palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Pályázat kulturális esemény megvalósítására

playliveA Play Live (Élőben Játssz) Alapítvány pályázatot hirdet kulturális esemény megvalósításának támogatására.  A Play Live Alapítvány a színvonalas élő zenei produkciók támogatása és népszerűsítése céljából született meg. Célunk egy olyan kulturális közeg patronálása mely nem csak szórakoztat, de értéket is közvetít, mindezt természetesen a zenén keresztül.

A beküldött pályázatokat alapítványunk kuratóriuma bírálja el. Figyelembe vesszük, hogy a támogatni kívánt eseménynek ki a célközönsége, mekkora a hatóköre, megvalósítható és fenntartható-e.  Pályázatunk szigorúan politika és marketing tevékenység mentes, az ilyen jellegű, események tárgytalanok és nem vehetnek részt a pályázaton.  Mindemellett szívesen látunk olyan pályaműveket melyek egyéni, de megvalósítható elképzeléseket tartalmaznak és egyeznek szervezetünk szellemiségével.

Pályázhat: Gazdasági társaság, civil szervezet, magyarországi székhelyű és határon túli alapítvány, egyesület, magyarországi és határon túli természetes személy, egyéni vállalkozó, szervezet, intézmény

Igényelhető támogatás összege: minimum 100.000 Ft – maximum 500.000 Ft

A pályázat keretösszege:  500.000 Ft azaz ötszázezer forint

Támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás

Finanszírozás módja: elő- és utófinanszírozás

Pályázati cél megvalósításának időtartama: 2014.05.01.-2014.12.31.

Saját forrás biztosítása: A pályázó részére kötelező saját forrás biztosítását és igazolását a kuratórium nem írja elő.

Az alábbi jogcímekre igényelhető a támogatás:

 • előadói tiszteletdíj,
 • szerzői jogdíj,
 • eszközbérlés,
 • technikai költség,
 • terembérleti díj,
 • utazási költség,
 • szállásköltség,
 • nyilvánosságot biztosító tevékenységek költsége

Pályázati feltételek

Egy pályázó több pályázatot is beadhat. Amennyiben ugyanazon pályázó több pályázatot nyújt be, a nevezési díj összegét pályázatonként köteles megfizetni, azaz minden benyújtott pályázat után külön-külön fizetendő nevezési díj.  

A pályázó a pályázati adatlap aláírásával elfogadja a Play Live (Élőben Játssz) Alapítvány érvényes pályázati szabályzatát.

A pályázat benyújtásának módja

A Pályázati Adatlap sem tartalmában, sem alakjában nem változtatható. A pályázatot a hiánytalanul, azaz a Pályázati Adatlap minden releváns kérdésére választ adva, magánszemélyek esetében aláírással, vagy szervezetek, gazdasági társaságok esetében cégszerű aláírással ellátva kell benyújtani. Az elektronikus úton benyújtott pályázati adatlapot számítógéppel kérjük kitölteni.

A pályázati adatlaphoz csatolni kell a bírósági nyilvántartásba vételről szóló kivonatot, társasági szerződést vagy alapító okiratot (másolatban), természetes személy esetén a személyigazolvány, lakcímkártya és adókártya fénymásolatát. Továbbá csatolni kell a nevezési díj megfizetését igazoló dokumentumot.

A pályázatot postai és elektronikus példányban, e-mailen is, pdf formátumban, egy dokumentumban, el kell juttatni az Alapítvány számára. Az elektronikusan benyújtott dokumentum címe a pályázó neve nagybetűvel. Pl.: MINTA TAMÁS.

Kérjük, ellenőrizze a kitöltött adatokat, illetve győződjön meg a kitöltés sikerességéről. A postai borítékon fel kell tüntetni a „kultúra” jelszót. E-mailen történő pályázat benyújtásánál a tárgy mezőbe kérjük beírni a „kultúra” jelszót.

Postai úton: 1156 Budapest, Nyírpalota út 42. 2/6.
E-mailben: playlivealapitvany@gmail.com

A benyújtás határideje: 2014. június 5. éjfél

Határidőben benyújtott pályázatnak az a pályázat minősül, melyet a határidőig e-mail útján megküldtek, és a határidő napján postára adtak.

A határidőn túl nincs lehetőség pályázatot benyújtani, a határidőn túl benyújtott pályázat érvénytelen.

Nevezési díj: A pályázaton való indulás feltétele a nevezési díj befizetése. A pályázó nevezési díj címen 12.700 Ft-ot köteles befizetni a pályázat benyújtásával egyidejűleg. A pályázathoz csatolni kell a nevezési díj befizetését igazoló bizonylat másolatát.

A nevezési díj megfizetésének elmulasztása, illetve az előírtnál alacsonyabb mértékű teljesítése a pályázat érvénytelenségét vonja maga után. A nevezési díj a döntés eredményétől függetlenül nem kerül visszafizetésre. Érvénytelen pályázat esetén sem kerül visszafizetésre a nevezési díj.

Nevezési díj megfizetésének rendje:

A nevezési díjat banki átutalással (átutalási megbízáson/elektronikus utalással), vagy postai (rózsaszín) csekken kell az Play Live (Élőben Játssz) Alapítvány 10103881-04781200-01003006 pénzforgalmi jelzőszámú számlára teljesíteni.

Az átutalási megbízáson, vagy elektronikus utalással kezdeményezett fizetés esetén a befizetést igazoló bizonylat közleményrovatában kérjük feltüntetni a pályázó (szervezet) nevét.

A pályázat elbírálása: A pályázatokat a Play Live Alapítvány kuratóriuma a pályázati felhívásban meghatározott benyújtási határidőtől számított 30 munkanapon belül elbírálja. A kuratórium döntését valamennyi elbírálási szempont együttes figyelembevételével, szabad mérlegeléssel hozza meg, döntéséről a pályázók a döntést követő legkésőbb 10 munkanapon belül e-mail fiókjukon keresztül értesítést kapnak.

Elbírálás szempontjai:

 • projekt hatóköre, mérete,
 • projekt nyilvánossága,
 • projekt technikai színvonala,
 • projekt szakmai színvonala,
 • költségvetés részletessége, indokoltsága,
 • projekt fenntarthatósága,
 • pályázati kiírás szerinti formai követelmények betartása.

Eredményhirdetés dátuma: 2014. július 18.

A kuratórium által támogatott pályázat megvalósítására, a Play Live Alapítvány a támogatottal Támogatási megállapodást köt, a támogatási döntéstől számított 30 munkanapon belül.

A pályázaton minimum egy (500.000 Ft) maximum öt (nyertes pályázónként 100.000 Ft) pályázó nyerheti el a támogatást.

Letölthető dokumentum

pályázati kiírás

pályázati adatlap

Érdeklődni lehet: playlivealapitvany@gmail.com

LINK: http://www.playlivealapitvany.eu/