palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Magyar Falu Program – Pályázat önkormányzati tulajdonban lévő épületek fejlesztésére

Pályázat az 5000 fő és ez alatti állandó lakosságszámú települések számára az önkormányzatok, önkormányzati társulások 1/1 hányad szerint tulajdonában lévő ingatlanok korszerűsítésére, felújítására, átalakítására, bővítésére, valamint szolgálati lakás kizárólag energiahatékonyság növelésére irányuló bővítésére.

A kategória kódszáma: MFP/ÖTIFB/2024/ÖTIK

A pályázati kategória az MFP/ÖTIFB/2024 „Önkormányzati tulajdonú ingatlanok fejlesztése, önkormányzati feladatellátáshoz kapcsolódó beszerzések” a Magyar Falu programon belül megjelent pályázati kiírás része, amelyben 7 kategóriában lehet pályázni.

Figyelem! A pályázati kiírás keretein belül egy pályázó kizárólag egy pályázatot nyújthat be, melyben egy kategóriára igényelhet támogatást.

A pályázati kiírásra pályázatot nyújthatnak be:

 • Helyi önkormányzati költségvetési irányító és költségvetési szervek (GFO 321) esetén: azok a települések, ahol az állandó lakosságszám 5000 fő vagy ez alatti, a 2022. január 1. napján a Belügyminisztérium által nyilvántartott adatok alapján;
 • Helyi önkormányzatok társulása (GFO 327) esetén: azok a társulások, amelyeknek a fejlesztés helye szerinti tagtelepülésén az állandó lakosság száma 5000 fő és ez alatti, a 2022. január 1. napján a Belügyminisztérium által nyilvántartott adatok alapján

A projekt keretében támogatható tevékenységek

Önállóan támogatható tevékenységek

Pályázó településenként az alábbi önállóan támogatható tevékenységre nyújthat be pályázatot:

 • Pályázó településenként egy tevékenységre nyújthat be pályázatot az alábbiakban felsorolt önállóan támogatható tevékenységek közül:
 • 1/1 tulajdoni hányad szerint önkormányzati tulajdonban lévő, helyi közérdekű feladatok ellátásának helyét biztosító ingatlan (épület, épületrész) külső és belső felújítása, korszerűsítése, átalakítása; az épület bővítése kizárólag energiahatékonyság növelésére irányuló beruházás esetén (pl.: kazánház kialakítása).
 • 1/1 tulajdoni hányad szerint önkormányzati tulajdonban lévő, szolgálati lakásként funkcionáló ingatlan (épület, épületrész) külső és belső felújítása, korszerűsítése, átalakítása; meglévő ingatlanból szolgálati lakás kialakítása beleértve az ingatlanvásárlást is (kivéve: telekvásárlás); energiahatékonyság növelésére irányuló beruházás esetén az épület bővítése.
 • 1/1 tulajdoni hányad szerinti önkormányzati tulajdonban lévő, meglévő ravatalozó külső és belső felújítása, előtető felújítása.

Költségkorlát nélkül elszámolható tevékenységek: akadálymentesítés;

 • azbesztmentesítés;
 • a támogatott tevékenység megvalósítása során keletkező, az épület környezetében okozott sérülések helyreállítási munkálatai;
 • hűtő-fűtő klíma beszerzése, beépítése mellyel kapcsolatban a támogatás feltétele, hogy a fűtéskorszerűsítés érdekében az eszköz mindkét funkció ellátásra alkalmas legyen.

Költségkorláttal elszámolható tevékenységek

Az alábbi tevékenységekhez kapcsolódó költségek a projekt teljes összegének legfeljebb 7%-áig számolhatóak el:

 • energetikai tanúsítvány/ok beszerzése;
 • előkészítési, tervezési tevékenységek (például: pályázati dokumentáció összeállítása, megvilágítási tervdokumentáció összeállítása, szakértői díjak kifizetése, tervezés, engedélyezés);
 • közbeszerzési eljárás lefolytatása során felmerülő tevékenységek (például: közbeszerzési dokumentáció összeállítása, közbeszerzési tanácsadói tevékenység);
 • a megvalósításhoz kapcsolódó tevékenységek (például: döntés előkészítő megvalósíthatósági tanulmány kiállítása, projektmenedzsmenti tevékenység, műszaki ellenőrzés);
 • az Arculati Kézikönyv, valamint az Útmutató 2023. szerinti tájékoztatás és nyilvánosság biztosítása (önállóan nem támogatható, kötelezően megvalósítandó tevékenység).

Nem támogatható tevékenységek

Az önállóan támogatható tevékenységeken és a hozzájuk kapcsolódó önállóan nem támogatható, választható tevékenységeken kívül más tevékenység nem támogatható, például:

 • funkcióváltás (kivéve: szolgálati lakás);
 • eszközbeszerzés (kivéve: beépített eszköz/bútor);
 • működési kiadások kifizetése (például: közműszolgáltatók által kibocsátott számlák ellenértéke, internet előfizetés költsége, dologi kiadások, stb.);
 • a pályázati kiírásban meghatározott kommunikációs tevékenységeken kívül egyéb kommunikációs tevékenységek (például: weblap létrehozása, weblap üzemeltetési költségei, domain díj, stb.)

A pályázattal érintett épület, épületrész funkciójára vonatkozó előírások
A pályázat benyújtásakor a Pályázónak nyilatkoznia szükséges az 1/1 tulajdoni hányad szerint önkormányzati tulajdonban lévő épület funkciójáról/funkcióiról: (az épületben működő minden funkció megjelölése szükséges):

 • faluház (meglévő polgármesteri hivatalként/közös önkormányzati hivatal épületeként vagy akként is funkcionáló többcélú intézmények);
 • bölcsőde (működő bölcsődei, mini bölcsődei intézmények);
 • óvoda (és/vagy tornatermek, tornaszobák);
 • orvosi rendelő – működő egycélú vagy többcélú egészségügyi létesítmény;5
 • közösségi tér (önkormányzati rendeletben közösségi színtérként nevesített integrált közösségi és szolgáltató tér, a közművelődési alapszolgáltatások és egyéb tevékenységek, szolgáltatások megszervezésére helyszínt biztosító közösségi épületek);
 • szolgálati lakás;
 • temetőkben önkormányzati tulajdonban lévő ravatalozó épület;
 • szociális alapszolgáltatást vagy szakosított ellátást biztosító épület;
 • nevelési-oktatási ellátásokat, szociális-, gyermekjóléti- és gyermekvédelmi szakellátást, szolgáltatásokat biztosító intézmények étkeztetését is kiszolgáló konyha (a továbbiakban: konyha);
 • egyéb:……………………………. (a funkció megjelölése szükséges)

Támogatás nyújtható

 • az önkormányzat, társulás, civil szervezet, történelmi egyház, egyházi kiegészítő támogatásban részesülő egyházi vagy karitatív segélyszervezet által folytatott tevékenységnek helyt adó épület/épületrész fejlesztésére;
 • gazdasági társaság által üzemeltetett, a nevelési-oktatási ellátásokat, szociális-, gyermekjóléti- és gyermekvédelmi szolgáltatásokat ellátó intézmények étkezését is biztosító konyhának helyt adó épület/épületrész fejlesztésére.

Nem nyújtható támogatás

 • olyan épület fejlesztésére, amelyben kizárólag profitorientált szervezet által fenntartott tevékenység működik, ide értve a gyógyszertári és a postai szolgáltatást is;
 • a teljes épületre vonatkozó fejlesztés esetén az épületnek azon részére, amelyben profitorientált szervezet által fenntartott tevékenység működik (ide nem értve a gyógyszertári és a postai tevékenységnek helyt adó épületrész);
 • használaton kívüli épület/épületrészre, kivéve: a támogatható tevékenységek körében megjelölt ingatlanbővítés, valamint a szolgálati lakás kialakítása.

Támogatott tevékenység időtartama
A támogatott tevékenység időtartama a pályázati kiírás közzétételének napjától számított legfeljebb 18 hónap, de legkésőbb 2025. május 13

Fenntartási kötelezettség
A projekt fenntartási kötelezettsége a támogatott tevékenység megvalósítását követő öt évig áll fenn, mely idő alatt az ingatlant a Kedvezményezett csak a Támogató hozzájárulásával terhelheti meg és adhatja más használatába.

Az igényelhető támogatási összeg felső határa: 50 000 000 Ft

A támogatás formája: vissza nem térítendő, legfeljebb 100%-os támogatási intenzitású előfinanszírozott hazai támogatás

A támogatás folyósítása
A megítélt támogatási összeget a Kincstár a Támogatói Okirat hatálybalépését követő 5 munkanapon belül átutalja a Kedvezményezett nevére szóló, a pályázatban megadott bankszámlaszámra.

Pályázati kérdésekkel, pályázatírással és projektmenedzsment lebonyolítással kapcsolatban naprakész információt kaphat tőlünk!
Töltse ki az alábbi adatlapot és felvesszük önökkel a kapcsolatot!

Pályázni szeretnék - Önkormányzat

Letölthető dokumentum

Palyazati kiírás MFP

A pályázat benyújtásának időtartama és határideje: 2023. december 13. – 2024. január 12.

Pályázatírással, projektmenedzsmenttel kapcsolatos információ:

Pályázatírás

Pályázattal kapcsolatos felvilágosítás (Támogatáskezelő)
A Kincstár és annak területi szerve személyes, elektronikus és telefonos ügyfélszolgálatot tart fenn.
Magyar Államkincstár Központi Ügyfélszolgálata telefon: +36-1-452-2902 és a +36-70-460-9002
e-mail: mfp@allamkincstar.gov.hu
A megyei igazgatóságok állampénztári irodáinak nyitvatartási ideje és elérhetőségei: http://www.allamkincstar.gov.hu/hu/ugyfelszolgalatok/megyek