palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Pályázat Magyarországi diplomák ukrajnai honosításának támogatására

A Magyar Köztársaság Nemzeti Erőforrás Minisztériuma és a Balassi Intézet közösen pályázatot hirdet Magyarországon szerzett felsőfokú oklevelek (diplomák) és PhD/DLA fokozatok ukrajnai honosításának támogatására ukrán állampolgárságú, magyar nemzetiségű személyek számára a 2011. évben

 

A pályázati kiírás tartalmát a Magyar Köztársaság Nemzeti Erőforrás Minisztériuma a tárca által működtetett Határon Túli Magyar Ösztöndíj Tanáccsal és a Kárpátaljai Magyar Ösztöndíj Tanáccsal együttműködve dolgozza ki, a pályázatot a Beregszászi Agora Információs Központ és a Balassi Intézet lebonyolítói közreműködésével hirdeti meg.

Általános tudnivalók:

 • A Magyar Köztársaság Nemzeti Erőforrás Minisztériuma és a Kárpátaljai Magyar Ösztöndíj Tanács a támogatásokkal a szülőföldi értelmiség utánpótlását kívánja támogatni.
 • A pályázat XX. NEFMI költségvetési fejezethez tartozó fejezeti kezelésű előirányzatok 2011. évi felhasználásának szabályairól szóló 54/2011. (IX.1.) NEFMI rendeletben (továbbiakban: Rendelet) foglaltak alapján került kiírásra. A Rendeletnek, valamint a Magyar Köztársaság egyéb vonatkozó jogszabályainak – így különösen az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendeletnek – a rendelkezései a pályázati eljárás valamennyi szakaszában alkalmazandók.
 • A pályázathoz rendelkezésre álló pénzügyi forrás a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvény 1. melléklete, XX. Nemzeti Erőforrás Minisztérium fejezet 20/05/18/1 Határon túli oktatási feladatok támogatása fejezeti kezelésű előirányzata (Áht. azonosító: 295 002). Jelen pályázaton rendelkezésre álló pénzügyi forrás összege 500.000,- forint.
 • A támogatással és támogatottakkal kapcsolatos adminisztratív feladatokat és a magyarországi kapcsolattartást a Balassi Intézet és a Beregszászi Agora Információs Központ látja el.
 • Egy pályázó egyidejűleg, az alább felsorolt pályázati kategóriák közül csak egyre nyújthat be pályázatot. Egy pályázati kategórián belül egy pályázó csak egy diploma (oklevél) vagy fokozat sikeres honosításáért támogatható.

A pályázó a pályázaton való részvétellel elfogadja a következőket:

 • Kizárható az a pályázó, aki az adatlapon valótlan, hamis adatot szolgáltat, ilyen nyilatkozatot tesz a pályázat benyújtásakor, illetve valamely a pályázat elbírálását érintő valós tényt, adatot elhallgat.
 • Az értékeléshez pontosítás, további adat, információ, dokumentum kérhető, amely csatolandó a pályázathoz.
 • A beérkezett pályázatok értékelését követően a nyertes pályázókra a Kárpátaljai Magyar Ösztöndíj Tanács tesz javaslatot a Határon Túli Magyar Ösztöndíj Tanácsnak. A Kárpátaljai Magyar Ösztöndíj Tanács a javaslatát
 • elsősorban a honosított diplomáknak (okleveleknek) és fokozatoknak szülőföldön történő hasznosulása alapján – különös tekintettel a jelen pályázati felhívásban a pályázati feltételeknél meghatározott előnyben részesítésről szóló kitételekre;
 •  másodsorban az 1. és 2. pályázati kategóriák esetében az egyetemi/főiskolai záró- vagy államvizsga jegyek átlaga és a szakdolgozat (diplomamunka) minősítése alapján; a 3. pályázati kategória esetében a PhD/DLA fokozat minősítése alapján alakítja ki. Az elbírálás során a Kárpátaljai Magyar Ösztöndíj Tanácsnak lehetősége van a pályázatok tudományterületi bontásban történő rangsorolására is.
 • A Kárpátaljai Magyar Ösztöndíj Tanács (melynek elnöke: Dr. Orosz Ildikó) és a Határon Túli Magyar Ösztöndíj Tanács (melynek elnöke: Gyetvai Árpád, a Nemzeti Erőforrás Minisztérium Oktatásért Felelős Államtitkári Kabinet Külhoni Magyarok Osztályának osztályvezetője; tagjai: Dr. Bohony Pál, a Szlovákiai Magyar Ösztöndíj Tanács elnöke; Csapó Nándor, a Horvátországi Magyar Ösztöndíj Tanács elnöke; Dr. Orosz Ildikó, a Kárpátaljai Magyar Ösztöndíj Tanács elnöke, Dr. Péics Hajnalka, a Vajdasági Magyar Ösztöndíj Tanács elnöke; Dr. Soós Anna, az Erdélyi Magyar Ösztöndíj Tanács elnöke; Wurst Erzsébet, a nyugati szórvány magyar közösségek képviselője; Dr. Richly Gábor, a Balassi Intézet főigazgató-helyettese; Hógenburg Tamás, a Balassi Intézet Márton Áron Szakkollégium igazgatója; Masát Ádám, a Balassi Intézet Hungarológia Tagozatának vezetője; és Benked László, a Nemzeti Erőforrás Minisztérium Oktatásért Felelős Államtitkári Kabinet Külhoni Magyarok Osztályának ösztöndíj referense) a szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény oktatást érintő rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 47/2001. (XII. 29.) OM rendelet 2. § (2) és (3) bekezdése alapján a Nemzeti Erőforrás Minisztérium véleményező, javaslattevő szervezetei, melyek tagjait a szaktárca kérte fel.
 • A Kárpátaljai Magyar Ösztöndíj Tanács ülését követően a pályázati elbírálás eredményéről a Beregszászi Agora Információs Központnál lehet érdeklődni. A Kárpátaljai Magyar Ösztöndíjtanács pályázati elbírálási eredményéről a Beregszászi Agora Információs Központ a pályázó által megadott e-mail címre értesítést küld a pályázó részére az ülést követő 2 munkanapon belül. Az elbírálás során vélelmezett jogsértés vagy az elbírálási szabályrendszer megsértése esetén a Kárpátaljai Magyar Ösztöndíj Tanács javaslata ellen a pályázó a Határon Túli Magyar Ösztöndíj Tanácshoz nyújthat be panaszt, melynek időpontjáról a Beregszászi Agora Információs Központnál érdeklődhet.
 • A pályázatokról a döntést a Kárpátaljai Magyar Ösztöndíj Tanács és a Határon Túli Magyar Ösztöndíj Tanács javaslatának – mely tartalmazza a Határon Túli Magyar Ösztöndíj Tanácshoz benyújtott panaszokat és azok elbírálását is – figyelembe vételével Dr. Hoffmann Rózsa, a Magyar Köztársaság Nemzeti Erőforrás Minisztériumának oktatásért felelős államtitkára hozza meg 2011. december 31-ig. A döntéssel szemben fellebbezésnek nincs helye, azonban a pályázó a nemzeti erőforrás miniszterhez kifogást nyújthat be, ha a pályázati eljárás, a pályázat befogadása vagy a pályázati döntés jogszabálysértő. A pályázónak a kifogás benyújtásakor az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet 131. §-ában meghatározottak szerint kell eljárnia.
 • A támogatást elnyert pályázókkal a Balassi Intézet a döntést követő 30 napon belül személyenként szerződést köt, amely tartalmazza a támogatott jogait, valamint a támogatottnak a támogató felé teljesítendő beszámolási, illetve az alábbi adatokra (és azok megváltozására) vonatkozó adatszolgáltatási és tájékoztatási kötelezettségeit:
  • a pályázó személyes adatai (név, lakcím, azonosító okmány száma);
  • idegenrendészeti státusza (különös tekintettel pl. a letelepedési engedély megszerzésére);
  • elérhetőségi címének, egyéb elérhetőségének (pl. e-mail cím) bejelentése, illetve ezen elérhetőségeinek megváltozása.

  A pályázók pályázatuk benyújtásával hozzájárulnak a pályázati adatlapon szereplő személyes adataiknak a Beregszászi Agora Információs Központ, a Nemzeti Erőforrás Minisztérium, a Balassi Intézet, valamint a fentiekben meghatározott döntés-előkészítő testületek és döntéshozók általi kezeléséhez a döntéshez szükséges ideig. A nyertes pályázók pályázatuk benyújtásával továbbá hozzájárulnak a pályázati adatlapon szereplő személyes adatainak a Beregszászi Agora Információs Központ, illetve a Nemzeti Erőforrás Minisztérium, valamint a Balassi Intézet általi, a támogatás folyósításához szükséges kezeléséhez a támogatott jogviszony időtartama alatt. Az adatszolgáltatási kötelezettség nem teljesítése a támogatott jogviszony megszűnését vonja maga után.

  • A támogatást elnyerő pályázó részére a Balassi Intézet folyósítja a tanulmányi támogatást. A támogatott tudomásul veszi, hogy külföldi illetőségű adóalanynak minősül, és a támogatási szerződésből származó jövedelmét az illetősége szerinti országban a helyi adójogszabályoknak megfelelően – szükség szerint – bejelenteni és az azt terhelő adót befizetni köteles. A megítélt ösztöndíjat az ösztöndíjazó időlegesen felfüggesztheti, vagy véglegesen megszüntetheti, illetve az ösztöndíjas az ösztöndíj, vagy annak egy része visszafizetésére kötelezhető, amennyiben az ösztöndíjas a pályázati felhívásban, az ösztöndíjszerződésben vagy a vonatkozó jogszabályban foglaltakat megszegi. Amennyiben az ösztöndíjast az ösztöndíj (vagy annak egy részének) visszafizetésére kötelezik, akkor az ösztöndíj Ptk. szerinti kamattal megnövelt összegét kell visszafizetnie. A kamatszámítás kezdő időpontja a visszafizetendő ösztöndíj első alkalommal történt folyósításának napja, utolsó napja a visszafizetési kötelezettség teljesítésének napja.
  • A pályázaton támogatást nyert pályázók névsora nyilvános. A pályázó a pályázaton való részvétellel hozzájárul ahhoz, hogy neve a támogatás elnyerése esetén nyilvánosságra kerüljön a www.martonaron.hu honlapon, illetve tudomásul veszi, hogy a szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény 26. §-a alapján a Magyar Köztársaság Nemzeti Erőforrás Minisztériuma és a Balassi Intézet tájékoztatást küld a pályázattal kapcsolatos adatokról a Bethlen Gábor Alap által működtetett, a szomszédos államokban élő magyaroknak nyújtott támogatások központi nyilvántartása részére.

  Pályázhat minden olyan ukrán állampolgárságú, magyar nemzetiségű személy, aki

  • valamely magyarországi felsőoktatási intézményben (Magyarországon vagy határon túli kihelyezett képzési helyen) megszerzett
  • felsőoktatási alapképzéses (bachelor /BA, BSc/) vagy főiskolai szintű diplomáját (oklevelét); vagy
  • felsőoktatási egységes, osztatlan képzéses (mesterfokozatot nyújtó vagy egyetemi szintű), vagy mesterképzéses (MA, MSc), vagy kiegészítő alapképzéses (egyetemi szintű) diplomáját (oklevelét) a 2010. december 1-től 2011. november 30-ig terjedő időszakban illetve
 • valamely magyarországi felsőoktatási intézmény doktori (PhD/DLA) képzésében szerzett fokozatát 2010. december 1-től 2011. november 30-ig terjedő időszakban Ukrajnában az illetékes állami hivatalnál* sikeresen honosítatta (elismertette, nosztrifikáltatta).
 • * Ukrajna Oktatási Minisztériumának Akkreditálási, Licenzálási és Nosztrifikálási Hivatala, vagy Ukrajna Felsőfokú Atesztálási Bizottsága (VAK), illetve annak jogutódja.

  A pályázásból kizáró általános feltételek:

  • Nem pályázhatnak a szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény hatálya alá nem tartozó személyek.
  • Nem pályázhatnak a Magyarországon állandó lakcímmel rendelkező személyek.
  • Nem részesülhetnek támogatásban azok a személyek, akik diplomájukat vagy doktori fokozatukat a 2010. december 1-től 2011. november 30-ig terjedő időszakban csak ideiglenesen tudták honosítatni (a honosításról az illetékes ukrajnai állami hivatal olyan okiratot állított ki, mely a diplomát/fokozatot csak ideiglenesen ismeri el).
  • Nem részesülhetnek támogatásban azok a személyek, akik egyetemi/főiskolai diplomájuk vagy doktori (PhD/DLA) fokozatuk ukrajnai honosítására a 2010. december 1. – 2011. november 30-ig terjedő időszakban más nemzetközi egyezményen alapuló, vagy más magyar állami, illetve közalapítványi ösztöndíjban, támogatásban részesültek.
  • Nem részesülhetnek támogatásban azok a személyek, akik a Magyar Köztársaság Nemzeti Erőforrás Minisztériuma és a Balassi Intézet által a Magyarországon szerzett felsőfokú oklevelek (diplomák) és PhD/DLA fokozatok ukrajnai honosításának támogatására ukrán állampolgárságú, magyar nemzetiségű személyek számára 2009., vagy 2010. évben meghirdetett pályázaton támogatást nyertek.

  Pályázati kategóriák és további pályázati feltételek:

  1. Magyarországi felsőoktatási alapképzéses (bachelor /BA, BSc/) vagy főiskolai szintű diplomák (oklevelek) honosításának támogatása

  Azon személyek pályázhatnak, akik magyarországi felsőoktatási intézményben szerzett felsőoktatási alapképzéses (bachelor /BA, BSc/) vagy főiskolai szintű diplomájukat Ukrajnában 2010. december 1-től 2011. november 30-ig terjedő időszakban sikeresen honosítatták (azaz a diploma sikeres honosításáról /nosztrifikálásáról/ szóló, az ukrajnai illetékes állami hivatal részéről kibocsátott okirat kelte /dátuma/ a fenti időszakba esik), és a 2009. vagy 2010. években meghirdetett pályázaton nem nyertek el támogatást.

  A támogatás összege személyenként 50.000,- Ft, azaz ötvenezer forint.

   

  1. Magyarországi felsőoktatási egységes, osztatlan képzéses (mesterfokozatot nyújtó vagy egyetemi szintű), vagy mesterképzéses (MA, MSc), vagy kiegészítő alapképzéses (egyetemi szintű) diplomák (oklevelek) honosításának támogatása

  Azon személyek pályázhatnak, akik magyarországi felsőoktatási intézményben szerzett felsőoktatási egységes, osztatlan képzéses (mesterfokozatot nyújtó vagy egyetemi szintű), vagy mesterképzéses (MA, MSc), vagy kiegészítő alapképzéses (egyetemi szintű) diplomájukat Ukrajnában 2010. december 1-től 2011. november 30-ig terjedő időszakban sikeresen honosítatták (azaz a diploma sikeres honosításáról /nosztrifikálásáról/ szóló, az ukrajnai illetékes állami hivatal részéről kibocsátott okirat kelte /dátuma/ a fenti időszakba esik), és a 2009. vagy 2010. években meghirdetett pályázaton nem nyertek el támogatást.

  A támogatás összege személyenként 75.000,- Ft, azaz hetvenöt-ezer forint.

  1. Magyarországi felsőoktatási intézmény doktori (PhD/DLA) képzésében szerzett doktori fokozatok honosításának támogatása

  Azon személyek pályázhatnak, akik magyarországi felsőoktatási intézményben korábban szerzett tudományos PhD fokozatukat, illetve művészeti területen a tudományos fokozatnak megfelelő művészeti DLA fokozatukat Ukrajnában 2010. december 1-től 2011. november 30-ig időszakban sikeresen honosítatták (azaz a fokozat sikeres honosításáról /nosztrifikálásáról/ szóló, az ukrajnai illetékes állami hivatal részéről kibocsátott okirat kelte /dátuma/ a fenti időszakba esik), és a 2009. vagy 2010. években meghirdetett pályázaton nem nyertek el támogatást.

  A támogatás összege személyenként 150.000,- Ft, azaz százötvenezer forint.

  Mindhárom (1. 2. és 3.) pályázati kategóriára vonatkozó további pályázati feltételek:

  A pályázatok elbírálásában kiemelt előnyben részesítendők a szülőföldi (ukrajnai) III.-VI. szintű akkreditált állami felsőoktatási intézményben főállásban (munkaviszonyban vagy megbízási szerződéssel) magyar nyelven órarend szerinti oktatói tevékenységet folytató pályázók. A pályázatok elbírálása során előnyben részesítendők még

  • a szülőföldi (ukrajnai) III.-VI. szintű akkreditált állami felsőoktatási intézményben óraadóként magyar nyelven, illetve főállásban vagy óraadóként nem magyar nyelven órarend szerinti oktatói tevékenységet folytató pályázók;
  •  a szülőföldi (ukrajnai) közoktatásban (általános vagy középiskolában) főállásban tanítói, tanári tevékenységet folytató pályázók.

  A pályázatokat 2011. november 23-től lehet benyújtani.

  Kérjük, hogy amennyiben lehetősége van rá, a pályázati adatlap kitöltése előtt 2011. december 9-ig regisztráljon a http://sao.bbi.hu/login/registration ügyfélkapu oldalon! A regisztráció a pályázati folyamat, valamint sikeres pályázat esetén a támogatás folyósításának folyamatát könnyíti meg. A regisztráció eredményeként a pályázó 2 napon belül „NEPTUN” kódot kap, melyet kérjük, szíveskedjen feltüntetni a pályázati adatlapon! A regisztráció nem kötelező.

  Letölthető dokumentum

  pályázat_diploma-ukrajnai-honositasa_20111117

  A pályázatok beadásának és postai beérkezésének határideje: 2011. december 19. helyi idő szerint 13.00 óra (közép-európai idő /CET/ szerint 12.00 óra).

  Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy hiánypótlásra nincs lehetőség!

  A pályázatokat személyesen vagy – ajánlott küldeményként– postai úton kérjük eljuttatni az alábbi címre:

  “GENIUS” Jótékonysági Alapítvány,
  Agora Információs Központ

  Cím: Beregszász, Kossuth tér 6., Pf. 33.

  Az érdeklődők az alábbi címen és telefonszámon kaphatnak további részletes felvilágosítást a pályázatról, a pályázati adatlapról (mely beszerezhető lesz ugyanitt), valamint a szerződésről:

  “GENIUS” Jótékonysági Alapítvány,
  Agora Információs Központ

  Cím: Beregszász, Kossuth tér 6., Pf. 33.
  Tel.: 00 380-31-41-243-43/ 153 mellék
  Fax: 00 380-31-41-234-62
  E-mail: agora@kmf.uz.ua

  Pályázni a Beregszászi Agora Információs Központban beszerezhető, és az Internetről (www.martonaron.hu) is letölthető pályázati adatlapon lehet.

  A Kárpátaljai Magyar Ösztöndíj Tanács a Beregszászi Agora Információs Központhoz határidő után beérkezett ill. a formailag hibás, pontatlanul vagy olvashatatlanul benyújtott és hiányos pályázatokat nem veszi figyelembe. A pályázat eredményéről szóló írásos értesítés a döntést követően 7 munkanapon belül postai feladásra kerül.

  Szükséges mellékletek, igazolások

  Kötelezően csatolandó mellékletek:

  • pontosan és olvashatóan kitöltött pályázati adatlap (A pályázati adatlap adatainak meg kell egyeznie a mellékletben szereplő adatokkal!) a hozzátartozó nyilatkozattal együtt. Kérjük, az adatlapon lehetőség szerint, a fentebb ismertetett módon tüntesse fel az előzetes ügyfélkapu regisztráció (http://sao.bbi.hu/login/registration) során kapott NEPTUN kódot!;
  • géppel írt strukturált szakmai önéletrajz;
  • a diploma/fokozat szülőföldi hasznosulásának indokolása max. 1 oldal terjedelemben;
  • az 1. és 2. pályázati kategória esetében a honosítás alapjául szolgáló magyarországi felsőoktatási diploma (oklevél), a hozzá tartozó államvizsga-bizonyítvány és az index (törzskönyvi kivonat) egyszerű másolata;
  • a 3. pályázati kategória esetében a honosítás alapjául szolgáló doktori (PhD/DLA) oklevél egyszerű másolata;
  • a sikeres honosításról kiállított hivatalos, ukrán állami okirat, illetve értesítés hiteles másolata (egyszerű másolat akkor fogadható el, ha a honosításról szóló okiratot a pályázó személyesen bemutatja az információs iroda munkatársának);
  • az állandó lakóhelyet igazoló okmány másolata
  • a magyar nemzetiség igazolása (E célra egyaránt alkalmas a Magyar igazolvány 1-2. oldalának vagy a Magyar igazolványra vonatkozó igénylés másolata, illetve ezek hiányában minden olyan hivatalos dokumentum, amelyből a nemzetiség hitelt érdemlően megállapítható.);

  2 db saját részre, ukránul megcímzett és felbélyegzett válaszboríték.

  Csatolható mellékletek:

  • egy hónapnál nem régebbi szülőföldi munkahelyi igazolás (a felsőoktatási intézményben nem főállású oktatók esetében a főállást adó munkahely mellett az egyetem/főiskola igazolása is szükséges; illetve a szülőföldi III.-VI. szintű akkreditált állami felsőoktatási intézményben oktatók esetében a felsőoktatási intézmény vezetője által hitelesített igazolása arról, hogy a pályázó az órarend szerinti oktatói tevékenységét a felsőoktatási intézményben magyar nyelven (is) folytatja).