palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Pályázat a geotermikus energiaforrások táv- és településfűtéshez programkomponens operátor feladatainak ellátására

Gretar Ívarsson – Edited by Fir0002 - Gretar Ívarsson, geologist at Nesjavellir

A a Svájci-Magyar Együttműködési Program pályázati felhívása az SM06-GEO jelű, „Geotermikus energiaforrások táv- és településfűtéshez” című program programkomponens operátor feladatainak ellátására.

( A pályázati felhívás jelenlegi státusza: Tervezet –  Társadalmi egyeztetés alatt)

A pályázati felhívás a Svájci-Magyar Együttműködési Program II. időszakának végrehajtási rendjéről szóló 563/2022. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Vhr.) 32.§-ával összhangban az SM06-GEO Geotermikus energiaforrások táv- és település fűtéshez program (továbbiakban: SM06-GEO program) keretében megvalósítandó programkomponensek meghatározására és kiválasztására irányul.

Az SM06-GEO program célja a geotermikus energiaforrások felhasználásának növelése a meglévő (aktív vagy lezárt, termelő és/vagy visszasajtoló) termál kutak korszerűsítésével és emellett a jelentős kiaknázatlan geotermikus potenciállal bíró használaton kívüli, állami tulajdonban levő szénhidrogén kutak termálkúttá alakításával, a geotermikus energiatermelés és hasznosítás hatékonyságát és növekedését támogató egyéb felszíni gépészeti tevékenységek, geotermikus kutak fűtési rendszerekhez való csatlakozása és/vagy új fogyasztók geotermikus alapú távhőrendszerekhez való csatlakozása révén. Ezzel a lakosság megbízható és környezetbarát fűtési megoldásokhoz férhet hozzá.

Az SM06-GEO programban a tervezett programkomponensek

a) kötelező elemei:

 • a legalább egy támogatható geotermikus energiatermelésre, illetve hasznosításra irányuló tevékenység (ld. 5. fejezet) megvalósítására irányuló beruházás tervezése, és kivitelezése;
 • legalább egy, a tervezett beruházással érintett, hátrányos helyzetű térségben aktív civil szervezettel való partnerségi együttműködés kialakítása;
 • a programkomponens és/vagy komponens elem nyilvánosságának biztosítása (részletes szabályokat az ÁPU 4.1.1. fejezete tartalmazza);

b) választható elem:

 • projektmenedzsment kialakítása

Egy programkomponensen belül lehetőség van több, műszakilag szervesen kapcsolódó tevékenyég elvégzésére is. Egy programkomponensen belül több támogatható tevékenység támogatásának feltétele, hogy a tevékenységek egy működő, műszakilag egyazon rendszer kialakítását, bővítését célozzák, ahol
a) a hőforrás igazoltan rendelkezésre áll,
b) és a tervezett tevékenység(ek) igazoltan létező/megnövekedett hőpiaci igények kielégítését célozzák.

A programkomponens alapelveknek való megfelelését és hozzájárulását az Együttműködési Program átfogó céljainak eléréséhez a CHRIS pályázati rendszeren keresztül, online benyújtandó pályázati adatlapon kell bemutatni. A pályázói felület a www.svajcialap.hu oldalon, a https://chris-system.hu linken érhető el. A felületre regisztrációt követően lehet belépni. A pályázói adatlap kitöltését a CHRIS felületen megtalálható kitöltési útmutató segíti.
A Keretmegállapodásnak megfelelően, a programban allokálható források legalább 75%-át a három, Magyarországon leghátrányosabb helyzetű régióban – Észak-Magyarországon, Észak-Alföldön és a Dél-Dunántúlon – kell felhasználni. Az allokálható források legfeljebb 25 %-a felhasználható más magyarországi régióban is, ahol a geotermikus adottságok kedvezőek és a geotermikus energiahasznosítás elterjedt.

Jelen pályázati felhívás keretében megpályázott programkomponensek operátorainak kötelező legalább egy, a tervezett beruházással érintett, hátrányos helyzetű térségben aktív civil szervezettel partnerségi együttműködést kialakítani annak érdekében, hogy a civil szervezet programkomponensben végzett tevékenysége, hozzájáruljon:

 • a pályázat eredményeinek társadalmi befogadásához;
 • a hátrányos helyzetű régiókban élő lakosság környezettudatosságának előmozdításához;
 • a hátrányos helyzetű régiókban élő lakosság környezetvédelmi döntési folyamatokban történő részvételi képességének erősítéséhez;
 • a gazdasági és társadalmi egyenlőtlenségek csökkentéséhez.

A civil szerepvállalást átfogó megközelítéssel, kiegészítő tevékenységként kell integrálni a pályázatba, összpontosítva az egyes megvalósítási helyszínekre.

A megpályázható keretösszeg: 12 647 647 CHF
A támogatásban részesülő programkomponensek várható száma 5-10 db

Igényelhető támogatás összege, finanszírozás módja
Az igényelhető támogatás vissza nem térítendő támogatás, amelynek összege egy programkomponens esetében minimum 100 000 000 (százmillió) Ft, maximum 1 000 000 000 (egymilliárd) Ft.
A tevékenységek megkezdéséhez 25% – 50% előleg igényelhető, ezt követően a felmerült költségek elszámolása utófinanszírozással, 6 havonta benyújtásra kerülő előrehaladási jelentés és az ezekhez kapcsolódó kifizetési kérelmek szerint történik.

A pályázat benyújtására jogosultak körének meghatározása
A pályázók körének meghatározására vonatkozó általános előírásokat az ÁPU 3.1 fejezete, a partnerekre vonatkozó feltételeket az ÁPU 3.2 fejezete tartalmazza.
Jelen pályázati felhívás keretében az alábbi, önálló jogi személyiséggel rendelkező, egy vagy több gazdasági társaság, költségvetési szerv és/vagy költségvetési szerv által fenntartott társulás vagy intézmény és legalább egy civil szervezet bevonásával kialakított partnerségi együttműködés keretében nyújthatnak be pályázatot, az alábbiak szerint:

 1. ) Jogi személyiségű vállalkozások, nonprofit gazdasági társaságok és egyéb gazdasági szervezetek közül a 113, 114, 116, 117, 572, 573, 556 és 557 GFO kóddal rendelkezők;
 2. ) Költségvetési és költségvetési rend szerinti gazdálkodó szervek közül a 311, 312, 321, 322, 341, 342, 381, 382 GFO kóddal rendelkezők;
 3. ) civil szervezetek közül kötelező civil partnerként bevonhatók az 517, 529, 569, 591, 699-es GFO kóddal rendelkezők.

A partnerségi együttműködés tagja csak olyan szervezet lehet, amely a pályázati kiírásban meghatározott követelményeknek megfelel és támogatásban részesülhet.

A jogosultság gazdasági feltételei
Megfelelési szempontok, amelyeket minden gazdasági társaság esetén külön kell vizsgálni, és amelyeknek a pályázóknak meg kell felelniük.

 • A pályázó utolsó lezárt, teljes (365 nap) üzleti évre vonatkozó, közzétett éves beszámolója szerinti átlagos statisztikai állományi létszáma nem lehet kevesebb 1 főnél.
 • A pályázó utolsó lezárt, teljes (365 nap) üzleti évre vonatkozó, közzétett éves beszámolója szerinti saját tőkéje nem lehet negatív

A támogatás felhasználásának szabályai

Megújuló energiatermeléshez nyújtott beruházási támogatás esetén

 • A megújuló energiatermeléshez, nyújtott beruházási támogatás kizárólag új vagy felújított berendezéshez nyújtható.
 • Nem nyújtható támogatás megújuló hidrogénből előállított villamos energiatermelésre irányuló beruházáshoz.
 • A támogatás keretében a teljes beruházási költség számolható el és támogatás nem függhet a termelés eredményétől.
 • A támogatási intenzitás nem haladhatja meg az elszámolható költségek
  o 45%-át a megújuló energia-termelésre irányuló beruházások esetében, vagy
  o 30%-át kizárólag tárolásra irányuló beruházások esetében.
 • A támogatási intenzitás középvállalkozás esetén 10 százalékponttal, kisvállalkozás esetén 20 százalékponttal növelhető.1

Energetikai infrastruktúra fejlesztéshez nyújtott beruházási támogatás esetén

 • Az energetikai célú infrastruktúrához nyújtott beruházási támogatás energetikai célú infrastruktúra létrehozásához, korszerűsítéséhez és bővítéséhez nyújtható.

Nem nyújtható támogatás

 • a belső energiapiacra vonatkozó jogszabályok szerint harmadik felek hozzáférésére vagy díjakra vonatkozó szabályozás alól részben vagy egészében mentesülő energetikai infrastruktúrához,
  • villamosenergiatároló és gáztározó projektekhez kapcsolódó beruházáshoz.
 • A gázinfrastruktúrára irányuló támogatás abban az esetben nyújtható, amennyiben a támogatás következtében
  • A támogatás keretében a teljes beruházási költség számolható el.
  • A támogatási intenzitás nem haladhatja meg a finanszírozási hiány2 100 %-át, azzal, hogy a támogatásnak a támogatott projekt megvalósításához minimálisan szükséges összegre kell korlátozódnia.

Támogatható tevékenységek

Jelen pályázati felhívás fő célja a geotermikus energiaforrások felhasználásának növelése, amelynek érdekében az alábbi geotermikus energiatermelési és hasznosítási célú tevékenységek támogatására van lehetőség.

 1. Meglévő aktív vagy lezárt, termelő vagy visszasajtoló termál kutak korszerűsítése, felújítása és geotermikus potenciállal bíró, de a jelen pályázat meghirdetéséig használaton kívüli, állami tulajdonban lévő, meddő szénhidrogén kutak termálkúttá alakításával a fenntartható, geotermikus energiatermelés növelése érdekében.
  1. Új, kútba telepített, illetve felszíni szivattyú(k) telepítése a geotermikus energiatermelési céllal működő termálkút kapacitásnövelése érdekében;
  2. Egyéb korszerűsítési és kútgépészeti munkálatok elvégzésével a geotermikus energiatermelési céllal működő termelő és visszasajtoló kutak kapacitásnövelése;
  3. Lezárt hévíz-, termál- vagy meddő szénhidrogén kút felújítással, átalakítással geotermikus hőtermelésbe állítása.

A támogathatóság feltételei:

 • A kapacitás növelés igazoltan megnövekedett felhasználói igények kielégítését szolgálja, vagy fosszilis energiafelhasználás kiváltását biztosítja.

Kötelező alapmutatók (indikátorok) valamennyi tervezett tevékenység esetében:
A tevékenység következtében megnövekedett geotermikus energiatermelés számszerűsítése abszolút (GJ/év), vagy relatív (növekedés %-ban) értelemben a tevékenység megkezdése előtti alapállapothoz képest.

II. A környezetbarát és energiahatékony geotermikus energiatermelést és hasznosítást támogató tevékenységek

 1. Termálvíz kísérőgáz hasznosítását szolgáló berendezések kiépítése és üzembe állítása.
 2. Kaszkád rendszerek kialakítása és bővítése meglévő rendszerre, beleértve hőszivattyú(k) telepítését és üzembe állítását.

A támogathatóság feltételei

II.1. pontban meghatározott tevékenység esetében a kísérőgáz hasznosítása csak és kizárólag az igazolt hőigények ellátását indokoló mennyiségű termálvíz kitermeléséhez kapcsolódóan támogatható.
II.2. pontban meghatározott tevékenység esetében kizárólag 4,5 feletti SPF (Seasonal Performance Factor) érték feletti hőszivattyús alkalmazások támogathatóak.

Kötelező alapmutatók (indikátorok) valamennyi tervezett tevékenység esetében:
A tevékenység következtében megnövekedett geotermikus energiatermelés számszerűsítése abszolút (GJ/év), vagy relatív (növekedés %-ban) értelemben a tevékenység megkezdése előtti alapállapothoz képest.
VAGY
A tevékenység következtében csökkentett éves üvegházhatású gáz kibocsátás (tCO2).

III. Új geotermikus hőátadó állomások kialakítása, meglevő termelői hőközpontok bővítése, korszerűsítése

 1. Geotermikus hőátadó állomások kialakítása és bővítése (hőcserélők beépítése, keringető szivattyúk, szabályozó-, mérő eszközök elhelyezése)

A támogathatóságának feltétele:
A tevékenység igazolt felhasználói igények kielégítésére irányul.
Kötelező alapmutatók (indikátorok) valamennyi tervezett tevékenység esetében: A tevékenység következtében megnövekedett geotermikus energiahasznosítás számszerűsítése abszolút (GJ/év), vagy relatív (növekedés %-ban) értelemben a tevékenység megkezdése előtti
alapállapothoz képest.

IV. A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. tv. (Kbt.) 5. § (1) c) pontjában felsorolt szervezetek és a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló 2011. évi CCVI. törvény 7. § (2) a) – d) pontjainak megfelelő szervezetek tulajdonában és használatában álló, közfeladat ellátását szolgáló épületek vagy épületrészek (pl. középületek, oktatási-, egészségügyi és szociális intézmények) mint újonnan csatlakozó felhasználók bekapcsolása geotermikus energiát is hasznosító hőszolgáltatói rendszerbe.

 1. Geotermikus hőtávvezeték építése meglevő geotermikus hőszolgáltató rendszerre történő rácsatlakozás érdekében

A támogathatóságának feltétele:

 • Az újonnan csatlakozó épület a geotermikus fűtésnek megfelelő, a rendszert üzemeltető által meghatározott épületenergetikai tulajdonságokkal rendelkezik (épületenergetikai korszerűsítés – szigetelés, nyílászárók cseréje – jelen pályázati konstrukcióban nem támogatott)
 • A csatlakozáshoz szükséges hőátadó állomás kiépítése, illetve az új fogyasztók ellátásához a hőközpont bővítése, korszerűsítése a III. tevékenység keretében támogatandó

Kötelező alapmutatók (indikátorok) valamennyi tervezett tevékenység esetében:
A tevékenység következtében a fűtési rendszerre csatlakozott új felhasználók száma (db) és ezek geotermikus energiával kielégített hőigénye (GJ/év)

V. Meglévő, vagy újonnan létesítendő geotermikus alapú hőtermelő egység (pl. termálkút) csatlakoztatása a meglevő  településfűtési/távhőrendszerhez (termelői hőközpontig).

 1. Geotermikus hőtávvezeték építése meglevő geotermikus hőszolgáltató rendszerre történő rácsatlakozás érdekében.

A támogathatóságának feltétele:

 • A rendszer bővítés igazoltan megnövekedett felhasználói igények kielégítését szolgálja, vagy fosszilis energiafelhasználás kiváltását biztosítja.

Kötelező alapmutatók (indikátorok) valamennyi tervezett tevékenység esetében:
A tevékenység következtében megnövekedett geotermikus energiatermelés számszerűsítése abszolút (GJ/év), vagy relatív (növekedés %-ban) értelemben a tevékenység megkezdése előtti alapállapothoz képest.

VI. Támogatható civil tevékenységek leírása
A geotermikus energiatermelési célú tevékenységek mellett a kötelezően választandó civil partner a tervezett intézkedéssel érintett régió gazdasági és társadalmi egyenlőtlenségeinek csökkentése érdekében az alábbi tevékenységeket láthatja el.

 1. a pályázat eredményeinek társadalmi befogadását támogató tevékenységek (népszerűsítő rendezvények, kiadványok készítése)
 2. a hátrányos helyzetű régiókban élő lakosság környezettudatosságának előmozdítását támogató tevékenységek (ismeretterjesztő előadások, iskolai vetélkedők)
 3. a hátrányos helyzetű régiókban élő lakosság környezetvédelmi döntési folyamatokban történő részvételi képességének erősítését támogató tevékenységek (pl. lakossági fórumok).

Kötelező alapmutatók (indikátorok) valamennyi tervezett tevékenység esetében:
A tevékenység által igazoltan elért/megszólított emberek száma (fő)

Letölthető dokumentum

pályázati felhívás_Törzs_public_con

A pályázat benyújtásának határideje
A jelen pályázati felhívás elektronikus benyújtásának határideje: felhívás közzétételét követő legkésőbb 60. nap.

A pályázati felhívás véglegesítése előtt társadalmi egyeztetés keretében várjuk az érdeklődő szakmai és lehetséges pályázó szervezetek észrevételeit, véleményét a felhívással kapcsolatban a svajcialap@tfm.gov.hu címre legkésőbb 2024. január 22-ig. Az észrevételeket tartalmazó levél tárgyát kérjük, hogy az alábbi szövegrésszel kezdjék: SM06-GEO.