palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Pályázat önkormányzati fejlesztési feladatok támogatására a Nyugat-dunántúli régióban NYDRFT/CÉDE/2009

A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács (NYDRFT) pályázatot hirdet a helyi önkormányzatok fejlesztési feladatai önkormányzati fejlesztési feladatok támogatása területi kötöttség nélkül (CÉDE) támogatás elnyerésére

I. A PÁLYÁZAT CÉLJA

A helyi önkormányzatok feladatkörébe tartozó, önkormányzati tulajdonra irányuló fejlesztések – úgymint az önkormányzati feladatellátáshoz kapcsolódó tárgyi eszközök fejlesztése, immateriális javak beszerzése – támogatása.

A rendelkezésre álló támogatási keret terhére a Tanács támogatást nyújt:

a) épített és természeti környezet védelmét, fejlesztését szolgáló fejlesztések:

aa) zöldterületek (pihenőparkok, vízfolyás partok, sport és szabadidős célú területek) rekreációs célú megújítása,

ad) a játszótéri eszközök biztonságosságáról szóló 78/2003. (XI. 27.) GKM rendeletnek megfelelően köztéri játszóterek bővítése, felújítása,

b) helyi önkormányzati feladatellátás színvonalának javítását eredményező fejlesztések, kivéve a TEUT keretében támogatható tevékenységeket;

c) céltámogatással megvalósuló fejlesztések;

d) felszíni vízelvezető rendszerek fejlesztése

da) kül- és belterületen keletkező csapadékvizek szabályozott elvezetésével,

db) csapadékvizek által okozott terhelések csökkentése szűrőmezők, vízminőségvédelmi tározók, hordalékfogó műtárgyak építése által;

e) önkormányzati fejlesztésekhez kapcsolódó közcélú foglalkoztatás anyag- és eszközbeszerzése.

A rendelkezésre álló keret legalább 60%-a a b) pontban meghatározott célokra fordítandó.

II. PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁRA JOGOSULTAK

Pályázatot nyújthat be: a nyugat-dunántúli régióban megvalósuló fejlesztéseket végrehajtó települési önkormányzat, megyei önkormányzat (a továbbiakban együttesen: önkormányzat), önkormányzati társulás és többcélú kistérségi társulás (a továbbiakban együttesen: társulás).

III. A PÁLYÁZATI DÍJ MÉRTÉKE, BEFIZETÉSÉNEK MÓDJA, HATÁRIDEJE

1.      Pályázati díjként a teljes támogatási igény 2,5%-át – minimum 20 000 Ft-ot, maximum 500 000 Ft-ot – kell átutalni a Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács Magyar Államkincstárnál vezetett 10033001-00283810-00000000számú számlájára. A pályázati díjat pályázatonként külön-külön kell befizetni.

Az átutalási megbízáson fel kell tüntetni a „NYDRFT/CÉDE/2009” pályázati cél megnevezést is.

2.      A pályázati díj befizetésének határideje: 2009. június 2.

3.      A pályázati díjként befizetett összeg a támogatás szempontjából elszámolható költségnek minősül.

IV. A TÁMOGATÁS FORMÁJA, ÖSSZEGE, INTENZITÁSA

1.        A támogatás formája vissza nem térítendő támogatás.

2.        Az előirányzatból, illetve az önkormányzati fejlesztési célú előirányzatok (TEKI, CÉDE, LEKI és TEUT) korábbi évi kereteiből támogatott ugyanazon fejlesztéshez csak egyszer adható támogatás. A megítélhető támogatás maximális összege 20 millió forint.

3.        A saját forrás mértéke:

A fejlesztés megvalósításához az önkormányzatoknak, társulásoknak legalább 10% saját forrással kell rendelkezniük.

4.        Támogatási intenzitás, többlettámogatás lehetősége:

Az alaptámogatás mértéke: 65%

Az alaptámogatás mértékén felül területi, kedvezményezetti szempontból, valamint támogatási cél alapján többlettámogatás adható.

a)   Területi alapon adható többlettámogatási mérték, illetve emelt szintű támogatási mérték felső határai:

Kedvezményezettség

Többlettámogatási mérték

A 311/2007. (XI. 17.) Korm. rendelet alapján

Nem kedvezményezett kistérség

0%

65%

Hátrányos helyzetű kistérségek

+10%

75%

Regionális szempontból kedvezményezett kistérségek

+10%

75%

A 311/2007. (XI. 17.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdése alapján

+10%

75%

A 311/2007. (XI. 17.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdése alapján

+20%

85%

A települések területi jogosultságát a pályázati útmutató tartalmazza.

b) kedvezményezetti szempontból

ba) az a települési önkormányzat, amely az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő települési önkormányzatok támogatása jogcímen a 2007. és a 2008. évben is támogatásban részesült, 10%-kal magasabb támogatást kaphat,

bb) azon önkormányzatok, amelyek önkormányzati együttműködésben vagy társulási formában kívánják fejlesztéseiket megvalósítani, 10%-kal magasabb támogatást kaphatnak.

c) támogatási cél alapján

ca) a belvíz elleni védekezés – amennyiben az önkormányzat a pályázat benyújtását megelőző mindkét évben a vis maior keretből, vagy más állami forrásból ezen célra támogatásban részesült -, a felszíni vízelvezető rendszer kiépítése 25%-kal,

cb) a szennyvízelvezetéshez és -kezeléshez kapcsolódó fejlesztés 10%-kal

magasabb támogatást kaphat.

A többlettámogatások összevonhatók, azonban azok együttes mértéke nem haladhatja meg az elszámolható költségek saját forrással csökkentett mértékét (90%).

V. A PÁLYÁZATI EGYSÉGCSOMAG ELÉRHETŐSÉGE, IGÉNYLÉSE

1.      A pályázati egységcsomag tartalmazza: a pályázati felhívást, a pályázati útmutatót és a pályázati adatlapot.

2.      A pályázati egységcsomag letölthető az alábbi honlapokról:

Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. – www.westpa.hu

Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium – www.nfgm.gov.hu

Önkormányzati Minisztérium – www.otm.gov.hu

A teljes pályázati egységcsomag elektronikus adathordozón (CD) is igényelhető a Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. (Cím: 9400 Sopron, Csatkai utca 6., telefon: 99/512-911, fax: 99/512-919, email:palyazat@westpa.hu) címein.

A pályázati egységcsomag postai úton nem igényelhető.

3.      A pályázat feltételeivel kapcsolatosan felvilágosítás az alábbi címen kérhető:

Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft.

cím: 9400 Sopron, Csatkai utca 6.

telefon: 99 / 512 – 911

email: palyazat@westpa.hu

pályázati referens neve: Horváth Péter

VI. A pályázat lebonyolításában közreműködő szervezetek:

Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft.

Cím: 9400 Sopron, Csatkai utca 6., telefon: 99/512-911, fax: 99/512-919

Magyar Államkincstár Nyugat-dunántúli Regionális Igazgatósága

Cím: 9022 Győr, Czuczor Gergely utca 26., telefon: 96/314-066, fax: 96/314-966

Cím: 9700 Szombathely, Széll Kálmán utca 20., telefon: 94/311-410, fax: 94/312-736

Cím: 8900 Zalaegerszeg, Dísz tér 7., telefon: 92/330-750, 92/501-600, fax: 92/310-096, 92/501-673

VII. A PÁLYÁZATOK BENYÚJTÁSÁNAK MÓDJA, HELYE ÉS HATÁRIDEJE

1.      A pályázatokat magyar nyelven, kizárólag a pályázati formanyomtatványon 3 példányban kell benyújtani, melyből:

–       1 db eredeti dokumentumokkal felszerelt, minden oldalán eredeti szignóval és oldalszámmal ellátott és „E” jellel megjelölt,

–       2 db sorszámozott (1. másolat, 2. másolat), az eredetivel mindenben megegyező és „M” jellel megjelölt hitelesített másolati példány (az eredeti szignózott példány másolata, a pályázati adatlap fedőlapján cégszerű aláírással hitelesítve)

A pályázatot elektronikus adathordozóra (CD, DVD) írva is csatolni kell.

2.      A pályázatokat postai útonigazolható módon – ajánlottan, vagy tértivevénnyel ellátottan, vagy személyesen lehet benyújtani.

A pályázatot tartalmazó küldeményen az NYDRFT/CÉDE/2009 jelzést fel kell tüntetni.A benyújtás időpontjának postai kézbesítés esetén a postára adás napja, személyes kézbesítés esetén a pályázat átvételének napja minősül.

3.      A pályázatokat a Magyar Államkincstár Nyugat-dunántúli Regionális Igazgatóságára (továbbiakban: Igazgatóság) kell benyújtani.

Magyar Államkincstár Nyugat-dunántúli Regionális Igazgatóság Állampénztári Iroda

Címe: 9022 Győr, Czuczor Gergely utca 26.

Magyar Államkincstár Nyugat-dunántúli Regionális Igazgatóság Állampénztári Iroda

Címe: 9700 Szombathely, Széll Kálmán utca 20.

Magyar Államkincstár Nyugat-dunántúli Regionális Igazgatóság Állampénztári Iroda

Címe: 8900 Zalaegerszeg, Dísz tér 7.

4.      A pályázatok benyújtási határideje: 2009. június 2.

A pályázatot igazolható módon kell postára adni. A pályázat benyújtása dátumának a postára adás napját kell tekinteni. Kétség esetén a határidő betartását a pályázónak kell bizonyítania. Személyes benyújtás esetén a benyújtási határidő 2009. június 2. 16:00 óra.

A határidőn túl beérkező pályázatokat a Tanács érdemi vizsgálat nélkül elutasítja!

VIII. A PÁLYÁZATOK BEFOGADÁSA, HIÁNYPÓTLÁS

Az Igazgatóság formai és jogosultsági szempontból megvizsgálja a pályázatot és – hiányosság észlelése estén – az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 64/B. § (3) bekezdése alapján a pályázót hiánypótlásra szólítja fel a pályázat beérkezését követő 14 munkanapon belül. A pályázó a hiány pótlásáról – a benyújtott pályázattal azonos példányszámban – a felszólítás kézhezvételétől számított 5 munkanapon belül gondoskodik. Hiánypótlásra csak egyszer van lehetőség.

A pályázat befogadásáról, illetve minden, a pályázókat érintő tanácsi döntésről a pályázót az Ügynökség írásban, igazolható módon tájékoztatja.

IX. A PÁLYÁZAT ELBÍRÁLÁSÁNAK HATÁRIDEJE

1.      A befogadott pályázatok – pályázati útmutató részét képező értékelési szempontrendszer alapján történő – értékelését, valamint az értékelés alapján rangsor kialakítását a Tanács által felállított szakértői bizottság végzi.

2.      A szakértői bizottság döntési javaslatát a Tanács jóváhagyja vagy részletes indoklás alapján elrendeli a pályázat szakértői bizottság általi ismételt, soron kívüli értékelését az eredeti kritériumok és pontrendszer szerint.

3.      A Tanács legkésőbb 2009. augusztus 10-ig dönt a befogadott pályázatok támogatásáról.