palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Pályázat sítanpályák építésére

Az Országos Sítanpálya-építési Program célja, hogy olyan magyarországi településeken, melyekben még nem található műanyag borítású üzemelő sítanpálya, megfelelő szakmai szempontok szerint tervezett, és megfelelő szaktudással üzemeltetett sítanpályák létesüljenek.

A felhívás keretében kizárólag Budapest közigazgatási területén kívüli megvalósítási helyszínek támogathatóak. A megvalósítási helyszínnel kapcsolatban a Támogató elvárása, hogy a létesítmény nyilvánosan elérhető, könnyen megközelíthető, közforgalom számára nyitva álló területen kerüljön kialakításra.

Azon új építésű sítanpálya megvalósítása támogatható, amely:

 •  megvalósítási helyszínének közúton számított 30 kilométeres sugarú körzetében nem található más szervezet vagy vállalkozás által üzemeltetett, műanyag borítású sítanpálya,
 • szélessége minimum 10 méter, amelybe a felvonó nyomvonala, valamint a pálya és a felvonó közötti biztonsági sáv minimum 1,6 méteres szélessége nem számít bele,
 • terepegyenetlenségektől mentes lejtője minimum 45 méter hosszú és ezen felül a tanpálya tetején vízszintes, legalább 5 méter hosszú liftkiszálló és induló hely, a pálya alján minimum 8 méter hosszú kifutó található,
 • felvonóval és pályavilágítással ellátott, a lift használatára vonatkozó biztonsági előírások és a pálya kialakítására vonatkozó balesetvédelmi előírások megfelelnek a Felhívás részét képező 1. számú mellékletben foglaltaknak,
 • legalább 45 m2 alapterületű kiszolgáló épülettel rendelkezik, melyben öltöző, mosdó és kölcsönző kap helyet.

Támogatható tevékenységek

A Program keretében olyan tevékenység támogatására van lehetőség, amely közvetlenül kapcsolódik a sítanpálya építéséhez és működtetéséhez az alábbi felsorolás szerint:

 • Területelőkészítés a sítanpálya alapjának meglévő vagy kialakításra kerülő dombon történő megépítéséhez tereprendezés a műszaki leírásban megadott paraméterek szerinti lejtő kialakításához, vízelvezetés megoldása
 • A műanyag csúszófelület beszerzése és installálása
 • Felvonó vásárlása, telepítése (alacsony kötélvezetéses sífelvonó, vagy futószalagos felvonó)
 • Pályavilágítás az 1. számú mellékletben lévő műszaki leírásban foglaltak szerinti kiépítése
 • Balesetvédelem kialakítása (az 1. számú mellékletben lévő műszaki leírásban foglaltak szerint)
 • Legalább 45 m2 alapterületű kiszolgáló épület építése, használati cél szerinti berendezéseinek, eszközeinek beszerzése (öltöző, mosdó, tárolási eszközök a kölcsönzőbe)
 • Kölcsönözhető sí-, és snowboardfelszerelés beszerzése a kölcsönzőbe
 • Műszaki ellenőrzés
 • Tervezés
 • Engedélyek beszerzésével kapcsolatos eljárási és egyéb díjak
 • A kivitelezés során felmerülő egyéb, itt meg nem jelölt és a Felhívás 4. pontjában felsorolt, kapcsolódó költségek.

A támogatásra rendelkezésre álló forrás mértéke, támogatási intenzitás:

 • A sítanpálya támogatás összege legfeljebb 16,5 millió forint, amennyiben a sítanpálya természetes dombon épül és a műszaki paraméterek szerinti kialakításához csak kis mértékű (100 m³ alatti) földmunka szükséges.
 • A sítanpálya támogatás összege legfeljebb 22 millió forint, amennyiben a sítanpálya épített dombon épül és a műszaki paraméterek szerinti kialakításához nagy mértékű (100 m³ feletti) földmunka, vagy egyéb építmény (pl. állványzat) szükséges.
 • A Támogató nyertes támogatási kérelem esetén az 1407/2013/EU bizottsági rendelet szerinti csekély összegű (de minimis) támogatást nyújt.

Támogatási intenzitás: Az összköltség legfeljebb 30 %-át finanszírozza a Támogató a meghatározott támogatási összegek mértékéig.

Támogatást igénylő a támogatással való elszámolás során köteles igazolni, hogy a vállalt önrészt is a projekt megvalósítására fordítja.

A Támogatást igénylők köre:

A Támogatást igénylő sítanpálya kialakítására alkalmas saját vagy bérelt ingatlannal rendelkezik.

Egy Támogatást igénylő egy megvalósítási helyszínre adhat be támogatási kérelmet.

Jelen Támogatási konstrukció keretében kizárólag a következő gazdálkodási formakódok fogadhatóak el:

I. Jogi személyiségű- és Jogi személyiség nélküli vállalkozás, Nonprofit gazdasági társaság és Egyéb gazdasági szervezet esetében

113 – Korlátolt felelősségű társaság
114 – Részvénytársaság
116 – Közkereseti társaság
117 – Betéti Társaság
228 – Egyéni cég
231 – Egyéni vállalkozó
572 – Nonprofit korlátolt felelősségű társaság
573 – Nonprofit részvénytársaság
575 – Nonprofit közkereseti társaság
576 – Nonprofit betéti társaság

II. Költségvetési- és költségvetési rend szerint gazdálkodó szervek esetében

311 – Központi költségvetési irányító szerv
312 – Központi költségvetési szerv
321 – Helyi önkormányzat
322 – Helyi önkormányzati költségvetési szerv
325 – Önkormányzati hivatal (költségvetési szerv)
327 – Helyi önkormányzatok társulása
328 – Területfejlesztési önkormányzati társulás
371 – Helyi nemzetiségi önkormányzat
372 – Helyi nemzetiségi önkormányzati költségvetési szerv
373 – Helyi nemzetiségi önkormányzatok társulása
381 – Költségvetési rend szerint gazdálkodó, központi költségvetési körbe tartozó szerv
382 – Költségvetési rend szerint gazdálkodó, önkormányzati költségvetési körbe tartozó szerv

III. Nonprofit és egyéb nem nyereségérdekelt szervezet

515 – Országos sportági szakszövetség
516 – Egyéb sportszövetség
517 – Egyéb szövetség
519 – Egyesület jogi személyiséggel rendelkező szervezeti egysége
521 – Sportegyesület
525 – Vallási egyesület
528 – Nemzetiségi egyesület
529 – Egyéb egyesület
551 – Bevett egyház
552 – Bevett egyház elsődlegesen közfeladatot ellátó belső egyházi jogi személye
555 – Bevett egyház elsődlegesen vallási tevékenységet végző belső egyházi jogi személye
556 – Bejegyzett egyház
557 – Nyilvántartásba vett egyház
558 – Bejegyzett egyház és Nyilvántartásba vett egyház belső egyházi jogi személye
559 – Egyéb egyházi szervezet
561 – Közalapítvány
562 – Közalapítvány önálló intézménye
563 – Egyéb alapítvány önálló intézménye
565 – Alapítvány jogi személyiséggel rendelkező szervezeti egysége
566 – Kormány által létrehozott alapítvány
569 – Egyéb alapítvány
591 – Egyesülés
599 – Egyéb, jogi személyiségű nonprofit szervezet

A Támogatási kérelem részeként benyújtandó dokumentumok:

 • A fejlesztéssel érintett megvalósítási helyszín(ek) 30 napnál nem régebbi tulajdoni lapja a sítanpálya tervezett helyszínéről (elegendő a „nem hiteles szemle típusú” tulajdoni lap).
 • Idegen tulajdonon megvalósuló fejlesztés esetén tulajdonosi hozzájárulás (amennyiben vagyonkezelt területen a vagyonkezelő – a tulajdonos felhatalmazása alapján – a tulajdonos nevében a fejlesztéshez való hozzájárulás tárgyában eljárhat, vagyonkezelői hozzájárulás) a fejlesztés megvalósításának támogatása és a kötelező 5 éves fenntartási időszakban az üzemeltetéshez való hozzájárulás tárgyában.
 • Az önkormányzatok és szerveik esetében az önkormányzat támogató testületi döntésének benyújtása.
 • A projekt bemutatása:
  • helyszínrajz (a létesítmény területre való illesztésével), a gyakorlatban is könnyen beazonosítható képpel
  • létesítmény műszaki koncepcióterve, látványterve (3D nézet előny) a létesítmény főbb méreteivel (felül és oldalnézetben)
  • költségvetéssel alátámasztott tervdokumentáció
  • a létesítmény szakirányú tervezési/kivitelezési referenciával rendelkező tervező bemutatása
 • Támogatást igénylő létesítő okirata (pl. alapító okirat, képviselő-testületi alakuló ülés jegyzőkönyvi kivonata, alapszabály, társasági szerződés).
 • Támogatást igénylő nyilvántartásba vételének igazolása (pl. cégbírósági bejegyzés, civil szervezetek nyilvántartása, törzskönyvi nyilvántartás).
 • Támogatást igénylő képviseletében aláírásra jogosult személy(ek) 90 napnál nem régebbi aláírási címpéldánya.
 • A Támogatási kérelem elbírálásánál előnyt jelenthet, ha a Támogatási kérelem részeként már engedély terv szintű tervdokumentáció is benyújtásra kerül.

Letölthető dokumentum

1. számú melléklet
Pályázati felhívás

Benyújtási határidő: 2024. január 19. 16:00

Kapcsolattartás

A Támogatási kérelemmel kapcsolatos további kérdés esetén az alábbi elérhetőségeken tud tájékozódni:
Műszaki-szakmai tartalommal kapcsolatos kérdések: iroda@sioktatas.hu
Pénzügyi, jogi, valamint a Támogatási kérelem benyújtásával kapcsolatos kérdések: tamogatas@aofk.hu
1. számú melléklet