palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Pályázat szociális módszertani intézmények számára

szmm pályázatokA Nemzeti Erőforrás Minisztérium (továbbiakban NEFMI) 6/2010. (III. 12.) SZMM rendelet alapján meghívásos pályázatot hirdet az Idősügyi Stratégia II.4.5. pontja alapján innovatív programok működtetésének támogatására. A pályázat célja: Az Idősügyi Stratégia II.4.5. pontjában megfogalmazott idősödők és idősek társadalmi részvételének erősítéséről szóló innovatív program/ok működtetésének támogatása.

A rendelkezésre álló keretösszeg

A pályázatok támogatására rendelkezésre álló keretösszeg 20.000.000 Ft, azaz húszmillió forint a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről szóló 2009. évi CXXX. törvény 1. sz. mellékletét módosító 2010. évi XLII. törvényerejű rendelet alapján, XX. NEFMI fejezet, 20. fejezet, 20. cím, 27. alcím, – Idősügyi programok – elnevezésű fejezeti kezelésű előirányzaton áll rendelkezésre.

A pályázók köre, a megvalósítandó feladatok, a megvalósítás időszaka

Pályázatot nyújthatnak a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 58.§-a alapján a pályázat benyújtásakor miniszteri kijelöléssel rendelkező regionális, illetve egyházi szociális módszertani intézmények (a címjegyzéket az 1. sz. melléklet tartalmazza).

A pályázat megvalósulása: A pályázati program megvalósulása során a fiatal korosztály, az idősödő és idős korosztály egymás életébe és készségeibe betekintést nyer, azokat támogatja, segíti.

A program kivitelezője kizárólag idősek nappali intézménye lehet, mely oktatási intézménnyel és vagy közművelődési szervezettel közösen tervezi, végzi pályázati programját.

Támogatható feladatok: A pályázati programban mindkét célcsoport és azok családjainak értékrendjét kiemelten kell kezelni és megjeleníteni. Az a pályázati program részesülhet támogatásban, melyben a célcsoportok érdeklődési köre, hiányterületei, képességei egymásra felhajtó erőként hatnak, melyben a fiatal korosztályt az idősebb tanítja valamely készségre és viszont, például:

 • idősebb korosztály szabadidős programot szervez a fiatalabbaknak,
 • idősebb korosztály felügyeletet nyújt a fiatalabbaknak,
 • közös programok megvalósítását szervezi meg úgy, hogy abban mindkét korosztály aktív feladatot kap.
 • stb.

A pályázat megvalósításának időszaka: 2011. február 1. – 2011. május 31.

A pályázható összeg minimum 5 millió, maximum 20 millió forint.

A pályázat benyújtásának formai követelményei, módja és helye

A pályázatot kizárólag elektronikus formában, adatlapon kell benyújtani (2. sz. melléklet).

A benyújtás helye:

Nemzeti Erőforrás Minisztérium

Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatások Főosztálya

E-mail: szgyszftitkarsag@nefmi.gov.hu

A pályázat benyújtásának határideje


A pályázat benyújtási határideje:
2011. január 11.

Benyújtottnak minősül az a pályázat, mely a határidő utolsó napján 24 óráig beérkezik az szgyszftitkarsag@nefmi.gov.hu e-mail címre.

Ha pályázó a pályázat benyújtására meghatározott határidőt elmulasztja, a pályázat elutasításra kerül.


A pályázat érvényességének vizsgálata

A benyújtott pályázatot a beérkezést követően pályázati azonosítóval látják el, majd a pályázat érvényességi ellenőrzésére kerül sor az alábbi szempontok szerint:

 1. a pályázat elektronikus benyújtottsága, kitöltöttsége, megfelelősége,
 2. a pályázó szervezetnek a pályázat benyújtására való jogosultsága.

Amennyiben a pályázat érvényességi ellenőrzése során megállapításra kerül, hogy a pályázat nem felel meg a pályázati kiírásban, a pályázót hiánypótlásra hívja fel a Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatások Főosztálya a 6. pontban meghatározott módon.

Hiánypótlás módja: A pályázat beérkezését követő 3 napon belül a Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatások Főosztálya a pályázat formai hiányossága esetén – amennyiben a hiányosság pótolható – a hiányosságok kijavítására, pótlására 5 napos határidővel felszólítja a pályázót. A felszólítást a Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatások Főosztálya elektronikus formában küldi el a pályázónak. Az értesítésben megjelöli az összes hiányt, valamint a hiánypótlás módját. A hiánypótlásra csak egy alkalommal, a felhívás kézhezvételétől számított 5 napon belül van lehetőség. Ha a pályázó a hiánypótlási felhívásnak határidőben nem vagy nem megfelelően tesz eleget, a pályázat elutasításra kerül.

Határidőben benyújtottnak minősül az a hiánypótlás, amely legkésőbb a felszólítás megküldésétől számított 5 napon belül (a határidő utolsó napján 24 óráig) beérkezik az szgyszftitkarsag@nefmi.gov.hu e-mail címre.

A pályázat elbírálásának szakmai szempontrendszere és határideje

A pályázatok értékelését 3 fős döntés-előkészítő bizottság végzi, melynek tagjai a NEFMI kijelölt munkatársai.

A pályázatok értékelését döntés-előkészítő bizottság az alábbi szakmai szempontrendszer szerint végzi:

 • a pályázati programban foglaltak, valamint azok megvalósításának várható eredményei illeszkednek-e az Idősügyi Stratégia II.4.5. pontjában megfogalmazott iránymutatásokhoz,
 • mindkét célcsoport és azok családjainak értékrendjét kiemelten kezeli és megjeleníti a pályázati program,
 • a célcsoportok érdeklődési köre, hiányterületei, képességei egymásra felhajtó erőként hatnak, melyben a fiatal korosztályt az idősebb tanítja valamely készségre és viszont,
 • a program továbbélése a pályázati időszak után még legalább két évig biztosított.

A pályázók döntést követő kiértesítése

A nemzeti erőforrás miniszter döntését követően a Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatások Főosztálya 3 napon belül elektronikus úton értesítést küld a pályázat elbírálásáról. Elutasítás esetén az értesítés tartalmazza az elutasítás indokait. A döntés ellen a pályázó részéről jogorvoslatnak helye nincs.

A nyertes pályázatok állami támogatása

A miniszteri döntés alapján a nyertes pályázókkal a NEFMI támogatási szerződést köt. A támogatási szerződés megkötésére irányadó a szociális és munkaügyi miniszter irányítása alá tartozó fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásáról szóló 6/2010. (III. 12.) SZMM rendelet.

A pályázati döntésről szóló értesítés tartalmazni fogja a szerződéskötés feltételeit és az ahhoz szükséges dokumentumok beküldési határidejét.

A támogatási szerződés keretében csak olyan költségek számolhatóak el, amelyek megfelelnek a következő feltételeknek:

 • a kedvezményezett valóságban felmerült és kifizetett költségei, amelyek teljesülése eredeti számlákkal, okmányokkal igazolható,
 • közvetlenül kapcsolódnak a pályázatban vállalt cél megvalósításához, nélkülözhetetlenek annak végrehajtásához és a támogatási szerződéshez bekért költségvetésben személyi, dologi és felhalmozási kiadásként betervezésre kerülnek.

Nem részesülhet támogatásban az a pályázó, amely

 1. a benyújtott támogatás iránti kérelmében megtévesztő vagy valótlan adatot szolgáltatott;
 2. a korábban nyújtott állami, vagy európai uniós támogatásokkal az előírt határidőre nem számolt el,
 3. korábban a támogatóval valótlan, megtévesztésre alkalmas adatokat közölt a támogatás felhasználásával kapcsolatban,
 4. szervezetnek adótartozása, illetve adók módjára behajtható köztartozása van,
 5. csőd-, felszámolási- illetve végelszámolási eljárás alatt áll,
 6. korábban megítélt támogatásáról szóló beszámolójukat a pályáztatók visszautasították, vagy lejárt esedékességű, elszámolatlan vagy visszafizetetlen kintlévőségük van velük szemben,
 7. munkaügyi kapcsolatai nem rendezettek (1/2006. (II. 2.) FMM rendelet szerint)

11. További információk

A meghívásos pályázattal kapcsolatban további információkat a (1) 795-3149-es telefonszámon, valamint az szgyszftitkarsag@nefmi.gov.hu e-mail címen kaphatnak a Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatások Főosztályától.

Forrás: http://www.szmm.gov.hu