palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Pályázat önkormányzati fejlesztési feladatok támogatására a Dél-Dunántúli Régióban. DDRFT/CÉDE/2009

A Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács (DDRFT) pályázatot hirdet a helyi önkormányzatok fejlesztési feladatai önkormányzati fejlesztési feladatok támogatása területi kötöttség nélkül (CÉDE) támogatás elnyerésére

I. A PÁLYÁZAT CÉLJA

A helyi önkormányzatok feladatkörébe tartozó, önkormányzati tulajdonra irányuló fejlesztések – úgymint az önkormányzati feladatellátáshoz kapcsolódó tárgyi eszközök fejlesztése, immateriális javak beszerzése – támogatása.

A rendelkezésre álló támogatási keret terhére a Tanács támogatást nyújt:

a) épített és természeti környezet védelmét, fejlesztését szolgáló fejlesztések:

aa) zöldterületek (pihenőparkok, vízfolyás partok, sport és szabadidős célú területek) rekreációs célú megújítása,

ab) tájsebek és természeti értékeket károsító jelenségek kiküszöbölése és megszüntetése,

ac) pincék, természetes partfalak és földcsuszamlások okozta állami és önkormányzati tulajdont érintő veszélyhelyzetek megelőző jellegű elhárítása,

ad) a játszótéri eszközök biztonságosságáról szóló 78/2003. (XI. 27.) GKM rendeletnek megfelelően köztéri játszóterek bővítése, felújítása,

ae) országos védelem alatt álló veszélyeztetett építmények fejlesztéssel történő megőrzése önkormányzati funkció ellátása esetén;

b) helyi önkormányzati feladatellátás színvonalának javítását eredményező fejlesztések, kivéve a TEUT keretében támogatható tevékenységeket;

c) céltámogatással megvalósuló fejlesztések;

d) felszíni vízelvezető rendszerek fejlesztése

da) kül- és belterületen keletkező csapadékvizek szabályozott elvezetésével,

db) csapadékvizek által okozott terhelések csökkentése szűrőmezők, vízminőségvédelmi tározók, hordalékfogó műtárgyak építése által;

e) önkormányzati fejlesztésekhez kapcsolódó közcélú foglalkoztatás anyag- és eszközbeszerzése;

f) helyi önkormányzatok alapfeladatainak ellátásához kapcsolódó egészségügyi infrastruktúra fejlesztési célok, amelyek igazolható módon európai uniós forrásból támogatásban nem részesülhetnek.

A rendelkezésre álló keret legalább 60%-a a b) pontban meghatározott célokra fordítandó.

II. PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁRA JOGOSULTAK

Pályázatot nyújthat be: a régióban megvalósuló fejlesztéseket végrehajtó települési önkormányzat, megyei önkormányzat (a továbbiakban együttesen: önkormányzat), önkormányzati társulás és többcélú kistérségi társulás (a továbbiakban együttesen: társulás).

III. A PÁLYÁZATI DÍJ MÉRTÉKE, BEFIZETÉSÉNEK MÓDJA, HATÁRIDEJE

1.      Pályázati díjként a teljes támogatási igény 2,5%-át – minimum 20 000 Ft-ot, maximum 500 000 Ft-ot – kell átutalni a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács Magyar Államkincstárnál vezetett 10024003-00285692-00000000 számú számlájára. A pályázati díjat pályázatonként külön-külön kell befizetni.

Az átutalási megbízáson fel kell tüntetni a pályázati cél megnevezést is, továbbá a meg kell jelölni a benyújtott pályázat sorszámát is az alábbiak szerint:

„DDRFT/HÖF-CÉDE_1/2009

2.      A pályázati díj befizetésének határideje: 2009. június 2.

3.      A pályázati díjként befizetett összeg a támogatás szempontjából elszámolható költségnek minősül.

IV. A TÁMOGATÁS FORMÁJA, ÖSSZEGE, INTENZITÁSA

1.        A támogatás formája vissza nem térítendő támogatás.

2.        Az előirányzatból, illetve az önkormányzati fejlesztési célú előirányzatok (TEKI, CÉDE, LEKI és TEUT) korábbi évi kereteiből támogatott ugyanazon fejlesztéshez csak egyszer adható támogatás. A megítélhető támogatás maximális összege 20 millió forint, az alábbi kivételekkel:

A helyi önkormányzati feladatellátás színvonalának javítását eredményező azon fejlesztések esetében – a TEUT terhére támogatható tevékenységek kivételével -, amelyek a regionális operatív programok egyes intézkedéseiben nem érhetők el, továbbá a megyei jogú városok által benyújtott pályázatok esetében a megítélhető támogatás maximális összege 200 millió forint.

3.        A saját forrás mértéke:

A fejlesztés megvalósításához az önkormányzatoknak, társulásoknak legalább 10% saját forrással kell rendelkezniük.

4.        Támogatási intenzitás, többlettámogatás lehetősége:

Az alaptámogatás mértéke: 65%

Az alaptámogatás mértékén felül területi, kedvezményezetti szempontból, valamint támogatási cél alapján többlettámogatás adható.

a)   Területi alapon adható többlettámogatási mérték, illetve emelt szintű támogatási mérték felső határai:

Kedvezményezettség

Többlettámogatási mérték

A 311/2007. (XI. 17.) Korm. rendelet alapján

Nem kedvezményezett kistérség

0%

65%

Hátrányos helyzetű kistérségek

+10%

75%

Leghátrányosabb helyzetű kistérségek

+20%

85%

A 311/2007. (XI. 17.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdése alapján

+10%

75%

A 311/2007. (XI. 17.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdése alapján

+20%

85%

A települések területi jogosultságát a pályázati útmutató tartalmazza.

b) kedvezményezetti szempontból

ba) az a települési önkormányzat, amely az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő települési önkormányzatok támogatása jogcímen a 2007. és a 2008. évben is támogatásban részesült, 10%-kal magasabb támogatást kaphat,

bb) azon önkormányzatok, amelyek önkormányzati együttműködésben vagy társulási formában kívánják fejlesztéseiket megvalósítani, 10%-kal magasabb támogatást kaphatnak.

c) támogatási cél alapján

ca) a belvíz elleni védekezés – amennyiben az önkormányzat a pályázat benyújtását megelőző mindkét évben a vis maior keretből, vagy más állami forrásból ezen célra támogatásban részesült -, a felszíni vízelvezető rendszer kiépítése 25%-kal,

cb) a pincék, természetes partfalak és földcsuszamlások megelőző jellegű veszélyelhárítása 10%-kal,

cc) a szennyvízelvezetéshez és -kezeléshez kapcsolódó fejlesztés 10%-kal

magasabb támogatást kaphat.

A többlettámogatások összevonhatók, azonban azok együttes mértéke nem haladhatja meg az elszámolható költségek saját forrással csökkentett mértékét (90%).

V. A PÁLYÁZATI EGYSÉGCSOMAG ELÉRHETŐSÉGE, IGÉNYLÉSE

1.      A pályázati egységcsomag tartalmazza: a pályázati felhívást, a pályázati útmutatót és a pályázati adatlapot.

2.      A pályázati egységcsomag letölthető az alábbi honlapokról:

Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. www.deldunantul.eu

Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium – www.nfgm.gov.hu

Önkormányzati Minisztérium – www.otm.gov.hu

A pályázati egységcsomag postai úton nem igényelhető.

3.      A pályázat feltételeivel kapcsolatosan felvilágosítás az alábbi címen kérhető:

Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft.

7400 Kaposvár, Szántó u. 5.

HÖF CÉDE Sárdi Petra 82/527-983 sardi.petra@deldunantul.eu

7100 Szekszárd, Szent István tér 11-13.

HÖF CÉDE Heiligné Harmath Andrea 74/511-938,  harmath.andrea@deldunantul.eu

VI. A PÁLYÁZAT LEBONYOLÍTÁSÁBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZERVEZETEK:

Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft.

7400 Kaposvár, Szántó u. 5.

Magyar Államkincstár Dél-Dunántúli Regionális Igazgatóság Állampénztári Iroda területileg illetékes Pályázatos Támogatási Osztálya:

Baranya megye: 7621 Pécs, Apáca u. 6.

Telefonszám: 72/ 421-400  Telefax: 72/421-421

Somogy megye: 7400 Kaposvár, Széchenyi tér 4.

Telefonszám: 82/ 419-411  Telefax: 82/419-850

Tolna megye:     7100 Szekszárd, Augusz I. u. 7.

Telefonszám: 74/ 416-411  Telefax: 74/315-754

VII. A PÁLYÁZATOK BENYÚJTÁSÁNAK MÓDJA, HELYE ÉS HATÁRIDEJE

1.      A pályázatokat magyar nyelven, kizárólag a 2009. évi pályázati formanyomtatványon 3 példányban kell benyújtani, melyből:

1 db eredeti dokumentumokkal felszerelt és „E” jellel megjelölt,

2 db sorszámozott, az eredetivel mindenben megegyező másolati példány.

A pályázatot elektronikus adathordozóra (CD, DVD) írva is csatolni kell.

2.      A pályázatokat postai és személyes úton lehet benyújtani.

A pályázatot tartalmazó postai küldeményen a DDRFT/CÉDE/2009 jelzést fel kell tüntetni.

3.      A pályázatokat a Magyar Államkincstár Dél-Dunántúli Regionális Igazgatóságára (továbbiakban: Igazgatóság) kell benyújtani.

  • Magyar Államkincstár Dél-Dunántúli Regionális Igazgatósága Baranya Megyei Állampénztári Iroda:

7621 Pécs, Apáca u. 6.

  • Magyar Államkincstár Dél-Dunántúli Regionális Igazgatósága Tolna Megyei Állampénztári Iroda:

7100 Szekszárd, Augusz I. u. 7.

  • Magyar Államkincstár Dél-Dunántúli Regionális Igazgatósága Somogy Megyei Állampénztári Iroda:

7400 Kaposvár, Széchenyi tér 4.

4.      A pályázatok benyújtási határideje: 2009. június 2.

A pályázatot igazolható módon kell postára adni. A pályázat benyújtása dátumának a postára adás napját kell tekinteni. Kétség esetén a határidő betartását a pályázónak kell bizonyítania.

A határidőn túl beérkező pályázatokat a Tanács érdemi vizsgálat nélkül elutasítja!

VIII. A PÁLYÁZATOK BEFOGADÁSA, HIÁNYPÓTLÁS

Az Igazgatóság formai és jogosultsági szempontból megvizsgálja a pályázatot és – hiányosság észlelése estén – az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 64/B. § (3) bekezdése alapján a pályázót hiánypótlásra szólítja fel a pályázat beérkezését követő 14 munkanapon belül. A pályázó a hiány pótlásáról – a benyújtott pályázattal azonos példányszámban – a felszólítás kézhezvételétől számított 5 munkanapon belül gondoskodik. Hiánypótlásra csak egyszer van lehetőség.

A pályázat befogadásáról, illetve minden, a pályázókat érintő tanácsi döntésről a pályázót az Ügynökség írásban, igazolható módon tájékoztatja.

IX. A PÁLYÁZAT ELBÍRÁLÁSÁNAK HATÁRIDEJE

1.      A befogadott pályázatok – pályázati útmutató részét képező értékelési szempontrendszer alapján történő – értékelését, valamint az értékelés alapján rangsor kialakítását a Tanács által felállított szakértői bizottság végzi

2.      A szakértői bizottság döntési javaslatát a Tanács jóváhagyja vagy részletes indoklás alapján elrendeli a pályázat szakértői bizottság általi ismételt, soron kívüli értékelését az eredeti kritériumok és pontrendszer szerint.

3.      A Tanács legkésőbb 2009. augusztus 10-ig dönt a befogadott pályázatok támogatásáról.