palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Pályázat önkormányzati fejlesztési feladatok támogatására a Dél-Alföldi Regióban DARFT/CÉDE/2009

A Dél-Alföldi Regionális Fejlesztési Tanács (DARFT) pályázatot hirdet a helyi önkormányzatok fejlesztési feladatai önkormányzati fejlesztési feladatok támogatása területi kötöttség nélkül (CÉDE) támogatás elnyerésére.

I. A PÁLYÁZAT CÉLJA

A helyi önkormányzatok feladatkörébe tartozó, önkormányzati tulajdonra irányuló fejlesztések – úgymint az önkormányzati feladatellátáshoz kapcsolódó tárgyi eszközök fejlesztése, immateriális javak beszerzése – támogatása.

A rendelkezésre álló támogatási keret terhére a Tanács támogatást nyújt:

a) zöldterületek (pihenőparkok, vízfolyás partok, sport és szabadidős célú területek) rekreációs célú megújítása,

b) a helyi önkormányzat feladatellátása színvonalának javítását eredményező fejlesztések, kivéve a TEUT keretében támogatható tevékenységeket;

c) önkormányzati fejlesztésekhez kapcsolódó közcélú foglalkoztatás anyag- és eszközbeszerzése

A rendelkezésre álló keret legalább 60%-a b) támogatási cél keretében meghatározott célokra fordítandó.

II. PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁRA JOGOSULTAK

Pályázatot nyújthat be: a régióban megvalósuló fejlesztéseket végrehajtó települési önkormányzat, megyei önkormányzat (a továbbiakban együttesen: önkormányzat), önkormányzati társulás és többcélú kistérségi társulás (a továbbiakban együttesen: társulás).

III. A PÁLYÁZATI DÍJ MÉRTÉKE, BEFIZETÉSÉNEK MÓDJA, HATÁRIDEJE

1.     Pályázati díjként a teljes támogatási igény 2,5%-át – minimum 20 000 Ft-ot, maximum 500 000 Ft-ot – kell átutalni a Dél-Alföldi Regionális Fejlesztési Tanács Magyar Államkincstárnál vezetett 10028007-00283858-00000000számú számlájára. A pályázati díjat pályázatonként külön-külön kell befizetni.

Az átutalási megbízáson fel kell tüntetni a „DARFT/CÉDE/2009” pályázati cél megnevezést is.

2.     A pályázati díj befizetésének határideje: 2009. június 2.

3.     A pályázati díjként befizetett összeg a támogatás szempontjából elszámolható költségnek minősül.

IV. A TÁMOGATÁS FORMÁJA, ÖSSZEGE, INTENZITÁSA

1.       A támogatás formája vissza nem térítendő támogatás.

2.       Az előirányzatból, illetve az önkormányzati fejlesztési célú előirányzatok (TEKI, CÉDE, LEKI és TEUT) korábbi évi kereteiből támogatott ugyanazon fejlesztéshez csak egyszer adható támogatás. A megítélhető támogatás maximális összege 20 millió forint, az alábbi kivételekkel:

A helyi önkormányzati feladatellátás színvonalának javítását eredményező azon fejlesztések esetében – a TEUT terhére támogatható tevékenységek kivételével -, amelyek a regionális operatív programok egyes intézkedéseiben nem érhetők el, továbbá a megyei jogú városok és a főváros által benyújtott pályázatok esetében a megítélhető támogatás maximális összege 40 millió forint.

3.       A saját forrás mértéke:

A fejlesztés megvalósításához az önkormányzatoknak, társulásoknak legalább 10% saját forrással kell rendelkezniük.

4.       Támogatási intenzitás, többlettámogatás lehetősége:

Az alaptámogatás mértéke: 65%

Az alaptámogatás mértékén felül területi, kedvezményezetti szempontból, valamint támogatási cél alapján többlettámogatás adható.

a)  Területi alapon adható többlettámogatási mérték, illetve emelt szintű támogatási mérték felső határai:

Kedvezményezettség

Többlettámogatási mérték

A 311/2007. (XI. 17.) Korm. rendelet alapján

Nem kedvezményezett kistérség

0%

65%

Hátrányos helyzetű kistérségek

+10%

75%

Leghátrányosabb helyzetű kistérségek

+20%

85%

Regionális szempontból kedvezményezett kistérségek

+10%

75%

A 311/2007. (XI. 17.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdése alapján

+10%

75%

A 311/2007. (XI. 17.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdése alapján

+20%

85%

A települések területi jogosultságát a pályázati útmutató tartalmazza.

b)  kedvezményezetti szempontból

ba) az a települési önkormányzat, amely az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő települési önkormányzatok támogatása jogcímen a 2007. és a 2008. évben is támogatásban részesült, 10%-kal magasabb támogatást kaphat,

bb) azon önkormányzatok, amelyek önkormányzati együttműködésben vagy társulási formában kívánják fejlesztéseiket megvalósítani, 10%-kal magasabb támogatást kaphatnak.

c)  támogatási cél alapján

ca) a belvíz elleni védekezés – amennyiben az önkormányzat a pályázat benyújtását megelőző mindkét évben a vis maior keretből, vagy más állami forrásból ezen célra támogatásban részesült -, a felszíni vízelvezető rendszer kiépítése 25%-kal,

cb) a szennyvízelvezetéshez és -kezeléshez kapcsolódó fejlesztés 10%-kal

magasabb támogatást kaphat.

A többlettámogatások összevonhatók, azonban azok együttes mértéke nem haladhatja meg az elszámolható költségek saját forrással csökkentett mértékét (90%).

V. A PÁLYÁZATI EGYSÉGCSOMAG ELÉRHETŐSÉGE, IGÉNYLÉSE

1.     A pályázati egységcsomag tartalmazza: a pályázati felhívást, a pályázati útmutatót és a pályázati adatlapot.

2.     A pályázati egységcsomag letölthető az alábbi honlapokról:

Dél-Alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség Kht. – www.darfu.hu

Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium – www.nfgm.gov.hu

Önkormányzati Minisztérium – www.otm.gov.hu

A teljes pályázati egységcsomag elektronikus adathordozón (CD) is igényelhető a Dél-Alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség Kht. 6726 Szeged, Közép fasor 1-3. Tel.:62/558-627, Fax:62/558-629, www.darfu.hu

A pályázati egységcsomag postai úton nem igényelhető.

3.     A pályázat feltételeivel kapcsolatosan felvilágosítás az alábbi címen kérhető:

Dél-Alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség Kht.

6726 Szeged, Közép fasor 1-3. 62/558-627, 62/558-629, www.darfu.hu, pályázati referens: Hufnágel Péter

VI. A pályázat lebonyolításában közreműködő szervezetek:

Dél-Alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség Kht.

6726 Szeged, Közép fasor 1-3. Tel.:62/558-627, Fax:62/558-629

Magyar Államkincstár Dél-Alföldi Regionális Igazgatósága

6000 Kecskemét, Szabadság tér 1. Tel.: 76/487-365, Fax:76/487-364

VII. A PÁLYÁZATOK BENYÚJTÁSÁNAK MÓDJA, HELYE ÉS HATÁRIDEJE

1.     A pályázatokat magyar nyelven, kizárólag a pályázati formanyomtatványon 4 példányban kell benyújtani, melyből:

1 db eredeti dokumentumokkal felszerelt és „E” jellel megjelölt,

3 db sorszámozott, az eredetivel mindenben megegyező másolati példány.

A pályázatot elektronikus adathordozóra (CD, DVD) írva is csatolni kell.

2.     A pályázatokat postai úton, vagy személyesen lehet benyújtani.

A pályázatot tartalmazó postai küldeményen a DARFT/CÉDE/2009 jelzést fel kell tüntetni.

3.     A pályázatokat a Magyar Államkincstár Dél-Alföldi Regionális Igazgatóságára (továbbiakban: Igazgatóság) kell benyújtani, a Dél-Alföldi Regionális Fejlesztési Tanácsnak címezve.

Magyar Államkincstár Dél-Alföldi Regionális Igazgatóság

Állampénztári Iroda

Kecskemét 6000 Kecskemét, Szabadság tér 1.

Békéscsaba 5600 Békéscsaba, Dózsa György u. 1.

Szeged 6720 Szeged, Vár u. 5.

4.     A pályázatok benyújtási határideje: 2009. június 2.

Személyes benyújtás esetén 2009. június 2. 16.00 óra.

A pályázatot igazolható módon kell postára adni. A pályázat benyújtása dátumának a postára adás napját kell tekinteni. Kétség esetén a határidő betartását a pályázónak kell bizonyítania.

A határidőn túl beérkező pályázatokat a Tanács érdemi vizsgálat nélkül elutasítja!

VIII. A PÁLYÁZATOK BEFOGADÁSA, HIÁNYPÓTLÁS

Az Igazgatóság formai és jogosultsági szempontból megvizsgálja a pályázatot és – hiányosság észlelése estén – az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 64/B. § (3) bekezdése alapján a pályázót hiánypótlásra szólítja fel a pályázat beérkezését követő 14 munkanapon belül. A pályázó a hiány pótlásáról – a benyújtott pályázattal azonos példányszámban – a felszólítás kézhezvételétől számított 5 munkanapon belül gondoskodik. Hiánypótlásra csak egyszer van lehetőség.

A pályázat befogadásáról, illetve minden, a pályázókat érintő tanácsi döntésről a pályázót az Ügynökség írásban, igazolható módon tájékoztatja.

IX. A PÁLYÁZAT ELBÍRÁLÁSÁNAK HATÁRIDEJE

1.     A befogadott pályázatok – pályázati útmutató részét képező értékelési szempontrendszer alapján történő – értékelését, valamint az értékelés alapján rangsor kialakítását a Tanács által felállított szakértői bizottság végzi

2.     A szakértői bizottság döntési javaslatát a Tanács jóváhagyja vagy részletes indoklás alapján elrendeli a pályázat szakértői bizottság általi ismételt, soron kívüli értékelését az eredeti kritériumok és pontrendszer szerint.

3.     A Tanács legkésőbb 2009. augusztus 10-ig dönt a befogadott pályázatok támogatásáról.