palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Rögtön jövök! ötletpályázat

Ötletpályázatot írt ki a fővárosi önkormányzat az üres üzlethelyiségek kezelésének témájában, a mintaprojekt helyszíne az V. kerületi Kossuth Lajos utca egy szakasza lesz. A másfélmillió forintos díjazású ötletpályázat beadási határideje: 2013 április 15. Az eredményeket április 30-ig hirdetik ki, a későbbiekben kiállításon is bemutatkoznak a pályaművek.
Az ötletpályázat célja: Napjainkra Budapest egyik szembetűnő problémája a város földszinti zónájában megszűnő funkciók, üres üzlethelyiségek állandósulása a városban, ami különösen hangsúlyos a belvárosi utcák esetében.  A ma elénk táruló helyzetkép, valós városi probléma kialakulásának hátterében társadalmi-gazdasági városalakító folyamatok állnak. Többek között a városlakók vásárlási szokásainak megváltozása, amely hozzájárult a belvárosi földszinti üzlethelyiségek és bevásárló utcák kiürüléséhez, hiszen nehéz tartani a tempót és biztosítani a megfelelő „bevásárló és szolgáltató” környezetet a mai városi ember folyamatosan változó igényeinek. Más részről a probléma hátterében álló tényezők az adott helyszíntől függően igen sokfélék lehetnek. Van ahol a megoldatlan közlekedési és logisztikai problémák, más helyzetben a mai város életéből lassan eltűnő szolgáltatások, kisiparosok boltjai vagy pozíciójukat és identitásukat elvesztő városi  helyszínek járulnak hozzá a kiüresedett üzletek megjelenéséhez. Ez a hosszú ideje tartó több tényezővel bíró gazdátlan folyamat, találkozva a válság okozta hatásokkal valóban nyomot hagyott a mai budapesti városképen. A hiányzó funkciók az üres üzlethelyiségek városképet rontó látványa mellett a terület gazdasági gyengülését is okozzák, hosszú távon pedig az adott terület leértékelődéséhez is vezethetnek.
A Kiíró szándéka az ismertetett probléma hosszútávon  és rövidtávon egyaránt ható komplex kezelése, amely a Kiíró részéről is új megközelítésmódokat igényel.  Budapest jelenleg befejezés alatt álló Új Városfejlesztési Koncepcióját megalapozó Célrendszert 2012. január 25-én fogadta el a Fővárosi Közgyűlés. A Célrendszer által meghatározott, kiemelt városfejlesztési célok között többek között szerepel az „Értékalapú területhasználat”, illetve „a város épített és természeti értékeinek hatékony védelme, a meglévő értékekhez méltó színvonalú új értékek létrehozása, mindezek széleskörű népszerűsítése.” A Kiíró szándéka  a készülő Új Városfejlesztési Koncepció céljainak rendszerébe illeszthető, ismertetett problémát kezelő folyamatok elindítása, melynek az alábbi, új eszközök előmozdításával élő „ötletpályázat” is részét képezi.
Számos kiváló, működő nemzetközi gyakorlatot ismerünk, ezek között vannak hosszútávon ható folyamatok és rövidtávon eredményt felmutató akciók egyaránt, melyek a kereskedelemfejlesztést előmozdító menedzsment-mintáktól a kis léptékű kreatív projekteken keresztül különböző beavatkozási pontokon tudnak hatni a várost alakító folyamatokra. Léteznek olyan városok, ahol a problémát idejében felismerve, napjainkra igen jó példával járnak előttünk a kiüresedett ingatlanok kezelésének és átmeneti hasznosításának gyakorlatával, előfordul az is, hogy civil  szervezetek katalizálják a problémakezelést elindító folyamatokat. A Kiíró célja Budapest esetében a városnak megfelelő komplex válaszok megtalálása, a probléma megoldásához vezető folyamat elindítása, melynek az alábbi ötletpályázat is részét képezi.
A folyamat végeredményeként a Kiíró célja, hogy a kiüresedett üzlethelyiségek jelenlegi helyzetében változást érjen el. Az adaptálható friss nemzetközi gyakorlatot és az innovatív ötleteket sikerüljön budapesti adottságok és keretek között alkalmazni, a probléma kezelésére megtalálja a hatékony eszközöket és azokat valós városi környezetbe integrálja és az ahhoz tartozó jogszabályi háttér kialakításához való alapot megteremtse. Az ötletpályázat az üres üzlethelyiségek problémájának innovatív városképi kezeléséhez, illetve a problémára a gazdaságélénkítés eszközeként készítendő, kiüresedett üzlethelyiségeket feltüntető online adatbázishoz gyűjt ötleteket.
Az ötletpályázat tárgya
A pályázat két részből épül fel:
Az első részben („A” program)  grafikai tervezési  feladatot ír ki a teljes főváros területén futó, kiüresedett üzlethelyiségeket gyűjtő  online adatbázis  kezdőlapjának  grafikai tervére  és  logójának megtervezésére.
A pályázat másik témája  („B” program)  a használaton kívüli üzlethelyiségek kirakatában elhelyezhető „okos” installáció/alkotás létrehozása. Az installáció/alkotás célja, hogy a későbbiekben az üres kirakatok  esztétikusabbá tétele  egységes elvek alapján történhessen. A Kiíró a pályázat keretében az üres helyiségek városképi látványának javítására  keresi az olyan innovatív megoldásokat, melyek az utcakép esztétikai kialakítása, rendezettsége és tisztántarthatósága mellett a helyi társadalmi és gazdasági folyamatokra is pozitív hatást gyakorolhatnak  emellett figyelemfelkeltőek és elgondolkodtatóak. Az ötletpályázatot követő „használatuk” során adott esetben az utca újbóli felértékelődéséhez vezethetnek.
Az ötletpályázat kiírója:
Budapest Főváros  Önkormányzata  Főpolgármesteri Hivatal,
1052  Budapest, Városház utca 9-11.
Az  ötletpályázat lebonyolítója:
Budapest Főváros Önkormányzata Főpolgármesteri Hivatal
Városépítési Főosztálya, 1052 Budapest, Városház utca 9-11.
A pályázat jellege: nyílt, titkos
A Pályázók köre: A pályázat nyilvános, amelyen  –  természetes vagy jogi személyként  –  egyénileg vagy alkotói
csoportként lehet részt venni.
A tervezési program: A pályázaton az „A” és „B” programra külön is lehet pályázni.
„A” pályázati program (grafika)
A Kiíró várja a megoldásokat a  kiüresedett üzlethelyiségeket összegyűjtő adatbázis  logójára  és az online adatbázis kezdőlapjának grafikai tervére. A tervezett logó feleljen meg az alábbi követelményeknek:  Az online adatbázis felületén legyen megjeleníthető, emellett az üres kirakat  felületén  elhelyezve  is legyen jól látható.  A kiüresedett üzlethelyiségre hívja fel a figyelmet.  A kirakat felületén elhelyezett logó mellett rendezett formában jelenjenek meg az alábbi információk: Az üzlethelyiség mérete, az online adatbázis web elérhetősége és az üzlet tulajdonosának/bérbeadójának telefonszáma. A logó szimbolizálja azt a törekvést, hogy a Kiíró szándéka hosszú távon az üres üzlethelyiségek
bekapcsolása a város életébe.
“B” pályázati program („okos” installáció/alkotás)
A Kiíró várja a megoldásokat a használaton kívüli üzlethelyiségekbe  elhelyezhető „okos”  installációra/alkotásra. Az üres üzlethelyiségbe az újbóli hasznosításig átmeneti jelleggel  elhelyezhető,  a helyiségbe és annak kirakatába  kívülről  vagy belülről rögzíthető/felragasztható vagy  mozgatható, akár többször, különböző üzletekben is felhasználható alkotás tervezése a cél.  Az elsődleges  szempont  az, hogy az installáció felállításával (rögzítésével, felragasztásával)  az üres üzletek  földszinti kirakatai  rendezetté váljanak, az installáció az üres  helyiségekre valamilyen módon felhívja a figyelmet  és  elősegítse az utcakép rendezettebbé válását.  A pályamű rendelkezhet olyan felülettel, generálhat  olyan hozzáadott tudást,  melyen keresztül segíti  a városszerte jelentkező probléma megoldását, vagy a helyi közösségeket, a  közterületen elhaladókat vonja be a probléma  komplex kezelésébe.  A pályamű a problémára adhat általános  helyzetekben használható  megoldást, illetve egyedi városi szituációk kezelésére is készülhet. Ugyancsak fontos szempont, hogy az üres  helyiségbe kerülő installáció/alkotás minél könnyebben és költséghatékonyabban kivitelezhető, vagy akár sorozatgyártásra alkalmas megoldás legyen. Az installáció esetében elvárt a maximális  megvalósíthatóság biztosítása, azaz a terveknek olyan anyagra kell javaslatot tenniük, amelynek beszerzése nem ütközik akadályokba és kialakítását tekintve valóban alkalmas átmeneti, forráshiányos esetek megoldására is.
A pályázat lebonyolítása
A pályázaton való részvétel feltétele a regisztráció, melyet a  palyazat@budapest.hu  címre küldött email formájában kér a Kiíró.  A regisztrációra a pályázattal kapcsolatos kérdések és válaszok kezeléséhez van szükség.  A  regisztrációt  és az e-mail postafiókot  a  Kiíró titkosan kezeli, a Bírálóbizottság tagjai nem férhetnek hozzá.
A beérkezett pályázati anyagokat a Bírálóbizottság értékeli, és szakmai döntése alapján kiválasztja a díjazásra és megvalósításra érdemesnek ítélt  pályamunkákat. A döntésről valamennyi  Pályázót a szervezők közvetlenül e-mailben értesítik legkésőbb 2013. április 29-ig. A legjobb ötletek felhasználási jogait a Kiíró a díjazás ellenértékeként megvásárolja.
Letölthető dokumentum
A pályázat beadása és elbírálása
A Pályázónak a pályaművet 2013. április 15. éjfélig kell postára adni.
A pályaművek díjazása
A Bírálóbizottság megfelelő színvonalú pályaművek beérkezése esetén a teljes rendelkezésre álló összeget kiadja. A legjobb és megvalósításra szánt  pályaműveket kiválasztja, díjazza és kiállítja.  Nagyszámú eredményes pályázat esetén a zsűri további terveket megvételben részesíthet.
Az ötletek díjazására és a felhasználási jogok megvételére bruttó 1500 ezer Ft áll rendelkezésre.
A fenti összegből az „A”  program nyertes  pályaművének  díja 300  ezer  Ft, a „B” program díjazására rendelkezésre álló  keretösszeg pedig 1200 ezer Ft.
A keretösszegen belül a díjak és megvételek összegét  – a pályaművek egymáshoz viszonyított értéke arányában  –  úgy állapítják meg, hogy a díjak és a megvételek bruttó összege 500 ezer Ft és 100 ezer Ft között lehet.
A  díjazásban és megvételben részesült pályamunkák a Kiíró tulajdonába kerülnek, azokat további ellenszolgáltatás nélkül, részben vagy egészben felhasználhatja a szerzői jogi előírások betartásával.
A Kiíró a pályázatot eredménytelennek minősíti, amennyiben a  Bírálóbizottság egyetlen pályaművet sem talál díjazásra, vagy megvételre alkalmasnak, és csökkentheti a díjazásra, vagy (és) megvételre fordított összeget, ha az ötletpályázatot a hasznosíthatóság szempontjából csökkent értékűnek minősíti.
Pályázati tájékoztatás
A pályázattal kapcsolatban felvilágosítást a palyazat@budapest.hu e-mail címen kaphatnak.