palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Pályázat a leghátrányosabb helyzetű kistérségek felzárkóztatásának támogatására az Észak-Magyarországi Régióban. ÉMRFT/LEKI/2009

Az Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács (ÉMRFT) pályázatot hirdet a leghátrányosabb helyzetű kistérségek felzárkóztatásának támogatására (LEKI)

I. A PÁLYÁZAT CÉLJA

A kedvezményezett térségek besorolásáról szóló 311/2007. (XI. 17.) Korm. rendelet alapján leghátrányosabb helyzetűnek minősülő kistérségekben a helyi önkormányzatok fejlesztését, a kistérség felzárkóztatását szolgáló beruházások támogatása.

A rendelkezésre álló támogatási keret terhére a Tanács támogatást nyújt:

a) a helyi önkormányzatok alapfeladatainak ellátása között meglévő színvonalbeli különbségek csökkentése érdekében a bel- és külterületen megvalósuló infrastruktúra fejlesztéséhez, kivéve a 2009. évi TEUT előirányzat keretében támogatható tevékenységeket

b) a közműves ivóvíz-ellátás fejlesztésére, meglévő létesítmények rekonstrukciójára az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet 6. számú mellékletében nem szereplő, illetve ivóvízminőség-javítási fejlesztésre nem kötelezett települések esetében

c) a turizmushoz, a környezet- és a természetvédelemhez, a sporttevékenység gyakorlása infrastrukturális feltételrendszerének megteremtéséhez és idegenforgalmi jelentőségű rendezvényekhez kapcsolódó önkormányzati fejlesztésekhez

d) szociális földprogram megvalósításához, a program keretében megtermelt termékek piacra jutásához kapcsolódó fejlesztési költségeket is beleértve;

e) önkormányzat nem vállalkozási jellegű tevékenységeihez kapcsolódó eszköz- és anyagbeszerzés.

Megjegyzés: Az e) jogcím a 85/2009. (IV.10.) Korm. rendelet 25. § (2) g) pontja alapján került meghirdetésre

II. PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁRA JOGOSULTAK

Pályázatot nyújthat be: a régióban megvalósuló fejlesztéseket végrehajtó települési önkormányzat, megyei önkormányzat (a továbbiakban együttesen: önkormányzat), önkormányzati társulás és többcélú kistérségi társulás (a továbbiakban együttesen: társulás), az I. pont szerinti területi kötöttséggel.

III. A PÁLYÁZATI DÍJ MÉRTÉKE, BEFIZETÉSÉNEK MÓDJA, HATÁRIDEJE

1.       Pályázati díjként a teljes támogatási igény 2,5%-át – minimum 20 000 Ft-ot, maximum 500 000 Ft-ot kell befizetni – kizárólag átutalással – az Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács Magyar Államkincstárnál vezetett 10027006-00282620 számlaszámára:

A befizetés tényét az átutalási megbízás terhelési értesítőjének pályázó általi hitelesített másolatával kell igazolni.

A pályázati díjat pályázatonként külön-külön kell befizetni.

Az átutalási megbízáson fel kell tüntetni az „ÉMRFT/LEKI/2009” pályázati cél megnevezést is.

2.        A pályázati díj befizetésének határideje: 2009. június 2.

3.        A pályázati díjként befizetett összeg a támogatás szempontjából elszámolható költségnek minősül.

IV. A TÁMOGATÁS FORMÁJA, ÖSSZEGE, INTENZITÁSA

1.        A támogatás formája vissza nem térítendő támogatás.

2.        Az előirányzatból, illetve az önkormányzati fejlesztési célú előirányzatok (TEKI, CÉDE, LEKI és TEUT) korábbi évi kereteiből támogatott ugyanazon fejlesztéshez csak egyszer adható támogatás. A megítélhető támogatás maximális összege 20 millió forint, az alábbi kivétellel:

A helyi önkormányzati feladatellátás színvonalának javítását eredményező azon fejlesztések esetében – a TEUT terhére támogatható tevékenységek kivételével -, amelyek a regionális operatív programok egyes intézkedéseiben nem érhetők el, a megítélhető támogatás maximális összege 20 millió forint, kivéve:

az a) jogcím szerinti azon fejlesztéseket, amelyek a regionális operatív programok egyes intézkedéseiben nem érhetők el, azonban a fentiek alapján is legfeljebb 50 millió forint összegű támogatás nyújtható.

3.        A saját forrás mértéke:

A fejlesztés megvalósításához az önkormányzatoknak, társulásoknak legalább 5% saját forrással kell rendelkezniük.

4.        Támogatási intenzitás, többlettámogatás lehetősége:

Az alaptámogatás mértéke: 85%

Az alaptámogatás mértékén felül kedvezményezetti szempontból, valamint támogatási cél alapján többlettámogatás adható.

a) kedvezményezetti szempontból

aa) az a települési önkormányzat, amely az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő települési önkormányzatok támogatása jogcímen a 2007. és a 2008. évben is támogatásban részesült, 10%-kal magasabb támogatást kaphat,

ab) azon önkormányzatok, amelyek önkormányzati együttműködésben vagy társulási formában kívánják fejlesztéseiket megvalósítani, 10%-kal magasabb támogatást kaphatnak.

b) támogatási cél alapján

ba ba) a belvíz elleni védekezés, amennyiben az önkormányzat a pályázat benyújtását megelőző mindkét évben a vis maior keretből vagy más állami forrásból ezen célra támogatásban részesült, a felszíni vízelvezető rendszer kiépítéséhez az elszámolható költségek saját forrással csökkentett mértékéig részesülhet támogatásban,

bb) a szennyvízelvezetéshez és -kezeléshez kapcsolódó fejlesztés 10%-kal magasabb támogatást kaphat.

A többlettámogatások összevonhatók, azonban azok együttes mértéke nem haladhatja meg az elszámolható költségek saját forrással csökkentett mértékét (95%).

V. A PÁLYÁZATI EGYSÉGCSOMAG ELÉRHETŐSÉGE, IGÉNYLÉSE

1.      A pályázati egységcsomag tartalmazza: a pályázati felhívást, a pályázati útmutatót és a pályázati adatlapot.

2.      A pályázati egységcsomag letölthető az alábbi honlapokról:

Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési Ügynökség Kht. – www.norda.hu

Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium – www.nfgm.gov.hu

Önkormányzati Minisztérium – www.otm.gov.hu

3.      A pályázat feltételeivel kapcsolatosan felvilágosítás az alábbi címen kérhető:

Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési Ügynökség Kht.

3525 Miskolc, Széchenyi u. 107.; Tel: 46/504-460; E-mail: hazaiforras@norda.hu

VI. A pályázat lebonyolításában közreműködő szervezetek:

Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács

Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési Ügynökség Kht.

Magyar Államkincstár Észak-Magyarországi Regionális Igazgatóság

Nemzeti Fejlesztési- és Gazdasági Minisztérium

Önkormányzati Minisztérium

VII. A PÁLYÁZATOK BENYÚJTÁSÁNAK MÓDJA, HELYE ÉS HATÁRIDEJE

1.      A pályázatokat magyar nyelven, kizárólag a pályázati formanyomtatványon 3 példányban kell benyújtani, melyből:

1 db eredeti dokumentumokkal felszerelt

2 db sorszámozott, az eredetivel mindenben megegyező másolati példány.

A pályázatokat lefűzve, tartalomjegyzékkel ellátva és a mellékleteket sorrendben, a pályázati csomagban található adatlap felhasználásával 3 db összefűzött példányban és 1 db elektronikus adathordozón (CD, DVD) kell benyújtani.

Ha az írásban benyújtott pályázat szövege eltér az elektronikusan benyújtott pályázattól, akkor az aláírt, írásban benyújtott szöveg tekintendő hivatalosnak.

A 3 példányból 1 példánynak az eredeti vagy a kiállító hatóság által hitelesített igazolásokat, hatósági engedélyeket kell tartalmaznia. Ezt a példányt „Eredeti” megjelöléssel kell ellátni. Az elektronikus adathordozón csak a pályázati adatlapot kell csatolni.

2.      A pályázatokat postai úton, vagy személyesen lehet benyújtani.

A pályázatot tartalmazó postai küldeményen az ÉMRFT/LEKI/2009 jelzést fel kell tüntetni.

3.      A pályázatokat a Magyar Államkincstár Észak-Magyarországi Regionális Igazgatóság területileg illetékes Állampénztári Irodájába (továbbiakban: Igazgatóság) kell benyújtani.

Magyar Államkincstár Észak-Magyarországi Regionális Igazgatóság

Állampénztári Iroda

B-A-Z Megyei Pályázatos Támogatási Osztály

Címe: személyesen: 3525 Miskolc, Hősök tere 3., 16 óráig

Postai úton: 3502 Miskolc, Pf. 122

Heves Megyei Pályázatos Támogatási Osztály

Címe: személyesen: 3300 Eger, Eszterházy tér 5., 16 óráig

Postai úton: 3001 Eger, Pf. 26.

Nógrád Megyei Pályázatos Támogatási Osztály

Címe: személyesen: 3100 Salgótarján, Rákóczi út 15., 16 óráig

Postai úton: 3101 Salgótarján, Pf. 89.

4.      A pályázatok benyújtási határideje: 2009. június 2.

A pályázatot igazolható módon kell postára adni, kétség esetén a határidő betartását a pályázónak kell bizonyítania. A pályázat benyújtása dátumának a postára adás napját kell tekinteni.

A határidőn túl beérkező pályázatokat a Tanács érdemi vizsgálat nélkül elutasítja!

VIII. A PÁLYÁZATOK BEFOGADÁSA, HIÁNYPÓTLÁS

Az Igazgatóság formai és jogosultsági szempontból megvizsgálja a pályázatot és – hiányosság észlelése estén – az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 64/B. § (3) bekezdése alapján a pályázót hiánypótlásra szólítja fel a pályázat beérkezését követő 14 munkanapon belül. A pályázó a hiány pótlásáról – a benyújtott pályázattal azonos példányszámban – a felszólítás kézhezvételétől számított 5 munkanapon belül gondoskodik. Hiánypótlásra csak egyszer van lehetőség.

A pályázat befogadása időpontjának a pályázati felhívásnak hiánytalanul megfelelő pályázat beérkezésének időpontját kell tekinteni, illetve hiánypótlás esetén a hiánypótlás beérkezésének időpontját. A pályázat befogadásáról, illetve minden, a pályázókat érintő tanácsi döntésről a pályázót az Ügynökség írásban, igazolható módon tájékoztatja.

IX. A PÁLYÁZAT ELBÍRÁLÁSÁNAK HATÁRIDEJE

1.      A Tanács legkésőbb 2009. augusztus 10-ig dönt a befogadott pályázatok támogatásáról.