palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Pályázat területi kiegyenlítést szolgáló önkormányzati fejlesztési feladatok ellátására az Észak-Magyarországi Régióban ÉMRFT/TEKI/2009

Az Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács (ÉMRFT) pályázatot hirdet a helyi önkormányzatok fejlesztési feladatai területi kiegyenlítést szolgáló önkormányzati fejlesztési feladatok (TEKI) támogatás elnyerésére.

I. A PÁLYÁZAT CÉLJA

A kedvezményezett térségek besorolásáról szóló 311/2007. (XI. 17.) Korm. rendelet alapján hátrányos helyzetűnek minősülő kistérségekben, valamint az ezekkel azonos elbánásban részesülő, a 240/2006. (XI. 30.) Korm. rendeletben meghatározott nem kedvezményezett kistérségben fekvő, társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott, illetve az országos átlagot jelentősen meghaladó munkanélküliséggel sújtott településeken a helyi önkormányzatok feladatkörébe tartozó, a területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztések támogatása.

A rendelkezésre álló támogatási keret terhére a Tanács támogatást nyújt:

a) közterületek akadálymentesítése

b) közbiztonságot szolgáló fejlesztések megvalósítása a közlekedésbiztonság és a bűnmegelőzés területén (pl. buszöböl, körforgalom, jelzőlámpás csomópont, térfigyelő rendszer, közterületi segélyhívó rendszer, polgárőrségi infrastruktúra fejlesztése és eszközbeszerzés, járda)

c) települési önkormányzatok törzsvagyonába tartozó külterületi – kapacitást nem növelő – szilárdburkolatú utak felújítása (termelő üzemek, nem mezőgazdasági jellegű pl. barnamezős beruházások, külterületi életvitelszerű lakórészek, vállalkozásszintű termelő tevékenységet folytató tanyák, ipari parkok, temetők, önkormányzati tulajdonú intézmények stb. megközelítésének céljából)

d) közvilágítás energiatakarékos megoldása (pl. hiányzó közvilágítás kiépítése, meglévő korszerűsítése)

e) középületek fűtésének, energiaellátásának korszerűsítése megújuló energiaforrások felhasználásával

II. PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁRA JOGOSULTAK

Pályázatot nyújthat be: a régióban megvalósuló fejlesztéseket végrehajtó települési önkormányzat, megyei önkormányzat (a továbbiakban együttesen: önkormányzat), önkormányzati társulás és többcélú kistérségi társulás (a továbbiakban együttesen: társulás), az I. pont szerinti területi kötöttséggel.

Több település összefogásával megvalósuló beruházás abban az esetben támogatható, ha legalább egy település megfelel az I. pontban megfogalmazott feltételeknek. Ebben az esetben a támogatás csak az I. pontban meghatározott feltételeknek megfelelő önkormányzatot illeti meg, a beruházás költségeiből azt terhelő hányad figyelembevételével.

III. A PÁLYÁZATI DÍJ MÉRTÉKE, BEFIZETÉSÉNEK MÓDJA, HATÁRIDEJE

1.        Pályázati díjként a teljes támogatási igény 2,5%-át – minimum 20 000 Ft-ot, maximum 500 000 Ft-ot kell befizetni – kizárólag átutalással – az Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács Magyar Államkincstárnál vezetett 10027006-00282620 számlaszámára.

A befizetés tényét az átutalási megbízás terhelési értesítőjének pályázó általi hitelesített másolatával kell igazolni.

A pályázati díjat pályázatonként külön-külön kell befizetni.

Az átutalási megbízáson fel kell tüntetni az „ÉMRFT/TEKI/2009” pályázati cél megnevezést is.

2.        A pályázati díj befizetésének határideje: 2009. június 2.

3.        A pályázati díjként befizetett összeg a támogatás szempontjából elszámolható költségnek minősül.

IV. A TÁMOGATÁS FORMÁJA, ÖSSZEGE, INTENZITÁSA

1.        A támogatás formája vissza nem térítendő támogatás.

Az előirányzatból, illetve az önkormányzati fejlesztési célú előirányzatok (TEKI, CÉDE, LEKI és TEUT) korábbi évi kereteiből támogatott ugyanazon fejlesztéshez csak egyszer adható támogatás. A megítélhető támogatás maximális összege 20 millió forint.

2.        A saját forrás mértéke:

A fejlesztés megvalósításához az önkormányzatoknak, társulásoknak legalább 10% saját forrással kell rendelkezniük.

3.        Támogatási intenzitás, többlettámogatás lehetősége:

Az alaptámogatás mértéke: 75%

Az alaptámogatás mértékén felül területi, kedvezményezetti szempontból többlettámogatás adható.

a)   Területi alapon adható többlettámogatási mérték, illetve emelt szintű támogatási mérték felső határai:

Kedvezményezettség

Többlettámogatási mérték

A 311/2007. (XI. 17.) Korm. rendelet alapján

Hátrányos helyzetű kistérségek

0%

75%

Leghátrányosabb helyzetű kistérségek

+10%

85%

Regionális szempontból kedvezményezett kistérségek

0%

75%

A 311/2007. Korm. rendelet 3. § (1) bekezdése alapján

0%

75%

A 311/2007. Korm. rendelet 3. § (2) bekezdése alapján

+10%

85%

Hátrányos helyzetű kistérségek

0%

75%

A települések területi jogosultságát a pályázati útmutató tartalmazza.

b) kedvezményezetti szempontból

ba) az a települési önkormányzat, amely az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő települési önkormányzatok támogatása jogcímen a 2007. és a 2008. évben is támogatásban részesült, 10%-kal magasabb támogatást kaphat,

bb) azon önkormányzatok, amelyek önkormányzati együttműködésben vagy társulási formában kívánják fejlesztéseiket megvalósítani, 10%-kal magasabb támogatást kaphatnak.

A többlettámogatások összevonhatók, azonban azok együttes mértéke nem haladhatja meg az elszámolható költségek saját forrással csökkentett mértékét (90%).

V. A PÁLYÁZATI EGYSÉGCSOMAG ELÉRHETŐSÉGE, IGÉNYLÉSE

1.      A pályázati egységcsomag tartalmazza: a pályázati felhívást, a pályázati útmutatót és a pályázati adatlapot.

2.      A pályázati egységcsomag letölthető az alábbi honlapokról:

Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési Ügynökség Kht. – www.norda.hu

Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium – www.nfgm.gov.hu

Önkormányzati Minisztérium – www.otm.gov.hu

3.      A pályázat feltételeivel kapcsolatosan felvilágosítás az alábbi címen kérhető:

Észak-magyarországi Regionális Fejlesztési Ügynökség Kht. 3525 Miskolc, Széchenyi u. 107.; Tel: 46/504-460; E-mail: hazaiforras@norda.hu

VI. A pályázat lebonyolításában közreműködő szervezetek:

Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács

Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési Ügynökség Kht.

Magyar Államkincstár Észak-Magyarországi Regionális Igazgatóság

Nemzeti Fejlesztési- és Gazdasági Minisztérium

Önkormányzati Minisztérium

Magyar Közút NZRt.

VII. A PÁLYÁZATOK BENYÚJTÁSÁNAK MÓDJA, HELYE ÉS HATÁRIDEJE

1.      A pályázatokat magyar nyelven, kizárólag a pályázati formanyomtatványon 3 példányban kell benyújtani, melyből:

1 db eredeti dokumentumokkal felszerelt

2 db sorszámozott, az eredetivel mindenben megegyező másolati példány.

A pályázatokat lefűzve, tartalomjegyzékkel ellátva és a mellékleteket sorrendben, a pályázati csomagban található adatlap felhasználásával 3 db összefűzött példányban és 1 db elektronikus adathordozón (CD, DVD) kell benyújtani.

Ha az írásban benyújtott pályázat szövege eltér az elektronikusan benyújtott pályázattól, akkor az aláírt, írásban benyújtott szöveg tekintendő hivatalosnak.

A 3 példányból 1 példánynak az eredeti vagy a kiállító hatóság által hitelesített igazolásokat, hatósági engedélyeket kell tartalmaznia. Ezt a példányt „Eredeti” megjelöléssel kell ellátni. Az elektronikus adathordozón csak a pályázati adatlapot kell csatolni.

2.      A pályázatokat postai úton, vagy személyesen lehet benyújtani.

A pályázatot tartalmazó postai küldeményen az ÉMRFT/TEKI/2009 jelzést fel kell tüntetni.

3.      A pályázatokat a Magyar Államkincstár Észak-Magyarországi Regionális Igazgatóság területileg illetékes Állampénztári Irodájába (továbbiakban: Igazgatóság) kell benyújtani.

Magyar Államkincstár Észak-Magyarországi Regionális Igazgatóság

Állampénztári Iroda

B-A-Z Megyei Pályázatos Támogatási Osztály

Címe: személyesen: 3525 Miskolc, Hősök tere 3., 16 óráig

Postai úton: 3502 Miskolc, Pf. 122

Heves Megyei Pályázatos Támogatási Osztály

Címe: személyesen: 3300 Eger, Eszterházy tér 5., 16 óráig

Postai úton: 3001 Eger, Pf. 26.

Nógrád Megyei Pályázatos Támogatási Osztály

Címe: személyesen: 3100 Salgótarján, Rákóczi út 15., 16 óráig

Postai úton: 3101 Salgótarján, Pf. 89.

4.      A pályázatok benyújtási határideje: 2009. június 2.

A pályázatot igazolható módon kell postára adni, kétség esetén a határidő betartását a pályázónak kell bizonyítania. A pályázat benyújtása dátumának a postára adás napját kell tekinteni.

A határidőn túl beérkező pályázatokat a Tanács érdemi vizsgálat nélkül elutasítja!

VIII. A PÁLYÁZATOK BEFOGADÁSA, HIÁNYPÓTLÁS

Az Igazgatóság formai és jogosultsági szempontból megvizsgálja a pályázatot és – hiányosság észlelése estén – az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 64/B. § (3) bekezdése alapján a pályázót hiánypótlásra szólítja fel a pályázat beérkezését követő 14 munkanapon belül. A pályázó a hiány pótlásáról – a benyújtott pályázattal azonos példányszámban – a felszólítás kézhezvételétől számított 5 munkanapon belül gondoskodik. Hiánypótlásra csak egyszer van lehetőség.

A pályázat befogadása időpontjának a pályázati felhívásnak hiánytalanul megfelelő pályázat beérkezésének időpontját kell tekinteni, illetve hiánypótlás esetén a hiánypótlás beérkezésének időpontját. A pályázat befogadásáról, illetve minden, a pályázókat érintő tanácsi döntésről a pályázót az Ügynökség írásban, igazolható módon tájékoztatja.

IX. A PÁLYÁZAT ELBÍRÁLÁSÁNAK HATÁRIDEJE

1.      A Tanács legkésőbb 2009. augusztus 10-ig dönt a befogadott pályázatok támogatásáról.