifüggesztésére, illetve tárgyaló előterében, folyosón önállóan (pl. egy lábú oszlopon) való elhelyezésére alkalmas megoldás. A keret, vagy keret nélküli megvalósítás esetén a felső részen tartalmazza a következő feliratot: Tárgyalótermi viselkedési tájékoztató.

Helyszíni bejárás

A bíróságok munkakörnyezetének bemutatása érdekében a pályázók részére két alkalommal (2012. június 4. 10.00 óra, 2012. június 11. 10.00 óra) helyszíni bejárást biztosítunk a Pesti Központi Kerületi Bíróság épületében, melyre a részvétel előzetes szándékának jelzését az időpont és elérhetőségének megjelölésével 2012. június 1. 10.00 óráig várjuk az arculatpalyazat@obh.birosag.hu e-mail címen.

A bejárás helyszíne: Pesti Központi Kerületi Bíróság, 1055 Budapest, Markó u. 25.

A pályázaton való részvétel feltételei

Nevezési díj nincs.

Egy pályázó több, maximum 3 db pályamunkával is nevezhet.

A pályázat egyfordulós.

A pályázók vállalják, hogy a pályamunkák elkészítésénél más, védelem alatt álló alkotásokat nem használnak fel, tisztán grafikai elemekkel dolgoznak.

A pályázó felelősséget vállal azért, hogy a pályázat anyaga saját műve, mellyel semmilyen szerzői és egyéb jogokat nem sért, továbbá kijelenti, hogy bármilyen, esetleges jogsértésből adódó kárért felel. E feltételek megsértése esetén a pályázat érvénytelen, amennyiben pedig az eredményhirdetés után derül fény a jogsértésre, a pályázó köteles a díjat visszaszolgáltatni. A pályázó szavatossággal tartozik azért, hogy a benyújtott pályamunka a saját műve, és azon nem áll fenn harmadik személynek olyan szerzői vagyoni/felhasználói joga, amely a pályamű a Kiíró általi felhasználását korlátozná vagy akadályozná.

A pályázathoz csatolni szükséges a jelen kiírás mellékletét képező, kitöltött jelentkezési nyilatkozatot, mellyel pályázó elfogadja a pályázati kiírásban foglalt feltételeket, beleegyezik a pályaműve nyilvánosságra hozatalába és aláveti magát a Kiíró döntésének. A Kiíró döntése ellen fellebbezésnek nincs helye.

A Kiíró a nyertes pályázó díjának kifizetésével az arculati elemek felhasználására – valamennyi ismert felhasználási módra kiterjedő – teljes és kizárólagos jogot szerez, azt szabadon felhasználhatja, a szerző hozzájárulása nélkül átalakíthatja (átdolgozhatja), illetve a nyertes pályázat anyagát és a szerző nevét nyilvánosságra hozhatja.

A pályázat nyertese köteles a Kiíró írásbeli engedélyét kérni a mű más személy általi felhasználására.

A nyertes pályázó kötelezi magát, hogy a pályázat eredményhirdetését, illetve az értesítést követő 5 napon belül a teljes pályázati anyagot (a logót vektoros formátumban EPS, CDR, AI, a többi arculati elemet Photoshop PSD formátumban, a honlaptervet Drupal 7 kompatibilis sablon formájában) a Kiíró birtokába adja. Díjkifizetés csak ezt követően lehetséges.

A Kiíró fenntartja a jogot arra, hogy a sértő, a kiírás szellemiségével ellentétes pályamunkákat érvénytelennek minősítse, és a pályázatból kizárja.

A pályázathoz benyújtandó dokumentumok

Kötelezően benyújtandó dokumentumok:

Arculati kézikönyv: A jeligés arculati kézikönyv tartalmazza a dizájn leírását, a logótervet, a kiírásban szereplő összes arculati elemet és az alkalmazásukhoz szükséges előírásokat.

Pályázati jelentkezési lap: A jelen kiírás mellékletét képező dokumentum, mely tartalmazza a pályázó személyi adatait és elérhetőségeit (név, születési hely és idő, levelezési cím, cégjegyzékszám, adószám, egyéni vállalkozói igazolvány száma, telefonszám, e-mail cím, ha szükséges, a felsőoktatási intézmény neve), továbbá az arculati kézikönyvvel azonos jeligét. A megadott személyes adatokat a Kiíró a pályázathoz kapcsolódóan bizalmasan kezeli, harmadik félnek nem adja át.

Letölthető dokumentumok:

Palyazati kiiras

jelentkezesi_lap

Honlapstruktura

A pályázat benyújtásának határideje és módja

A pályázat beadási határideje: 2012. június 20.

A pályázati anyagot e-mailben kell benyújtani az arculatpalyazat@obh.birosag.hu címre, a levél tárgya „Bíróságok arculatterve pályázat”.

A pályázati anyag elvárt formátuma:

 • arculati kézikönyv – .pdf formátumban, legfeljebb 7 MB méretben, melyben az arculati elemekről készült mintaképek vektorosan, vagy min. 300 dpi felbontásban jpg, formátumban szerepelnek.
 • pályázati jelentkezési lap – az eredeti .doc formátumban.

Érvényes az a pályázat mely a határidőig a fenti címre megérkezik.

Érvénytelen az a pályázat:

 • amelyet határidőn túl nyújtottak be,
 • amelyet határidőben, de nem a megadott címre vagy formátumban nyújtottak be,
 • amely hamis adatot tartalmaz,
 • amely egyébként nem felel meg a pályázati kiírásban foglalt feltételeknek.

A pályázat elbírálása: A bírósági intézmények munkatársainak véleménye ismeretében a Kiíró által felkért bírálóbizottság – a szerző kilétének ismerete nélkül – 1 díjazottat választ a beadott pályázatok közül. A Kiíró a nyertest e-mail-ben értesíti.

Értékelési szempontok:

 • méltó módon fejezi ki a bíróság és az ítélkező munka tekintélyét,
 • eredetiség, kreativitás,
 • tervezői következetesség.

Az országos sajtótájékoztatóval egybekötött eredményhirdetésre a Bíróságok Napján kerül sor.

A Kiíró fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot eredményhirdetés nélkül is lezárhassa.

Díjazás:

A nyertes pályázó díjazása: 750.000,- Ft., melynek kifizetéséről a Kiíró a nyertes pályázóval szerződést köt.

További információk: A pályázattal kapcsolatban további információkat az arculatpalyazat@obh.birosag.hu e-mail címen lehet kapni.