palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Pályázat kábítószerügyi Egyeztető Fórumok működési feltételeinek biztosítására, valamint a drogprobléma kezelését célzó helyi stratégiák megvalósulásának előmozdítására

ncsszi pályázatokPályázat kábítószerügyi Egyeztető Fórumok működési feltételeinek biztosítására, valamint a drogprobléma kezelését célzó helyi stratégiák megvalósulásának előmozdítására

Pályázat kódja: KAB-KEF-11

A pályázat célja: Általános cél, hogy a KEF-ek multidiszciplináris teamként, a helyi közösségi színtereken zajló, a drogfogyasztás jelenségkörére reagáló tevékenységek elősegítése érdekében, a területén működő intézmények és a helyi közösség bevonásával legyenek képesek:

 1. a térségben adódó egyes szolgáltatási területekhez kapcsolódó (drogprevenciós, egészségfejlesztési, kezelési, ellátási, és kínálatcsökkentési) szükségleteket felmérni és megoldási javaslatokat kidolgozni.
 2. az egyes szolgáltatási területekhez kapcsolódó programok lebonyolítását kezdeményezni és megvalósítását összehangolni,
 3. az egyes szolgáltatási területeken belül prioritásokat felállítani,
 4. a szolgáltatási területekhez kapcsolódó helyi tevékenységek, programok, fejlesztések megvalósulását koordinálni.
 5. éves cselekvési terv elkészítésére, annak a végrehajtására, az egyes tevékenységek, programok koordinálására valamint az éves tevékenység értékelésére.

A fenti célok megvalósítását az alábbi három pályázati kategória szolgálja:

„A kategória”: Koordinációs tevékenység támogatása

Általános cél, hogy a KEF-ek multidiszciplináris teamként, a területen működő intézmények és a helyi közösség bevonásával legyenek alkalmasak

 • helyzetfelmérés készítésére, mely alapján a KEF akciótervet munkál ki a szenvedélyproblémák megelőzésére és kezelésére,
 • a térségben adódó szükségletekre való reagálásra,
 • a szükséges cselekvési lépések meghatározására, azok összehangolására,
 • prioritások felállítására,
 • az aktuális éves cselekvési tervben szereplő tevékenységek, programok, fejlesztések megvalósulásának koordinálására,
 • a KEF saját munkatervének elkészítésére és az abban szereplő feladatok ellátására,
 • képzés és szervezetfejlesztés lebonyolítására.

„B kategória”: Kábítószer prevenciós programok, általános, célzott és javallott komplex prevenciós tevékenységek kezdeményezésének támogatása.

Általános cél, hogy a KEF-ek multidiszciplináris teamként, a helyi közösségi színtereken zajló drogprevenciós és egészségfejlesztési tevékenység elősegítése érdekében, a területén működő intézmények és a helyi közösség bevonásával legyenek képesek:

 • a szükséges lépéseket kezdeményezni, összehangolni és prioritásokat meghatározni,
 • a droghasználat megelőzése területén olyan programokat kezdeményezni, melyek a prevenciós színtereken a szakmai szervezetek együttműködésén alapulnak,
 • olyan programokat kezdeményezni, amelyek a térségben adódó drogprevenciós és egészségfejlesztési szükségletekre reagálnak,
 • drogprevenciós és egészségfejlesztési tevékenységek, programok, fejlesztések megvalósulását koordinálni.

„C kategória”: A  szenvedélybetegek felépülési folyamatát, a kábítószer-probléma kezelését és a problémás droghasználókat ellátó intézményrendszer fejlesztését célzó programok támogatása.

Általános cél, hogy a kábítószer-problémával összefüggésben a kezelés és ellátás területén a helyi intézmények és közösség bevonásával a KEF-ek multidiszciplináris teamként legyenek képesek:

 • a kezelés és ellátás területén olyan programokat kezdeményezni, melyek a szakmai szervezetek és kezelő intézmények együttműködésében, a szerhasználattal összefüggő egyéni és közösségi ártalmak csökkentését, valamint a helyi ellátórendszer fejlődését segítik elő,
 • a térségben adódó fejlesztési szükségleteket felmérni, kezelésükre javaslatot kidolgozni,
 • a prioritásokat meghatározni és a tervezett tevékenységek, programok, fejlesztések megvalósulását koordinálni,
 • olyan programok kezdeményezésére, amelyek segítik a bűnüldöző és büntető-, igazságszolgáltatási intézmények fokozottabb együttműködését a szociális- és egészségügyi szférában tevékenykedőkkel, annak érdekében, hogy a drogfogyasztók ellátásokba és támogató programokba kerüljenek.

A rendelkezésre álló keretösszeg: A pályázatok támogatására rendelkezésre álló keretösszeg 50 000 000 Ft, azaz ötvenmillió forint a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvény XX. Nemzeti Erőforrás Minisztérium  fejezet 20/14/00/00 címrendi besorolású „A kábítószer-fogyasztás megelőzésével kapcsolatos feladatok” megnevezésű fejezeti kezelésű előirányzat (ÁHT: 228653) terhére.

A három pályázati kategória közötti forrásarányok meghatározása a beérkezett pályázatok mennyisége és minősége (a Nemzeti Drogmegelőzési Iroda előminősítése és a bírálat eredménye) alapján történik.

A pályázaton igényelhető támogatás összege és formája: Az „A” kategóriában legalább 100 000 Ft és legfeljebb 500 000 Ft, a „B” és „C” kategóriákban legalább 300 000 Ft és legfeljebb 1 000 000 Ft vissza nem térítendő támogatás igényelhető. A Pályázó által kötelezően biztosítandó önrész mértéke 10%.

A támogatás mértéke: A pályázott támogatás mértéke maximum a projekt elszámolható összes költségének 90%-a lehet. A pályázó által biztosítandó saját forrás minimum a bekerülési költségek 10%-a. A saját forrás legalább 50%-ának, vagy az összköltség 5%-ának készpénzben kell rendelkezésre állnia, a fennmaradó részt fedezhetik társadalmi (önkéntes) munka, dologi feltételek vagy szolgáltatás biztosításának forintosított értékével.

Nem tekinthető saját forrásnak az államháztartás alrendszereitől kapott támogatás. (A saját forrás részletes meghatározását a Pályázati Útmutató 18. pontja tartalmazza.)

A támogatás folyósítása: A támogatás folyósítása egy összegben, előfinanszírozás formájában történik.

Támogatási időszak: A Pályázó által a pályázatban megjelölt, 2011. szeptember 1. és 2012. május 15. közé eső időszak.

Beadható pályázatok száma: Jelen pályázati felhívásra egy Pályázó kategóriánként csak egy pályázatot nyújthat be.

A Pályázók köre: Jelen pályázati kiírás keretében az alábbi pontokban meghatározottak szerint nyújtható be pályázat mind a három alkategória esetén.

 • helyi önkormányzatok (budapesti kerületi, városi, megyei jogú városi és megyei – kivéve kisebbségi önkormányzatok),
 • önkormányzati fenntartású intézmények
 • önkormányzati társulások (kistérségi KEF esetén) vagy
 • közhasznú és kiemelkedően közhasznú társadalmi szervezetek (csak regionális KEF esetén)

Továbbá, amelyek – a Pályázatkezelő internetes Pályázatkezelő rendszerében (Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet Pályázatkezelő Rendszere) regisztráltak.

A pályázatok benyújtásának módja és helye: A pályázatot kizárólag elektronikus úton lehet benyújtani a Pályázatkezelő által működtetett Pályázatkezelő Rendszer szoftveren keresztül. Az internetes pályázati űrlapot a Pályázati Felhívásban és a Pályázati Útmutatóban közölteknek megfelelően hiánytalanul, a kérdésekre választ adva és az ott megjelölt elektronikus mellékletek becsatolásával kell benyújtani.

A pályázat benyújtását megelőzően minden Pályázónak www.ncsszi-pr.hu honlapon regisztrálnia kell magát a Pályázatkezelő Rendszerben, melyhez rendelkeznie kell egy érvényes elektronikus levélcímmel (e-mail cím). A regisztrációval és a Regisztrációs nyilatkozat benyújtásával kapcsolatos információkat a Pályázati Útmutató 5. pontja tartalmazza.

A pályázatok benyújtásának határideje: Az internetes pályázatok beadási határideje mindhárom kategória esetén: 2011. szeptember 30. 24.00 óra

Pályázatkezelő

Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet
1134 Budapest, Tüzér u.33-35.
Telefon: (06-1) 237 6782
Fax: (06-1) 237 6782
palyazat@ncsszi.hu

Letölthető dokumentumok

Pályázati felhívás Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok (KEF-ek) működési feltételeinek biztosítására

További információk
A Pályázati Felhívás és a Pályázati Útmutató letölthető a www.ncsszi.hu, a www.kormany.hu/hu/nemzeti-eroforras-miniszterium honlapokról.

A pályázattal kapcsolatban további információkat a Pályázatkezelő ügyfélszolgálatától kaphatnak az (1) 237 6782-es telefonszámon, valamint az palyazat@ncsszi.hu e-mail címen

Forrás: Kormányzati portál