palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Pályázat Halmozottan Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Kollégiumi-Szakiskolai Programjában való részvételre

okm pályázatokAz Oktatási és Kulturális Minisztérium pályázatot hirdet a 2009/2010. tanév rendjéről szóló 24/2009. (V. 25.) OKM rendelet alapján a 2009/2010. tanévben 8. évfolyamon tanuló diákok, valamint azon tanulók számára, akik alapfokú végzettség hiányában kívánnak bekapcsolódni a szakképzésbe a Halmozottan Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Kollégiumi-Szakiskolai Programjában való részvételre.


A programba jelentkezhet minden olyan tanuló, aki

  1. tanulói jogviszonyban áll, a szakiskola kilencedik évfolyamára jelentkezik, és egyúttal kollégiumi ellátást is kér, vagy
  2. a közoktatási törvény 27. §-ának (8) bekezdése alapján felzárkóztató oktatásban kíván részt venni, és egyúttal kollégiumi ellátást is kér, és
  3. az e pontban meghatározott valamelyik feltételnek megfelel:
    1. halmozottan hátrányos helyzetű(a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 121. § 14. pontja szerint halmozottan hátrányos helyzetű, akinek családi körülményei, szociális helyzete miatt a jegyző rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságát megállapította és a törvényes felügyeletet ellátó szülője − a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben szabályozott eljárásban tett önkéntes nyilatkozata szerint − a tankötelezettség beállásának időpontjábanlegfeljebb az iskola nyolcadik évfolyamán folytatott tanulmányait fejezte be sikeresen, halmozottan hátrányos helyzetű az a gyermek, az a tanuló is, akit tartós nevelésbe vettek),
    2. a Gyvt. 52. §-a szerint gyermekvédelmi szakellátás otthont nyújtó ellátási formájában részesülő átmeneti nevelésbe vett, vagy a programba történő jelentkezés időpontjában ideiglenes hatállyal elhelyezett.

A program célja:
Az Arany János Kollégiumi-Szakiskolai Program célja, hogy a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók eredményesen tanulhassanak a szakiskolában.
A program célja továbbá, hogy a tanulók számára szakiskolai tanulmányaikhoz a kollégium keretei között inkluzív pedagógiai környezetet biztosítson, gondoskodjon a szociális hátrányok kompenzálásáról, valamint hatékonyan támogassa a lemorzsolódás csökkenését, illetve szakmához jutásukat.
A Programban szakiskolás tanulókat is ellátó kollégiumok vállalnak felelősséget azért, hogy a program célcsoportjához tartozó, meghatározott számú gyermeket szakiskolában, nappali rendszerű iskolai oktatásban tanuló osztályokban államilag elismert, piacképes szakképesítéshez segítsék.
A kollégiumok felelőssége különösen a Programba való bekerülés és a pályaorientációval támogatott előrehaladás, a képző intézménnyel való tanári és szülői együttműködés megszervezése és megvalósítása a diákok lemorzsolódásának elkerülése érdekében. A programról további tájékoztatást nyújt a www.ajkszp.hu honlap.

Pályázni a Programban résztvevő, a jelen felhívás 3. sz. mellékletében felsorolt szakiskolákba lehet.

A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázat hiánytalanul kitöltött űrlapjait. Az űrlapok beszerezhetőek a programban résztvevő intézményekben, vagy letölthetők az Oktatási és Kulturális Minisztérium honlapjáról (lent), illetve a Program honlapjáról (www.ajkszp.hu)

A pályázat kötelező mellékletei:

  • szülői nyilatkozat (1. sz. melléklet)
  • a tanuló személyi adatlapja (2. sz. melléklet)

A pályázatot legkésőbb 2010. február 19-ig (a postára adást igazoló bélyegző dátuma) postai úton kell eljuttatni a 3. sz. mellékletben szereplő intézmények közül kiválasztott szakiskola címére.

A borítékra kérjük, írják rá: „Halmozottan Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Kollégiumi-Szakiskolai Programja”.

A pályázatokat a kiválasztott szakiskola és a vele együttműködő kollégium közösen bírálja el és a pályázat eredményéről 2010. március 16-ig tájékoztatják a jelentkezőket. A határidőn túl érkezett pályázatokat az intézmények nem értékelik.

A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítást kaphatnak a programban résztvevő intézmények igazgatóitól vagy az Arany János Programiroda vezetőjétől − Tolnai Józseftől − a következő telefonszámon 06-1-235-7299, illetve e-mail címen: ajp@ofi.hu.

A Program leírása letölthető:
Halmozottan Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Kollégiumi-Szakiskolai Programja

Forrás: OKM