palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Pályázati felhívás az állami génmegőrzési feladatok ellátására

fvm_palyazatokA génmegőrzéssel kapcsolatos tevékenységek fontosságát elismerve, a kormányprogramban foglalt célokkal összhangban, a Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetéséről szóló 2008. évi CII. törvény 1. számú mellékletének XII. Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium fejezetének 10/2/6 szám alatti jogcímcsoportban lévő „Állami génmegőrzési feladatok támogatásáról” előirányzat terhére, a növényfajták állami elismeréséről, valamint a szaporítóanyagok előállításáról és forgalomba hozataláról szóló 2003. évi LII. törvény 4. § (3) bekezdésének végrehajtására kiadott, a növényi genetikai anyagok megőrzéséről és felhasználásáról szóló 95/2003. (VIII. 14.) FVM rendeletben meghatározott génmegőrzési feladatok megvalósulásának elősegítése érdekében, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 49. §-a (5) bekezdésének p) pontja alapján a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter az alábbi pályázati felhívást teszi közzé:


1.
A támogatás célja

A mezőgazdasági termelés növényi biológiai alapjainak, genetikai anyagainak fenntartása és fejlesztése, különös tekintettel a mezőgazdasági célú genetikai erőforrások begyűjtésére, megőrzésére, dokumentálására és kutatási célra történő hasznosítására.


2.
A kitűzött cél megvalósítására támogatás az alábbi területen igényelhető

A szántóföldi növénytermesztés, a szőlő-, a gyümölcs-, a zöldség-, a dísznövény-, az erdészeti-, a gyógynövény-, a fűszernövény- és illóolajnövény-termesztés szakágazatokban a genetikai anyagok megőrzésére, a biológiai sokféleség fenntartására, valamint génbanki tevékenység végzésére gazdasági tevékenység elősegítése céljából.


3.
A támogatás jellege és mértéke

a) Az előirányzaton rendelkezésre álló pénzösszegből e pályázatra 120 millió forint használható fel.

b) Vissza nem térítendő támogatás vehető igénybe a 2009. évben felmerülő közvetlen szakmai költségekre. Az igényelhető normatív támogatás maximális összegét a 4. sz. melléklet tartalmazza.

c) A támogatás ÁFA visszatérítésre nem jogosult költségvetési szervek esetében a tevékenység szerinti forgalmi adót tartalmazza, míg visszaigénylésre jogosult szervezetek esetében csak az ÁFA nélkül számított nettó költséget.

4. A támogatás igénylésére jogosultak köre

A támogatásra a nemzeti génvagyon részét képező, a Génbanki Munkabizottságok és a Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal által nyilvántartott növényi génkészlettel (beleértve a mezőgazdasági jelentőségű mikroorganizmusokat is), vonal- és fajtagyűjteménnyel, illetve törzsültetvénnyel, törzsgyűjteménnyel rendelkező jogi személyek, jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok, egyéni vállalkozók, magánszemélyek, civil szervezetek jogosultak, akik/amelyek tulajdonában levő génkészletek nem nemesítői munkagyűjtemények.


5.
Kizáró okok

Támogatásban nem részesíthető az a pályázó aki/amely:

a) a tevékenységhez szükséges hatósági engedélyekkel nem rendelkezik és emiatt állami pénzeszközökből számára támogatás nem ítélhető meg;

b) csődeljárás, felszámolási eljárás, végelszámolás alatt áll;

c) az államháztartás bármely alrendszerével szemben 60 napot meghaladó lejárt és ki nem egyenlített köztartozása van.


6.
A pályázatokkal szembeni követelmények

A pályázatot a felhívás melléklete szerint kell összeállítani, valamint csatolni kell hozzá a következő dokumentumokat:

a) az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII.30.) Korm. rendelet 8/b. számú melléklete szerinti adatlap (1. számú melléklet);

b) a 217/1998. (XII.30.) számú Korm. rendeletnek megfelelő írásbeli nyilatkozatok (2-3. számú melléklet);

c)  növényi génmegőrzéshez szükséges adatlap (5-6-7. számú melléklet).


7.
A pályázat benyújtásának helye, módja, határideje

a) A felhívás melléklete szerint összeállított pályázatot mind nyomtatott formában, mind elektronikus formában párhuzamosan kell benyújtani.

b) A papír alapú változatot három (3 db) eredeti példányban kell postázni, ugyanazon zárt borítékba helyezve, „Génmegőrzés” felirattal. Egy borítékban kizárólag egy téma szerepelhet. A három eredeti példányhoz az előző pontban felsorolt dokumentumok egy (1 db) eredeti példányát kell mellékelni. A boríték a következő címre küldendő:

„FVM Mezőgazdasági Főosztály, 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 11.”

A papír alapú változat egyéb módon nem nyújtható be. A postai feladás dátuma legkésőbb a beadási határidő napja lehet.

c) A postai feladással párhuzamosan a melléklet szerinti pályázatot elektronikusan is el kell küldeni a következő címre: MezogazdasagiFo@fvm.hu

Az elektronikusan beküldött levél tárgyaként „génmegőrzési pályázat” megjelölést kell feltüntetni. Az elektronikus levél a dokumentum (doc) formátumban, a melléklet szerint elkészített és fájlként csatolt pályázaton kívül egyéb szöveget (pl. kísérőlevél) ne tartalmazzon.

d) A pályázat benyújtásának határideje: 2009. május 30.

e) Hiánypótlásra nincs lehetőség.


8.
A pályázat elbírálásának rendje, értékelési szempontok

a) A hiányosan, a nem előírt példányszámban, vagy határidő után benyújtott, valamint a pályázati felhívásnak nem megfelelő pályázat érdemi elbírálás nélkül elutasításra kerül.

b) A pályázó valótlan adatszolgáltatást tartalmazó pályázata elutasításra kerül.

c) A pályázó pályázata elutasításra kerül, ha a pályázat kiírását megelőző 5 évben az államháztartás bármely alrendszeréből folyósított támogatást a pályázó a támogatási szerződésben megjelölt céltól részben vagy egészben eltérő célra használta fel.

d) Amennyiben az elmúlt öt évben hasonló támogatást igénybe vevő pályázó nem számolt el, vagy nem megfelelően számolt el, a pályázó pályázata elutasításra kerül.

e) A benyújtott tartalmi és a formai követelményeknek megfelelő pályázatokat a Növényi Génbanki Tanács előzetesen értékeli, majd szakmai bírálóbizottság bírálja, és javaslatai alapján a döntést a miniszter nevében a Mezőgazdasági Főosztály vezetője hozza meg.

f) A szakmai bírálóbizottság a pályázatokat a génmegőrzési tevékenység jellege, valamint a beküldött adatlapok alapján  bírálja el.

g) A támogatási igény legkésőbb július 20-ig kerül elbírálásra. A pályázatok elfogadásáról, illetve elutasításáról a pályázók a bírálati határidő lejárta után 15 napon belül írásban kapnak értesítést. A nyertes pályázók listája a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Értesítőben, illetve a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium hivatalos honlapján közzétételre kerül.

h) A bíráló bizottság döntése ellen jogorvoslatnak helye nincs.

i) Forráshiány esetében a pályázat az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 49. §. h) pontja alapján elutasítható.


9.
A támogatás felhasználásának rendje

a) Az elfogadott pályázatok benyújtóinak az FVM Mezőgazdasági Főosztály a döntést követően ajánlatot tesz a támogatás folyósítására vonatkozó szerződés megkötésére. Amennyiben a megállapodások támogatott általi ellenjegyzése a kiértesítéstől számított 15 napon belül nem érkezik vissza a főosztályra akkor visszavonja a megállapodás megkötésére vonatkozó ajánlatát.

b) A támogatás a 10032000-01220191-50000005 számú „Fejezeti kezelésű előirányzat-felhasználási keretszámláról” kerül teljesítésre, költségvetési intézmények esetén a felügyeletet gyakorló költségvetési szerv útján előirányzat módosítással, államháztartáson kívüli támogatottak részére pénzeszköz átadással.

c) Az igényelt összegnél kisebb összeg is nyújtható, az elnyert támogatás kizárólag a pályázatban megjelölt célra fordítható.

d) A pályázat készítésénél figyelembe kell venni a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény, valamint a magánszemélyek jövedelemadójáról szóló, többször módosított 1995. évi CXVII. törvény előírásait.


10.
Egyéb feltételek

Az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 79. § (6) értelmében: „Több előirányzat együttes támogatására azonos évben benyújtott igény esetén az egyes igényelt előirányzat szabályozásának megfelelően elkészített támogatási igényléseket, pályázatokat – a szükséges példányszámban – egyidejűleg és kizárólag azon előirányzat kezelőjéhez kell benyújtani, amelytől a legmagasabb összegű támogatást kérik. Több azonos összegű legmagasabb támogatási igény esetén az ezekkel érintett előirányzatok bármelyikének kezelőjéhez benyújtható a támogatási igény, pályázat.”

11. A támogatás felhasználásának ellenőrzése és a rendeltetéstől eltérő felhasználás következménye

A támogatott feladatok megvalósítása, a pályázatban rögzített, illetve a szerződésben vállalt kötelezettségek szakmai teljesítése a Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központja Növénytermesztési és Kertészeti Igazgatósága, illetve a Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központja Tápiószelei Agrobotanikai Központ közreműködésével és felkért szakértők bevonásával kerül ellenőrzésre és szakmai igazolásra.

A támogatás elnyerése esetén

a) a költségvetési szerv az átadott összeg felhasználásáról a feladat elvégzését követően azonnal, vagy legkésőbb az éves zárszámadás során köteles beszámolni;

b) az államháztartáson kívüli támogatott részére a szerződés megkötésekor a támogatási összeg 60 %-a előlegként átadható. A fennmaradó 40 % kifizetéséről az Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Mezőgazdasági Főosztálya az ellenőrzések eredményének ismeretében és a pénzügyi végelszámolás befogadása után intézkedik.

A támogatási szerződésben vállalt kötelezettségek nem teljesítése, a támogatás rendeltetési céltól eltérő felhasználása, a beszámolási és elszámolási kötelezettség nem teljesítése vagy csak részbeni teljesítése esetén, a támogatás teljes, illetve fel nem használt része jogosulatlanul igénybe vett támogatásnak minősül. Ebben az esetben a támogatást elnyert pályázó a támogatás teljes, illetve fel nem használt – jegybanki alapkamat kétszeresével növelt – összegét köteles visszafizetni.

12. A pályázattal kapcsolatos részletes felvilágosítás

a) A pályázat elkészítésével kapcsolatos kérdésekre vonatkozóan a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Mezőgazdasági Főosztálya (Galbavy Emese vezető tanácsos: 1-301-4536) ad felvilágosítást.

b) A pályázati űrlap letölthető az FVM honlapjáról (www.fvm.hu).