palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Pályázat önkormányzati belterületi közutak felújításának, korszerűsítésének támogatására a Közép-Dunántúli Régióban. KDRFT/TEUT/2009

A Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács (KD RFT) pályázatot hirdet a települési önkormányzati belterületi közutak felújításának, korszerűsítésének támogatására (TEUT)

I. A PÁLYÁZAT CÉLJA

A rendelkezésre álló támogatási keret terhére a Tanács támogatást nyújt a települési önkormányzatok törzsvagyonába tartozó belterületi közutak – kapacitást nem növelő – felújítására, korszerűsítésére.

Minden pályázat egy (esetleg több utcát magába foglaló, de megszakítás nélküli, egybefüggő, kivéve vasúttal vagy állami közúttal keresztezett utak) hálózati elemre vonatkozhat.

II. PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁRA JOGOSULTAK

Pályázatot nyújthat be: a régióban megvalósuló fejlesztéseket végrehajtó települési önkormányzat (a továbbiakban: önkormányzat).

Az előirányzat legalább 25%-át a kedvezményezett térségek besorolásáról szóló 311/2007. (XI. 17.) Korm. rendelet alapján hátrányos helyzetűnek minősülő kistérségek, valamint az ezekkel azonos elbánásban részesülő, a 240/2006. (XI. 30.) Korm. rendeletben meghatározott nem kedvezményezett kistérségben lévő, társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott, vagy az országos átlagot jelentősen meghaladó munkanélküliséggel sújtott települések támogatására kell fordítani.

III. A PÁLYÁZATI DÍJ MÉRTÉKE, BEFIZETÉSÉNEK MÓDJA, HATÁRIDEJE

Pályázati díjként a teljes támogatási igény 2,5%-át – minimum 20 000 Ft-ot, maximum 500 000 Ft-ot – kell átutalni a Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács Magyar Államkincstárnál vezetett 10029008-00280958.számú számlájára. A pályázati díjat pályázatonként külön-külön kell befizetni.

Az átutalási megbízáson fel kell tüntetni a „KDRFT/TEUT/2009” pályázati cél megnevezést is.

1.     A pályázati díj befizetésének határideje: 2009. június 1.

2.     A pályázati díjként befizetett összeg a támogatás szempontjából elszámolható költségnek minősül.

IV. A TÁMOGATÁS FORMÁJA, ÖSSZEGE, INTENZITÁSA

1.       A támogatás formája vissza nem térítendő támogatás.

2.       Az előirányzatból, illetve az önkormányzati fejlesztési célú előirányzatok (TEKI, CÉDE, LEKI és TEUT) korábbi évi kereteiből támogatott ugyanazon fejlesztéshez csak egyszer adható támogatás. A megítélhető támogatás maximális összege 20 millió forint, az alábbi kivételekkel:

A megyei jogú városok és a főváros által benyújtott pályázatok esetében a megítélhető támogatás maximális összege 50 millió forint.

3.       A saját forrás mértéke:

A fejlesztés megvalósításához az önkormányzatoknak 50%, – a 240/2006. (XI. 30.) Korm. rendeletben meghatározott településeknek 42% – saját forrással kell rendelkezniük.

4.       Támogatási intenzitás, többlettámogatás lehetősége:

Az alaptámogatás mértéke: 50%

Az alaptámogatás mértékén felül területi szempontból többlettámogatás jár, az alábbiak szerint:

Kedvezményezettség

Többlettámogatási mérték

240/2006. Korm. rendeletben foglalt települések

+8%

58%

A települések területi jogosultságát a pályázati útmutató tartalmazza.

V. A PÁLYÁZATI EGYSÉGCSOMAG ELÉRHETŐSÉGE, IGÉNYLÉSE

1.     A pályázati egységcsomag tartalmazza: a pályázati felhívást, a pályázati útmutatót és a pályázati adatlapot.

2.     A pályázati egységcsomag letölthető az alábbi honlapokról:

Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft., – www.kdrfu.hu

Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium – www.nfgm.gov.hu

Önkormányzati Minisztérium – www.otm.gov.hu

A teljes pályázati egységcsomag elektronikus adathordozón (CD) is igényelhető a Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. 8000 Székesfehérvár, Rákóczi u. 25, tel.: 22-513-370, fax: 22-312-340, email: info@kdrfu.hu címein.

A pályázati egységcsomag postai úton nem igényelhető.

3.     A pályázat feltételeivel kapcsolatosan felvilágosítás az alábbi címen kérhető:

Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft.

8000 Székesfehérvár, Rákóczi u. 25, tel.:22-513-387, info@kdrfu.hu, pályázati referens neve: Szentgyörgyi Tibor

VI. A pályázat lebonyolításában közreműködő szervezetek:

Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft.

8000 Székesfehérvár, Rákóczi u. 25, tel.:22-513-370, fax: 22-312-340

Magyar Államkincstár Közép-dunántúli Regionális Igazgatósága

8200 Veszprém, Budapest u. 4, tel.: 88-623-980, fax: 88-623-971

VII. A PÁLYÁZATOK BENYÚJTÁSÁNAK MÓDJA, HELYE ÉS HATÁRIDEJE

1.     A pályázatokat magyar nyelven, kizárólag a pályázati formanyomtatványon 4 példányban kell benyújtani, melyből:

1 db eredeti dokumentumokkal felszerelt és „E” jellel megjelölt,

3 db sorszámozott, az eredetivel mindenben megegyező másolati példány.

A pályázatot elektronikus adathordozóra (CD, DVD) írva is csatolni kell.

2.     A pályázatokat postai úton, vagy személyesen lehet benyújtani.

A pályázatot tartalmazó postai küldeményen a KDRFT/TEUT/2009 jelzést fel kell tüntetni.

3.     A pályázatokat a Magyar Államkincstár Közép-dunántúli Regionális Igazgatóságára (továbbiakban: Igazgatóság) kell benyújtani, a Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanácsnak címezve.

Magyar Államkincstár Közép-dunántúli Regionális Igazgatóság Állampénztári Iroda

Fejér Megyei Kirendeltsége

Postai úton történő küldésnél: 8002 Székesfehérvár, Petőfi utca 5.

Személyes átadás esetén:        Székesfehérvár, Ősz utca 11.

Komárom-Esztergom Megyei Kirendeltsége

Postai úton történő küldésnél: 2801 Tatabánya, Pf.: 1305.

Személyes átadás esetén:        Tatabánya, Fő tér 32.

Veszprém Megyei Kirendeltsége

Cím:          8200 Veszprém, Budapest 4.

4.     A pályázatok benyújtási határideje: 2009. június 2.

A pályázatot igazolható módon kell postára adni. A pályázat benyújtása dátumának a postára adás napját kell tekinteni. Kétség esetén a határidő betartását a pályázónak kell bizonyítania. Személyes benyújtás esetén az átadás végső határideje 2009. június 2. 16 óra.

A határidőn túl beérkező pályázatokat a Tanács érdemi vizsgálat nélkül elutasítja!

VIII. A PÁLYÁZATOK BEFOGADÁSA, HIÁNYPÓTLÁS

Az Igazgatóság formai és jogosultsági szempontból megvizsgálja a pályázatot és – hiányosság esetén, figyelembe véve a (8) bekezdés szerinti, a Magyar Közút Kht. által adott hiánypótlásról szóló tájékoztatást – az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 64/B. § (3) bekezdése alapján a pályázót hiánypótlásra szólítja fel a pályázat beérkezését követő 14 munkanapon belül. A pályázó a hiány pótlásáról – a benyújtott pályázattal azonos példányszámban – a felszólítás kézhezvételétől számított 5 munkanapon belül gondoskodik. Hiánypótlásra csak egyszer van lehetőség.

A pályázat befogadásáról, illetve minden, a pályázókat érintő tanácsi döntésről a pályázót az Ügynökség írásban, igazolható módon tájékoztatja.

IX. A PÁLYÁZAT ELBÍRÁLÁSÁNAK HATÁRIDEJE

1.     A befogadott pályázatok – pályázati útmutató részét képező értékelési szempontrendszer alapján történő – értékelését, valamint az értékelés alapján rangsor kialakítását a Tanács által felállított szakértői bizottság végzi

2.     A szakértői bizottság döntési javaslatát a Tanács jóváhagyja vagy részletes indoklás alapján elrendeli a pályázat szakértői bizottság általi ismételt, soron kívüli értékelését az eredeti kritériumok és pontrendszer szerint.

3.     A Tanács legkésőbb 2009. augusztus 10-ig dönt a befogadott pályázatok támogatásáról.

Friss