palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Pályázat értékelőket keres a DDRFÜ telephelyfejlesztési pályázatokhoz

Felhívás a Dél-Dunántúli Operatív Program keretében benyújtásra kerülő pályázatok értékeléséhez kapcsolódó SZAKÉRTŐI LISTÁRA való jelentkezésre. A DDFRÜ Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Non-profit Kft. a Dél-Dunántúli Operatív Program 2011-13. évi Akcióterve keretében meghirdetett DDOP-1.1.1/D-12 Telephelyfejlesztés című pályázati konstrukcióhoz kapcsolódóan a szakértői körének bővítéséhez, és a beérkező pályázatok értékeléséhez pályázat értékelőket keres. 

I. Általános feltételek

A felhívásban meghatározott feladatokat a 2007-2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet (18. fejezet 24-27 §), valamint a nemzeti fejlesztési miniszter 26/2012. (X. 24.) NFM utasítása az egységes működési kézikönyv kiadásáról (58-76.§)  szabályozza.

Az előírt kritériumokat teljesítő, így a pályázatok értékelésére kiválasztható szakértők listáját a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (NFÜ) hagyja jóvá.

Egy adott pályázati ablakhoz kapcsolódó értékelést csak olyan külső értékelő végezhet, aki az NFÜ által jóváhagyott szakértői listán szerepel, és aki a KSZ által megtartott képzésen igazoltan részt vett, és azt sikeresen teljesítette.

Az egyes pályázatok értékelését végző személyekre és/vagy szervezetekre a 4/2011. (I. 28.) Korm rendeletben foglalt összeférhetetlenségre vonatkozó előírások az érvényesek.

A Rendelet 14. §-a szerint

14. § (1) A támogatásra vonatkozó döntés előkészítésében és meghozatalában nem vehet részt az a személy vagy szervezet, aki az adott támogatási konstrukcióra projektjavaslatot nyújtott be, a projektjavaslat elkészítésében részt vett, a projekt megvalósítója, ha a projektjéről még nem született döntés, valamint az, aki

a) a szervezettel munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll,

b) a szervezet vezető tisztségviselője, vagy felügyelő bizottságának tagja,

c) a szervezet tagja, vagy aki abban közvetlen vagy közvetett tulajdoni részesedéssel rendelkezik,

d) az értékelésre, a minőség-ellenőrzésre vagy a bírálatra benyújtott dokumentumok előkészítésében vagy kidolgozásában bármilyen formában részt vett,

e) az a)-d) pont szerinti személynek a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 685. § b) pontja szerinti közeli hozzátartozója,

f) tekintetében az NFÜ elnökéhez érkezett bejelentés alapján vagy hivatalból az NFÜ elnöke megállapítja, hogy a pártatlan és objektív közreműködése nem biztosítható.

(2) A támogatásra vonatkozó döntés előkészítésében és meghozatalában nem vehet részt politikai párt vezető tisztségviselője vagy alkalmazottja, helyi önkormányzati képviselő, polgármester, alpolgármester, főpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke és alelnöke, országgyűlési képviselő, európai parlamenti képviselő.

(3) A támogatásra vonatkozó döntés előkészítésében és meghozatalában részt vevő személy vagy szervezet képviseletére jogosult személy a döntés-előkészítési eljárás megkezdésekor teljes bizonyító erejű magánokiratban nyilatkozatot tesz arról, hogy az (1) és (2) bekezdés szerinti összeférhetetlenség vele szemben nem áll fenn, a támogatásra vonatkozó döntés előkészítése és meghozatala során tudomására jutott minősített adatot, üzleti vagy fizetési titkot megőrzi. A nyilatkozatot az NFÜ részére át kell adni.

(4) Ha a támogatásra vonatkozó döntés előkészítése és meghozatala során olyan tény merül fel, amely alapján az (1) és (2) bekezdés szerinti összeférhetetlenség fennáll, az összeférhetetlenséggel érintett személy vagy szervezet ezt az NFÜ-nek haladéktalanul írásban bejelenti. Az összeférhetetlenséggel érintett személy vagy szervezet azon dokumentum tekintetében, amellyel kapcsolatban az összeférhetetlenség felmerült, a továbbiakban nem járhat el.

(5) Ha az összeférhetetlenséget az összeférhetetlenséggel érintett személy vagy szervezet nem jelenti be, a támogatásra vonatkozó döntés előkészítése során bárki jogosult az összeférhetetlenség megállapítását az NFÜ-nél kezdeményezni. Ha az NFÜ az összeférhetetlenséget megállapítja, az összeférhetetlenséggel érintett személy vagy szervezet azon dokumentum tekintetében, amellyel kapcsolatban az összeférhetetlenség felmerült, a továbbiakban nem járhat el, és az erre a dokumentumra vonatkozó addigi eljárását érvénytelennek kell tekinteni.

(6) A projektek folyamatba épített dokumentum alapú ellenőrzését, helyszíni ellenőrzését és a kifizetés engedélyezését nem végezheti olyan személy, akivel szemben az (1) és (2) bekezdés szerinti kizáró ok fennáll.

(7) Az (1)–(6) bekezdést nem kell alkalmazni az NFÜ vagy a miniszter által vezetett minisztérium által benyújtott és megvalósított projektek esetében, ha az NFÜ vagy a miniszter által vezetett minisztérium szervezetén belül az adott projekt vonatkozásában a projekt elkészítéséhez, benyújtásához, megvalósításához, valamint a döntés előkészítéséhez, meghozatalához kapcsolódó feladatok szervezetileg elkülönülnek.

(8) A kutatás-fejlesztési és innovációs projektek támogatására irányuló támogatási konstrukciók esetében az (1) bekezdés a) pontja alól az NFÜ elnöke felmentést adhat.

(9) A támogatásra vonatkozó döntés előkészítésében és meghozatalában részt vevő személy vagy szervezet a feladat ellátására vonatkozó jogviszonyban alkalmazandó felelősségi szabályok szerint felelősséggel tartozik a pártatlan, semleges és szakmai követelményeknek megfelelő feladatellátásáért.

II. Értékelési tématerület:

Jelenleg a Dél-Dunántúli Operatív Program (DDOP) 1. prioritásának pályázataihoz keresünk jelentkezőket.

1. prioritás: A városi térségek fejlesztésére alapozott versenyképes gazdaság megteremtése

A DDOP és a hozzá kapcsolódó akcióterv letölthető a www.nfu.hu, illetve a www.deldunantul.com honlapokról.

Részletes tématerületek:

1.1.1   Üzleti infrastruktúra fejlesztése,
 • DDOP-1.1.1./D-12 – Telephelyfejlesztés

 III. A pályázatértékelő szakértő feladata:

 • Részvétel az adott támogatási konstrukció és az eljárásrend fő pontjairól szóló felkészítő képzésen;
 • az értékelésre kerülő pályázatok szakmai színvonalának megítélése;
 • Projektjavaslatok szakmai tartalmának, ütemezésének és pénzügyi tervének előértékelése:
  • egyfordulós nyílt pályázati eljárás esetén a beérkezett pályázatok szakmai értékelése a kiválasztási kritériumok szakmai értékelési szempontjainak alkalmazásával, részvétel a döntések előkészítésében;
  • Projektjavaslatok tartalmának az Operatív Program stratégiai célrendszeréhez való illeszkedésének vizsgálata;
  • A projekt kiválasztási szempontok szerinti pontozás és az adott pontok, szempontonkénti szöveges indoklásával az értékelés elkészítése a megadott formátumban;
  • Döntési javaslat előkészítése a projekt támogatására, vagy elutasítására, a döntési javaslat részletes szöveges indoklása, támogatási feltételek, javaslatok megfogalmazása;
  • Szükség esetén kiegészítő információ nyújtása az értékeléssel kapcsolatban;

IV. A kiválasztott szakértővel szemben támasztott elvárások

 • felsőfokú szakirányú végzettség (felsőfokú gazdasági vagy műszaki);
 • projekt menedzsment és pénzügyi ismeretek;
 • legalább 3 év releváns szakmai tapasztalat;
 • Strukturális alapok vagy hazai forrásból finanszírozott a pályázati kiírás tárgyához szorosan kapcsolódó projektek értékelésében, projektmenedzsmentben, vagy pályázati kiírás tervezésében való részvétel,
  VAGY
  A pályázati kiírás témájához egyértelműen kapcsolódó szakterületen szerzett gyakorlati tapasztalat
 • a témához kapcsolódó leigazolható referencia;
 • összeférhetetlenségi szempontok teljesülése.

Előnyt jelent:

 • legalább 5 év szakmai tapasztalat
 • a Dél-dunántúli régió ismerete, valamint a Dél-Dunántúli Operatív Program és a Dél-Dunántúli Akcióterv részletes ismerete;
 • a tervezés során a regionális munkacsoportban, illetve az ágazati munkacsoportban való együttműködés a regionális fejlesztési ügynökséggel;
 • területfejlesztésben, pályázatok bírálatában illetve elkészítésében szerzett tapasztalat;
 • Dél-dunántúli lakóhely;
 • ha szerepel hivatalos szakértői névjegyzékben, illetve tag szakmai szervezetben.

V. A jelentkezés tartalma

 • a felhívás mellékletét képező kitöltött, aláírt nyomtatvány, melyben meg kell jelölni
  • végzettséget, szakmai tapasztalatot;
  • referenciákat a korábbi szakmai tevékenységgel kapcsolatban;
  • szakmai önéletrajz;
  • szakmai végzettség(ek)et és egyéb tanulmányok elvégzését igazoló iratok másolata (pl. oklevél, diplomamásolat);
  • igazolás szakmai szervezeti tagságról, szakértői névjegyzékben való megjelenésről

A szakértőknek vállalniuk kell egy, a vonatkozó jogszabályok és eljárásrendek ismertetését tartalmazó képzésen való részvételt, amelyet a DDRFÜ saját költségén szervez a kiválasztott szakértők részére.

A szakértők eseti jelleggel, az elkészült szakértői listáról kerülnek felkérésre, munkájukat a Dél-Dunántúli Akciótervhez kapcsolódóan eseti megbízási szerződés keretében végzik.

Letölthető dokumentumok

Szakértői felhívás

Jelentkezési lap

A pályázatok benyújtási határideje: 2013. január 28.

FONTOS! A listára való felkerülés nem jelenti automatikusan azt, hogy a listára került szakértő megrendeléshez jut! A listán való szereplés egy lehetőség, amelyről való választás jogával az Ügynökség élhet!

 Forrás: http://www.deldunantul.com/