palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Pályázat szakmai szabályozó dokumentumok modellezésére – Bentlakásos idősellátás

ncsszi_logoA Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet – a TÁMOP 5.4.1 „Szociális szolgáltatások modernizációja” kiemelt projekt I. pillér – pályázatot hirdet szakmai szabályozó dokumentumok modellezésére (TAMOP 5.4.1, I.5.2.1. Gantt-, valamint VI/529-es költségvetési sor terhére) Bentlakásos idősellátás témában.

A TAMOP 5.4.1 kiemelt projekt lehetőséget kínál arra, hogy a szociális szolgáltatások szakmai szabályozói több száz szakember együttműködésével-, az elméleti tudás és gyakorlati tapasztalat egységében kerülhessen kidolgozásra, illetve kipróbálásra. A „Szociális és gyermekvédelmi szabályozó rendszer kidolgozása” pillér keretében a hazai és nemzetközi előzmények figyelembevételével munkacsoportokban dolgozó szakértők elkészítettek a modellezés során kipróbálásra kerülő szakmai szabályozó anyagokat a gyermekjóléti alap- és gyermekvédelmi szakellátás, a családsegítés, illetve a bentlakásos idősellátás szolgáltatásaira vonatkozóan. A dokumentumok létrehozásában több mint 100, saját területének specifikumait kiválóan ismerő szakértő vett részt. A szabályozó anyagok elérhetőek a www.modernizacio.hu -n.

A modellezésbe a nevezett területeken dolgozó 200 szakembert és 2000 igénybevevőt tervezünk bevonni, annak érdekében, hogy a mindennapi gyakorlatban szerzett tapasztalatok az átdolgozás során beépülhessenek a szabályozó anyagokba. Az intézményekben zajló modellezést részterületekért felelős tutori rendszer felügyeli. A tutorok a modellezés során állandó kapcsolatban állnak a pillér vezetésével, illetve a meghatározott szolgáltatási területükön tevékenykedő modellező munkatársakkal. A tutorok nyomon követik a folyamatokat, az előre meghatározott felülvizsgálati pontokon összegző elemzéseket készítenek, illetve folyamatos támogatást nyújtanak a modellező munkatársaknak. A tutorokat a pillér foglalkoztatja, illetve rendeli az egyes szolgáltatási területeken keresztül a modellezést végző szakemberekhez.

1. A pályázati kiírás célja

 • 1.1 Jelen pályázatot a bentlakásos idősellátást nyújtó intézmények számára hirdetjük meg, ami az elkészült, majd széleskörű szakmai vitát követően revideált szakmai szabályzó dokumentumok széleskörű modellezését szolgálja.
 • 1.2 A modellezés célja a szabályozó anyagok gyakorlati kipróbálása, és a tapasztalatok beépítése a fejlesztési folyamatba. A kiválasztásra kerülő intézményekben a modellezés 5 hónapon keresztül, 2011. március 14-e és augusztus 14-e közötti időszakban, személyes-, illetve on-line tutori támogatás mellett a projekt biztosította webfelületen történő adminisztráció mentén valósul meg.

2. A pályázat tartalma

A pályázó szervezet a TÁMOP 5.4.1 program Szabályozási pillérében létrejött szakmai szabályzó anyagokat – azok gyakorlati megvalósíthatóságát – az intézmény működési keretei között, az adott területen szakértői szintű tudással rendelkező szakembereivel, a napi gyakorlati tevékenységet nem akadályozva modellezi. A bentlakásos idősellátást nyújtó intézmények területén összesen 50 modellező szakembert, s minimum 500 igénybevevőt vonunk be a modellezés 5 hónapos folyamatába.

A pályázó a pályázati dokumentációban megnevezi a modellezés folyamatába bevonni tervezett munkatársait, s mellékeli szakmai önéletrajzukat. A modellezés folyamatába bevont intézményekben kiválasztásra kerülő szakemberek a modellezés teljes időtartama alatt on-line felületen a szabályozó dokumentumok munkakörükkel összefüggő adminisztrációját valósítják meg.

3. Pályázati feltétel

Pályázatot nyújthatnak be olyan bentlakásos idősellátást nyújtó intézmények, amelyek megfelelnek a következő feltételeknek:

3.1 Azon intézmények pályázhatnak, amelyek rendelkeznek hatályos működési engedéllyel idősek bentlakásos ellátása területén.

3.2 Az intézmény vezetője nyilatkozik arról, hogy a pályázót nem terheli köztartozás, illetőleg nem áll felszámolás, végelszámolás vagy csődeljárás hatálya alatt.

3.3 Az intézmény vezetője nyilatkozik arról, hogy a modellezést megelőző, előreláthatólag 2011.03.07-11-e között megrendezésre kerülő egynapos budapesti felkészítő tréningre a kiválasztott munkatársak részvételét, s utaztatását biztosítja.

3.4 Az intézmény vezetője nyilatkozik arról, hogy szélessávú Internet kapcsolattal rendelkezik, s a projektben szerepet vállaló munkatársak részére számítógépet, illetve Skype hozzáférést biztosít a modellezés teljes időtartamára vonatkozóan.

3.5 Az intézmény vezetője nyilatkozik arról, hogy vállalja a modellezés folyamatához kapcsolódó hatásvizsgálatban történő részvételt.

3.6 Az intézmény vezetője nyilatkozik arról, hogy a pályázati dokumentációban szerepelteti azon munkatársainak szakmai önéletrajzát, akiket a modellezési folyamatba bevonni tervez.

3.7 Az intézmény vezetője nyilatkozik arról, hogy a pályázati dokumentációban feltűnteti annak a munkatársának nevét, s elérhetőségeit, aki az intézmény nevében a modellezéssel kapcsolatban a fejlesztési folyamat teljes időtartama alatt eljárhat.

3.8 A modellezést végző intézmény vezetője nyilatkozik arról, hogy a modellezés megkezdése előtti időtartamban a szabályozó dokumentumok meghatározta sztenderdek alapján értékeli saját intézményének működését. Azokon a területeken, ahol a gyakorlat során nem teljesülnek a sztenderdekben megfogalmazta elvárások, a modellezés időtartam alatt az intézmény szakmai fejlesztést hajt végre. A modellezés végeztével az intézmény, illetve annak vezetője szakmai beszámolót készít a szabályozó dokumentumok szerinti működés tapasztalatairól.

3.9 A modellezést végző intézmény vezetője nyilatkozik arról, hogy az intézmény fenntartója hozzájárul a modellezésben történő részvételhez.

3.10 A modellező szakember vállalja, hogy

3.10.1 részt vesz a modellezési programot megelőző egynapos budapesti felkészítő tréningen, amelyre előreláthatólag 2011. március 7-11 között kerül sor.

3.10.2 a modellezés teljes időtartama alatt a munkakörével összefüggő eseteket az online modellezési adatlapok felhasználásával, a tutorok iránymutatásának megfelelően dokumentálja a projekt által biztosított webfelületen.

3.10.3 meghatározott felülvizsgálati pontokon összegző értékelést készít a projekt előrehaladásáról a rendelkezésére bocsátott értékelő lapok segítségével.

3.11 Az intézmény keretében modellezést végző szakembereknek rendelkezniük kell felsőfokú szakirányú végzettséggel, (a 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet előírásainak megfelelően), valamint legalább öt éves szakmai tapasztalattal. Az Internet, illetve az MS Office felhasználói szintű ismerete alapkövetelmény a modellezésben közreműködni kívánó munkatársakkal szemben.

4. A finanszírozás pénzügyi keretei

4.1 Szerződéseket a TÁMOP 5.4.1 „Szociális szolgáltatások modernizációja” kiemelt projekt a kiválasztott intézményekkel köti.

4.2 A modellezési tevékenység ellátására szóló szerződésben meghatározott szakértői kapacitás jelen pályázati kiírás keretében a bentlakásos idősellátás területére vonatkozóan összesen bruttó 28, 9 millió Ft.

4.3 A TAMOP 5.4.1 „Szociális szolgáltatások modernizációja” kiemelt projekt a modellezés teljes időtartamára bevont szakemberek után egységesen bruttó 25 e Ft * 23 szakértői nap/szakértő fizet a modellezésbe bevont intézményeknek.

4.4 Az intézmény vezetője vállalja, hogy a modellezésben résztvevő munkatársak modellezéshez kapcsolódó feladatainak ellátását biztosítja, illetve munkájukért előre meghatározott mértékű kiegészítő juttatásban részesülnek.

4.5 A pályázó intézmény jogosult megnevezni a modellezésbe bevonni tervezett munkatársait, de a fejlesztési folyamatban résztvevő munkatársakat, a benyújtott szakmai önéletrajzok alapján a pillér vezetése jogosult kiválasztani.

4.6 Az intézmény felel minden modellezési folyamatba bevont munkatársának teljesítéséért.

5. Kizáró okok

5.1 A bentlakásos idősellátást szabályozó dokumentumok modellezésére nem kerülhet sor abban az intézményben, amelynek munkatársai a TAMOP 5.4.1 kiemelt projekt „Szociális és gyermekvédelmi szabályozó rendszer kidolgozása” pillér bentlakásos idősellátás Területi Szakértői Csoportjának tagjaiként szerepet vállaltak a szabályozási dokumentumok létrehozásában.

5.2 Nem köthető szerződés azon pályázóval, aki a döntés tartalmát érdemben befolyásoló valótlan, hamis vagy megtévesztő adatot szolgáltatott vagy ilyen nyilatkozatot tett.

5.3 Nem köthető szerződés azon pályázóval, amely csőd-, felszámolási, végelszámolási, vagy egyéb – megszüntetésére irányuló jogszabályban meghatározott – eljárás, illetve külön törvény szerinti adósságrendezési eljárás alatt áll.

5.4 Nem köthető szerződés azon pályázóval, amelynek esedékessé vált és meg nem fizetett köztartozása van.

5.5 Nem köthető szerződés azon pályázóval, akivel szemben a közpénzekről nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény 6.§ (1) bekezdése szerinti összeférhetetlenség fennáll; amely jogszabályban a támogatói okirat kiadásának vagy a szerződés megkötésének feltételeként meghatározott nyilatkozatokat nem teszi meg, dokumentumokat nem nyújtja be vagy a megtett nyilatkozatát visszavonja.

5.6 Nem köthető szerződés azon pályázóval, amely nem felel meg az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 15. §-ban előírt, rendezett munkaügyi kapcsolatok törvényben meghatározott követelményeinek.

5.7 Nem köthető szerződés azon pályázóval, amely szervezetet az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet 120. § (2) bekezdésében meghatározott kizáró okok hatálya alatt áll.

5.8 Nem köthető szerződés azon pályázóval, amely a 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet értelmében a pályázat befogadásának feltételeként nem tesz írásbeli nyilatkozatot annak tudomásul vételéről, hogy lejárt esedékességű, meg nem fizetett köztartozás esetén a pályázót a köztartozás megfizetéséig a megbízási díj nem illeti meg, az esedékes támogatások folyósítása a 292/2009.. (XII. 19.) Korm. rendelet 113. § (2) bekezdése c) pontja szerint felfüggesztésre kerül, illetve az Áht. 13/A §-ának (6) bekezdése alapján az esedékes támogatás a köztartozások megfizetése érdekében – a támogatás ellenében vállalt kötelezettségeket nem érintő módon – visszatartásra kerül.

5.9 Nem köthető szerződés azon pályázóval, amely tevékenysége a hatályos környezetvédelmi előírásoknak nem felel meg.

5.10 Nem köthető szerződés azon pályázóval, amely működéséhez a szükséges hatósági engedélyekkel nem rendelkezik.

5.11 Nem köthető szerződés azon pályázóval, amely a szerződés iránti pályázat benyújtását megelőző három naptári éven belül az államháztartás alrendszereiből, az Európai Unió előcsatlakozási eszközeiből, vagy a strukturális alapokból juttatott valamely támogatással összefüggésben a támogatási szerződésben vállalt kötelezettségét neki felróható okból nem vagy csak részben teljesítette, kivéve a vis maior esetét.

6. Pályázatok elbírálása

Az ország településszerkezetének, illetve a szakmai rendelet létszámelőírásaiból fakadó sajátosságoknak megfelelően a modellezésre jelölendő intézményi típusok a szolgáltatások szerkezetében megjelenő tipikus struktúrák alapján a következők szerint kerülnek meghatározásra:

6.1 Intézmény típusa szerint: tartós bentlakásos szakellátást nyújtó intézmények

6.2 Fenntartó szerinti

 • önkormányzati fenntartású
 • civil fenntartású
 • egyházi fenntartású

6.3 Férőhely szerint

 • 20-50 férőhellyel rendelkező
 • 51-100 férőhellyel rendelkező
 • 100 fölötti férőhellyel rendelkező

A felsorolt szempontsor alapján a modellező intézmények kiválasztásánál az alábbi helyszínekre vonatkozó struktúra kerül érvényesítésre

 1. 1db önkormányzati fenntartású 20-50 férőhellyel rendelkező bentlakásos intézmény
 2. 1db civil fenntartású 20-50 férőhellyel rendelkező bentlakásos intézmény
 3. 1db egyházi fenntartású 20-50 férőhellyel rendelkező bentlakásos intézmény
 4. 1db önkormányzati fenntartású 51-100 férőhellyel rendelkező bentlakásos intézmény
 5. 1db civil fenntartású 51-100 férőhellyel rendelkező bentlakásos intézmény
 6. 1db egyházi fenntartású 51-100 férőhellyel rendelkező bentlakásos intézmény
 7. 1db önkormányzati fenntartású 100 fölötti férőhellyel rendelkező bentlakásos intézmény
 8. 1db civil fenntartású 100 fölötti férőhellyel rendelkező bentlakásos intézmény
 9. 1db egyházi fenntartású 100 fölötti férőhellyel rendelkező bentlakásos intézmény
 10. 1db önkormányzati fenntartású demenciában szenvedők ellátását is végző bentlakásos intézmény
 11. 1db civil fenntartású demenciában szenvedők ellátását is végző bentlakásos intézmény
 12. 1db egyházi fenntartású demenciában szenvedők ellátását is végző bentlakásos intézmény

A felhívásban meghatározott pályázati feltételeknek megfelelő jelentkezők közül a fentebb részletezett szempontsor alapján a pillérvezető és a Területi Szakértői Csoport tagjai közösen választják ki a modellezésben résztvevő intézményeket. A kiválasztási folyamatban a pillérvezető és a Területi Szakértői Csoport tagjai személyesen is megkereshetik a pályázókat a pályázat szükség szerinti kiegészítésének, pontosabb meghatározásának céljával. Az elbírálást követően a nyertes jelentkezőkkel a TAMOP 5.4.1 kiemelt projekt szerződést köt a modellezésben történő részvételre.

7. Szerzői jogi kérdések

A modellezési tevékenység eredményeképpen létrejövő szellemi termék a megrendelőként szerződő kiíró tulajdonában megy át, aki azt szellemi köztulajdonná kívánja tenni. A felkért intézménynek / modellezőnek tudomásul kell venniük, hogy az elkészült szellemi termékek köztulajdonná válnak, amelyek további szabad felhasználásához, átdolgozásához, továbbfejlesztéséhez, más szakértői feladatok elvégzéséhez, vagy azok gyakorlati alkalmazásához nem szükséges az intézménynek / modellezőnek hozzájárulása, illetőleg bármilyen felhasználás esetén az intézménynek / modellezőnek – saját szerződése szerinti vállalkozási díjon felül – további díjazásra nem tarthat igényt.

8. A pályázat benyújtási határideje: 2011. február 25. 16 óra 30 perc

A határidő az elektronikusan megküldött pályázat beérkezésének idejére vonatkozik. A pályázat benyújtásának tényét és annak tartalmát az adatvédelmi előírásoknak megfelelően kezeljük.

Letölthető dokumentumok

pályázati kiírás

9. A pályázat eredményhirdetési határideje: 2011. március 2. 16 óra 30 perc

A kiíró tájékoztatja a pályázókat arról, hogy a pályázaton nyertes jelentkezők nevét és címét honlapján közzéteszi a modellezői szerződés megkötésének tényére történő utalással. A meg nem felelt pályázók azon az e-mail címen kapnak értesítést, amelyről pályázati jelentkezésüket benyújtották.

10. A pályázat benyújtásának módja

10.1 A pályázati dokumentációnak tartalmaznia szükséges a pályázati feltételek elfogadásáról és tudomásul vételéről szóló nyilatkozatokat mind a pályázó vállalkozás, mind pedig a személyes közreműködő szakértő részéről. (Lásd 1 számú és 2 számú mellékletek.)

10.2 A pályázati dokumentációt kizárólag elektronikus formában lehet eljuttatni a modellezesidos.tamop541@ncsszi.hu e-mail címre.

10.3 Amennyiben a pályázati jelentkezés teljes fájlmérete meghaladja az 5 MB-t és emiatt az elektronikus levél nem kerül fogadásra, vagy annak bármely melléklete nem kerülhet megnyitásra, úgy a kiíró a pályázati jelentkezést nem tudja elfogadni.

10.4 Kérünk minden pályázót, hogy telefonos elérhetőségüket külön emeljék ki a pályázati anyagban, mert a beérkezett pályázatról egy munkanapon belül ezen a telefonszámon értesítjük a jelentkezőt. Amennyiben a pályázó egy munkanapon belül nem kap visszaigazolást kérjük, jelezze az alábbi telefonszámon: +36/20/545-3648

10.5 Az elektronikus levél tárgysorába a pályázók a következőt írják be: „szabályozási dokumentumok modellezése bentlakásos idősellátás”.

További információ

Kostyál L. Árpád
koordinátor
+36/20/545-3648, +36/ 1 / 237-6700 / 832, (munkanapokon 10.00-16.30 között)
arpad.kostyal@ncsszi.hu

Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet
TÁMOP 5.4.1
1134 Budapest
Tüzér u. 33-35.
Web: http://www.szmi.hu/