palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Pályázat diáksport versenyek megrendezésének támogatására

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet és az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő a Nemzeti Tehetség Program végrehajtásának 2011–2012. évi cselekvési programjáról szóló 1373/2011. (XI. 8.) Korm. határozat II.11. pontja alapján, illetve a Nemzeti Tehetség Program finanszírozásáról szóló 152/2009. (VII. 23.) Korm. rendelet, valamint a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma költségvetési fejezethez tartozó fejezeti kezelésű előirányzatok 2012. évi felhasználásának szabályairól szóló 34/2012. (X.17) EMMI rendelete alapján nyílt pályázatot hirdet a 2012-2013. tanévben megrendezendő területi diáksport versenyek támogatására.

A pályázat szakmai indoklása A Nemzeti Tehetség Program céljai között szerepel a tehetségsegítő hagyományok őrzése és gazdagítása. A 2011-2012. évi cselekvési program II. 11. pontja értelmében „támogatni kell pályázati úton a tehetséges fiatalok kiválasztását lehetővé tevő területi diáksport versenyek megrendezését”. Ehhez kapcsolódik jelen felhívás, amelynek célja a 2012-2013. tanévben megrendezésre kerülő területi diáksport versenyek támogatása. A köznevelésben tanuló, a művészetek és a sport területén tehetséges diákok számára kiemelkedően fontos, hogy megmutathassák sportteljesítményüket. A versenyek erre és a tehetségazonosításra egyaránt lehetőséget teremtenek. A sportversenyek alkalmat teremtenek arra, hogy a résztvevők eredményei összehasonlíthatóak legyenek, motiválva ezzel a diákokat.

Pályázat kódja: NTP-TDSV-12

A pályázat célja: A sportban tehetséges fiatalok kiválasztása az intézményekben a sportolni szerető tanulók közül, a területi diáksport versenyek rendszerének kidolgozása, a területi diáksport versenyek meghirdetése, a területi diáksport versenyek megrendezése és a tehetséges fiatalok területi diáksport versenyen elért eredményinek értékelése, jutalmazása.

A támogatandó tevékenységek köre

 • A sportban tehetséges fiatalok kiválasztása az intézményekben, intézményi válogató versenyek szervezése, lebonyolítása,
 • A területi diáksport versenyek rendszerének kidolgozása,
 • A versenyeket lebonyolító, értékelő szakemberek felkészítése a versenyeken végzendő feladatok ellátására,
 • A területi diáksport versenyek meghirdetése, megrendezése,
 • A sportban tehetséges fiatalok területi diáksport versenyen elért eredményeinek értékelése, jutalmazása.

 A rendelkezésre álló keretösszeg: A pályázatok támogatására rendelkezésre álló keretösszeg 50.000.000 Ft, azaz ötvenmillió forint. A Magyar Köztársaság 2012. évi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény 1. melléklete, XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20/4/34 Nemzeti Tehetség Program fejezeti előirányzat (ÁHT: 282178) terhére.

A pályázaton igényelhető támogatás összege és formája: A pályázaton legalább 500.000 Ft, illetve legfeljebb 2.000.000 Ft vissza nem térítendő támogatás igényelhető.

A támogatás mértéke és az elszámolható költségek köre

A támogatás mértéke, intenzitása: A projekt összes költségének 100%-a elszámolható, a pályázathoz saját forrás biztosítása nem kötelező. A támogatás intenzitása 100 %.

Elszámolható költségek köre: A pályázat keretében nagy értékű (100.000 Ft feletti) tárgyi eszközök vásárlását a kiíró nem támogatja. A pályázat keretében támogatás nyújtható dologi és személyi költségekre az alábbiak szerint:

 • Személyi kiadások: programhoz kapcsolódó Személyi kiadások költsége (pl. szakemberek/előadók megbízási díja, járulékok költsége, stb.).
 • Dologi kiadások: A verseny lebonyolításához szükséges eszköz és anyagköltségek. A verseny lebonyolításához szükséges kis értékű tárgyi eszközök beszerzése, melyek értéke egyenként nem haladhatja meg ÁFA-val együtt a 100 ezer forintot.
 • Szolgáltatások költsége (pl. szakemberek/versenybírók utazása, díjazása, rendezvényhez kapcsolódó szolgáltatások költsége stb.).
 • A verseny lebonyolításának egyéb dologi költségei.

Egyéb kikötés: Személyi kiadásoknál figyelembe kell venni a Kormány 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 51. § (2) bekezdését: „A költségvetési szerv állományába tartozó személy részére megbízási díj vagy más szerződés alapján díjazás munkaköri leírása szerint számára előírható feladatra nem fizethető. (…)” Eszerint, amennyiben a pályázó szerv költségvetési szerv, a nála alkalmazásban álló személy részére ezt figyelembe véve lehet megbízási díjat tervezni. A pályázatban csak a támogatási időszakban megvalósult, a projekt megvalósításához kapcsolódó gazdasági események költségeit alátámasztó, a támogatási összeg felhasználását igazoló számviteli bizonylatok értékei számolhatóak el, melyek pénzügyi teljesítésének (kifizetésének) a támogatási időszakon belül meg kell történnie! A pályázati költségterv kialakítása során kérem vegyék figyelembe, hogy a bér és járulékköltségek kifizetésének is a támogatási időszakon belül meg kell történnie!

A támogatás folyósítása: A Támogatáskezelő a támogatási összeget – az EMMI, illetve más fejezet irányítása alá tartozó központi költségvetési szervek kivételével – a támogatási szerződés mindkét fél által történő aláírását és a folyósításhoz szükséges valamennyi feltétel teljesülése esetén utalja át. Az EMMI, illetve más fejezet irányítása alá tartozó szervek esetében az EMMI folyósítja a támogatást. A támogatás folyósítása előfinanszírozási formában történik.

Támogatási időszak:  A Pályázó által a pályázatban megjelölt, 2012. december 6. és 2013. június 30. közé eső időszak.

Beadható pályázatok száma: Jelen Pályázati Felhívásra egy Pályázó egy pályázatot nyújthat be. A várhatóan támogatandó pályázatok száma: 40-100 db.

A Pályázók köre

Jelen pályázati kiírás keretében az alábbi feltételeknek megfelelő szervezetek nyújthatnak be pályázatot:

Hazai köznevelési intézmények (a 2011. évi CXC. törvény 7. § szerint):

 • óvoda,
 • általános iskola,
 • gimnázium,
 • szakközépiskola,
 • szakiskola,
 • alapfokú művészeti iskola,
 • gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai nevelési-oktatási intézmény,
 • kollégium,
 • pedagógiai szakszolgálati intézmény,
 • pedagógiai-szakmai szolgáltatást nyújtó intézmény,
 • felsőoktatási intézmény, illetve felsőoktatási intézmény kara, intézete a felsőoktatási intézménnyel, mint kötelezettségvállalóval együtt
 • továbbá, Magyarországon bejegyzett egyesület (ide nem értve a szakszervezetet és pártot), alapítvány, és közalapítvány, nonprofit szervezet, melynek alapító okiratában az oktatás vagy tehetséggondozás, mint tevékenység szerepel, illetve célja és feladata különösen a diákok egészséges életmódra való ösztönzése, a rendszeres sportolás megkedveltetése, sportversenyek szervezése, a versenysport utánpótlás bázisának bővítése,

amelyek a Támogatáskezelő internetes Pályázatkezelő rendszerében (Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerben, továbbiakban: EPER) regisztráltak. (A regisztrációval és a Regisztrációs nyilatkozat benyújtásával kapcsolatos információkat a Pályázati Útmutató 5. pontja tartalmazza.) A regisztráció és a pályázat benyújtása során kérjük, fokozott figyelmet fordítsanak arra, hogy a Pályázati Felhívásban meghatározott pályázói körnek megfelelően történjen a regisztráció és a pályázat benyújtása. Amennyiben ezen feltétel nem teljesül, az a pályázat érvénytelenségét vonja maga után. Jelen Pályázati Felhívás keretében az alábbi, EPER rendszer szerinti jogi státuszoknak kell megfelelnie a Pályázóknak:

 • Alapítvány
 • Alapítványi fenntartású intézmény
 • Állami fenntartású felsőoktatási intézmény
 • Egyéb fenntartású intézmény
 • Egyházi fenntartású intézmény
 • Fővárosi önkormányzat által fenntartott intézmény
 • Kistérségi fenntartású intézmény
 • Közalapítvány
 • Megyei önkormányzat által fenntartott intézmény
 • Önkormányzati fenntartású intézmény
 • Személyek egyéb közössége
 • Nonprofit korlátolt felelősségű társaság
 • Nonprofit betéti társaság
 • Nonprofit részvénytársaság
 • Nonprofit közkereseti társaság
 • Egyesület.

A pályázatok benyújtásának módja és helye

A pályázatot kizárólag elektronikus úton lehet benyújtani a Támogatáskezelő által működtetett EPER szoftveren keresztül. Az internetes pályázati adatlapot a Pályázati Felhívásban és Útmutatóban közölteknek megfelelően hiánytalanul, a kérdésekre választ adva és az ott megjelölt elektronikus mellékletek becsatolásával kell benyújtani.

A pályázat benyújtását megelőzően minden Pályázónak a www.eper.hu honlapon regisztrálnia kell magát az EPER-ben, melyhez rendelkeznie kell egy érvényes elektronikus levélcímmel (e-mail cím). A regisztrációval és a Regisztrációs nyilatkozat benyújtásával kapcsolatos információkat a Pályázati Útmutató 5. pontja tartalmazza.

A pályázatok benyújtásának határideje

Az internetes pályázatok beadási határideje 2013. január 21. 24.00 óra

Határidőben benyújtottnak minősül az a pályázat, amely az EPER-ben véglegesítésre került. (A határidőben történő benyújtás részletes szabályait a Pályázati Útmutató 6. pontja tartalmazza.)

Letölthető dokumentumok

Pályázati felhívás NTP-TDSV-12

Pályázati útmutató NTP-TDSV-12

1. számú melléklet Támogatás tételes szöveges indoklása, várható költségek ütemezése NTP-TDSV-12

2. számú melléklet Lehatárolási nyilatkozat NTP-TDSV-12

3. számú melléklet Nyilatkozat érintettségről és összeférhetetlenségről NTP-TDSV-12

4. számú melléklet Pályázói Nyilatkozatok NTP-TDSV-12

Közzétételi kérelem a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény szerinti érintettségéről NTP-TDSV-12

További információk

A támogatás igénylésének, igénybe vételének és elszámolásának részletes szabályait, a folyamatban részt vevő szervezetek eljárási határidőit a Pályázati Útmutató tartalmazza. A pályázat kiírója fenntartja a jogot, hogy a döntést követően, amennyiben a pályázati célra rendelkezésre álló keretösszeget – a beérkezett pályázatok száma vagy tartalma miatt – nem tudta felhasználni, úgy további beadási határidőt és/vagy módosított feltételeket határozzon meg egy módosított pályázati felhívás keretében. Jelen Pályázati Felhívás és a Pályázati Útmutató, továbbá az internetes pályázati adatlap együtt képezik a pályázati dokumentációt és tartalmazzák a pályázáshoz szükséges összes feltételt. A Pályázati Felhívás és a Pályázati Útmutató letölthető az alábbi honlapokról: www.ofi.hu ; www.emet.gov.hu

A pályázattal kapcsolatosan további információkat az alábbi elérhetőségeken kaphatnak: A pályázatok szakmai tartalmával kapcsolatos információ: Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Nemzeti Tehetség Programiroda, 1363 Budapest, Pf. 49. Telefon: (06-1) 235-7261, (06-1) 235-7247, e-mail: ntp@ofi.hu

Pénzügyi és formai értékeléssel kapcsolatos információ: Emberi Erőforrás Támogatáskezelő

Postacím: 1381 Budapest, Postafiók 1412. Flinkné Bognár Anita Baló Dorottya Telefon: (06-1) 882-6803 e-mail: ntp@emet.gov.hu

Forrás: www.emet.gov.hu