palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Pályázat bringaparkok kialakítására, felújítására

Pályázat új bringaparkok kialakításával, vagy már meglévő bringaparkok felújítására.

Az Országos Bringapark Programban támogatható attrakciók típusai:

a) kerékpáros pumpapálya
b) BMX racing pálya
c) erdei kerékpáros egynyomos pálya
d) dirt/freeride pálya
e) BMX freestyle pálya
f) kerékpáros triál pálya, valamint
g) ezen pályák kiszolgáló létesítményei és kiegészítő szolgáltatások nyújtására alkalmas elemek.

Az igényelhető támogatás összege:

Az egyes pályatípusoknál a támogatási összeg eltérő, az alábbi táblázatban foglaltak szerint:

 • kerékpáros pumpapálya: 30 000 000 Ft
 • BMX racing pálya: 20 000 000 Ft
 • erdei kerékpáros egynyomos pálya: 15 000 000 Ft
 • dirt/freeride pálya: 10 000 000 Ft
 • BMX freestyle pálya: 30 000 000 Ft
 • kerékpáros triál pálya: 2 000 000 Ft
 • infrastruktúra, kiegészítő szolgáltatások (a költség beleszámít az adott pályatípus maximálisan igényelhető támogatási összegébe) önállóan nem, kizárólag pályatípushoz kapcsolódóan támogatható tevékenység: 3 000 000 Ft
 • szociális helyiség, kiszolgáló létesítmény (a költség beleszámít az adott pályatípus maximálisan igényelhető támogatási összegébe) önállóan nem, kizárólag pályatípushoz kapcsolódóan támogatható tevékenység: 4 000 000 Ft

Amennyiben egy Támogatási kérelem keretében több ugyanolyan típusú pálya kerül benyújtásra, abban az esetben sem haladhatja meg az igényelni kívánt támogatási összeg a pályatípusok szerinti maximális támogatási összeget, valamint összesen nem haladhatja meg a 60 millió forintot.

Több eltérő pályatípus esetén egyértelműen el kell határolni az egyes pályatípusokra vonatkozó műszaki-szakmai és költségvetési tételeket.

Helyszínenként az összköltség legfeljebb 50%-át finanszírozza a Támogató a meghatározott támogatási összegek mértékéig.

A támogatás intenzitása a fentiektől eltérően legfeljebb 75 % lehet azon település esetében, amely a kedvezményezett települések besorolásáról és a besorolás feltételrendszeréről szóló 105/2015. (IV. 23.) Korm. rendelet alapján kedvezményezett településnek minősül.

Az igényelhető támogatás összege ezen Támogatást igénylő esetében sem haladhatja meg az egyes pályatípusokhoz tartozó maximális támogatási összeget.

A Támogatást igénylő a támogatással való elszámolás során köteles igazolni, hogy a vállalt saját forrást is a projekt megvalósítására fordítja.

A Támogatási kérelemben szükséges részletesen bemutatni a tervezett megvalósítási helyszínt az alábbi szempontok alapján:

 • A megvalósítási helyszín elhelyezkedése a település területén
 • Előnyt jelent, ha köznevelési intézmény (pl. iskolák, óvodák) közelében található, amely bővíti a felhasználói célcsoportot és a mindennapos testnevelés infrastrukturális igényeit is ki tudja szolgálni.
 • Előny, ha a megvalósítási helyszínen már elérhető több szabadidős szolgáltatás is (pl. játszótér, futópálya, KRESZ-park, street workout park stb.).
 • Amennyiben több szabadidős szolgáltatás is megtalálható a megvalósítási helyszín környezetében, szükséges bemutatni, hogyan kapcsolódik ezekhez a bringapálya építése, milyen fejlesztési elképzelések érintik a területet.
 • A megvalósítási helyszín környezetében található kiszolgáló létesítmények (pl. mosdó, bolt, vendéglátó egység).
 • A terület alkalmassága a bringapark megépítésére (pl. talajvíztől és elöntéstől nem veszélyeztetett, közmű és régészeti szempontból rendezett, a megépíteni kívánt pálya elfér az adott területen, ill. területelőkészítési tevékenységek ismertetése, amennyiben releváns)
 • A megvalósítás funkciója, amely kapcsán az elsődleges funkció a kerékpárosok kiszolgálása, de kialakítható olyan pályarendszer is, melyet a görkorcsolyások, gördeszkások, rollert használók is igénybe tudnak venni. (Pumpapálya esetén szükséges bemutatni, hogy médium vagy multifunkcionális pálya kerül kialakításra)
 • A megvalósítási helyszín biztonságos megközelíthető közúton, közösségi közlekedéssel, kerékpárral (célszerű már megépült kerékpárutak útvonalába csatlakoztatni), gyalogosan, illetve megfelelően elkerített, nem közvetlenül közút vagy kötöttpályás közlekedési hálózat mellett található.
 • A megvalósítási helyszín társadalmi támogatottsága. Szükséges a támogatási kérelemben bemutatni, hogy a Támogatást igénylő megvizsgálta a bringapark megépítésével járó zaj-, és egyéb terhelés okozta kockázatokat, amelyek nem érintik hátrányosan a környező lakosságot.
 • Kerékpáros pumpapálya esetében kritérium a megvalósítási helyszín 200 méteres körzetében ivókút vagy vízvételi hely megléte, vagy kiépítése.

A Támogatást igénylők köre:

Jelen Támogatási konstrukció keretében kizárólag a következő gazdálkodási formakódok fogadhatóak el:

I. Jogi személyiségű- és Jogi személyiség nélküli vállalkozás, Nonprofit gazdasági társaság és Egyéb gazdasági szervezet esetében

 • 113 – Korlátolt felelősségű társaság
 • 114 – Részvénytársaság
 • 116 – Közkereseti társaság
 • 117 – Betéti Társaság
 • 228 – Egyéni cég
 • 231 – Egyéni vállalkozó
 • 572 – Nonprofit korlátolt felelősségű társaság
 • 573 – Nonprofit részvénytársaság
 • 575 – Nonprofit közkereseti társaság
 • 576 – Nonprofit betéti társaság

II. Költségvetési- és költségvetési rend szerint gazdálkodó szervek esetében

 • 311 – Központi költségvetési irányító szerv
 • 312 – Központi költségvetési szerv
 • 321 – Helyi önkormányzat
 • 322 – Helyi önkormányzati költségvetési szerv
 • 325 – Önkormányzati hivatal (költségvetési szerv)
 • 327 – Helyi önkormányzatok társulása
 • 328 – Területfejlesztési önkormányzati társulás
 • 371 – Helyi nemzetiségi önkormányzat
 • 372 – Helyi nemzetiségi önkormányzati költségvetési szerv
 • 373 – Helyi nemzetiségi önkormányzatok társulása
 • 381 – Költségvetési rend szerint gazdálkodó, központi költségvetési körbe tartozó szerv
 • 382 – Költségvetési rend szerint gazdálkodó, önkormányzati költségvetési körbe tartozó szerv

III. Nonprofit és egyéb nem nyereségérdekelt szervezet

 • 515 – Országos sportági szakszövetség
 • 516 – Egyéb sportszövetség
 • 517 – Egyéb szövetség
 • 519 – Egyesület jogi személyiséggel rendelkező szervezeti egysége
 • 521 – Sportegyesület
 • 525 – Vallási egyesület
 • 528 – Nemzetiségi egyesület
 • 529 – Egyéb egyesület
 • 551 – Bevett egyház
 • 552 – Bevett egyház elsődlegesen közfeladatot ellátó belső egyházi jogi személye
 • 555 – Bevett egyház elsődlegesen vallási tevékenységet végző belső egyházi jogi személye
 • 556 – Bejegyzett egyház
 • 557 – Nyilvántartásba vett egyház
 • 558 – Bejegyzett egyház és Nyilvántartásba vett egyház belső egyházi jogi személye
 • 559 – Egyéb egyházi szervezet
 • 561 – Közalapítvány
 • 562 – Közalapítvány önálló intézménye
 • 563 – Egyéb alapítvány önálló intézménye
 • 565 – Alapítvány jogi személyiséggel rendelkező szervezeti egysége
 • 566 – Kormány által létrehozott alapítvány
 • 569 – Egyéb alapítvány
 • 591 – Egyesülés
 • 599 – Egyéb, jogi személyiségű nonprofit szervezet

6. Az elszámolható költségek köre:

ÁFA levonási jog:

a) Amennyiben a kedvezményezett a beruházás, illetve a beruházás hasznosítása során általános forgalmi adó levonására nem jogosult, akkor a támogatás számításának alapja a projekt ÁFÁ-val növelt, bruttó összköltsége, azaz a projekt költségvetését bruttó módon kell megterveznie.

b) Amennyiben a kedvezményezett ÁFA adóalany, vagy még nem ÁFA adóalany, de a beruházás, illetve a beruházás hasznosításával azzá válik és az általános forgalmi adó levonására jogosult, akkor a támogatás alapja a projekt költségének levonható ÁFA nélkül számított nettó összköltsége.

Az elszámolható költségek struktúrája:

Költségkategória megnevezése *%-os korlát
I. Működési kiadások
1. Anyagköltség  
2. Igénybevett szolgáltatások
Szállítás, tárolás-raktározás
Bérleti díjak (pl. eszköz-, gépbérlet, terembérlet)
Jogi, ügyvédi, közjegyzői szolgáltatás
Könyvviteli szolgáltatás, könyvvizsgálat 0,5 %
Közbeszerzési költségek 1 %
Egyéb szakértői szolgáltatás
Projektmenedzsment költség 2,5 %
Hatósági díjak, engedélyek
3. Személyi jellegű költségek
Bérköltség
Személyi jellegű egyéb kifizetések
Bérjárulékok
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
II. Felhalmozási kiadások
Építési beruházások
Építés, helyiségek kialakítása, terület-előkészítés
Felújítás (ingatlanok értékét és élettartamát növelő felújítások, korszerűsítések)
Eszközbeszerzés
Egyéb beruházáshoz kapcsolódó költségek  
Tervezés (pl. engedélyes, kivitelezési tervek, vázlattervek, létesítménytervek)
Üzembe helyezési munkák (mérnöki szolgáltatások, amennyiben az aktiváláshoz szükségesek)
Immateriális javak  
Szellemi termékek felhasználási joga, licencek
Szellemi termékek beszerzése (szoftvertermékek, formatervezési minta, szabadalom stb.)

Letölthető dokumentumok

1. számú melléklet – Támogatható attrakciók és azok műszaki követelményei
2. számú melléklet – Árazatlan költségvetés pumpapálya létesítéséhez

Benyújtási határidő: 2023. december 15.

Pályázati kérdésekkel, pályázatírással és projektmenedzsment lebonyolítással kapcsolatban naprakész információt kaphat tőlünk!
Töltse ki az alábbi adatlapot és felvesszük önökkel a kapcsolatot!

Pályázni szeretnék

Pályázatírással, projektmenedzsmenttel kapcsolatos információ:

 

Kapcsolattartás:

A Támogatási kérelemmel kapcsolatos további kérdés esetén az alábbi elérhetőségeken tud tájékozódni:

 • Műszaki-szakmai tartalommal kapcsolatos kérdések: bringapark@maketusz.hu; +36 70 984 1093
 • Pénzügyi, jogi, valamint a Támogatási kérelem benyújtásával kapcsolatos kérdések: tamogatas@aofk.hu