palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Pályázat települési önkormányzati belterületi közutak felújításának támogatására az Észak-Magyarországi Régióban ÉMRFT/TEUT/2009

Az Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács (ÉMRFT) pályázatot hirdet a települési önkormányzati belterületi közutak felújításának, korszerűsítésének támogatására.

I. A PÁLYÁZAT CÉLJA

A rendelkezésre álló támogatási keret terhére a Tanács támogatást nyújt a települési önkormányzatok törzsvagyonába tartozó belterületi közutak – kapacitást nem növelő – felújítására, korszerűsítésére.

Minden pályázat egy (esetleg több utcát magába foglaló, de megszakítás nélküli, egybefüggő, kivéve vasúttal vagy állami közúttal keresztezett utak) hálózati elemre vonatkozhat.

II. PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁRA JOGOSULTAK

Pályázatot nyújthat be: a régióban megvalósuló fejlesztéseket végrehajtó települési önkormányzat (a továbbiakban: önkormányzat).

Az előirányzat legalább 25%-át a kedvezményezett térségek besorolásáról szóló 311/2007. (XI. 17.) Korm. rendelet alapján hátrányos helyzetűnek minősülő kistérségek, valamint az ezekkel azonos elbánásban részesülő, a 240/2006. (XI. 30.) Korm. rendeletben meghatározott nem kedvezményezett kistérségben lévő, társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott, vagy az országos átlagot jelentősen meghaladó munkanélküliséggel sújtott települések támogatására kell fordítani.

III. A PÁLYÁZATI DÍJ MÉRTÉKE, BEFIZETÉSÉNEK MÓDJA, HATÁRIDEJE

1.  Pályázati díjként a teljes támogatási igény 2,5%-át – minimum 20 000 Ft-ot, maximum 500 000 Ft-ot kell befizetni – kizárólag átutalással – az Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács Magyar Államkincstárnál vezetett 10027006-00282620 számlaszámára:

A befizetés tényét az átutalási megbízás terhelési értesítőjének pályázó általi hitelesített másolatával kell igazolni.

A pályázati díjat pályázatonként külön-külön kell befizetni.

Az átutalási megbízáson fel kell tüntetni az „ÉMRFT/TEUT/2009” pályázati cél megnevezést is.

2.             A pályázati díj befizetésének határideje: 2009. június 2.

3.             A pályázati díjként befizetett összeg a támogatás szempontjából elszámolható költségnek minősül.

IV. A TÁMOGATÁS FORMÁJA, ÖSSZEGE, INTENZITÁSA

1.        A támogatás formája vissza nem térítendő támogatás.

2.        Az előirányzatból, illetve az önkormányzati fejlesztési célú előirányzatok (TEKI, CÉDE, LEKI és TEUT) korábbi évi kereteiből támogatott ugyanazon fejlesztéshez csak egyszer adható támogatás. A megítélhető támogatás maximális összege: 20 millió Ft, kivéve a megyei jogú városok által benyújtott pályázatok, azonban ez alapján is legfeljebb 50 millió forint összegű támogatás nyújtható.

3.        A saját forrás mértéke:

A fejlesztés megvalósításához az önkormányzatoknak 50%, – a 240/2006. (XI. 30.) Korm. rendeletben meghatározott településeknek 42% – saját forrással kell rendelkezniük.

4.        Támogatási intenzitás, többlettámogatás lehetősége:

Az alaptámogatás mértéke: 50%

Az alaptámogatás mértékén felül területi szempontból többlettámogatás jár, az alábbiak szerint:

Kedvezményezettség

Többlettámogatási mérték

240/2006. Korm. rendeletben foglalt települések

+8%

58%

A települések területi jogosultságát a pályázati útmutató tartalmazza.

V. A PÁLYÁZATI EGYSÉGCSOMAG ELÉRHETŐSÉGE, IGÉNYLÉSE

1.      A pályázati egységcsomag tartalmazza: a pályázati felhívást, a pályázati útmutatót és a pályázati adatlapot.

2.      A pályázati egységcsomag letölthető az alábbi honlapokról:

Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési Ügynökség Kft. – www.norda.hu

Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium – www.nfgm.gov.hu

Önkormányzati Minisztérium – www.otm.gov.hu

3.      A pályázat feltételeivel kapcsolatosan felvilágosítás az alábbi címen kérhető:

Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési Ügynökség Kht.

3525 Miskolc, Széchenyi u. 107.; Tel: 46/504-460; E-mail: hazaiforras@norda.hu

VI. A pályázat lebonyolításában közreműködő szervezetek:

Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács

Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési Ügynökség Kht.

Magyar Államkincstár Észak-Magyarországi Regionális Igazgatóság

Nemzeti Fejlesztési- és Gazdasági Minisztérium

Önkormányzati Minisztérium

Magyar Közút NZRt.

VII. A PÁLYÁZATOK BENYÚJTÁSÁNAK MÓDJA, HELYE ÉS HATÁRIDEJE

1.      A pályázatokat magyar nyelven, kizárólag a pályázati formanyomtatványon 4 példányban kell benyújtani, melyből:

1 db eredeti dokumentumokkal felszerelt

3 db sorszámozott, az eredetivel mindenben megegyező másolati példány.

A pályázatokat lefűzve, tartalomjegyzékkel ellátva és a mellékleteket sorrendben, a pályázati csomagban található adatlap felhasználásával 4 db összefűzött példányban és 1 db elektronikus adathordozón (CD, DVD) kell benyújtani.

Ha az írásban benyújtott pályázat szövege eltér az elektronikusan benyújtott pályázattól, akkor az aláírt, írásban benyújtott szöveg tekintendő hivatalosnak.

A 4 példányból 1 példánynak az eredeti vagy a kiállító hatóság által hitelesített igazolásokat, hatósági engedélyeket kell tartalmaznia. Ezt a példányt „Eredeti” megjelöléssel kell ellátni. Az elektronikus adathordozón csak a pályázati adatlapot kell csatolni.

2.      A pályázatokat postai úton, vagy személyesen lehet benyújtani.

A pályázatot tartalmazó postai küldeményen az ÉMRFT/TEUT/2009 jelzést fel kell tüntetni.

3.      A pályázatokat a Magyar Államkincstár Észak-Magyarországi Regionális Igazgatóság területileg illetékes Állampénztári Irodájába (továbbiakban: Igazgatóság) kell benyújtani.

Magyar Államkincstár Észak-Magyarországi Regionális Igazgatóság

Állampénztári Iroda

B-A-Z Megyei Pályázatos Támogatási Osztály

Címe: személyesen: 3525 Miskolc, Hősök tere 3., 16 óráig

Postai úton: 3502 Miskolc, Pf. 122

Heves Megyei Pályázatos Támogatási Osztály

Címe: személyesen: 3300 Eger, Eszterházy tér 5., 16 óráig

Postai úton: 3001 Eger, Pf. 26.

Nógrád Megyei Pályázatos Támogatási Osztály

Címe: személyesen: 3100 Salgótarján, Rákóczi út 15., 16 óráig

Postai úton: 3101 Salgótarján, Pf. 89.

4.      A pályázatok benyújtási határideje: 2009. június 2.

A pályázatot igazolható módon kell postára adni, kétség esetén a határidő betartását a pályázónak kell bizonyítania. A pályázat benyújtása dátumának a postára adás napját kell tekinteni.

A határidőn túl beérkező pályázatokat a Tanács érdemi vizsgálat nélkül elutasítja!

VIII. A PÁLYÁZATOK BEFOGADÁSA, HIÁNYPÓTLÁS

Az Igazgatóság formai és jogosultsági szempontból megvizsgálja a pályázatot és – hiányosság észlelése estén – az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 64/B. § (3) bekezdése alapján a pályázót hiánypótlásra szólítja fel a pályázat beérkezését követő 14 munkanapon belül. A pályázó a hiány pótlásáról – a benyújtott pályázattal azonos példányszámban – a felszólítás kézhezvételétől számított 5 munkanapon belül gondoskodik. Hiánypótlásra csak egyszer van lehetőség.

A pályázat befogadása időpontjának a pályázati felhívásnak hiánytalanul megfelelő pályázat beérkezésének időpontját kell tekinteni, illetve hiánypótlás esetén a hiánypótlás beérkezésének időpontját. A pályázat befogadásáról, illetve minden, a pályázókat érintő tanácsi döntésről a pályázót az Ügynökség írásban, igazolható módon tájékoztatja.

IX. A PÁLYÁZAT ELBÍRÁLÁSÁNAK HATÁRIDEJE

1.      A Tanács legkésőbb 2009. augusztus 10-ig dönt a befogadott pályázatok támogatásáról.