palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Pályázat Megyei Esélyegyenlőségi Iroda – Esélyek Háza működtetésének és esélyteremtő programok támogatására

Pályázat Országos Esélyegyenlőségi Hálózat keretében Megyei Esélyegyenlőségi Iroda – Esélyek Háza működtetésének és esélyteremtő programok támogatására.

 A pályázat kódja: OEH-MESI-11-2

A Nemzeti Erőforrás Minisztérium megbízásából a Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet (a továbbiakban: Pályázatkezelő) az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.), az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII.19.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ámr.), valamint a Nemzeti Erőforrás Minisztérium fejezeti kezelésű előirányzatainak gazdálkodási, kötelezettségvállalási és utalványozási szabályzatáról szóló 23/2011. (IX.2.) NEFMI utasítás alapján nyílt pályázatot hirdet az Országos Esélyegyenlőségi Hálózat keretében Megyei Esélyegyenlőségi Iroda – Esélyek Háza működtetésének és esélyteremtő programoknak a támogatására a következő megyékben: Borsod-Abaúj-Zemplén, Csongrád, Pest, Tolna, Vas és Zala megyékben.

A pályázat célja: A Nemzeti Erőforrás Minisztérium a társadalmi egyenlőség előmozdítása érdekében az ország 19 megyéjében és Budapesten „Esélyegyenlőségi Iroda” címbirtokos szervezetet választ ki. A pályázat eredményeként a programidőszak alatt az ország 19 megyéjében és Budapesten Esélyegyenlőségi Irodák működnek, amelyek az Országos Esélyegyenlőségi Hálózat (a továbbiakban: Hálózat) tagjaiként összehangolt szakmai, kommunikációs munkát végeznek a többi megyei irodával.

Az Esélyegyenlőségi Iroda munkájával elősegíti a hátrányos helyzetű csoportok, családok társadalmi integrációját. Esélyteremtő programokat szervez a Hálózat kiemelt célcsoportjaival – hátrányos megkülönböztetést vagy diszkriminációt elszenvedett, vagy azzal fenyegetett, illetve problémákkal küzdő, kiszolgáltatott helyzetben lévő fogyatékossággal élőkkel, nőkkel, romákkal, gyerekekkel, ifjúsággal, idősekkel, családokkal, hátrányos helyzetű térségek lakosaival – szemben, a társadalomban meglévő előítéletek leküzdése, valamint a társadalmi szolidaritás erősítése érdekében. Informálja és tanácsadással segíti a hatókörébe tartozó hátrányos helyzetű embereket, családokat, és szükség szerint együttműködik a családokkal foglalkozó szervezetekkel, ezzel is segítve a kormányzat társadalompolitikai céljainak megvalósulását.

A rendelkezésre álló keretösszeg:  A pályázatok támogatására rendelkezésre álló keretösszeg 38.352.000 Ft, azaz harmincnyolcmillió-háromszázötvenkétezer forint, amely a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvény XX. Nemzeti Erőforrás Minisztérium fejezet 20/20/03 címrendi besorolású Országos Esélyegyenlőségi Hálózat működését elősegítő tevékenységek támogatása” megnevezésű fejezeti kezelésű előirányzat (ÁHT: 294613) terhére biztosított.

A pályázaton igényelhető támogatás összege és formája: Pályázatonként legfeljebb 5.960.000 Ft vissza nem térítendő támogatás igényelhető.

 A támogatás mértéke: A projekt összes költségének 100%-a elszámolható, a pályázathoz saját forrás biztosítása nem kötelező.

 A támogatás folyósítása: A támogatás folyósítása előfinanszírozás formájában történik a Pályázati Útmutató 10. pontja szerint.

A Pályázatkezelő a támogatási összeget a támogatási szerződés mindkét fél által történő aláírását követően utalja át.

A pályázatban csak a támogatási időszakban megvalósult, a projekt megvalósításához kapcsolódó gazdasági események költségeit alátámasztó, a támogatási összeg felhasználását igazoló számviteli bizonylatok értékei számolhatóak el, melyek pénzügyi teljesítésének (kifizetésének) a támogatási időszakon belül kell megtörténnie.

Támogatási időszak

A pályázó által a pályázatban megjelölt, 2011. december 1. és 2012. március 31. közé eső időszak.

A támogatási szerződés megkötését megelőzően a pályázó saját felelősségére kezdheti meg a pályázati program megvalósítását.

Beadható pályázatok száma:  Jelen pályázati felhívásra egy pályázó szervezet legfeljebb egy pályázatot nyújthat be.

A pályázók köre

Jelen pályázati kiírás keretében az alábbi feltételeknek megfelelő, az alábbi megyékben működő szervezetek nyújthatnak be pályázatot:

 • Borsod-Abaúj-Zemplén, Csongrád, Pest, Tolna, Vas és Zala megyében végzik a pályázat keretei között tervezett tevékenységet,
 • közhasznú vagy kiemelkedően közhasznú társadalmi szervezetek (kivéve pártok, pártokhoz kötődő ifjúsági szervezetek, szakszervezetek),
 • közhasznú vagy kiemelkedően közhasznú alapítványok,
 • közhasznú vagy kiemelkedően közhasznú közalapítványok,
 • nonprofit korlátolt felelősségű társaságok,
 • önkormányzati fenntartású intézmények,
 • települési önkormányzatok,
 • megyei önkormányzatok.

Továbbá, amelyek:

 • a Pályázatkezelő internetes Pályázatkezelő rendszerében (Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet Pályázatkezelő Rendszere) regisztráltak;
 • bírósági nyilvántartásba vételt igazoló dokumentuma – alapítvány, közalapítvány, társadalmi szervezet esetében – tartalmazza a közhasznú vagy kiemelten közhasznú minősítést;
 • az adott megyében székhellyel vagy telephellyel rendelkeznek.

Nem részesülhet támogatásban az a Pályázó,

 1. amely a benyújtott támogatás iránti kérelmében támogatási döntés tartalmát érdemben befolyásoló valótlan, hamis vagy megtévesztő adatot szolgáltatott, vagy ilyen nyilatkozatot tett,
 2. amely az előző években a támogató által azonos célra biztosított költségvetésből nyújtott támogatás felhasználásáról a támogatási szerződésben foglalt kötelezettségét megszegve még nem számolt el,
 3. amely a korábbi pályázati program megvalósítása során, illetve a működtetés alatt engedély nélkül eltért a támogatási szerződésben foglaltaktól,
 4. amely korábban a támogatóval valótlan, megtévesztésre alkalmas adatokat közölt a támogatás felhasználásával kapcsolatban,
 5. amelynek – a pénzbeli szociális, jóléti ellátások és a foglalkoztatást elősegítő képzési támogatások kivételével – adó-, járulék-, illeték- vagy vámtartozása (a továbbiakban: köztartozás) van,
 6. amely csőd-, felszámolási, végelszámolási vagy egyéb – a megszüntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott – eljárás alatt áll, illetve a szervezet bírósági nyilvántartásból való törlését az ügyészség kezdeményezte,
 7. amely korábban megítélt támogatásáról szóló beszámolóját a pályáztatók visszautasították, vagy lejárt esedékességű, elszámolatlan vagy visszafizetetlen kintlévőség van vele szemben,
 8. amely nem felel meg az Áht. 15. §-ában meghatározott rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményének,
 9. amellyel szemben a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény (a továbbiakban Knyt.) 6. § (1) bekezdése szerint foglalt összeférhetetlenségi ok, valamint  a Knyt. 8. § (1) bekezdésében foglalt érintettség áll fenn és ezen körülmény közzétételét a Knyt. szerint határidőben nem kezdeményezi,
 10. amelynél a Támogató által meghatározott mértékű saját forrás nem áll rendelkezésére, továbbá azt nem igazolja, vagy arról nem nyilatkozik,
 11. amely a támogatott tevékenységhez szükséges jogerős hatósági engedélyekkel nem rendelkezik,
 12. amely gazdasági társaság nem tesz eleget az Áht. 15/D. § (1) bekezdésben, valamint a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény 2. §-ában foglalt követelményeknek,
 13. amely jogszabályban, az Ámr.-ben vagy a támogatási szerződés megkötésének feltételeként meghatározott nyilatkozatokat nem teszi meg, dokumentumokat nem nyújtja be, vagy a megtett nyilatkozatát visszavonja,
 14. amelyet az Egyenlő Bánásmód Hatóság eljárása során elmarasztalt.

Nem támogatható az a pályázat, amelynek megvalósítása, illetve a megvalósítás módja vagy eredménye

 1. bűncselekménynek vagy bűncselekmény elkövetésére való felhívásnak minősül;
 2. alapvető emberi vagy alkotmányos jogot sért;
 3. a nemzet, a nemzeti, etnikai, nyelvi és más kisebbségek, valamint más nemzetek méltóságának és a társadalom más alapvető érdekeinek sérelmével jár, így különösen a közrendbe, a közerkölcsbe, a család és a kiskorúak védelmének követelményébe ütközik.

A pályázatok benyújtásának módja és helye
A pályázatot kizárólag elektronikus úton lehet benyújtani a Pályázatkezelő által működtetett Pályázatkezelő Rendszer szoftveren keresztül. Az internetes pályázati űrlapot a Pályázati Felhívásban és a Pályázati Útmutatóban közölteknek megfelelően hiánytalanul, a kérdésekre választ adva és az ott megjelölt mellékletek becsatolásával kell benyújtani.

A pályázat benyújtását megelőzően minden pályázónak a www.ncsszi-pr.hu honlapon regisztrálnia kell magát a Pályázatkezelő Rendszerben, melyhez rendelkeznie kell egy érvényes elektronikus levélcímmel (e-mail cím). A regisztrációval és a Regisztrációs nyilatkozat benyújtásával kapcsolatos információkat a Pályázati Útmutató 5. pontja tartalmazza.

A pályázatok benyújtásának határideje

Az internetes pályázatok beadási határideje: 2012. január 2. 24.00 óra

Határidőben benyújtottnak minősül az a pályázat, amely a Pályázatkezelő Rendszerben véglegesítésre került. (A határidőben történő benyújtás részletes szabályait a Pályázati Útmutató 6. pontja tartalmazza.)

Letölthető dokumentumok

Pályázati_felhívás_és_útmutató


Pályázatkezelő

Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet
1134 Budapest, Tüzér u.33-35.
Telefon: (06-1) 237 6782
Fax: (06-1) 237 6782
palyazat@ncsszi.hu

További információk: A támogatás igénylésének, igénybevételének és elszámolásának részletes szabályait, a folyamatban részt vevő szervezetek eljárási határidőit a Pályázati Útmutató tartalmazza.

A pályázat kiírója fenntartja a jogot, hogy a döntést követően, amennyiben a pályázati célra rendelkezésre álló keretösszeget – a beérkezett pályázatok száma vagy tartalma miatt – nem tudta felhasználni, úgy további beadási határidőt és/vagy módosított feltételeket határozzon meg egy módosított pályázati felhívás keretében.

Jelen Pályázati Felhívás és Pályázati Útmutató, továbbá az internetes pályázati űrlap együtt képezik a pályázati dokumentációt és tartalmazzák a pályázáshoz szükséges összes feltételt.  A Pályázati Felhívás és Pályázati Útmutató letölthető a www.kormany.hu/hu/nemzeti-eroforras-miniszterium és a www.ncsszi.hu honlapokról.

A pályázattal kapcsolatban további információkat a Pályázatkezelő ügyfélszolgálatától kaphatnak az (1) 237 6782-es telefonszámon, valamint az palyazat@ncsszi.hu e-mail címen.