palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Pályázat önkormányzati belterületi közutak felújításának, korszerűsítésének támogatására a Dél-Dunántúli Régióban. DDRFT/TEUT/2009

A Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács (DDRFT) pályázatot hirdet a települési önkormányzati belterületi közutak felújításának, korszerűsítésének támogatására (TEUT)

I. A PÁLYÁZAT CÉLJA

A rendelkezésre álló támogatási keret terhére a Tanács támogatást nyújt a települési önkormányzatok törzsvagyonába tartozó belterületi közutak – kapacitást nem növelő – felújítására, korszerűsítésére.

Minden pályázat egy, esetleg több utcát magába foglaló, de megszakítás nélküli, egybefüggő, kivéve vasúttal vagy állami közúttal keresztezett utak hálózati elemre vonatkozhat.

II. PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁRA JOGOSULTAK

Pályázatot nyújthat be: a régióban megvalósuló fejlesztéseket végrehajtó települési önkormányzat (a továbbiakban: önkormányzat).

Az előirányzat legalább 25%-át a kedvezményezett térségek besorolásáról szóló 311/2007. (XI. 17.) Korm. rendelet alapján hátrányos helyzetűnek minősülő kistérségek, valamint az ezekkel azonos elbánásban részesülő, a 240/2006. (XI. 30.) Korm. rendeletben meghatározott nem kedvezményezett kistérségben lévő, társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott, vagy az országos átlagot jelentősen meghaladó munkanélküliséggel sújtott települések támogatására kell fordítani.

III. A PÁLYÁZATI DÍJ MÉRTÉKE, BEFIZETÉSÉNEK MÓDJA, HATÁRIDEJE

Pályázati díjként a teljes támogatási igény 2,5%-át – minimum 20 000 Ft-ot, maximum 500 000 Ft-ot – kell átutalni a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács Magyar Államkincstárnál vezetett 10024003-00285692-00000000 számú számlájára. A pályázati díjat pályázatonként külön-külön kell befizetni.

Az átutalási megbízáson fel kell tüntetni a pályázati cél megnevezését, valamint a benyújtott pályázat sorszámát is, a következők szerint:

DDRFT/TEUT_1/2009

1.      A pályázati díj befizetésének határideje: 2009. június 2.

2.      A pályázati díjként befizetett összeg a támogatás szempontjából elszámolható költségnek minősül.

IV. A TÁMOGATÁS FORMÁJA, ÖSSZEGE, INTENZITÁSA

1.        A támogatás formája vissza nem térítendő támogatás.

2.        Az előirányzatból, illetve az önkormányzati fejlesztési célú előirányzatok (TEKI, CÉDE, LEKI és TEUT) korábbi évi kereteiből támogatott ugyanazon fejlesztéshez csak egyszer adható támogatás. A megítélhető támogatás maximális összege 20 millió forint, az alábbi kivételekkel:

A megyei jogú városok által benyújtott pályázatok esetében a megítélhető támogatás maximális összege 200 millió forint.

3.        A saját forrás mértéke:

A fejlesztés megvalósításához az önkormányzatoknak 50%, – a 240/2006. (XI. 30.) Korm. rendeletben meghatározott településeknek 42% – saját forrással kell rendelkezniük.

4.        Támogatási intenzitás, többlettámogatás lehetősége:

Az alaptámogatás mértéke: 50%

Az alaptámogatás mértékén felül területi szempontból többlettámogatás jár, az alábbiak szerint:

Kedvezményezettség

Többlettámogatási mérték

240/2006. Korm. rendeletben foglalt települések

+8%

58%

A települések területi jogosultságát a pályázati útmutató tartalmazza.

V. A PÁLYÁZATI EGYSÉGCSOMAG ELÉRHETŐSÉGE, IGÉNYLÉSE

1.      A pályázati egységcsomag tartalmazza: a pályázati felhívást, a pályázati útmutatót és a pályázati adatlapot.

2.      A pályázati egységcsomag letölthető az alábbi honlapokról:

Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. www.deldunantul.eu

Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium – www.nfgm.gov.hu

Önkormányzati Minisztérium – www.otm.gov.hu

A pályázati egységcsomag postai úton nem igényelhető.

3.      A pályázat feltételeivel kapcsolatosan felvilágosítás az alábbi címen kérhető:

Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft.

7400 Kaposvár, Szántó u. 5.

Loósz Imre 82/527-627 loosz.imre@deldunantul.eu

7100 Szekszárd, Szent István tér 11-13.

Berbuch-Mauthner Sára 74/511-938 mauthner.sara@deldunantul.eu

VI. A PÁLYÁZAT LEBONYOLÍTÁSÁBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZERVEZETEK:

Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft.

7400 Kaposvár, Szántó u. 5.

Magyar Államkincstár Dél-Dunántúli Regionális Igazgatóság Állampénztári Iroda területileg illetékes Pályázatos Támogatási Osztálya:

Baranya megye: 7621 Pécs, Apáca u. 6. Tel: 72/421-400, Fax: 72/421-421

Somogy megye: 7400 Kaposvár, Széchenyi tér 4. Tel: 82/419-411, Fax: 82/419-850

Tolna megye: 7100 Szekszárd, Augusz I. u. 7. Tel: 74/416-411, Fax: 74/315-754

VII. A PÁLYÁZATOK BENYÚJTÁSÁNAK MÓDJA, HELYE ÉS HATÁRIDEJE

1.      A pályázatokat magyar nyelven, kizárólag a 2009. évi pályázati formanyomtatványon 3 példányban kell benyújtani, melyből:

1 db eredeti dokumentumokkal felszerelt és „E” jellel megjelölt,

2 db sorszámozott, az eredetivel mindenben megegyező másolati példány.

A pályázatot elektronikus adathordozóra (CD, DVD) írva is csatolni kell.

2.      A pályázatokat postai úton, valamint személyesen lehet benyújtani.

A pályázatot tartalmazó postai küldeményen, illetve személyes leadás esetén a pályázatot tartalmazó zárt tasakon a DDRFT/TEUT/2009 jelzést fel kell tüntetni.

3.      A pályázatokat a Magyar Államkincstár Dél-Dunántúli Regionális Igazgatóságára (továbbiakban: Igazgatóság) kell benyújtani.

  • Magyar Államkincstár Dél-Dunántúli Regionális Igazgatósága Baranya Megyei Állampénztári Iroda:

7621 Pécs, Apáca u. 6.                     Tel: 72/421-400, Fax: 72/421-421

  • Magyar Államkincstár Dél-Dunántúli Regionális Igazgatósága Tolna Megyei Állampénztári Iroda:

7100 Szekszárd, Augusz I. u. 7.       Tel: 74/416-411, Fax: 74/315-754

  • Magyar Államkincstár Dél-Dunántúli Regionális Igazgatósága Somogy Megyei Állampénztári Iroda:

7400 Kaposvár, Széchenyi tér 4.      Tel: 82/419-411, Fax: 82/419-850

4.      A pályázatok benyújtási határideje: 2009. június 2.

A pályázatot igazolható módon kell postára adni. A pályázat benyújtása dátumának a postára adás napját, illetve a személyes átadás napját kell tekinteni. Kétség esetén a határidő betartását a pályázónak kell bizonyítania.

A határidőn túl beérkező pályázatokat a Tanács érdemi vizsgálat nélkül elutasítja!

VIII. A PÁLYÁZATOK BEFOGADÁSA, HIÁNYPÓTLÁS

Az Igazgatóság formai és jogosultsági szempontból megvizsgálja a pályázatot és – hiányosság esetén, figyelembe véve a (8) bekezdés szerinti, a Magyar Közút Kht. által adott hiánypótlásról szóló tájékoztatást – az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 64/B. § (3) bekezdése alapján a pályázót hiánypótlásra szólítja fel a pályázat beérkezését követő 14 munkanapon belül. A pályázó a hiány pótlásáról – a benyújtott pályázattal azonos példányszámban – a felszólítás kézhezvételétől számított 5 munkanapon belül gondoskodik. Hiánypótlásra csak egyszer van lehetőség.

A pályázat befogadásáról, illetve minden, a pályázókat érintő tanácsi döntésről a pályázót az Ügynökség írásban, igazolható módon tájékoztatja.

IX. A PÁLYÁZAT ELBÍRÁLÁSÁNAK HATÁRIDEJE

1.      A befogadott pályázatok – pályázati útmutató részét képező értékelési szempontrendszer alapján történő – értékelését, valamint az értékelés alapján rangsor kialakítását a Tanács által felállított szakértői bizottság végzi

2.      A szakértői bizottság döntési javaslatát a Tanács jóváhagyja vagy részletes indoklás alapján elrendeli a pályázat szakértői bizottság általi ismételt, soron kívüli értékelését az eredeti kritériumok és pontrendszer szerint.

3.      A Tanács legkésőbb 2009. augusztus 10-ig dönt a befogadott pályázatok támogatásáról.