palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Pályázat területi kiegyenlítést szolgáló önkormányzati fejlesztési feladatokra a Dél-Dunántúli Régióban. DDRFT/TEKI/2009

A Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács (DDRFT) pályázatot hirdet a helyi önkormányzatok fejlesztési feladatai területi kiegyenlítést szolgáló önkormányzati fejlesztési feladatok (TEKI) támogatás elnyerésére.

I. A PÁLYÁZAT CÉLJA

A kedvezményezett térségek besorolásáról szóló 311/2007. (XI. 17.) Korm. rendelet alapján hátrányos helyzetűnek minősülő kistérségekben, valamint az ezekkel azonos elbánásban részesülő, a 240/2006. (XI. 30.) Korm. rendeletben meghatározott nem kedvezményezett kistérségben fekvő, társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott, illetve az országos átlagot jelentősen meghaladó munkanélküliséggel sújtott településeken a helyi önkormányzatok feladatkörébe tartozó, a területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztések támogatása.

A rendelkezésre álló támogatási keret terhére a Tanács támogatást nyújt:

a) közterületek akadálymentesítése;

b) közfürdők korszerűsítése;

c) helyi közterületek és közbiztonság fejlesztése:

ca) közterületi ivókutak létrehozása, meglévők rekonstrukciója,

cb) önkormányzati tulajdonban lévő közterületi illemhelyek kialakítása és felújítása,

cc) zajvédő gátak, falak, fasorok kialakítása,

cd) közbiztonságot szolgáló fejlesztések megvalósítása a közlekedésbiztonság és a bűnmegelőzés területén (pl. buszöböl, körforgalom, jelzőlámpás csomópont, térfigyelő rendszer, közterületi segélyhívó rendszer, polgárőrségi infrastruktúra fejlesztése és eszközbeszerzés, járda),

ce) települési önkormányzatok törzsvagyonába tartozó külterületi – kapacitást nem növelő – szilárdburkolatú utak felújítása (termelő üzemek, nem mezőgazdasági jellegű pl. barnamezős beruházások, külterületi életvitelszerű lakórészek, vállalkozásszintű termelő tevékenységet folytató tanyák, ipari parkok, temetők, önkormányzati tulajdonú intézmények stb. megközelítésének céljából),

cf) a tájékoztatást elősegítő információs rendszerek fejlesztése (különösen utcanévtáblák, információs táblák, útbaigazító táblák, térképek);

d) településrendezési eszközök, valamint települési környezetvédelmi programok és tervek, területrendezési tervek, közös egyszerűsített településszerkezeti tervek készítése, módosítása;

e) közvilágítás energiatakarékos megoldása (pl. hiányzó közvilágítás kiépítése, meglévő korszerűsítése);

f) középületek fűtésének, energiaellátásának korszerűsítése megújuló energiaforrások felhasználásával;

g) településfejlesztéssel összefüggő fejlesztési célok, amelyek igazolható módon európai uniós forrásból támogatásban nem részesülhetnek;

h) életmentő készülékek beszerzése.

II. PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁRA JOGOSULTAK

Pályázatot nyújthat be: a régióban megvalósuló fejlesztéseket végrehajtó települési önkormányzat, megyei önkormányzat (a továbbiakban együttesen: önkormányzat), önkormányzati társulás és többcélú kistérségi társulás (a továbbiakban együttesen: társulás), az I. pont szerinti területi kötöttséggel.

Több település összefogásával megvalósuló beruházás abban az esetben támogatható, ha legalább egy település megfelel az I. pontban megfogalmazott feltételeknek. Ebben az esetben a támogatás csak az I. pontban meghatározott feltételeknek megfelelő önkormányzatot illeti meg, a beruházás költségeiből azt terhelő hányad figyelembevételével.

III. A PÁLYÁZATI DÍJ MÉRTÉKE, BEFIZETÉSÉNEK MÓDJA, HATÁRIDEJE

1.      Pályázati díjként a teljes támogatási igény 2,5%-át – minimum 20 000 Ft-ot, maximum 500 000 Ft-ot – kell átutalni a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács Magyar Államkincstárnál vezetett 10024003-00285692-00000000 számú számlájára. A pályázati díjat pályázatonként külön-külön kell befizetni.

Az átutalási megbízáson fel kell tüntetni a pályázati cél megnevezést, továbbá a benyújtott pályázat sorszámát is az alábbiak szerint:

DDRFT/HÖF-TEKI_1/2009

2.      A pályázati díj befizetésének határideje: 2009. június 2.

3.      A pályázati díjként befizetett összeg a támogatás szempontjából elszámolható költségnek minősül.

IV. A TÁMOGATÁS FORMÁJA, ÖSSZEGE, INTENZITÁSA

1.        A támogatás formája vissza nem térítendő támogatás.

2.        Az előirányzatból, illetve az önkormányzati fejlesztési célú előirányzatok (TEKI, CÉDE, LEKI és TEUT) korábbi évi kereteiből támogatott ugyanazon fejlesztéshez csak egyszer adható támogatás. A megítélhető támogatás maximális összege 20 millió forint, az alábbi kivétellel:

A településrendezési eszközök, valamint települési környezetvédelmi programok és tervek, területrendezési tervek, közös egyszerűsített településszerkezeti tervek készítése, módosítása szerinti cél esetében a megítélhető támogatás maximális összege legfeljebb 5 millió forint lehet.

3.        A saját forrás mértéke:

A fejlesztés megvalósításához az önkormányzatoknak, társulásoknak legalább 10% saját forrással kell rendelkezniük.

4.        Támogatási intenzitás, többlettámogatás lehetősége:

Az alaptámogatás mértéke: 75%

Az alaptámogatás mértékén felül területi, kedvezményezetti szempontból, valamint támogatási cél alapján többlettámogatás adható.

a)   Területi alapon adható többlettámogatási mérték, illetve emelt szintű támogatási mérték felső határai:

Kedvezményezettség

Többlettámogatási mérték

A 311/2007. (XI. 17.) Korm. rendelet alapján

Hátrányos helyzetű kistérségek

0%

75%

Leghátrányosabb helyzetű kistérségek

+10%

85%

A 311/2007. Korm. rendelet 3. § (1) bekezdése alapján

0%

75%

A 311/2007. Korm. rendelet 3. § (2) bekezdése alapján

+10%

85%

A települések területi jogosultságát a pályázati útmutató tartalmazza.

b) kedvezményezetti szempontból

ba) az a települési önkormányzat, amely az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő települési önkormányzatok támogatása jogcímen a 2007. és a 2008. évben is támogatásban részesült, 10%-kal magasabb támogatást kaphat,

bb) azon önkormányzatok, amelyek önkormányzati együttműködésben vagy társulási formában kívánják fejlesztéseiket megvalósítani, 10%-kal magasabb támogatást kaphatnak.

c) támogatási cél alapján

ca) a belvíz elleni védekezés – amennyiben az önkormányzat a pályázat benyújtását megelőző mindkét évben a vis maior keretből, vagy más állami forrásból ezen célra támogatásban részesült -, a felszíni vízelvezető rendszer kiépítése 15%-kal,

cb) a szennyvízelvezetéshez és -kezeléshez kapcsolódó fejlesztés 10%-kal

magasabb támogatást kaphat.

A többlettámogatások összevonhatók, azonban azok együttes mértéke nem haladhatja meg az elszámolható költségek saját forrással csökkentett mértékét (90%).

V. A PÁLYÁZATI EGYSÉGCSOMAG ELÉRHETŐSÉGE, IGÉNYLÉSE

1.      A pályázati egységcsomag tartalmazza: a pályázati felhívást, a pályázati útmutatót és a pályázati adatlapot.

2.      A pályázati egységcsomag letölthető az alábbi honlapokról:

Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. www.deldunantul.eu

Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium – www.nfgm.gov.hu

Önkormányzati Minisztérium – www.otm.gov.hu

A pályázati egységcsomag postai úton nem igényelhető.

3.      A pályázat feltételeivel kapcsolatosan felvilágosítás az alábbi címen kérhető:

Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft.

7400 Kaposvár, Szántó u. 5.

TEKI Tóth Melinda 82/527-624 toth.melinda@deldunantul.eu

7100 Szekszárd, Szent István tér 11-13.

TEKI Berbuch-Mauthner Sára 74/511-938 mauthner.sara@deldunantul.eu

VI. A PÁLYÁZAT LEBONYOLÍTÁSÁBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZERVEZETEK:

Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft.

7400 Kaposvár, Szántó u. 5.

Magyar Államkincstár Dél-Dunántúli Regionális Igazgatóság Állampénztári Iroda területileg illetékes Pályázatos Támogatási Osztálya:

Baranya megye: 7621 Pécs, Apáca u. 6. Tel.: 72/421-400 Fax: 72/421-421

Somogy megye: 7400 Kaposvár, Széchenyi tér 4. Tel.: 82/419-411 Fax: 82/419-850

Tolna megye: 7100 Szekszárd, Augusz I. u. 7. Tel.: 74/416-411 Fax: 74/315-754

VII. A PÁLYÁZATOK BENYÚJTÁSÁNAK MÓDJA, HELYE ÉS HATÁRIDEJE

1.      A pályázatokat magyar nyelven, kizárólag a 2009. évi pályázati formanyomtatványon 3 példányban kell benyújtani, melyből:

1 db eredeti dokumentumokkal felszerelt és „E” jellel megjelölt,

2 db sorszámozott, az eredetivel mindenben megegyező másolati példány.

A pályázatot elektronikus adathordozóra (CD, DVD) írva is csatolni kell.

2.      A pályázatokat postai és személyes úton lehet benyújtani.

A pályázatot tartalmazó borítékon, illetve postai küldeményen a DDRFT/TEKI/2009 jelzést fel kell tüntetni.

3.      A pályázatokat a Magyar Államkincstár Dél-Dunántúli Regionális Igazgatóságára (továbbiakban: Igazgatóság) kell benyújtani.

  • Magyar Államkincstár Dél-Dunántúli Regionális Igazgatósága Baranya Megyei Állampénztári Iroda:

7621 Pécs, Apáca u. 6.

  • Magyar Államkincstár Dél-Dunántúli Regionális Igazgatósága Tolna Megyei Állampénztári Iroda:

7100 Szekszárd, Augusz I. u. 7.

  • Magyar Államkincstár Dél-Dunántúli Regionális Igazgatósága Somogy Megyei Állampénztári Iroda:

7400 Kaposvár, Széchenyi tér 4.

4.      A pályázatok benyújtási határideje: 2009. június 2.

A pályázatot igazolható módon kell postára adni. A pályázat benyújtása dátumának postai kézbesítés esetén a postára adás napját, személyes kézbesítés esetén a pályázat átvételének napját kell tekinteni. Kétség esetén a határidő betartását a pályázónak kell bizonyítania.

A határidőn túl beérkező pályázatokat a Tanács érdemi vizsgálat nélkül elutasítja!

VIII. A PÁLYÁZATOK BEFOGADÁSA, HIÁNYPÓTLÁS

Az Igazgatóság formai és jogosultsági szempontból megvizsgálja a pályázatot és – hiányosság észlelése estén – az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 64/B. § (3) bekezdése alapján a pályázót hiánypótlásra szólítja fel a pályázat beérkezését követő 14 munkanapon belül. A pályázó a hiány pótlásáról – a benyújtott pályázattal azonos példányszámban – a felszólítás kézhezvételétől számított 5 munkanapon belül gondoskodik. Hiánypótlásra csak egyszer van lehetőség.

A pályázat befogadásáról, illetve minden, a pályázókat érintő tanácsi döntésről a pályázót az Ügynökség írásban, igazolható módon tájékoztatja.

IX. A PÁLYÁZAT ELBÍRÁLÁSÁNAK HATÁRIDEJE

1.      A befogadott pályázatok – pályázati útmutató részét képező értékelési szempontrendszer alapján történő – értékelését, valamint az értékelés alapján rangsor kialakítását a Tanács által felállított szakértői bizottság végzi

2.      A szakértői bizottság döntési javaslatát a Tanács jóváhagyja vagy részletes indoklás alapján elrendeli a pályázat szakértői bizottság általi ismételt, soron kívüli értékelését az eredeti kritériumok és pontrendszer szerint.

3.      A Tanács legkésőbb 2009. augusztus 10-ig dönt a befogadott pályázatok támogatásáról.