palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Pályázat Dél-alföldi Regionális Szociális Módszertani Intézmény kijelölésére

nefmi pályázatA Nemzeti Erőforrás Minisztérium (továbbiakban NEFMI) a módszertani intézmények kijelöléséről és feladatairól, valamint a szociális szolgáltatók, intézmények engedélyezési eljárásának szakértői díjairól szóló 3/2008. (IV.15.) SZMM rendelet alapján pályázatot hirdet a Dél-alföldi Regionális Szociális Módszertani Intézmény kijelölésére.

A pályázat célja

A Dél-alföldi Regionális Szociális Módszertani Intézmény kijelölése, mely mind területi mind szakterületi vonatkozásban lefedi a Dél-alföldi régió teljes szociális szolgáltatási módszertani spektrumát.

A pályázók köre, a megvalósítandó módszertani feladatok, a pályázat megvalósítási időszaka

Pályázatot nyújthatnak be speciális, a módszertani tevékenységhez szükséges szakértelemmel és tudással rendelkező szociális szolgáltatók, melyek megfelelnek a módszertani intézmények kijelöléséről és feladatairól, valamint a szociális szolgáltatók, intézmények engedélyezési eljárásának szakértői díjairól szóló 3/2008. (IV. 15.) SZMM rendelet szakmai feltételeinek.

Jelen pályázatra olyan regionális konzorcium vagy szociális intézmény nyújthat be pályázatot, mely az alábbi feltételnek megfelel.

Regionális konzorcium feltételei:
Egy gesztor szervezet (legalább öt éve jogerős működési engedéllyel rendelkező szociális szolgáltató, intézmény vagy szociális szolgáltatással összefüggő kutató, fejlesztő vagy képző tevékenységét legalább öt éve végző jogi személy, ún. szakmai szervezet) és legfeljebb négy további konzorciumi tag (legalább két éve jogerős működési engedéllyel rendelkező szociális szolgáltató, intézmény vagy a fentiek szerinti szakmai szervezet) szabályozott munkamegosztásán alapuló együttműködés. A konzorciumban résztvevők a módszertani feladatok és a támogatás elosztásáról szerződést kötnek (a továbbiakban: konzorciumi szerződés), melyet a pályázathoz mellékelnek. Ha a konzorcium valamennyi, jogi személyiséggel nem rendelkező tagjának ugyanaz a fenntartója, a fenntartó a fenti feltételeket konzorciumi működési szabályzatban határozza meg.

A konzorciumi tagoknak együttesen kell megfelelniük a következő feltételeknek:

 • szakellátást és alapszolgáltatást – köztük családsegítést – is nyújt,
 • valamennyi ellátotti csoportnak (idős személyek, hajléktalan személyek, fogyatékos személyek, szenvedélybetegek, pszichiátriai betegek) nyújt szociális szolgáltatást,
 • rendelkeznek a módszertani munkára vonatkozó közös szakmai tervvel, mely illeszkedik a régió szociális ellátórendszeréhez.

Szociális intézmény feltételei:

 • legalább öt éve jogerős működési engedéllyel rendelkezik,
 • szakellátást és alapszolgáltatást – köztük családsegítést – is nyújt,
 • valamennyi ellátotti csoportnak (idős személyek, hajléktalan személyek, fogyatékos személyek, szenvedélybetegek, pszichiátriai betegek) nyújt szociális szolgáltatást
 • rendelkezik a módszertani munkára vonatkozó szakmai tervvel, mely illeszkedik a régió szociális ellátórendszeréhez.

Regionális konzorciumnak vagy szociális intézménynek is be kell nyújtania szakmai tervet, mely tartalmazza:

 • a működési terület szolgáltatási jellemzőinek részletes bemutatását,
 • a módszertani célok meghatározását,
 • a módszertani feladatok megvalósításának folyamatát (cselekvési és ütemterv, – eszközrendszer és módszerek, a nyomonkövetés folyamata),
 • a módszertani munkát végző személyek létszámát, szakképzettségét,
 • a módszertani feladatok ellátásának szervezeti és működési rendjét.

A kijelölhető regionális módszertani intézménye székhelye – telephely kijelölése esetén telephelye – a Dél-alföldi régióban van.

A pályázat megvalósulása:
A módszertani tevékenységnek a Dél-alföldi régió egészére kell irányulnia, és átfogóan kell tudnia kezelni az alábbi szociális szolgáltatásokkal kapcsolatos módszertani teendőket:

 1. Falu- és tanyagondnoki szolgáltatás
 2. Étkeztetés
 3. Házi segítségnyújtás
 4. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
 5. Családsegítés
 6. Közösségi ellátások
 7. Támogató szolgáltatás
 8. Utcai szociális munka
 9. Nappali ellátások
 10. Ápolást, gondozást nyújtó intézmények
 11. Rehabilitációs intézmények
 12. Átmeneti elhelyezést nyújtó intézmények
 13. Lakóotthonok

Támogatható módszertani feladatok

Folyamatos (bázis) finanszírozással megvalósítandó feladatok:

 1. információt gyűjt a működési terület ellátórendszerének sajátosságairól, az alkalmazott módszerekről, az információkat összesíti, kiértékeli, a beérkezett adatokat és az azokból készült elemzéseket a honlapján folyamatosan közzéteszi, továbbá a NEFMI vagy a Szociálpolitikai és Munkaügyi Intézet (a továbbiakban: Intézet) megkeresésére a szociális szolgáltatásokról, illetve a szociális foglalkoztatásról adatot gyűjt és szolgáltat,
 2. javaslatot tesz a fenntartók felé a szociális ellátórendszer fejlesztésére, és felkérésre részt vesz az ellátórendszer fejlesztéséhez szükséges források tervezésében,
 3. figyelemmel kíséri a jogszabályok, szakmai szabályok hatályosulását, és a tapasztalatokról tájékoztatja az NEFMI-t,
 4. a szociális szolgáltatóknak, intézményeknek és a fenntartóknak szakmai segítséget nyújt szociális szolgáltatások megszervezéséhez, szakmai módszerek bevezetéséhez és alkalmazásához, valamint más szakmai kérdésekben,
 5. segítséget nyújt a szolgáltatástervezési koncepciók kidolgozásához,
 6. az új szakmai módszereket és az új szolgáltatási formákat folyamatosan megismerteti a szociális szolgáltatókkal, intézményekkel,
 7. tájékoztatja a hozzá forduló, az ellátást igénybevevő személyeket a szociális ellátás igénybevételének feltételeiről, az eljárásról
 8. ellátja az ápolási díjjal kapcsolatos és a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 43-43/A. §-ában meghatározott módszertani feladatokat.

Változó, teljesítményarányos finanszírozással megvalósítandó feladatok:
a) a szociális szolgáltatók/intézmények szakmai ellenőrzésében hatósági felkérésre szakértőként vesz részt.

Külön finanszírozással modellkísérletet szervezhet új szakmai módszerek bevezetése érdekében.

Fenntartói finanszírozással szakértőként véleményezi a szociális szolgáltatók, intézmények szakmai programjait.

A módszertani feladatokban – a jogszabály változása esetén – módosítások bekövetkezhetnek.

A pályázat megvalósításának időszaka:
A nemzeti erőforrás miniszter által kiírt pályázaton nyertes módszertan a módszertani megbízatást 2010. december 1-jétől 5 évi időtartamra nyeri el. A módszertani tevékenység felülvizsgálatára, szakmai ellenőrzésére évente kerül sor a támogatási szerződéshez kapcsolódó éves beszámoló alapján.

A pályázat benyújtásának formai követelményei, módja és helye
A pályázatot kizárólag elektronikus formában, adatlapon kell benyújtani, melynek mellékletei:

 • a szakmai terv,
 • a szociális intézmény, illetve szociális szolgáltató, intézmény konzorciumi tagok működési engedélyének másolata, mely az öt/két éves működést is igazolja,
 • a módszertani intézmény, illetve szociális szolgáltató, intézmény konzorciumi tag egyházi, nem állami fenntartójának és a konzorciumban részt vevő szakmai szervezeteknek a bírósági nyilvántartásba bejegyzett hatályos adatairól kiadott, egy hónapnál nem régebbi kivonata, cégkivonata,
 • a fenntartó egyetértését igazoló okirata,
 • konzorcium esetén a konzorciumi szerződése vagy a konzorcium működési szabályzata,
 • a módszertani intézménynél, illetve gesztor szervezetnél a módszertani munkát vezető személy szakmai önéletrajza és a végzettségét igazoló dokumentumok másolata, valamint hozzájárulása az adatai felhasználásához.

A b)-f) pontban előírt mellékleteket szkennelve kérjük megküldeni.

A benyújtás helye:

Nemzeti Erőforrás Minisztérium
Családi és Szociális Szolgáltatások Főosztálya
E-mail cím: csszszftitkarsag@szmm.gov.hu

A pályázat benyújtásának határideje
: 2010. október 15.
Benyújtottnak minősül az a pályázat, mely a határidő utolsó napján 24 óráig beérkezik a csszszftitkarsag@szmm.gov.hu e-mail címre.
Ha pályázó a pályázat benyújtására meghatározott határidőt elmulasztja, a pályázat elutasításra kerül.

A pályázat érvényességének vizsgálata
A benyújtott pályázatot a beérkezést követően pályázati azonosítóval látják el, majd a pályázat érvényességi ellenőrzésére kerül sor az alábbi szempontok szerint:

 1. a pályázat elektronikus benyújtottsága, kitöltöttsége, megfelelősége, mellékletek megléte,
 2. a pályázó szervezetnek a pályázat benyújtására való jogosultsága.

Amennyiben a pályázat érvényességi ellenőrzése során megállapításra kerül, hogy a pályázat nem felel meg a pályázati kiírásban, a pályázót hiánypótlásra hívja fel a Családi és Szociális Szolgáltatások Főosztálya a 6. pontban meghatározott módon.

Hiánypótlás módja
A pályázat beérkezését követő 8 napon belül a Családi és Szociális Szolgáltatások Főosztálya a pályázat formai hiányossága esetén – amennyiben a hiányosság pótolható – a hiányosságok kijavítására, pótlására 8 napos határidővel felszólítja a pályázót. A felszólítást a Családi és Szociális Szolgáltatások Főosztálya elektronikus formában küldi el a pályázónak. Az értesítésben megjelöli az összes hiányt, valamint a hiánypótlás módját. A hiánypótlásra csak egy alkalommal, a felhívás kézhezvételétől számított 8 napon belül van lehetőség. Ha a pályázó a hiánypótlási felhívásnak határidőben nem vagy nem megfelelően tesz eleget, a pályázat elutasításra kerül.

Határidőben benyújtottnak minősül az a hiánypótlás, amely legkésőbb a felszólítás megküldésétől számított 8 napon belül (a határidő utolsó napján 24 óráig) beérkezik a csszszftitkarsag@szmm.gov.hu e-mail címre.

A pályázat elbírálásának szakmai szempontrendszere és határideje
A pályázatok értékelését 5 fős szakértői, döntés-előkészítő bizottság végzi, melynek tagjai a NEFMI, az Intézet, a Dél-alföldi szociális és gyámhivatal és a Dél-alföldi szociálpolitikai tanács kijelölt munkatársai.

A pályázatok értékelését a szakértői döntés-előkészítő bizottság az alábbi szakmai szempontrendszer szerint végzi:

 • A szakmai programban foglaltak – így a módszertani tevékenységek, valamint azok megvalósításának várható következményei –  illeszkednek-e az ellátási terület szociális ellátórendszeréhez.
 • A pályázó pályázata alapján képes-e ellátni a módszertani feladatokat (pályázó által biztosított regionális, szakterületi lefedettség mértéke, mennyisége és minősége).

Abban az esetben, ha több pályázó is eleget tesz a kiírt szakmai feltételeknek, regionális módszertani intézménynek azt a pályázót kell kijelölni, amelyik a szakmai, szolgáltatási tevékenysége, a szakmai tervében vállalt feltételek, illetve , ha a szociális intézmény vagy a konzorcium tagja korábban módszertani intézmény volt a módszertani intézményként végzett korábbi tevékenysége alapján a módszertani feladatokat várhatóan magasabb szakmai színvonalon látja el.

A szociális módszertani intézménnyé történő kijelölésről a nemzeti erőforrás miniszter dönt 2010. november 15-éig.

A pályázók döntést követő kiértesítése
A nemzeti erőforrás miniszter döntését követően a Családi és Szociális Szolgáltatások Főosztálya 5 munkanapon belül elektronikus úton értesítést küld a pályázat elbírálásáról, és az eredményeket közzéteszi. Elutasítás esetén az értesítés tartalmazza az elutasítás indokait. A pályázatokkal kapcsolatos döntések a www.szmm.gov.hu és a www.szmi.hu honlapokon közzétételre kerülnek. A döntés ellen a pályázó részéről jogorvoslatnak helye nincs.

A kijelölt regionális módszertan állami támogatása
A miniszteri döntés alapján a kijelölt módszertani intézménnyel a NEFMI évente támogatási szerződést köt. A 2010. évi támogatási szerződés megkötésére irányadó a szociális és munkaügyi miniszter irányítása alá tartozó fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásáról szóló 6/2010. (III. 12.) SZMM rendelet.

A regionális módszertani intézmény támogatható tevékenységei folyamatos és változó feladatokból tevődnek össze. A folyamatos feladatok teljesítésére egy bázis összeg áll rendelkezésre időarányos finanszírozással. A változó feladatok támogatása a teljesített feladatszámok alapján történik, szintén időarányos formában.

A kijelölésről szóló értesítés tartalmazni fogja a szerződéskötés feltételeit és az ahhoz szükséges dokumentumok beküldési határidejét.

A támogatási szerződés keretében csak olyan költségek számolhatóak el, amelyek megfelelnek a következő feltételeknek:

 • a kijelölt regionális módszertani intézmény valóságban felmerült és kifizetett költségei, amelyek teljesülése eredeti számlákkal, okmányokkal igazolható,
 • közvetlenül kapcsolódnak a módszertani feladatellátáshoz, nélkülözhetetlenek annak végrehajtásához és a támogatási szerződéshez bekért költségvetésben személyi és dologi kiadásként betervezésre kerülnek.

10. További információk
A pályázattal kapcsolatban további információkat a (1) 795-3149-es telefonszámon, valamint a csszszftitkarsag@szmm.gov.hu e-mail címen kaphatnak a Családi és Szociális Szolgáltatások Főosztályától.

A pályázati kiírás és a teljes pályázati dokumentáció elektronikus úton letölthető a www.szmm.gov.hu és a www.szmi.hu honlapokról, illetve a Családi és Szociális Szolgáltatások Főosztálya kérés esetén, postai úton is eljuttatja az érdeklődők számára.

Letölthető dokumentumok

Pályázati formanyomtatvány
Konzorciumi szerződés tervezet

Forrás: SZMM