palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Pályázat Sopron Széchenyi István Tanulmányi Ösztöndíjára

sopron ösztöndíjSopron Megyei Jogú Város Önkormányzata nevében a Sopron Megyei Jogú Város Közgyűlésének 12/2010. (VIII.30.) önkormányzati rendelete szerinti előkészítő bizottság pályázatot hirdet 2010-2011-es tanévre vonatkozóan Sopron Megyei Jogú Város Széchenyi István Tanulmányi Ösztöndíjára.


Az ösztöndíj egy teljes tanévre, azaz tíz hónapra szól.

Az ösztöndíjjal járó juttatások:

 • havonta a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól szóló kormányrendeletben meghatározott köztársasági ösztöndíj havi összege 130%-ának megfelelő vissza nem térítendő támogatás,
 • az ösztöndíjas nevére szóló …….@sopron.hu e-mail cím,
 • az önkormányzat protokoll-listáján való nyilvántartás, névre szóló meghívó az önkormányzat rendezvényeire,
 • lehetőség az ösztöndíjas tevékenységének a helyi médiában való ismertetésére.

Az ösztöndíjra pályázatot nyújthat be, aki a következő feltételeknek együttesen megfelel:

 • legalább 5 éve soproni lakóhellyel rendelkezik,
 • államilag elismert magyar felsőoktatási intézmény teljes idejű alapképzésben, mesterképzésben, illetve egységes osztatlan képzésben részt vevő hallgatója,
 • jelenlegi, vagy korábbi tanulmányai során legalább két félévre bejelentkezett és legalább 55 kreditet megszerzett,
 • a pályázat benyújtását megelőző két egymást követő szemeszterben felvett összes tantárgyból elért tanulmányi eredményének számtani átlaga legalább 4,51,
 • tanulmányait első diploma megszerzéséért folytatja,
 • kiemelkedő szakmai tevékenységéről dékáni ajánlással rendelkezik, és
 • a pályázat benyújtásakor a 30. életévét még nem töltötte be.

Az ösztöndíjra pályázatot nyújthat be az is, aki a fenti feltételeknek megfelel, és saját szakirányban ideiglenesen külföldön tanul, vagy nemzetközi tanulmányi versenyen vesz részt.

A pályázatot a fenti rendelet mellékletét képező pályázati adatlapon kell benyújtani, és ahhoz a következőket kell mellékelni:

 • a pályázati kérelem rövid indoklása (legfeljebb 2 A/4-es gépelt oldal terjedelemben),
 • a pályázó lakcímet igazoló hatósági igazolványának másolata,
 • a pályázó oktatási intézménye által kiállított eredeti hallgatói jogviszony igazolás,
 • a pályázó utolsó két lezárt szemeszteréről kiállított indexének az oktatási intézmény által hitelesített fénymásolata, és
 • dékáni ajánlás.

A pályázat elbírálása során előnyt jelent, ha a pályázó

 • kutatási tevékenységet folytat, Országos Tudományos Diákkör, Tudományos Diákkör munkájában, szakmai tanulmányi versenyeken vett részt, helyezést ért el,
 • saját szakirányban publikált, pályamunkát készített,
 • saját szakirányban konferencián előadást tartott, és erről a szervező által írásban adott igazolást csatol a pályázatához,
 • oktatáshoz kapcsolódó, így különösen demonstrátori tevékenységet folytat,
 • államilag elismert nyelvvizsgával rendelkezik,
 • hallgatói közéleti tevékenységet folytat, így különösen Hallgatói Önkormányzatban részt vesz, kollégiumi tisztséget tölt be, hallgatók számára rendezvényeket szervez,
 • kiemelkedő sporttevékenységet folytat, sporteredményeket ért el
 • és ezt pályázatához csatolva írásban, konzulensi ajánlással, vagy más alkalmas módon igazolja.

A pályázatok benyújtási határideje 2010. október 31., azokról Sopron Megyei Jogú Város Közgyűlése 2010. november 30-ig dönt.

Postacím:
„Széchenyi István tanulmányi ösztöndíj előkészítő bizottság”
9400 Sopron, Fő tér 1.

Letölthető dokumentum
pályázati adatlap

Forrás: http://www.sopron.hu