palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Pályázat balatoni szolgálati lakások kialakítására önkormányzatok számára

Pályázati felhívás a szolgálati lakások kialakítására a a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet területen. A támogatásra a térség önkormányzatai pályázhatnak.

A rendelkezésre álló keretösszeg: 4.500.000.000-Ft
A keretösszeg két részre oszlik, 3 Mrd Ft  a BKÜ járásszékhely települései és 1,5 Mrd Ft indikatív keret a BKÜ nem járásszékhely települései részére.
A támogatás formája: A pályázó működési forrásának nem minősülő visszafizetési kötelezettség nélküli végleges juttatás – vissza nem térítendő támogatás.

Az igényelhető támogatás mértéke, összege

A támogatás mértéke:

 1. ) Járásszékhely települések számára: A projekt elszámolható összköltségének maximum 60%-a.
 2. ) Nem járásszékhely települések esetén, ezen belül
  • ba) Parti települések (kivéve Aszófő) és az 1.800 főt meghaladó számú állandó lakossal rendelkező nem parti települések számára: A projekt elszámolható összköltségének maximum 60%-a
  • bb) A legfeljebb 1.800 fő állandó lakossal rendelkező nem parti települések, valamint Aszófő számára: A projekt elszámolható összköltségének maximum 80%-a.

A támogatás minimum és maximum értéke:

 • a) Járásszékhely települések esetén: minimum 50 millió Ft – maximum 600 millió Ft.
 • b) Nem járásszékhely települések esetén: minimum 20 millió Ft – maximum 300 millió Ft

Az egy lakásra jutó igényelhető támogatás valamennyi település esetén

 • új építésű ingatlan esetén maximum 40 millió Ft,
 • meglévő épületben kialakított lakás(ok) esetén maximum 30 millió Ft.

Az egy lakásra jutó elszámolható m2 ár valamennyi település esetén

 • új építésű ingatlan esetén 800.000,-Ft/m2,
 • meglévő épületben kialakított lakás(ok) esetén maximum 600.000,-Ft/m2.

Az egy lakásra jutó elszámolható m2 ár esetén költségként csak a lakás építési költségét és a lakás nettó alapterületét kell figyelembe venni.

A támogatott pályázatok várható száma: 30 db

Támogatható tevékenységek
Önállóan támogatható tevékenységek
A pályázó településen egész éves foglalkoztatású, állami, önkormányzati és közösségi célú közszolgáltatást, feladatellátást végző munkaerő (pl. bölcsődei-óvodai nevelés, általános iskolai oktatás, középiskolai oktatás, egészségügyi alapellátás, egészségügyi szakellátás, szociális ellátás, kultúra, rendvédelem, közigazgatás) számára új, 100%-os önkormányzati tulajdonú szolgálati lakás létrehozása:

 • új építésű ingatlanban, vagy
 • meglévő, más használatú vagy használaton kívüli, önkormányzati tulajdonú épület felújítása (külső és belső), korszerűsítése, átalakítása, bővítése keretében.

Önállóan nem támogatható, választható tevékenységek:

 • Környezetrendezés és az épülethez kapcsolódó egyéb létesítmények kiépítése: a fejlesztéssel érintett 100%-os önkormányzati tulajdonú ingatlanon (földrészleten) található, a lakáshoz „tartozó” terasz, előtető, kerítés, bejáró, parkoló, gépkocsi- tároló, melléképület kialakítása, felújítása; járda építése és/vagy térkövezése; kert-, udvar rendezése; kertépítés, amennyiben a pályázat keretében érintett 100%-os önkormányzati tulajdonú ingatlanon található összes épület (tulajdonhányad) szintén 100%-os önkormányzati tulajdonban van (legfeljebb a projekt elszámolható összköltségének 10%-a);
 • előkészítési, tervezési tevékenységek (például: műszaki/építészeti tervdokumentáció elkészítése, tervezés, engedélyeztetés, hatósági eljárások költsége);
 • a telek határától szükséges közműcsatlakozások kiépítése;
 • közbeszerzési eljárások lefolytatása (közbeszerzési dokumentáció összeállítása,
 • közbeszerzési tanácsadói tevékenység, közbeszerzési eljárás költsége);
 • a megvalósításhoz kapcsolódó tevékenységek (például: projektmenedzsment költsége);
 • a szolgálati lakás felszereléséhez szükséges beépített háztartási gépek, beépített bútorok. (Háztartási gépek esetén a pályázati kiírás keretében kizárólag mosógép, szárítógép, mosogatógép, hűtőszekrény, tűzhely, mikrohullámú sütő, páraelszívó beépítése támogatható.) A beépített háztartási gépek esetén elvárás a pályázati kiírás „Útmutató a beépített háztartási gépek energetikai besorolásáról” tárgyú melléklete szerinti energiahatékonysági besorolásnak való megfelelés;
 • akadálymentesítés megvalósítása – a tervezett akadálymentesítéshez kapcsolódó tevékenységeket a projektadatlapon kell bemutatni.

Önállóan nem támogatható, kötelező tevékenységek:

 • kötelező a jelen támogatásból megvalósított minden egyes szolgálati lakás után legalább 5 db lombos fát ültetni a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatósága által telepítésre javasolt fák jegyzékéből. A fákat a projekt fókuszterületén kívül, más önkormányzati területekre is lehet telepíteni.
 • megfelelő jogosultsággal rendelkező műszaki ellenőr igénybevétele.
 • energiahatékonysági intézkedések / megújuló energetikai megoldások alkalmazása. A pályázat keretében előírt energetikai feltételeket a kiírás IV.7. pontja és a 13. számú mellékletben csatolt útmutató tartalmazza.
 • azbesztmentesítés – amennyiben a beruházással érintett épület/épületrész szórt azbesztet tartalmaz, úgy a támogatást igénylő számára kötelező a szórt azbeszt mentesítés elvégzése, amelynek költsége elszámolható a projektben. Kötelező továbbá projektarányos módon minden egyéb azbeszttartalmú szerkezet mentesítése. A projekttel nem érintett épületszerkezetek egyéb azbeszttartalmú anyagainak mentesítése nem kötelező elvárás, azonban javasolt és elszámolható a
  felhívás keretében.
 • tájékoztatás és nyilvánosság biztosítása : A pályázónak a támogatás elnyerése esetén a „Nyilvánosság biztosítása a Balaton Fejlesztési Tanács által támogatott projekteknél” című dokumentumban szereplő előírásokat be kell tartania.

Egyéb támogatási feltételek:

 • A IV.1. pontban felsorolt támogatható tevékenységek közül legalább egy tevékenység kötelezően megvalósítandó.
 • A pályázat keretében egy vagy több szolgálati lakás kialakítása is támogatható, amennyiben valamennyi lakás megfelel a kiírásban megfogalmazott céloknak.
 • A szolgálati lakások kialakíthatók egy vagy több épületegységben, valamint egy vagy több helyrajzi számú ingatlanon is.
 • A kialakítandó szolgálati lakások iránti települési igényt indokolni szükséges.
 • Az indoklásban be kell mutatni az állami, önkormányzati és/vagy közösségi célú közszolgáltatásokat, feladat ellátást végző munkaerő helyzetet, munkaerőhiányt, az indokolt létszámot, a hiányzó munkaerőt alkalmazni kívánó intézményt, a jelenleg meglévő önkormányzati lakás állományt, annak használati módját.
 • Jelen kiírás IV. pontjában meghatározott támogatható tevékenységek megvalósíthatók a közfeladat ellátásának helye szerinti településtől eltérő településen is, amennyiben
 • az adott településen nincs 100%-os önkormányzati tulajdonban lévő, szolgálati lakás kialakítására alkalmas ingatlan, és
 • a fejlesztés helyszíne a közfeladat ellátásának helye szerinti településtől maximum 20 km-re található és a tömegközlekedés biztosított.
 • Ebben az esetben a pályázathoz csatolandó a pályázó település képviseletére jogosult személy nyilatkozata arról, hogy az adott településen nincs erre a célra alkalmas ingatlan és a nyilatkozatban az eltérő településsel való összefüggését, távolságát, közlekedési kapcsolatát is igazolni szükséges.

Pályázat benyújtására jogosultak: A BKÜ településeinek helyi önkormányzatai.

A fenntartási kötelezettség

 • építési beruházások esetén, az elszámolás jóváhagyásáról szóló döntés hatálybalépését követő hónap első napjától számított 10 éven át,
 • beépített eszközök, beépített felszerelések, beépített bútorok tekintetében az elszámolás jóváhagyásáról szóló döntés hatálybalépését követő hónap első napjától számított 10 éven át tart.

A projekt területi korlátozása
A projekt megvalósítási helyszíne a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet területe.
Pályázat csak azon építési övezet vagy övezet területén nyújtható be sikeresen, ahol a lakó rendeltetést vagy a szolgálati lakás kialakítását a helyi építési szabályzat megengedi.

A projekt által érintett ingatlanokra vonatkozó elvárások

 • A pályázatban per- és igénymentes, valamint jelzálogjog-, és végrehajtási teher mentes ingatlanon megvalósuló beruházásra, felújításra igényelhető támogatás.
 • A projekt által érintett teljes terület (megvalósítási helyszín) tulajdonjogát elektronikus tulajdoni lap másolattal kell igazolni.
 • A beruházás csak 100%-os önkormányzati tulajdonú ingatlanon valósítható meg.
 • Ha a tulajdoni lap szerint a projekt által érintett terület (megvalósítási helyszín) nincs 100%-ban a pályázó önkormányzat tulajdonában, akkor csatolni szükséges:
  • A megvalósítási helyszín további önkormányzati tulajdonosának közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt tulajdonosi nyilatkozatát arról, hogy hozzájárul a pályázatban szereplő projekt megvalósításához és a támogatási időszak során megvalósuló infrastrukturális fejlesztések pályázó általi aktiválásához, továbbá az ingatlan a kötelező fenntartási időszakban a fejlesztés céljára rendelkezésre áll;
  • A pályázónak a megvalósítási helyszín más önkormányzat tulajdonában álló részére vonatkozó, legalább a fenntartási időszak végéig szóló bérleti, vagyonkezelési, egyéb jogcímen, birtokláshoz való jogot igazoló és használatot biztosító szerződését.

Pályázzon velünk, töltse ki az alábbi adatlapot!

 

Pályázati dokumentáció

Pályázati adatlap SZL MINTA
Pályázati kiírás és útmutató SZL
Fenntarthatósági útmutató
Útmutató beepitett eszközök energetikai besorolása SZL
Útmutató nyilv. bizt. BFT
Útmutató pénzügyi elemzés SZL
Nyilatkozatok, mellékletek

Hírdetmény: https://www.balatonregion.hu/hu/korabbi-bft-palyazat/palyazati-kozlemeny-2024-marcius-20

Pályázatok (támogatási kérelmek) benyújtási határideje:
2024. április 2-től 2024. november 29-ig van lehetőség.

Ezen időszak alatt az alábbi értékelési határnapokig benyújtott pályázatok kerülnek együttesen elbírálásra:

 • I. értékelési határnap: 2024. május 13. 24.00 óra. Az eddig beérkezett pályázatok értékelésének tervezett határideje: 2024. augusztus 15.
 • II. értékelési határnap: 2024. november 29. 24.00 óra. Az eddig beérkezett pályázatok értékelésének tervezett határideje: 2025. március 31.

Kapcsolattartás, információszolgáltatás
A pályázati feltételekkel, tudnivalókkal kapcsolatban további felvilágosítás kapható:
Balatoni Integrációs Közhasznú Nonprofit Kft. (8600 Siófok, Batthyány u. 1.)

 • Projektmenedzser neve: dr. Horváthné Labát Márta
 • E-mail: labatmarta@balatonregion.hu
 •  Tel.: 84/317-002/115 Időpont: munkanapokon 8.30 – 12.00 között