palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Felhívás pályázati szakértői listára történő jelentkezésre VÁROSFEJLESZTÉS területen

Az ÉARFÜ Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság FELHÍVÁST tesz közzé az Észak-Alföldi Operatív Program keretében, 2012-2013-as időszakban ÉAOP 2. prioritás „TURISZTIKAI CÉLÚ FEJLESZTÉSEK” és ÉAOP 5. prioritás „VÁROS- ÉS TÉRSÉGFEJLESZTÉS” keretében benyújtásra kerülő pályázatok értékeléséhez kapcsolódó SZAKÉRTŐI LISTÁRA való jelentkezésre.

1. Általános feltételek

A jelentkezőknek a szakértelem, projekt menedzsment és pénzügyi ismeretek igazolásával kapcsolatosan előírás a felsőfokú végzettség megléte és az érintett területen szerzett munkatapasztalat, amelyet a benyújtandó pályázati nyomtatványon kell feltüntetniük.

Az érintett területen szerzett munkatapasztalat alatt az adott prioritás szakmaterületén végzett, az adott szakterülethez igazodó szakmai tevékenységet kell érteni (pl. tervezés, gyártás, fejlesztés, üzemeltetés, hatósági feladatok), ami biztosítja, hogy az adott szakértő a szakterületen több éves gyakorlati tapasztalattal és szaktudással egyaránt rendelkezik. Nem számít ide az adminisztratív munka, illetve hazai vagy EU támogatási programok tervezése (pályázatok készítése) vagy menedzsmentje területén végzett munka. Az adott szakterületen végzett pályázatértékelési tapasztalat előnyt jelent a kiválasztás során, de önmagában nem elegendő a feltételek teljesítéséhez.

Az elvárt munkatapasztalat az értékelendő pályázat támogatási igényének mértékétől függ a következők szerint:

1. kategória:         1 milliárd Ft alatti támogatási igény esetén min. 3 év,

2. kategória:         1 milliárd Ft feletti támogatási igény esetén min. 5 év.

Az értékelésre kiválasztott szakértőknek rendelkeznie kell továbbá az adott programozási dokumentumok és felhívások, a vonatkozó jogszabályok és eljárásrendek ismeretével is, ezt a KSZ az értékelők számára az értékeléshez kapcsolódó képzéssel kívánja biztosítani.

Egy adott pályázati ablakhoz kapcsolódó értékelést csak olyan külső értékelő végezhet, akit az NFÜ jóváhagyott, és aki az NFÜ vagy a KSZ által megtartott képzésen igazoltan részt vett és azt sikeresen teljesítette.

A felhívás alapján összeállításra kerülő szakértői lista az Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Tanács által korábban (2009-ben és 2010-ben) jóváhagyott szakértői lista kiegészítése. Vagyis azon szakértőknek nem szükséges jelentkezést eljuttatniuk a KSZ-nek, akik 2009-ben és 2010-ben már felkerültek ezen szakértői listára. Amennyiben nem ismert pontosan, hogy el lett-e korábban fogadva turizmus vagy városfejlesztés témában, mint pályázatértékelő szakértő, akkor kollégánk, Dr. Zsoldos Magdolna tud felvilágosítást adni.

Elérhetősége:

tel.: 06-52/501-000
e-mail: magdolna.zsoldos@eszakalfold.hu

Amennyiben már korábban elfogadott szakértő a szakértői anyagának frissítése (pl. több szakmai vagy értékelési tapasztalat) érdekében új dokumentációt kíván benyújtani, természetesen a felhívásban foglaltaknak megfelelően lehetőség nyílik rá.

Az egyes pályázatok értékelését végző személyekre és/vagy szervezetekre a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendeletben (továbbiakban: Rendelet) foglalt összeférhetetlenségre vonatkozó előírások az érvényesek.

Ennek értelmében a Rendeletben foglaltak szerint:

14. § (1) A támogatásra vonatkozó döntés előkészítésében és meghozatalában nem vehet részt az a személy vagy szervezet, aki az adott támogatási konstrukcióra projektjavaslatot nyújtott be, a projektjavaslat elkészítésében részt vett, a projekt megvalósítója, ha a projektjéről még nem született döntés, valamint az, aki

a) a szervezettel munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll,

b) a szervezet vezető tisztségviselője, vagy felügyelő bizottságának tagja,

c) a szervezet tagja, vagy aki abban közvetlen vagy közvetett tulajdoni részesedéssel rendelkezik,

d) az értékelésre, a minőség-ellenőrzésre vagy a bírálatra benyújtott dokumentumok előkészítésében vagy kidolgozásában bármilyen formában részt vett,

e) az a)-d) pont szerinti személynek a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 685. § b) pontja szerinti közeli hozzátartozója,

f) tekintetében az NFÜ elnökéhez érkezett bejelentés alapján vagy hivatalból az NFÜ elnöke megállapítja, hogy a pártatlan és objektív közreműködése nem biztosítható.

(2) A támogatásra vonatkozó döntés előkészítésében és meghozatalában nem vehet részt politikai párt vezető tisztségviselője vagy alkalmazottja, helyi önkormányzati képviselő, polgármester, alpolgármester, főpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke és alelnöke, országgyűlési képviselő, európai parlamenti képviselő.

(3) A támogatásra vonatkozó döntés előkészítésében és meghozatalában részt vevő személy vagy szervezet képviseletére jogosult személy a döntés-előkészítési eljárás megkezdésekor teljes bizonyító erejű magánokiratban nyilatkozatot tesz arról, hogy az (1) és (2) bekezdés szerinti összeférhetetlenség vele szemben nem áll fenn, a támogatásra vonatkozó döntés előkészítése és meghozatala során tudomására jutott állam-, szolgálati, üzleti vagy fizetési titkot megőrzi. A nyilatkozatot az NFÜ részére át kell adni.

A Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 685. § b) pontja szerinti közeli hozzátartozónak minősül:

„házastárs, a bejegyzett élettárs, az egyeneságbeli rokon, az örökbefogadott, a mostoha- és neveltgyermek, az örökbefogadó-, a mostoha- és a nevelőszülő, valamint a testvér; hozzátartozó továbbá: az élettárs, az egyeneságbeli rokon házastársa, bejegyzett élettársa, a jegyes, a házastárs, a bejegyzett élettárs egyeneságbeli rokona és testvére, valamint a testvér házastársa, bejegyzett élettársa”

2. Meghirdetésre kerülő szakmacsoportok

Tekintettel az Észak-Alföldi Operatív Program 2012-2013 időszakában meghirdetésre kerülő támogatási konstrukciókra és azok komponenseire, valamint a jelenlegi jóváhagyott szakértői lista alapján a rendelkezésre álló szakértői kapacitásokra, új szakértők az alábbi szakmacsoportokba jelentkezhetnek.

2.1 Turisztikai szakértő

A következő szakterületekre várjuk a szakértők jelentkezését:

 • gyógy, egészség-turisztikai szakértő,
 • ökoturisztikai szakértő,
 • aktív-turisztikai szakértő,
 • kulturális-turisztikai szakértő,
 • szálloda/vendéglátó-ipari szakértő,
 • turisztikai desztináció menedzsment szakértő.

A szakértőnek szakirányú felsőfokú végzettséggel és megfelelő szakmai tapasztalattal kell rendelkeznie.

2.2 Városfejlesztési szakértő

A következő szakterületekre várjuk a szakértők jelentkezését:

A következő szakterületekre várjuk a szakértők jelentkezését:

 • szociális városfejlesztési szakértő,
 • funkcióbővítő városfejlesztési szakértő,
 • településfejlesztési szakértő,

A szakértővel szemben elvárt szakirányú felsőfokú alapvégzettségek a következők, melyekből legalább eggyel rendelkezni kell a szakértőnek:

 • településmérnöki,
 • építőmérnöki,
 • építészmérnöki,
 • közgazdasági,
 • gazdálkodási,
 • pénzügyi-számviteli.

A szakértőknek jártasnak kell lenniük fejlesztési koncepciók elkészítésében, stratégiai szemlélettel kell rendelkezniük.

A szakértőnek szakirányú felsőfokú végzettséggel és megfelelő szakmai tapasztalattal kell rendelkeznie.

Felhívjuk a figyelmet, hogy az első szakértői megbízás feltétele érvényes erkölcsi bizonyítvány benyújtása lesz.

3. Szakértői pályáztatás menete

A felhívással és a pályáztatás menetével kapcsolatosan az 52/501-000 telefonszámon kaphatnak bővebb felvilágosítást.

A szakértői listára jelentkezni a kitöltött és aláírt pályázati nyomtatvány és a csatolandó mellékletek benyújtásával lehet. A dokumentumok benyújtása kizárólag elektronikus formában, szkennelve lehetséges.

A pályázatok benyújtása 2012. július 9-től folyamatosan lehetséges az alábbi e-mailcímre:

szakerto@eszakalfold.hu

 Letölthető dokumentumok

 Pályázati felhívás

Pályázati formanyomtatvány

Felhívjuk a figyelmet, hogy kizárólag teljes körű pályázati dokumentációt tudunk értékelés céljából figyelembe venni, amely minimálisan az alábbi dokumentumokat tartalmazza:

 • Pályázati nyomtatvány teljes körűen kitöltve, aláírva, szkennelve elektronikusan
 • Pályázati nyomtatvány mellékleteként végzetséget igazoló okiratok másolatai (diploma stb.) szkennelve elektronikusan

A szakértői adatbázisba történő bekerülésről vagy elutasításról az ÉARFÜ Nonprofit Kft., mint közreműködő szervezet dönt. A döntést követően az ÉARFÜ Nonprofit Kft. e-mailen értesíti a jelentkezőket. Az adatbázisba bekerülésről szóló értesítés nem jelent automatikusan értékelői megbízást is.

Az egyes pályázati konstrukciók esetében az adatbázis alapján a közreműködő szervezet kezdeményezi szükséges számú szakértő IH által történő jóváhagyását az adott pályázati konstrukcióra.

Az egyes konstrukciókra benyújtott pályázatok befogadását követően választ a közreműködő szervezet az IH által jóváhagyott szakértőkből a befogadott pályázatok darabszámához szükséges szakértőt, akivel megbízási szerződést köt a pályázatok értékelésére.

 

Forrás: http://www.eszakalfold.hu